Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Kannada:

॥ ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಮ್

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।

ಪೂರ್ವಂ ಹಿ ಸೂಚಿತಂ ದೇವ ಕಾಲೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತದ್ವದಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಯದಿ ಸ್ನೇಹೋಽಸ್ತಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।

ತನ್ತ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪರಮೇಶಾನಿ ಕಾಲೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಶೃಣುಷ್ವೈಕಮನಾ ದೇವಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ದ್ಧನಮ್ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಕಾಲೀದೇವ್ಯಾಃ ಮನ್ತ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ
ಮಹಾಕಾಲಭೈರವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಕಾಲೀ ದೇವತಾ ।
ಕ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ । ಹೂಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಮದಾ ಕುಲ್ಲಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಗಣೇಶ್ವರೀ ।
ಭೈರವೀ ಭೈರವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚಿನೀ ॥ 3 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮೋಹಿನೀ ।
ಮಹಾಕಾಲರತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಕೌಲವ್ರತಪರಾಯಣಾ ॥ 4 ॥

ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಕರಾಲಾಂಗೀ ಕಮನೀಯಾ ವರಾಂಗನಾ ।
ಗನ್ಧಚನ್ದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಪತಿವ್ರತಾ ॥ 5 ॥

ಕಾಕಿನೀ ವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಕಾಲಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ಕಾಮಹನ್ತ್ರೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮವಿಜ್ಞಾ ಮಹೋದಯಾ ॥ 6 ॥

ಕಾನ್ತರೂಪಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಕುಲಸರ್ವಸ್ವಾ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರದರ್ಶಿಕಾ ॥ 7 ॥

ಕುಲರೂಪಾ ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗನಾಶಿನೀ ।
ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರೀ ಗೌರೀ ತು ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 8 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಂಗೀ ನೀಲದೇಹಾ ಚ ಪಿಂಗಕೇಶೀ ಕೃಶೋದರೀ ।
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಪ್ರೀತಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲಪರಾಕ್ರಮಾ ॥ 9 ॥

ಕಲಾನಾಥಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಕುಲಕಾನ್ತಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ಮಹೋಗ್ರಾ ಚ ತಥಾ ಚೈಕಜಟಾ ಶಿವಾ ॥ 10 ॥

ನೀಲಾ ಘನಾ ಬಲಾಕಾ ಚ ಕಾಲದಾತ್ರೀ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ವರದಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 11 ॥

ವರಾರೋಹಾ ಮಹಾಬಾಣಾ ಕಿಶೋರೀ ಯುವತೀ ಸತೀ ।
ದೀರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಕೇಶಾ ಚ ನೃಮುಂಡಧಾರಿಣೀ ತಥಾ ॥ 12 ॥

ಮಾಲಿನೀ ನರಮುಂಡಾಲೀ ಶವಮುಂಡಾಸ್ಥಿಧಾರಿಣೀ ।
ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸಿನ್ದೂರಭೂಷಣಾ ಮಹೀ ॥ 13 ॥

ಘೋರರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಘೋರಾನ್ತಕವಿನಾಶಿನೀ ।
ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ನೀಲರೂಪಾ ವೃಷಾಸನಾ ॥ 14 ॥

ವಿಲೋಚನಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ ।
ಪೂರ್ಣೇನ್ದುವದನಾ ಭೀಮಾ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾ ತಥಾ ॥ 15 ॥

ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಮಾಕುಲಾ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲಪುಂಡರೀಕಾಭಲೋಚನಾ ಭಯನಾಶಿನೀ ॥ 16 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಮಹೋಚ್ಛ್ವಾಸಾ ಮಹಾವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕೃಶಗ್ರೀವಾ ಕುಲತೀರ್ಥಪ್ರಸಾಧಿನೀ ॥ 17 ॥

ಕುಲಗರ್ತಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಮಹತೀ ಕುಲಭೂಷಿಕಾ ।
ಬಹುವಾಕ್ಯಾಮೃತರಸಾ ಚಂಡರೂಪಾತಿವೇಗಿನೀ ॥ 18 ॥

ವೇಗದರ್ಪಾ ವಿಶಾಲೈನ್ದ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ತಥಾ ।
ಚಂಡಿಕಾ ಕಾಲವದನಾ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣನಾಸಿಕಾ ತಥಾ ॥ 19 ॥

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಚ ಕಪಿಲಾಂಗೀ ಮಹಾರುಣಾ ।
ಪ್ರೇತಭೂಷಣಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೇತದೋರ್ದಂಡಘಂಟಿಕಾ ॥ 20 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖಮುದ್ರಾ ಚ ಶಂಖಧ್ವನಿನಿನಾದಿನೀ ।
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣೇನ್ದುವದನಾ ಶಿವಾ ॥ 21 ॥

