Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Malayalam:

॥ കാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ബൃഹന്നീലതന്ത്രാന്തര്‍ഗതം

ശ്രീദേവ്യുവാച ।

പൂര്‍വം ഹി സൂചിതം ദേവ കാലീനാമസഹസ്രകം ।
തദ്വദസ്വ മഹാദേവ യദി സ്നേഹോഽസ്തി മാം പ്രതി ॥ 1 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।

തന്ത്രേഽസ്മിന്‍ പരമേശാനി കാലീനാമസഹസ്രകം ।
ശൃണുഷ്വൈകമനാ ദേവി ഭക്താനാം പ്രീതിവര്‍ദ്ധനം ॥ 2 ॥

ഓം അസ്യാഃ ശ്രീകാലീദേവ്യാഃ മന്ത്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ
മഹാകാലഭൈരവ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീകാലീ ദേവതാ ।
ക്രീം ബീജം । ഹൂം ശക്തിഃ । ഹ്രീം കീലകം । ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ വിനിയോഗഃ ॥

കാലികാ കാമദാ കുല്ലാ ഭദ്രകാലീ ഗണേശ്വരീ ।
ഭൈരവീ ഭൈരവപ്രീതാ ഭവാനീ ഭവമോചിനീ ॥ 3 ॥

കാലരാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍മോഹരാത്രിശ്ച മോഹിനീ ।
മഹാകാലരതാ സൂക്ഷ്മാ കൌലവ്രതപരായണാ ॥ 4 ॥

കോമലാങ്ഗീ കരാലാങ്ഗീ കമനീയാ വരാങ്ഗനാ ।
ഗന്ധചന്ദനദിഗ്ധാങ്ഗീ സതീ സാധ്വീ പതിവ്രതാ ॥ 5 ॥

കാകിനീ വര്‍ണരൂപാ ച മഹാകാലകുടുംബിനീ ।
കാമഹന്ത്രീ കാമകലാ കാമവിജ്ഞാ മഹോദയാ ॥ 6 ॥

കാന്തരൂപാ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാകാലസ്വരൂപിണീ ।
കുലീനാ കുലസര്‍വസ്വാ കുലവര്‍ത്മപ്രദര്‍ശികാ ॥ 7 ॥

കുലരൂപാ ചകോരാക്ഷീ ശ്രീദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗനാശിനീ ।
കന്യാ കുമാരീ ഗൌരീ തു കൃഷ്ണദേഹാ മഹാമനാഃ ॥ 8 ॥

കൃഷ്ണാങ്ഗീ നീലദേഹാ ച പിങ്ഗകേശീ കൃശോദരീ ।
പിങ്ഗാക്ഷീ കമലപ്രീതാ കാലീ കാലപരാക്രമാ ॥ 9 ॥

കലാനാഥപ്രിയാ ദേവീ കുലകാന്താഽപരാജിതാ ।
ഉഗ്രതാരാ മഹോഗ്രാ ച തഥാ ചൈകജടാ ശിവാ ॥ 10 ॥

നീലാ ഘനാ ബലാകാ ച കാലദാത്രീ കലാത്മികാ ।
നാരായണപ്രിയാ സൂക്ഷ്മാ വരദാ ഭക്തവത്സലാ ॥ 11 ॥

വരാരോഹാ മഹാബാണാ കിശോരീ യുവതീ സതീ ।
ദീര്‍ഘാങ്ഗീ ദീര്‍ഘകേശാ ച നൃമുണ്ഡധാരിണീ തഥാ ॥ 12 ॥

മാലിനീ നരമുണ്ഡാലീ ശവമുണ്ഡാസ്ഥിധാരിണീ ।
രക്തനേത്രാ വിശാലാക്ഷീ സിന്ദൂരഭൂഷണാ മഹീ ॥ 13 ॥

ഘോരരാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍ഘോരാന്തകവിനാശിനീ ।
നാരസിംഹീ മഹാരൌദ്രീ നീലരൂപാ വൃഷാസനാ ॥ 14 ॥

വിലോചനാ വിരൂപാക്ഷീ രക്തോത്പലവിലോചനാ ।
പൂര്‍ണേന്ദുവദനാ ഭീമാ പ്രസന്നവദനാ തഥാ ॥ 15 ॥

പദ്മനേത്രാ വിശാലാക്ഷീ ശരജ്ജ്യോത്സ്നാസമാകുലാ ।
പ്രഫുല്ലപുണ്ഡരീകാഭലോചനാ ഭയനാശിനീ ॥ 16 ॥

അട്ടഹാസാ മഹോച്ഛ്വാസാ മഹാവിഘ്നവിനാശിനീ ।
കോടരാക്ഷീ കൃശഗ്രീവാ കുലതീര്‍ഥപ്രസാധിനീ ॥ 17 ॥

കുലഗര്‍തപ്രസന്നാസ്യാ മഹതീ കുലഭൂഷികാ ।
ബഹുവാക്യാമൃതരസാ ചണ്ഡരൂപാതിവേഗിനീ ॥ 18 ॥

വേഗദര്‍പാ വിശാലൈന്ദ്രീ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ തഥാ ।
ചണ്ഡികാ കാലവദനാ സുതീക്ഷ്ണനാസികാ തഥാ ॥ 19 ॥

ദീര്‍ഘകേശീ സുകേശീ ച കപിലാങ്ഗീ മഹാരുണാ ।
പ്രേതഭൂഷണസമ്പ്രീതാ പ്രേതദോര്‍ദണ്ഡഘണ്ടികാ ॥ 20 ॥