ಶಿವಪ್ರೀತಾ ಶಿವರತಾ ಶಿವಾಸನಸಮಾಶ್ರಯಾ ।
ಪುಣ್ಯಾಲಯಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯವಲ್ಲಭಾ ॥ 22 ॥

ನರಮುಂಡಧರಾ ಭೀಮಾ ಭೀಮಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೀತಾ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೀ ॥ 23 ॥

ದಿಗಮ್ಬರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಶಾನ್ತಾ ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನೀ ।
ಘೋರಾಸನಾ ಘೋರರೂಪಾ ಸೃಕ್ಪ್ರಾನ್ತೇ ರಕ್ತಧಾರಿಕಾ ॥ 24 ॥

ಮಹಾಧ್ವನಿಃ ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಮಹಾಶಬ್ದಾ ಮಹೋದರೀ ।
ಕಾಮಾತುರಾ ಕಾಮಸಕ್ತಾ ಪ್ರಮತ್ತಾ ಶಕ್ತಭಾವನಾ ॥ 25 ॥

ಸಮುದ್ರನಿಲಯಾ ದೇವೀ ಮಹಾಮತ್ತಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರ್ಷಿತಾ ಕರ್ಷಣಪ್ರೀತಾ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 26 ॥

ವಾದ್ಯಪ್ರೀತಾ ಮಹಾಗೀತರಕ್ತಾ ಪ್ರೇತನಿವಾಸಿನೀ ।
ನರಮುಂಡಸೃಜಾ ಗೀತಾ ಮಾಲಿನೀ ಮಾಲ್ಯಭೂಷಿತಾ ॥ 27 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ದಶಹಸ್ತಾ ಪ್ರಿಯಾತುರಾ ।
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತೀ ಮುಕ್ತಿದಾ ಪರಾ ॥ 28 ॥

ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೀ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಜಗಜ್ಜೀವಮಯೀ ಹೈಮವತೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಕಚಾ ॥ 29 ॥

ನಾಗಾಂಗೀ ಸಂಹೃತಾಂಗೀ ಚ ನಾಗಶಯ್ಯಾಸಮಾಗತಾ ।
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ದಾರುಣಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಪ್ರತಾಪಿನೀ ॥ 30 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರನನ್ದಿನೀ ದೇವಕನ್ಯಾ ಚ ಶ್ರೀಮನೋರಮಾ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಶಿವಮೋಹಿನೀ ॥ 31 ॥

ರಾಕ್ಷಸೀ ಡಾಕಿನೀ ದೇವಮಯೀ ಸರ್ವಜಗಜ್ಜಯಾ ।
ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ತಥಾಗ್ನೇಯೀ ಮಹಾಮುಕ್ತಿರ್ಜನೇಶ್ವರೀ ॥ 32 ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಪತಿರತಾ ಪತಿಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿಸಂದಾತ್ರೀ ತಥಾ ಸಿದ್ಧಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 33 ॥

ಕರ್ತ್ರಿಹಸ್ತಾ ಶಿವಾರೂಢಾ ಶಿವರೂಪಾ ಶವಾಸನಾ ।
ತಮಿಸ್ರಾ ತಾಮಸೀ ವಿಜ್ಞಾ ಮಹಾಮೇಘಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 34 ॥

ಚಾರುಚಿತ್ರಾ ಚಾರುವರ್ಣಾ ಚಾರುಕೇಶಸಮಾಕುಲಾ ।
ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಂಚಲಾ ಲೋಲಾ ಚೀನಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ॥ 35 ॥

ಚೀನಾಚಾರಪರಾ ಲಜ್ಜಾವತೀ ಜೀವಪ್ರದಾಽನಘಾ ।
ಸರಸ್ವತೀ ತಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 36 ॥

ಗರಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮನಿರತಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಾಶಿನೀ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಮಹತೀ ಮಾನ್ಯಾ ತಥಾ ಸೌಮ್ಯಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 37 ॥

ಭಯದಾತ್ರೀ ಭಯರತಾ ಭಯಾನಕಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ವಾಕ್ಯರೂಪಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಛಿನ್ನಾಸುರಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ॥ 38 ॥

ಋಗ್ವೇದರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ರಾಗಯುಕ್ತಾ ರಜಸ್ವಲಾ ।
ರಜಃಪ್ರೀತಾ ರಜೋರಕ್ತಾ ರಜಃಸಂಸರ್ಗವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 39 ॥

ರಜಃಪ್ಲುತಾ ರಜಃಸ್ಫೀತಾ ರಜಃಕುನ್ತಲಶೋಭಿತಾ ।
ಕುಂಡಲೀ ಕುಂಡಲಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಕುಂಡಲಶೋಭಿತಾ ॥ 40 ॥

ರೇವತೀ ರೇವತಪ್ರೀತಾ ರೇವಾ ಚೈರಾವತೀ ಶುಭಾ ।
ಶಕ್ತಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಪದ್ಮಾ ಮಹಾಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 41 ॥

ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಮಹಾಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮವಲ್ಲಭಾ ।
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮರತಾ ಮಹಾಪದ್ಮಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 42 ॥

ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಶೂಲರತಾ ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಸಂಗಿಕಾ ।
ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ವೀಣಾ ತಥಾ ವೀಣಾವತೀ ಮಘಾ ॥ 43 ॥

ರೋಹಿಣೀ ಬಹುಲಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ವಾಹನವರ್ದ್ಧಿತಾ ।
ರಣಪ್ರೀತಾ ರಣರತಾ ರಣಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 44 ॥

ರಣಾಗ್ರವರ್ತಿನೀ ರಾಣಾ ರಣಾಗ್ರಾ ರಣಪಂಡಿತಾ ।
ಜಟಾಯುಕ್ತಾ ಜಟಾಪಿಂಗಾ ವಜ್ರಿಣೀ ಶೂಲಿನೀ ತಥಾ ॥ 45 ॥

ರತಿಪ್ರಿಯಾ ರತಿರತಾ ರತಿಭಕ್ತಾ ರತಾತುರಾ ।
ರತಿಭೀತಾ ರತಿಗತಾ ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನೀ ॥ 46 ॥

ರಕ್ತಪಾ ರಕ್ತಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ರಕ್ತಾಖ್ಯಾ ರಕ್ತಶೋಭಿತಾ ।
ರಕ್ತರೂಪಾ ರಕ್ತಗತಾ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 47 ॥

ಗಲಚ್ಛೋಣಿತಮುಂಡಾಲೀ ಕಂಠಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ವೃಷಾಸನಾ ವೃಷರತಾ ವೃಷಾಸನಕೃತಾಶ್ರಯಾ ॥ 48 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾವೃತಾ ರೌದ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾವಲೀ ತಥಾ ।
ಕಾಮಾಂಗೀ ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಾ ಪರಾಸುರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 49 ॥

ತರುಣಾ ತರುಣಪ್ರಾಣಾ ತಥಾ ತರುಣಮರ್ದಿನೀ ।
ತರುಣಪ್ರೇಮದಾ ವೃದ್ಧಾ ತಥಾ ವೃದ್ಧಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ॥ 50 ॥

ಸ್ವಪ್ನಾವತೀ ಸ್ವಪ್ನರತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹಾಲಯಾ ।
ಅಮೋಘಾ ರುನ್ಧತೀ ರಮ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಭೋಗವತೀ ಸದಾ ॥ 51 ॥

ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮನ್ದರತಾ ಮಹಾನನ್ದಾ ವರಪ್ರದಾ ।
ಮಾನದಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮದಾತುರಾ ॥ 52 ॥

ಮದಿರಾ ಮದಿರೋನ್ಮಾದಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಯಾ ।
ಸುದೀರ್ಘಾ ಮಧ್ಯಮಾ ನನ್ದಾ ವಿನತಾಸುರನಿರ್ಗತಾ ॥ 53 ॥

ಜಯಪ್ರದಾ ಜಯರತಾ ದುರ್ಜಯಾಸುರನಾಶಿನೀ ।
ದುಷ್ಟದೈತ್ಯನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದುಷ್ಟಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 54 ॥

ಸುಖದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ಭೂಷಾ ಭೂಷ್ಯಾ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 55 ॥

ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಣಪ್ರೀತಾ ಗುಣರಕ್ತಾ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಸೀತಾ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 56 ॥

ಧನಿಷ್ಠಾ ಧನದಾ ಧನ್ಯಾ ವಸುದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಗುರ್ವೀ ಗುರುತರಾ ಧೌಮ್ಯಾ ಧೌಮ್ಯಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 57 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮಾ ಧನದಾ ಕಾಮಾ ಸಕಾಮಾ ಕಾಮಜೀವನಾ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ತಥಾ ಶಂಕರವಾಹಿನೀ ॥ 58 ॥

ಶಂಕರೀ ಶಂಕರರತಾ ತಥಾ ಶಂಕರಮೋಹಿನೀ ।
ಭವಾನೀ ಭವದಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾಲಯಾ ॥ 59 ॥

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ರಮಣೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ।
ಕದಲೀಸ್ತಮ್ಭಸಂರಾಮಾ ನಿರ್ಮಲಾಸನವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಮಾಥುರೀ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ತಥಾ ಸುರಭಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾನೇಕರೂಪಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಾ ಶಿವಾ ॥ 61 ॥