ശങ്ഖിനീ ശങ്ഖമുദ്രാ ച ശങ്ഖധ്വനിനിനാദിനീ ।
ശ്മശാനവാസിനീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണേന്ദുവദനാ ശിവാ ॥ 21 ॥

ശിവപ്രീതാ ശിവരതാ ശിവാസനസമാശ്രയാ ।
പുണ്യാലയാ മഹാപുണ്യാ പുണ്യദാ പുണ്യവല്ലഭാ ॥ 22 ॥

നരമുണ്ഡധരാ ഭീമാ ഭീമാസുരവിനാശിനീ ।
ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാപ്രീതാ നാഗയജ്ഞോപവീതിനീ ॥ 23 ॥

ദിഗംബരീ മഹാകാലീ ശാന്താ പീനോന്നതസ്തനീ ।
ഘോരാസനാ ഘോരരൂപാ സൃക്പ്രാന്തേ രക്തധാരികാ ॥ 24 ॥

മഹാധ്വനിഃ ശിവാസക്താ മഹാശബ്ദാ മഹോദരീ ।
കാമാതുരാ കാമസക്താ പ്രമത്താ ശക്തഭാവനാ ॥ 25 ॥

സമുദ്രനിലയാ ദേവീ മഹാമത്തജനപ്രിയാ ।
കര്‍ഷിതാ കര്‍ഷണപ്രീതാ സര്‍വാകര്‍ഷണകാരിണീ ॥ 26 ॥

വാദ്യപ്രീതാ മഹാഗീതരക്താ പ്രേതനിവാസിനീ ।
നരമുണ്ഡസൃജാ ഗീതാ മാലിനീ മാല്യഭൂഷിതാ ॥ 27 ॥

ചതുര്‍ഭുജാ മഹാരൌദ്രീ ദശഹസ്താ പ്രിയാതുരാ ।
ജഗന്‍മാതാ ജഗദ്ധാത്രീ ജഗതീ മുക്തിദാ പരാ ॥ 28 ॥

ജഗദ്ധാത്രീ ജഗത്ത്രാത്രീ ജഗദാനന്ദകാരിണീ ।
ജഗജ്ജീവമയീ ഹൈമവതീ മായാ മഹാകചാ ॥ 29 ॥

നാഗാങ്ഗീ സംഹൃതാങ്ഗീ ച നാഗശയ്യാസമാഗതാ ।
കാലരാത്രിര്‍ദാരുണാ ച ചന്ദ്രസൂര്യപ്രതാപിനീ ॥ 30 ॥

നാഗേന്ദ്രനന്ദിനീ ദേവകന്യാ ച ശ്രീമനോരമാ ।
വിദ്യാധരീ വേദവിദ്യാ യക്ഷിണീ ശിവമോഹിനീ ॥ 31 ॥

രാക്ഷസീ ഡാകിനീ ദേവമയീ സര്‍വജഗജ്ജയാ ।
ശ്രുതിരൂപാ തഥാഗ്നേയീ മഹാമുക്തിര്‍ജനേശ്വരീ ॥ 32 ॥

പതിവ്രതാ പതിരതാ പതിഭക്തിപരായണാ ।
സിദ്ധിദാ സിദ്ധിസംദാത്രീ തഥാ സിദ്ധജനപ്രിയാ ॥ 33 ॥

കര്‍ത്രിഹസ്താ ശിവാരൂഢാ ശിവരൂപാ ശവാസനാ ।
തമിസ്രാ താമസീ വിജ്ഞാ മഹാമേഘസ്വരൂപിണീ ॥ 34 ॥

ചാരുചിത്രാ ചാരുവര്‍ണാ ചാരുകേശസമാകുലാ ।
ചാര്‍വങ്ഗീ ചഞ്ചലാ ലോലാ ചീനാചാരപരായണാ ॥ 35 ॥

ചീനാചാരപരാ ലജ്ജാവതീ ജീവപ്രദാഽനഘാ ।
സരസ്വതീ തഥാ ലക്ഷ്മീര്‍മഹാനീലസരസ്വതീ ॥ 36 ॥

ഗരിഷ്ഠാ ധര്‍മനിരതാ ധര്‍മാധര്‍മവിനാശിനീ ।
വിശിഷ്ടാ മഹതീ മാന്യാ തഥാ സൌംയജനപ്രിയാ ॥ 37 ॥

ഭയദാത്രീ ഭയരതാ ഭയാനകജനപ്രിയാ ।
വാക്യരൂപാ ഛിന്നമസ്താ ഛിന്നാസുരപ്രിയാ സദാ ॥ 38 ॥

ഋഗ്വേദരൂപാ സാവിത്രീ രാഗയുക്താ രജസ്വലാ ।
രജഃപ്രീതാ രജോരക്താ രജഃസംസര്‍ഗവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 39 ॥

രജഃപ്ലുതാ രജഃസ്ഫീതാ രജഃകുന്തലശോഭിതാ ।
കുണ്ഡലീ കുണ്ഡലപ്രീതാ തഥാ കുണ്ഡലശോഭിതാ ॥ 40 ॥

രേവതീ രേവതപ്രീതാ രേവാ ചൈരാവതീ ശുഭാ ।
ശക്തിനീ ചക്രിണീ പദ്മാ മഹാപദ്മനിവാസിനീ ॥ 41 ॥

പദ്മാലയാ മഹാപദ്മാ പദ്മിനീ പദ്മവല്ലഭാ ।
പദ്മപ്രിയാ പദ്മരതാ മഹാപദ്മസുശോഭിതാ ॥ 42 ॥

ശൂലഹസ്താ ശൂലരതാ ശൂലിനീ ശൂലസങ്ഗികാ ।
പിനാകധാരിണീ വീണാ തഥാ വീണാവതീ മഘാ ॥ 43 ॥

രോഹിണീ ബഹുലപ്രീതാ തഥാ വാഹനവര്‍ദ്ധിതാ ।
രണപ്രീതാ രണരതാ രണാസുരവിനാശിനീ ॥ 44 ॥

രണാഗ്രവര്‍തിനീ രാണാ രണാഗ്രാ രണപണ്ഡിതാ ।
ജടായുക്താ ജടാപിങ്ഗാ വജ്രിണീ ശൂലിനീ തഥാ ॥ 45 ॥

രതിപ്രിയാ രതിരതാ രതിഭക്താ രതാതുരാ ।
രതിഭീതാ രതിഗതാ മഹിഷാസുരനാശിനീ ॥ 46 ॥

രക്തപാ രക്തസമ്പ്രീതാ രക്താഖ്യാ രക്തശോഭിതാ ।
രക്തരൂപാ രക്തഗതാ രക്തഖര്‍പരധാരിണീ ॥ 47 ॥

ഗലച്ഛോണിതമുണ്ഡാലീ കണ്ഠമാലാവിഭൂഷിതാ ।
വൃഷാസനാ വൃഷരതാ വൃഷാസനകൃതാശ്രയാ ॥ 48 ॥

വ്യാഘ്രചര്‍മാവൃതാ രൌദ്രീ വ്യാഘ്രചര്‍മാവലീ തഥാ ।
കാമാങ്ഗീ പരമാ പ്രീതാ പരാസുരനിവാസിനീ ॥ 49 ॥

തരുണാ തരുണപ്രാണാ തഥാ തരുണമര്‍ദിനീ ।
തരുണപ്രേമദാ വൃദ്ധാ തഥാ വൃദ്ധപ്രിയാ സതീ ॥ 50 ॥

സ്വപ്നാവതീ സ്വപ്നരതാ നാരസിംഹീ മഹാലയാ ।
അമോഘാ രുന്ധതീ രംയാ തീക്ഷ്ണാ ഭോഗവതീ സദാ ॥ 51 ॥

മന്ദാകിനീ മന്ദരതാ മഹാനന്ദാ വരപ്രദാ ।
മാനദാ മാനിനീ മാന്യാ മാനനീയാ മദാതുരാ ॥ 52 ॥

മദിരാ മദിരോന്‍മാദാ മദിരാക്ഷീ മദാലയാ ।
സുദീര്‍ഘാ മധ്യമാ നന്ദാ വിനതാസുരനിര്‍ഗതാ ॥ 53 ॥

ജയപ്രദാ ജയരതാ ദുര്‍ജയാസുരനാശിനീ ।
ദുഷ്ടദൈത്യനിഹന്ത്രീ ച ദുഷ്ടാസുരവിനാശിനീ ॥ 54 ॥

സുഖദാ മോക്ഷദാ മോക്ഷാ മഹാമോക്ഷപ്രദായിനീ ।
കീര്‍തിര്യശസ്വിനീ ഭൂഷാ ഭൂഷ്യാ ഭൂതപതിപ്രിയാ ॥ 55 ॥

ഗുണാതീതാ ഗുണപ്രീതാ ഗുണരക്താ ഗുണാത്മികാ ।
സഗുണാ നിര്‍ഗുണാ സീതാ നിഷ്ഠാ കാഷ്ഠാ പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 56 ॥

ധനിഷ്ഠാ ധനദാ ധന്യാ വസുദാ സുപ്രകാശിനീ ।
ഗുര്‍വീ ഗുരുതരാ ധൌംയാ ധൌംയാസുരവിനാശിനീ ॥ 57 ॥

നിഷ്കാമാ ധനദാ കാമാ സകാമാ കാമജീവനാ ।
ചിന്താമണിഃ കല്‍പലതാ തഥാ ശങ്കരവാഹിനീ ॥ 58 ॥

ശങ്കരീ ശങ്കരരതാ തഥാ ശങ്കരമോഹിനീ ।
ഭവാനീ ഭവദാ ഭവ്യാ ഭവപ്രീതാ ഭവാലയാ ॥ 59 ॥

മഹാദേവപ്രിയാ രംയാ രമണീ കാമസുന്ദരീ ।
കദലീസ്തംഭസംരാമാ നിര്‍മലാസനവാസിനീ ॥ 60 ॥

മാഥുരീ മഥുരാ മായാ തഥാ സുരഭിവര്‍ദ്ധിനീ ।
വ്യക്താവ്യക്താനേകരൂപാ സര്‍വതീര്‍ഥാസ്പദാ ശിവാ ॥ 61 ॥

തീര്‍ഥരൂപാ മഹാരൂപാ തഥാഗസ്ത്യവധൂരപി ।
ശിവാനീ ശൈവലപ്രീതാ തഥാ ശൈവലവാസിനീ ॥ 62 ॥

കുന്തലാ കുന്തലപ്രീതാ തഥാ കുന്തലശോഭിതാ ।
മഹാകചാ മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാമായാ മഹാഗദാ ॥ 63 ॥