ತೀರ್ಥರೂಪಾ ಮಹಾರೂಪಾ ತಥಾಗಸ್ತ್ಯವಧೂರಪಿ ।
ಶಿವಾನೀ ಶೈವಲಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಶೈವಲವಾಸಿನೀ ॥ 62 ॥

ಕುನ್ತಲಾ ಕುನ್ತಲಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಕುನ್ತಲಶೋಭಿತಾ ।
ಮಹಾಕಚಾ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಗದಾ ॥ 63 ॥

ಮಹಾಮೇಘಸ್ವರೂಪಾ ಚ ತಥಾ ಕಂಕಣಮೋಹಿನೀ ।
ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವರತಾ ಯುವತೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 64 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಭೋಗರೂಪಾ ಭಗಾಕೃತಿಃ ।
ಭಗಪ್ರೀತಾ ಭಗರತಾ ಭಗಪ್ರೇಮರತಾ ಸದಾ ॥ 65 ॥

ಭಗಸಂಮರ್ದನಪ್ರೀತಾ ಭಗೋಪರಿನಿವೇಶಿತಾ ।
ಭಗದಕ್ಷಾ ಭಗಾಕ್ರಾನ್ತಾ ಭಗಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 66 ॥

ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಕ್ಷಾ ಸರ್ವದಕ್ಷಾ ಪ್ರಚಂಡಿಕಾ ।
ದಂಡಪ್ರಿಯಾ ದಂಡರತಾ ದಂಡತಾಡನತತ್ಪರಾ ॥ 67 ॥

ದಂಡಭೀತಾ ದಂಡಗತಾ ದಂಡಸಂಮರ್ದನೇ ರತಾ ।
ಸುವೇದಿದಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 68 ॥

ಆದ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಜಯಾಕೃತಿಃ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಮಹಾಘೂರ್ಣಾ ಘೂರ್ಣನಾಸಾ ವಶಂಕರೀ ॥ 69 ॥

ವಿಶಾಲಾವಯವಾ ಮೇಘ್ಯಾ ತ್ರಿವಲೀವಲಯಾ ಶುಭಾ ।
ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಮದರತಾ ಮತ್ತಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 70 ॥

ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹನ್ತ್ರೀ ನಿಶುಮ್ಭಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಚಂಡರೂಪಾ ಮಹಾಚಂಡೀ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ ॥ 71 ॥

ಚಂಡೋಗ್ರಾ ಚಂಡವರ್ಣಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಾವತೀ ಶಿವಾ ।
ನೀಲಾಕಾರಾ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಾ ॥ 72 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಚ ಮೃದ್ವಂಗೀ ತಥಾ ಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ।
ಭೀಮಾ ಚ ಭೀಮವದನಾ ಮಹಾಭೀಮಾ ಭಯಾನಕಾ ॥ 73 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಮಂಗಲಾ ಶುದ್ಧಾ ತಥಾ ಪರಮಕೌತುಕಾ ।
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರರತಾ ಪರಾತ್ಪರತರಾ ಪರಾ ॥ 74 ॥

ಪರಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾ ಚ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ತನ್ದ್ರೀ ಭವಾನೀ ಭವಸುನ್ದರೀ ॥ 75 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಸಿದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಿದ್ಧಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಭೈರವೀ ಭೈರವಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಭೈರವಮೋಹಿನೀ ॥ 76 ॥

ಮಾತಂಗೀ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಷೋಡಶೀ ವಿಷಯಾತುರಾ ।
ವಿಷಮಗ್ನಾ ವಿಷರತಾ ವಿಷರಕ್ಷಾ ಜಯದ್ರಥಾ ॥ 77 ॥

ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಣೀ ।
ಗದಿನೀ ಕಾಮಿನೀ ಖಡ್ಗಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 78 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ನನ್ದಾ ತಥಾ ನನ್ದಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 79 ॥

ನಲಿನೀ ಲಲನಾ ಶುಭ್ರಾ ಶುಭ್ರಾನನವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ನೀಲಪದಾ ತಥಾ ಸುಮಖದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 80 ॥

ಬಲಿಭಕ್ತಾ ಬಲಿರತಾ ಬಲಿಭೋಗ್ಯಾ ಮಹಾರತಾ ।
ಫಲಭೋಗ್ಯಾ ಫಲರಸಾ ಫಲದಾ ಶ್ರೀಫಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 81 ॥

ಫಲಿನೀ ಫಲಸಂವಜ್ರಾ ಫಲಾಫಲನಿವಾರಿಣೀ ।
ಫಲಪ್ರೀತಾ ಫಲಗತಾ ಫಲಸಂದಾನಸನ್ಧಿನೀ ॥ 82 ॥

ಫಲೋನ್ಮುಖೀ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ।
ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವರತಾ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವನಿವಾಸಿನೀ ॥ 83 ॥