മഹാമേഘസ്വരൂപാ ച തഥാ കങ്കണമോഹിനീ ।
ദേവപൂജ്യാ ദേവരതാ യുവതീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 64 ॥

സര്‍വപ്രിയങ്കരീ ഭോഗ്യാ ഭോഗരൂപാ ഭഗാകൃതിഃ ।
ഭഗപ്രീതാ ഭഗരതാ ഭഗപ്രേമരതാ സദാ ॥ 65 ॥

ഭഗസമ്മര്‍ദനപ്രീതാ ഭഗോപരിനിവേശിതാ ।
ഭഗദക്ഷാ ഭഗാക്രാന്താ ഭഗസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 66 ॥

ദക്ഷകന്യാ മഹാദക്ഷാ സര്‍വദക്ഷാ പ്രചണ്ഡികാ ।
ദണ്ഡപ്രിയാ ദണ്ഡരതാ ദണ്ഡതാഡനതത്പരാ ॥ 67 ॥

ദണ്ഡഭീതാ ദണ്ഡഗതാ ദണ്ഡസമ്മര്‍ദനേ രതാ ।
സുവേദിദണ്ഡമധ്യസ്ഥാ ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃസ്വരൂപിണീ ॥ 68 ॥

ആദ്യാ ദുര്‍ഗാ ജയാ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മരൂപാ ജയാകൃതിഃ ।
ക്ഷേമങ്കരീ മഹാഘൂര്‍ണാ ഘൂര്‍ണനാസാ വശങ്കരീ ॥ 69 ॥

വിശാലാവയവാ മേഘ്യാ ത്രിവലീവലയാ ശുഭാ ।
മദോന്‍മത്താ മദരതാ മത്താസുരവിനാശിനീ ॥ 70 ॥

മധുകൈടഭസംഹന്ത്രീ നിശുംഭാസുരമര്‍ദിനീ ।
ചണ്ഡരൂപാ മഹാചണ്ഡീ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡനായികാ ॥ 71 ॥

ചണ്ഡോഗ്രാ ചണ്ഡവര്‍ണാ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡാവതീ ശിവാ ।
നീലാകാരാ നീലവര്‍ണാ നീലേന്ദീവരലോചനാ ॥ 72 ॥

ഖഡ്ഗഹസ്താ ച മൃദ്വങ്ഗീ തഥാ ഖര്‍പരധാരിണീ ।
ഭീമാ ച ഭീമവദനാ മഹാഭീമാ ഭയാനകാ ॥ 73 ॥

കല്യാണീ മങ്ഗലാ ശുദ്ധാ തഥാ പരമകൌതുകാ ।
പരമേഷ്ഠീ പരരതാ പരാത്പരതരാ പരാ ॥ 74 ॥

പരാനന്ദസ്വരൂപാ ച നിത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ ।
നിത്യാ നിത്യപ്രിയാ തന്ദ്രീ ഭവാനീ ഭവസുന്ദരീ ॥ 75 ॥

ത്രൈലോക്യമോഹിനീ സിദ്ധാ തഥാ സിദ്ധജനപ്രിയാ ।
ഭൈരവീ ഭൈരവപ്രീതാ തഥാ ഭൈരവമോഹിനീ ॥ 76 ॥

മാതങ്ഗീ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ ഷോഡശീ വിഷയാതുരാ ।
വിഷമഗ്നാ വിഷരതാ വിഷരക്ഷാ ജയദ്രഥാ ॥ 77 ॥

കാകപക്ഷധരാ നിത്യാ സര്‍വവിസ്മയകാരിണീ ।
ഗദിനീ കാമിനീ ഖഡ്ഗമുണ്ഡമാലാവിഭൂഷിതാ ॥ 78 ॥

യോഗീശ്വരീ യോഗമാതാ യോഗാനന്ദസ്വരൂപിണീ ।
ആനന്ദഭൈരവീ നന്ദാ തഥാ നന്ദജനപ്രിയാ ॥ 79 ॥

നലിനീ ലലനാ ശുഭ്രാ ശുഭ്രാനനവിഭൂഷിതാ ।
ലലജ്ജിഹ്വാ നീലപദാ തഥാ സുമഖദക്ഷിണാ ॥ 80 ॥

ബലിഭക്താ ബലിരതാ ബലിഭോഗ്യാ മഹാരതാ ।
ഫലഭോഗ്യാ ഫലരസാ ഫലദാ ശ്രീഫലപ്രിയാ ॥ 81 ॥

ഫലിനീ ഫലസംവജ്രാ ഫലാഫലനിവാരിണീ ।
ഫലപ്രീതാ ഫലഗതാ ഫലസംദാനസന്ധിനീ ॥ 82 ॥

ഫലോന്‍മുഖീ സര്‍വസത്ത്വാ മഹാസത്ത്വാ ച സാത്ത്വികീ ।
സര്‍വരൂപാ സര്‍വരതാ സര്‍വസത്ത്വനിവാസിനീ ॥ 83 ॥

മഹാരൂപാ മഹാഭാഗാ മഹാമേഘസ്വരൂപിണീ ।
ഭയനാസാ ഗണരതാ ഗണപ്രീതാ മഹാഗതിഃ ॥ 84 ॥

സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സ്വക്ഷാ ശവാസനഗതാ ശുഭാ ।
ത്രൈലോക്യമോഹിനീ ഗങ്ഗാ സ്വര്‍ഗങ്ഗാ സ്വര്‍ഗവാസിനീ ॥ 85 ॥

മഹാനന്ദാ സദാനന്ദാ നിത്യാനിത്യസ്വരൂപികാ ।
സത്യഗന്ധാ സത്യഗണാ സത്യരൂപാ മഹാകൃതിഃ ॥ 86 ॥

ശ്മശാനഭൈരവീ കാലീ തഥാ ഭയവിമര്‍ദിനീ ।
ത്രിപുരാ പരമേശാനീ സുന്ദരീ പുരസുന്ദരീ ॥ 87 ॥

ത്രിപുരേശീ പഞ്ചദശീ പഞ്ചമീ പുരവാസിനീ ।
മഹാസപ്തദശീ ഷഷ്ഠീ സപ്തമീ ചാഷ്ടമീ തഥാ ॥ 88 ॥

നവമീ ദശമീ ദേവപ്രിയാ ചൈകാദശീ ശിവാ ।
ദ്വാദശീ പരമാ ദിവ്യാ നീലരൂപാ ത്രയോദശീ ॥ 89 ॥

ചതുര്‍ദശീ പൌര്‍ണമാസീ രാജരാജേശ്വരീ തഥാ ।
ത്രിപുരാ ത്രിപുരേശീ ച തഥാ ത്രിപുരമര്‍ദിനീ ॥ 90 ॥

സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ രക്താ രക്തവസ്ത്രോപവീതിനീ ।
ചാമരീ ചാമരപ്രീതാ ചമരാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 91 ॥

മനോജ്ഞാ സുന്ദരീ രംയാ ഹംസീ ച ചാരുഹാസിനീ ।
നിതംബിനീ നിതംബാഢ്യാ നിതംബഗുരുശോഭിതാ ॥ 92 ॥

പട്ടവസ്ത്രപരിധാനാ പട്ടവസ്ത്രധരാ ശുഭാ ।
കര്‍പൂരചന്ദ്രവദനാ കുങ്കുമദ്രവശോഭിതാ ॥ 93 ॥

പൃഥിവീ പൃഥുരൂപാ സാ പാര്‍ഥിവേന്ദ്രവിനാശിനീ ।
രത്നവേദിഃ സുരേശാ ച സുരേശീ സുരമോഹിനീ ॥ 94 ॥

ശിരോമണിര്‍മണിഗ്രീവാ മണിരത്നവിഭൂഷിതാ ।
ഉര്‍വശീ ശമനീ കാലീ മഹാകാലസ്വരൂപിണീ ॥ 95 ॥

സര്‍വരൂപാ മഹാസത്ത്വാ രൂപാന്തരവിലാസിനീ ।
ശിവാ ശൈവാ ച രുദ്രാണീ തഥാ ശിവനിനാദിനീ ॥ 96 ॥

മാതങ്ഗിനീ ഭ്രാമരീ ച തഥൈവാങ്ഗനമേഖലാ ।
യോഗിനീ ഡാകിനീ ചൈവ തഥാ മഹേശ്വരീ പരാ ॥ 97 ॥

അലംബുഷാ ഭവാനീ ച മഹാവിദ്യൌഘസംഭൃതാ ।
ഗൃധ്രരൂപാ ബ്രഹ്മയോനിര്‍മഹാനന്ദാ മഹോദയാ ॥ 98 ॥

വിരൂപാക്ഷാ മഹാനാദാ ചണ്ഡരൂപാ കൃതാകൃതിഃ ।
വരാരോഹാ മഹാവല്ലീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 99 ॥

ഭഗാത്മികാ ഭഗാധാരരൂപിണീ ഭഗമാലിനീ ।
ലിങ്ഗാഭിധായിനീ ദേവീ മഹാമായാ മഹാസ്മൃതിഃ ॥ 100 ॥

മഹാമേധാ മഹാശാന്താ ശാന്തരൂപാ വരാനനാ ।
ലിങ്ഗമാലാ ലിങ്ഗഭൂഷാ ഭഗമാലാവിഭൂഷണാ ॥ 101 ॥

ഭഗലിങ്ഗാമൃതപ്രീതാ ഭഗലിങ്ഗാമൃതാത്മികാ ।
ഭഗലിങ്ഗാര്‍ചനപ്രീതാ ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപിണീ ॥ 102 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമപ്രീതാ സ്വയംഭൂകുസുമാസനാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമരതാ ലതാലിങ്ഗനതത്പരാ ॥ 103 ॥

സുരാശനാ സുരാപ്രീതാ സുരാസവവിമര്‍ദിതാ ।
സുരാപാനമഹാതീക്ഷ്ണാ സര്‍വാഗമവിനിന്ദിതാ ॥ 104 ॥

കുണ്ഡഗോലസദാപ്രീതാ ഗോലപുഷ്പസദാരതിഃ ।
കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവപ്രീതാ കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവാത്മികാ ॥ 105 ॥

സ്വയംഭവാ ശിവാ ധാത്രീ പാവനീ ലോകപാവനീ ।
മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹേശാനീ മഹാവിഷ്ണുപ്രഭാവിനീ ॥ 106 ॥

വിഷ്ണുപ്രിയാ വിഷ്ണുരതാ വിഷ്ണുഭക്തിപരായണാ ।
വിഷ്ണോര്‍വക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥാ ച വിഷ്ണുരൂപാ ച വൈഷ്ണവീ ॥ 107 ॥

അശ്വിനീ ഭരണീ ചൈവ കൃത്തികാ രോഹിണീ തഥാ ।
ധൃതിര്‍മേധാ തഥാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിരൂപാ ചിതാ ചിതിഃ ॥ 108 ॥