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹಾಮೇಘಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಭಯನಾಸಾ ಗಣರತಾ ಗಣಪ್ರೀತಾ ಮಹಾಗತಿಃ ॥ 84 ॥

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸ್ವಕ್ಷಾ ಶವಾಸನಗತಾ ಶುಭಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೀ ॥ 85 ॥

ಮಹಾನನ್ದಾ ಸದಾನನ್ದಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಕಾ ।
ಸತ್ಯಗನ್ಧಾ ಸತ್ಯಗಣಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಮಹಾಕೃತಿಃ ॥ 86 ॥

ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲೀ ತಥಾ ಭಯವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ಪರಮೇಶಾನೀ ಸುನ್ದರೀ ಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 87 ॥

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಪಂಚದಶೀ ಪಂಚಮೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಸಪ್ತದಶೀ ಷಷ್ಠೀ ಸಪ್ತಮೀ ಚಾಷ್ಟಮೀ ತಥಾ ॥ 88 ॥

ನವಮೀ ದಶಮೀ ದೇವಪ್ರಿಯಾ ಚೈಕಾದಶೀ ಶಿವಾ ।
ದ್ವಾದಶೀ ಪರಮಾ ದಿವ್ಯಾ ನೀಲರೂಪಾ ತ್ರಯೋದಶೀ ॥ 89 ॥

ಚತುರ್ದಶೀ ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಚ ತಥಾ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 90 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋಪವೀತಿನೀ ।
ಚಾಮರೀ ಚಾಮರಪ್ರೀತಾ ಚಮರಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 91 ॥

ಮನೋಜ್ಞಾ ಸುನ್ದರೀ ರಮ್ಯಾ ಹಂಸೀ ಚ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ।
ನಿತಮ್ಬಿನೀ ನಿತಮ್ಬಾಢ್ಯಾ ನಿತಮ್ಬಗುರುಶೋಭಿತಾ ॥ 92 ॥

ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಪರಿಧಾನಾ ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಧರಾ ಶುಭಾ ।
ಕರ್ಪೂರಚನ್ದ್ರವದನಾ ಕುಂಕುಮದ್ರವಶೋಭಿತಾ ॥ 93 ॥

ಪೃಥಿವೀ ಪೃಥುರೂಪಾ ಸಾ ಪಾರ್ಥಿವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನೀ ।
ರತ್ನವೇದಿಃ ಸುರೇಶಾ ಚ ಸುರೇಶೀ ಸುರಮೋಹಿನೀ ॥ 94 ॥

ಶಿರೋಮಣಿರ್ಮಣಿಗ್ರೀವಾ ಮಣಿರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಉರ್ವಶೀ ಶಮನೀ ಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 95 ॥

ಸರ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ರೂಪಾನ್ತರವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಶಿವಾ ಶೈವಾ ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ತಥಾ ಶಿವನಿನಾದಿನೀ ॥ 96 ॥

ಮಾತಂಗಿನೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಚ ತಥೈವಾಂಗನಮೇಖಲಾ ।
ಯೋಗಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಚೈವ ತಥಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಪರಾ ॥ 97 ॥

ಅಲಮ್ಬುಷಾ ಭವಾನೀ ಚ ಮಹಾವಿದ್ಯೌಘಸಂಭೃತಾ ।
ಗೃಧ್ರರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾನನ್ದಾ ಮಹೋದಯಾ ॥ 98 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ ಮಹಾನಾದಾ ಚಂಡರೂಪಾ ಕೃತಾಕೃತಿಃ ।
ವರಾರೋಹಾ ಮಹಾವಲ್ಲೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 99 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರರೂಪಿಣೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನೀ ದೇವೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 100 ॥

ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಶಾನ್ತಾ ಶಾನ್ತರೂಪಾ ವರಾನನಾ ।
ಲಿಂಗಮಾಲಾ ಲಿಂಗಭೂಷಾ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ॥ 101 ॥

ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಪ್ರೀತಾ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಭಗಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಸನಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮರತಾ ಲತಾಲಿಂಗನತತ್ಪರಾ ॥ 103 ॥

ಸುರಾಶನಾ ಸುರಾಪ್ರೀತಾ ಸುರಾಸವವಿಮರ್ದಿತಾ ।
ಸುರಾಪಾನಮಹಾತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಸರ್ವಾಗಮವಿನಿನ್ದಿತಾ ॥ 104 ॥

ಕುಂಡಗೋಲಸದಾಪ್ರೀತಾ ಗೋಲಪುಷ್ಪಸದಾರತಿಃ ।
ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 105 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭವಾ ಶಿವಾ ಧಾತ್ರೀ ಪಾವನೀ ಲೋಕಪಾವನೀ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹೇಶಾನೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಭಾವಿನೀ ॥ 106 ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿಷ್ಣುರತಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾ ಚ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ॥ 107 ॥