ചിതിരൂപാ ചിത്സ്വരൂപാ ജ്ഞാനരൂപാ സനാതനീ ।
സര്‍വവിജ്ഞജയാ ഗൌരീ ഗൌരവര്‍ണാ ശചീ ശിവാ ॥ 109 ॥

ഭവരൂപാ ഭവപരാ ഭവാനീ ഭവമോചിനീ ।
പുനര്‍വസുസ്തഥാ പുഷ്യാ തേജസ്വീ സിന്ധുവാസിനീ ॥ 110 ॥

ശുക്രാശനാ ശുക്രഭോഗാ ശുക്രോത്സാരണതത്പരാ ।
ശുക്രപൂജ്യാ ശുക്രവന്ദ്യാ ശുക്രഭോഗ്യാ പുലോമജാ ॥ 111 ॥

ശുക്രാര്‍ച്യാ ശുക്രസംതുഷ്ടാ സര്‍വശുക്രവിമുക്തിദാ ।
ശുക്രമൂര്‍തിഃ ശുക്രദേഹാ ശുക്രാങ്ഗീ ശുക്രമോഹിനീ ॥ 112 ॥

ദേവപൂജ്യാ ദേവരതാ യുവതീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
സര്‍വപ്രിയങ്കരീ ഭോഗ്യാ ഭോഗരൂപാ ഭഗാകൃതിഃ ॥ 113 ॥

ഭഗപ്രേതാ ഭഗരതാ ഭഗപ്രേമപരാ തഥാ ।
ഭഗസമ്മര്‍ദനപ്രീതാ ഭഗോപരി നിവേശിതാ ॥ 114 ॥

ഭഗദക്ഷാ ഭഗാക്രാന്താ ഭഗസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധിനീ ।
ദക്ഷകന്യാ മഹാദക്ഷാ സര്‍വദക്ഷാ പ്രദന്തികാ ॥ 115 ॥

ദണ്ഡപ്രിയാ ദണ്ഡരതാ ദണ്ഡതാഡനതത്പരാ ।
ദണ്ഡഭീതാ ദണ്ഡഗതാ ദണ്ഡസമ്മര്‍ദനേ രതാ ॥ 116 ॥

വേദിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃസ്വരൂപിണീ ।
ആദ്യാ ദുര്‍ഗാ ജയാ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മരൂപാ ജയാകൃതിഃ ॥ 117 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ മഹാഘൂര്‍ണാ ഘൂര്‍ണനാസാ വശങ്കരീ ।
വിശാലാവയവാ മേധ്യാ ത്രിവലീവലയാ ശുഭാ ॥ 118 ॥

മദ്യോന്‍മത്താ മദ്യരതാ മത്താസുരവിലാസിനീ ।
മധുകൈടഭസംഹന്ത്രീ നിശുംഭാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 119 ॥

ചണ്ഡരൂപാ മഹാചണ്ഡാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡനായികാ ।
ചണ്ഡോഗ്രാ ച ചതുര്‍വര്‍ഗാ തഥാ ചണ്ഡാവതീ ശിവാ ॥ 120 ॥

നീലദേഹാ നീലവര്‍ണാ നീലേന്ദീവരലോചനാ ।
നിത്യാനിത്യപ്രിയാ ഭദ്രാ ഭവാനീ ഭവസുന്ദരീ ॥ 121 ॥

ഭൈരവീ ഭൈരവപ്രീതാ തഥാ ഭൈരവമോഹിനീ ।
മാതങ്ഗീ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ ഷോഡശീ ഭീഷണാതുരാ ॥ 122 ॥

വിഷമഗ്നാ വിഷരതാ വിഷഭക്ഷ്യാ ജയാ തഥാ ।
കാകപക്ഷധരാ നിത്യാ സര്‍വവിസ്മയകാരിണീ ॥ 123 ॥

ഗദിനീ കാമിനീ ഖഡ്ഗാ മുണ്ഡമാലാവിഭൂഷിതാ ।
യോഗേശ്വരീ യോഗരതാ യോഗാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 124 ॥

ആനന്ദഭൈരവീ നന്ദാ തഥാനന്ദജനപ്രിയാ ।
നലിനീ ലലനാ ശുഭ്രാ ശുഭാനനവിരാജിതാ ॥ 125 ॥

ലലജ്ജിഹ്വാ നീലപദാ തഥാ സമ്മുഖദക്ഷിണാ ।
ബലിഭക്താ ബലിരതാ ബലിഭോഗ്യാ മഹാരതാ ॥ 126 ॥

ഫലഭോഗ്യാ ഫലരസാ ഫലദാത്രീ ഫലപ്രിയാ ।
ഫലിനീ ഫലസംരക്താ ഫലാഫലനിവാരിണീ ॥ 127 ॥

ഫലപ്രീതാ ഫലഗതാ ഫലസന്ധാനസന്ധിനീ ।
ഫലോന്‍മുഖീ സര്‍വസത്ത്വാ മഹാസത്ത്വാ ച സാത്ത്വികാ ॥ 128 ॥

സര്‍വരൂപാ സര്‍വരതാ സര്‍വസത്ത്വനിവാസിനീ ।
മഹാരൂപാ മഹാഭാഗാ മഹാമേഘസ്വരൂപിണീ ॥ 129 ॥

ഭയനാശാ ഗണരതാ ഗണഗീതാ മഹാഗതിഃ ।
സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സാക്ഷാത് സദാസനഗതാ ശുഭാ ॥ 130 ॥

ത്രൈലോക്യമോഹിനീ ഗങ്ഗാ സ്വര്‍ഗങ്ഗാ സ്വര്‍ഗവാസിനീ ।
മഹാനന്ദാ സദാനന്ദാ നിത്യാ സത്യസ്വരൂപിണീ ॥ 131 ॥

ശുക്രസ്നാതാ ശുക്രകരീ ശുക്രസേവ്യാതിശുക്രിണീ ।
മഹാശുക്രാ ശുക്രരതാ ശുക്രസൃഷ്ടിവിധായിനീ ॥ 132 ॥

സാരദാ സാധകപ്രാണാ സാധകപ്രേമവര്‍ദ്ധിനീ ।
സാധകാഭീഷ്ടദാ നിത്യം സാധകപ്രേമസേവിതാ ॥ 133 ॥

സാധകപ്രേമസര്‍വസ്വാ സാധകാഭക്തരക്തപാ ।
മല്ലികാ മാലതീ ജാതിഃ സപ്തവര്‍ണാ മഹാകചാ ॥ 134 ॥

സര്‍വമയീ സര്‍വശുഭ്രാ ഗാണപത്യപ്രദാ തഥാ ।
ഗഗനാ ഗഗനപ്രീതാ തഥാ ഗഗനവാസിനീ ॥ 135 ॥

ഗണനാഥപ്രിയാ ഭവ്യാ ഭവാര്‍ചാ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
ഗുഹ്യകാലീ ഭദ്രകാലീ ശിവരൂപാ സതാംഗതിഃ ॥ 136 ॥

സദ്ഭക്താ സത്പരാ സേതുഃ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ മഘാ ।
ക്ഷീണോദരീ മഹാവേഗാ വേഗാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 137 ॥

രുധിരാ രുധിരപ്രീതാ രുധിരാനന്ദശോഭനാ ।
പഞ്ചമീ പഞ്ചമപ്രീതാ തഥാ പഞ്ചമഭൂഷണാ ॥ 138 ॥

പഞ്ചമീജപസമ്പന്നാ പഞ്ചമീയജനേ രതാ ।
കകാരവര്‍ണരൂപാ ച കകാരാക്ഷരരൂപിണീ ॥ 139 ॥

മകാരപഞ്ചമപ്രീതാ മകാരപഞ്ചഗോചരാ ।
ഋവര്‍ണരൂപപ്രഭവാ ഋവര്‍ണാ സര്‍വരൂപിണീ ॥ 140 ॥

സര്‍വാണീ സര്‍വനിലയാ സര്‍വസാരസമുദ്ഭവാ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വസാരാ സര്‍വേച്ഛാ സര്‍വമോഹിനീ ॥ 141 ॥

ഗണേശജനനീ ദുര്‍ഗാ മഹാമായാ മഹേശ്വരീ ।
മഹേശജനനീ മോഹാ വിദ്യാ വിദ്യോതനീ വിഭാ ॥ 142 ॥

സ്ഥിരാ ച സ്ഥിരചിത്താ ച സുസ്ഥിരാ ധര്‍മരഞ്ജിനീ ।
ധര്‍മരൂപാ ധര്‍മരതാ ധര്‍മാചരണതത്പരാ ॥ 143 ॥

ധര്‍മാനുഷ്ഠാനസന്ദര്‍ഭാ സര്‍വസന്ദര്‍ഭസുന്ദരീ ।
സ്വധാ സ്വാഹാ വഷട്കാരാ ശ്രൌഷട് വൌഷട് സ്വധാത്മികാ ॥ 144 ॥

ബ്രാഹ്മണീ ബ്രഹ്മസംബന്ധാ ബ്രഹ്മസ്ഥാനനിവാസിനീ ।
പദ്മയോനിഃ പദ്മസംസ്ഥാ ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദാ ॥ 145 ॥

ചതുര്‍ഭുജാ ശിവയുതാ ശിവലിങ്ഗപ്രവേശിനീ ।
മഹാഭീമാ ചാരുകേശീ ഗന്ധമാദനസംസ്ഥിതാ ॥ 146 ॥

ഗന്ധര്‍വപൂജിതാ ഗന്ധാ സുഗന്ധാ സുരപൂജിതാ ।
ഗന്ധര്‍വനിരതാ ദേവീ സുരഭീ സുഗന്ധാ തഥാ ॥ 147 ॥

പദ്മഗന്ധാ മഹാഗന്ധാ ഗന്ധാമോദിതദിങ്മുഖാ ।
കാലദിഗ്ധാ കാലരതാ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 148 ॥

വിദ്യാ വിദ്യാവതീ ചൈവ വിദ്യേശാ വിജ്ഞസംഭവാ ।
വിദ്യാപ്രദാ മഹാവാണീ മഹാഭൈരവരൂപിണീ ॥ 149 ॥

ഭൈരവപ്രേമനിരതാ മഹാകാലരതാ ശുഭാ ।
മാഹേശ്വരീ ഗജാരൂഢാ ഗജേന്ദ്രഗമനാ തഥാ ॥ 150 ॥

യജ്ഞേന്ദ്രലലനാ ചണ്ഡീ ഗജാസനപരാശ്രയാ ।
ഗജേന്ദ്രമന്ദഗമനാ മഹാവിദ്യാ മഹോജ്ജ്വലാ ॥ 151 ॥