ಅಶ್ವಿನೀ ಭರಣೀ ಚೈವ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರೋಹಿಣೀ ತಥಾ ।
ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರೂಪಾ ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ ॥ 108 ॥

ಚಿತಿರೂಪಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಸನಾತನೀ ।
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಜಯಾ ಗೌರೀ ಗೌರವರ್ಣಾ ಶಚೀ ಶಿವಾ ॥ 109 ॥

ಭವರೂಪಾ ಭವಪರಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚಿನೀ ।
ಪುನರ್ವಸುಸ್ತಥಾ ಪುಷ್ಯಾ ತೇಜಸ್ವೀ ಸಿನ್ಧುವಾಸಿನೀ ॥ 110 ॥

ಶುಕ್ರಾಶನಾ ಶುಕ್ರಭೋಗಾ ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾರಣತತ್ಪರಾ ।
ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಶುಕ್ರವನ್ದ್ಯಾ ಶುಕ್ರಭೋಗ್ಯಾ ಪುಲೋಮಜಾ ॥ 111 ॥

ಶುಕ್ರಾರ್ಚ್ಯಾ ಶುಕ್ರಸಂತುಷ್ಟಾ ಸರ್ವಶುಕ್ರವಿಮುಕ್ತಿದಾ ।
ಶುಕ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಕ್ರದೇಹಾ ಶುಕ್ರಾಂಗೀ ಶುಕ್ರಮೋಹಿನೀ ॥ 112 ॥

ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವರತಾ ಯುವತೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಭೋಗರೂಪಾ ಭಗಾಕೃತಿಃ ॥ 113 ॥

ಭಗಪ್ರೇತಾ ಭಗರತಾ ಭಗಪ್ರೇಮಪರಾ ತಥಾ ।
ಭಗಸಂಮರ್ದನಪ್ರೀತಾ ಭಗೋಪರಿ ನಿವೇಶಿತಾ ॥ 114 ॥

ಭಗದಕ್ಷಾ ಭಗಾಕ್ರಾನ್ತಾ ಭಗಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಕ್ಷಾ ಸರ್ವದಕ್ಷಾ ಪ್ರದನ್ತಿಕಾ ॥ 115 ॥

ದಂಡಪ್ರಿಯಾ ದಂಡರತಾ ದಂಡತಾಡನತತ್ಪರಾ ।
ದಂಡಭೀತಾ ದಂಡಗತಾ ದಂಡಸಂಮರ್ದನೇ ರತಾ ॥ 116 ॥

ವೇದಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆದ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಜಯಾಕೃತಿಃ ॥ 117 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಮಹಾಘೂರ್ಣಾ ಘೂರ್ಣನಾಸಾ ವಶಂಕರೀ ।
ವಿಶಾಲಾವಯವಾ ಮೇಧ್ಯಾ ತ್ರಿವಲೀವಲಯಾ ಶುಭಾ ॥ 118 ॥

ಮದ್ಯೋನ್ಮತ್ತಾ ಮದ್ಯರತಾ ಮತ್ತಾಸುರವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹನ್ತ್ರೀ ನಿಶುಮ್ಭಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 119 ॥

ಚಂಡರೂಪಾ ಮಹಾಚಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ ।
ಚಂಡೋಗ್ರಾ ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ತಥಾ ಚಂಡಾವತೀ ಶಿವಾ ॥ 120 ॥

ನೀಲದೇಹಾ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಾ ।
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಭವಸುನ್ದರೀ ॥ 121 ॥

ಭೈರವೀ ಭೈರವಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಭೈರವಮೋಹಿನೀ ।
ಮಾತಂಗೀ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಷೋಡಶೀ ಭೀಷಣಾತುರಾ ॥ 122 ॥

ವಿಷಮಗ್ನಾ ವಿಷರತಾ ವಿಷಭಕ್ಷ್ಯಾ ಜಯಾ ತಥಾ ।
ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಗದಿನೀ ಕಾಮಿನೀ ಖಡ್ಗಾ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗರತಾ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವೀ ನನ್ದಾ ತಥಾನನ್ದಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ನಲಿನೀ ಲಲನಾ ಶುಭ್ರಾ ಶುಭಾನನವಿರಾಜಿತಾ ॥ 125 ॥

ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ನೀಲಪದಾ ತಥಾ ಸಂಮುಖದಕ್ಷಿಣಾ ।
ಬಲಿಭಕ್ತಾ ಬಲಿರತಾ ಬಲಿಭೋಗ್ಯಾ ಮಹಾರತಾ ॥ 126 ॥

ಫಲಭೋಗ್ಯಾ ಫಲರಸಾ ಫಲದಾತ್ರೀ ಫಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಫಲಿನೀ ಫಲಸಂರಕ್ತಾ ಫಲಾಫಲನಿವಾರಿಣೀ ॥ 127 ॥