ബഗലാ വാഹിനീ വൃദ്ധാ ബാലാ ച ബാലരൂപിണീ ।
ബാലക്രീഡാരതാ ബാലാ ബലാസുരവിനാശിനീ ॥ 152 ॥

ബാല്യസ്ഥാ യൌവനസ്ഥാ ച മഹായൌവനസംരതാ ।
വിശിഷ്ടയൌവനാ കാലീ കൃഷ്ണദുര്‍ഗാ സരസ്വതീ ॥ 153 ॥

കാത്യായനീ ച ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡാസുരവിഘാതിനീ ।
ചണ്ഡമുണ്ഡധരാ ദേവീ മധുകൈടഭനാശിനീ ॥ 154 ॥

ബ്രാഹ്മീ മാഹേശ്വരീ ചൈന്ദ്രീ വാരാഹീ വൈഷ്ണവീ തഥാ ।
രുദ്രകാലീ വിശാലാക്ഷീ ഭൈരവീ കാലരൂപിണീ ॥ 155 ॥

മഹാമായാ മഹോത്സാഹാ മഹാചണ്ഡവിനാശിനീ ।
കുലശ്രീഃ കുലസംകീര്‍ണാ കുലഗര്‍ഭനിവാസിനീ ॥ 156 ॥

കുലാങ്ഗാരാ കുലയുതാ കുലകുന്തലസംയുതാ ।
കുലദര്‍ഭഗ്രഹാ ചൈവ കുലഗര്‍തപ്രദായിനീ ॥ 157 ॥

കുലപ്രേമയുതാ സാധ്വീ ശിവപ്രീതിഃ ശിവാബലിഃ ।
ശിവസക്താ ശിവപ്രാണാ മഹാദേവകൃതാലയാ ॥ 158 ॥

മഹാദേവപ്രിയാ കാന്താ മഹാദേവമദാതുരാ ।
മത്താമത്തജനപ്രേമധാത്രീ വിഭവവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 159 ॥

മദോന്‍മത്താ മഹാശുദ്ധാ മത്തപ്രേമവിഭൂഷിതാ ।
മത്തപ്രമത്തവദനാ മത്തചുംബനതത്പരാ ॥ 160 ॥

മത്തക്രീഡാതുരാ ഭൈമീ തഥാ ഹൈമവതീ മതിഃ ।
മദാതുരാ മദഗതാ വിപരീതരതാതുരാ ॥ 161 ॥

വിത്തപ്രദാ വിത്തരതാ വിത്തവര്‍ധനതത്പരാ ।
ഇതി തേ കഥിതം സര്‍വം കാലീനാമസഹസ്രകം ॥ 162 ॥

സാരാത്സാരതരം ദിവ്യം മഹാവിഭവവര്‍ദ്ധനം ।
ഗാണപത്യപ്രദം രാജ്യപ്രദം ഷട്കര്‍മസാധകം ॥ 163 ॥

യഃ പഠേത് സാധകോ നിത്യം സ ഭവേത് സമ്പദാം പദം ।
യഃ പഠേത് പാഠയേദ്വാപി ശൃണോതി ശ്രാവയേദഥ ॥ 164 ॥

ന കിഞ്ചിദ് ദുര്ലഭം ലോകേ സ്തവസ്യാസ്യ പ്രസാദതഃ ।
ബ്രഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം സുവര്‍ണഹരണം തഥാ ॥ 165 ॥

ഗുരുദാരാഭിഗമനം യച്ചാന്യദ് ദുഷ്കൃതം കൃതം ।
സര്‍വമേതത്പുനാത്യേവ സത്യം സുരഗണാര്‍ചിതേ ॥ 166 ॥

രജസ്വലാഭഗം ദൃഷ്ട്വാ പഠേത് സ്തോത്രമനന്യധീഃ ।
സ ശിവഃ സത്യവാദീ ച ഭവത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 167 ॥

പരദാരയുതോ ഭൂത്വാ പഠേത് സ്തോത്രം സമാഹിതഃ ।
സര്‍വൈശ്വര്യയുതോ ഭൂത്വാ മഹാരാജത്വമാപ്നുയാത് ॥ 168 ॥

പരനിന്ദാം പരദ്രോഹം പരഹിംസാം ന കാരയേത് ।
ശിവഭക്തായ ശാന്തായ പ്രിയഭക്തായ വാ പുനഃ ॥ 169 ॥

സ്തവം ച ദര്‍ശയേദേനമന്യഥാ മൃത്യുമാപ്നുയാത് ।
അസ്മാത് പരതരം നാസ്തി തന്ത്രമധ്യേ സുരേശ്വരി ॥ 170 ॥

മഹാകാലീ മഹാദേവീ തഥാ നീലസരസ്വതീ ।
ന ഭേദഃ പരമേശാനി ഭേദകൃന്നരകം വ്രജേത് ॥ 171 ॥

ഇദം സ്തോത്രം മയാ ദിവ്യം തവ സ്നേഹാത് പ്രകഥ്യതേ ।
ഉഭയോരേവമേകത്വം ഭേദബുദ്ധ്യാ ന താം ഭജേത് ।
സ യോഗീ പരമേശാനി സമോ മാനാപമാനയോഃ ॥ 172 ॥

॥ ഇതി ശ്രീബൃഹന്നീലതന്ത്രേ ഭൈരവപാര്‍വതീസംവാദേ
കാലീസഹസ്രനാമനിരൂപണം ദ്വാവിംശഃ പടലഃ ॥ 22 ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top