ಫಲಪ್ರೀತಾ ಫಲಗತಾ ಫಲಸನ್ಧಾನಸನ್ಧಿನೀ ।
ಫಲೋನ್ಮುಖೀ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವರತಾ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹಾಮೇಘಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 129 ॥

ಭಯನಾಶಾ ಗಣರತಾ ಗಣಗೀತಾ ಮಹಾಗತಿಃ ।
ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಾಸನಗತಾ ಶುಭಾ ॥ 130 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾನನ್ದಾ ಸದಾನನ್ದಾ ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 131 ॥

ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾ ಶುಕ್ರಕರೀ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾತಿಶುಕ್ರಿಣೀ ।
ಮಹಾಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರರತಾ ಶುಕ್ರಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 132 ॥

ಸಾರದಾ ಸಾಧಕಪ್ರಾಣಾ ಸಾಧಕಪ್ರೇಮವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾ ನಿತ್ಯಂ ಸಾಧಕಪ್ರೇಮಸೇವಿತಾ ॥ 133 ॥

ಸಾಧಕಪ್ರೇಮಸರ್ವಸ್ವಾ ಸಾಧಕಾಭಕ್ತರಕ್ತಪಾ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾಲತೀ ಜಾತಿಃ ಸಪ್ತವರ್ಣಾ ಮಹಾಕಚಾ ॥ 134 ॥

ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಶುಭ್ರಾ ಗಾಣಪತ್ಯಪ್ರದಾ ತಥಾ ।
ಗಗನಾ ಗಗನಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಗಗನವಾಸಿನೀ ॥ 135 ॥

ಗಣನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಾರ್ಚಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಗುಹ್ಯಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಶಿವರೂಪಾ ಸತಾಂಗತಿಃ ॥ 136 ॥

ಸದ್ಭಕ್ತಾ ಸತ್ಪರಾ ಸೇತುಃ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಮಘಾ ।
ಕ್ಷೀಣೋದರೀ ಮಹಾವೇಗಾ ವೇಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 137 ॥

ರುಧಿರಾ ರುಧಿರಪ್ರೀತಾ ರುಧಿರಾನನ್ದಶೋಭನಾ ।
ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಮಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಪಂಚಮಭೂಷಣಾ ॥ 138 ॥

ಪಂಚಮೀಜಪಸಮ್ಪನ್ನಾ ಪಂಚಮೀಯಜನೇ ರತಾ ।
ಕಕಾರವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಕಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ॥ 139 ॥

ಮಕಾರಪಂಚಮಪ್ರೀತಾ ಮಕಾರಪಂಚಗೋಚರಾ ।
ಋವರ್ಣರೂಪಪ್ರಭವಾ ಋವರ್ಣಾ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 140 ॥

ಸರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವನಿಲಯಾ ಸರ್ವಸಾರಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಸಾರಾ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ॥ 141 ॥

ಗಣೇಶಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹೇಶಜನನೀ ಮೋಹಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೋತನೀ ವಿಭಾ ॥ 142 ॥

ಸ್ಥಿರಾ ಚ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತಾ ಚ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಧರ್ಮರಂಜಿನೀ ।
ಧರ್ಮರೂಪಾ ಧರ್ಮರತಾ ಧರ್ಮಾಚರಣತತ್ಪರಾ ॥ 143 ॥

ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಸನ್ದರ್ಭಾ ಸರ್ವಸನ್ದರ್ಭಸುನ್ದರೀ ।
ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ವಷಟ್ಕಾರಾ ಶ್ರೌಷಟ್ ವೌಷಟ್ ಸ್ವಧಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 144 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಬನ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ ॥ 145 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಶಿವಯುತಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರವೇಶಿನೀ ।
ಮಹಾಭೀಮಾ ಚಾರುಕೇಶೀ ಗನ್ಧಮಾದನಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 146 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಪೂಜಿತಾ ಗನ್ಧಾ ಸುಗನ್ಧಾ ಸುರಪೂಜಿತಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವನಿರತಾ ದೇವೀ ಸುರಭೀ ಸುಗನ್ಧಾ ತಥಾ ॥ 147 ॥

ಪದ್ಮಗನ್ಧಾ ಮಹಾಗನ್ಧಾ ಗನ್ಧಾಮೋದಿತದಿಙ್ಮುಖಾ ।
ಕಾಲದಿಗ್ಧಾ ಕಾಲರತಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 148 ॥

ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವತೀ ಚೈವ ವಿದ್ಯೇಶಾ ವಿಜ್ಞಸಂಭವಾ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹಾಭೈರವರೂಪಿಣೀ ॥ 149 ॥

ಭೈರವಪ್ರೇಮನಿರತಾ ಮಹಾಕಾಲರತಾ ಶುಭಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಗಜಾರೂಢಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಗಮನಾ ತಥಾ ॥ 150 ॥

ಯಜ್ಞೇನ್ದ್ರಲಲನಾ ಚಂಡೀ ಗಜಾಸನಪರಾಶ್ರಯಾ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಮನ್ದಗಮನಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 151 ॥

ಬಗಲಾ ವಾಹಿನೀ ವೃದ್ಧಾ ಬಾಲಾ ಚ ಬಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಬಾಲಕ್ರೀಡಾರತಾ ಬಾಲಾ ಬಲಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 152 ॥

ಬಾಲ್ಯಸ್ಥಾ ಯೌವನಸ್ಥಾ ಚ ಮಹಾಯೌವನಸಂರತಾ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಯೌವನಾ ಕಾಲೀ ಕೃಷ್ಣದುರ್ಗಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 153 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಾಸುರವಿಘಾತಿನೀ ।
ಚಂಡಮುಂಡಧರಾ ದೇವೀ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ॥ 154 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈನ್ದ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ ।
ರುದ್ರಕಾಲೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಭೈರವೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 155 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾಚಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕುಲಶ್ರೀಃ ಕುಲಸಂಕೀರ್ಣಾ ಕುಲಗರ್ಭನಿವಾಸಿನೀ ॥ 156 ॥

ಕುಲಾಂಗಾರಾ ಕುಲಯುತಾ ಕುಲಕುನ್ತಲಸಂಯುತಾ ।
ಕುಲದರ್ಭಗ್ರಹಾ ಚೈವ ಕುಲಗರ್ತಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 157 ॥

ಕುಲಪ್ರೇಮಯುತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಪ್ರೀತಿಃ ಶಿವಾಬಲಿಃ ।
ಶಿವಸಕ್ತಾ ಶಿವಪ್ರಾಣಾ ಮಹಾದೇವಕೃತಾಲಯಾ ॥ 158 ॥

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಕಾನ್ತಾ ಮಹಾದೇವಮದಾತುರಾ ।
ಮತ್ತಾಮತ್ತಜನಪ್ರೇಮಧಾತ್ರೀ ವಿಭವವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 159 ॥

ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಮಹಾಶುದ್ಧಾ ಮತ್ತಪ್ರೇಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಮತ್ತಪ್ರಮತ್ತವದನಾ ಮತ್ತಚುಮ್ಬನತತ್ಪರಾ ॥ 160 ॥

ಮತ್ತಕ್ರೀಡಾತುರಾ ಭೈಮೀ ತಥಾ ಹೈಮವತೀ ಮತಿಃ ।
ಮದಾತುರಾ ಮದಗತಾ ವಿಪರೀತರತಾತುರಾ ॥ 161 ॥

ವಿತ್ತಪ್ರದಾ ವಿತ್ತರತಾ ವಿತ್ತವರ್ಧನತತ್ಪರಾ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಕಾಲೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 162 ॥

ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ದಿವ್ಯಂ ಮಹಾವಿಭವವರ್ದ್ಧನಮ್ ।
ಗಾಣಪತ್ಯಪ್ರದಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಂ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಾಧಕಮ್ ॥ 163 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಭವೇತ್ ಸಮ್ಪದಾಂ ಪದಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಥ ॥ 164 ॥

ನ ಕಿಂಚಿದ್ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸುವರ್ಣಹರಣಂ ತಥಾ ॥ 165 ॥

ಗುರುದಾರಾಭಿಗಮನಂ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಮ್ ।
ಸರ್ವಮೇತತ್ಪುನಾತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ ಸುರಗಣಾರ್ಚಿತೇ ॥ 166 ॥

ರಜಸ್ವಲಾಭಗಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನನ್ಯಧೀಃ ।
ಸ ಶಿವಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಚ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 167 ॥

ಪರದಾರಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾರಾಜತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 168 ॥

ಪರನಿನ್ದಾಂ ಪರದ್ರೋಹಂ ಪರಹಿಂಸಾಂ ನ ಕಾರಯೇತ್ ।
ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯ ವಾ ಪುನಃ ॥ 169 ॥

ಸ್ತವಂ ಚ ದರ್ಶಯೇದೇನಮನ್ಯಥಾ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥ 170 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾದೇವೀ ತಥಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ।
ನ ಭೇದಃ ಪರಮೇಶಾನಿ ಭೇದಕೃನ್ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 171 ॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ದಿವ್ಯಂ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ ।
ಉಭಯೋರೇವಮೇಕತ್ವಂ ಭೇದಬುದ್ಧ್ಯಾ ನ ತಾಂ ಭಜೇತ್ ।
ಸ ಯೋಗೀ ಪರಮೇಶಾನಿ ಸಮೋ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ ॥ 172 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮನಿರೂಪಣಂ ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ॥ 22 ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top