Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Tamil:

॥ காலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ப்³ருʼஹந்நீலதந்த்ராந்தர்க³தம்

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।

பூர்வம் ஹி ஸூசிதம் தே³வ காலீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
தத்³வத³ஸ்வ மஹாதே³வ யதி³ ஸ்நேஹோঽஸ்தி மாம் ப்ரதி ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।

தந்த்ரேঽஸ்மிந் பரமேஶாநி காலீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஶ்ருʼணுஷ்வைகமநா தே³வி ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிவர்த்³த⁴நம் ॥ 2 ॥

ௐ அஸ்யா: ஶ்ரீகாலீதே³வ்யா: மந்த்ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
மஹாகாலபை⁴ரவ ருʼஷி: । அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீகாலீ தே³வதா ।
க்ரீம் பீ³ஜம் । ஹூம் ஶக்தி: । ஹ்ரீம் கீலகம் । த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² விநியோக:³ ॥

காலிகா காமதா³ குல்லா ப⁴த்³ரகாலீ க³ணேஶ்வரீ ।
பை⁴ரவீ பை⁴ரவப்ரீதா ப⁴வாநீ ப⁴வமோசிநீ ॥ 3 ॥

காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச மோஹிநீ ।
மஹாகாலரதா ஸூக்ஷ்மா கௌலவ்ரதபராயணா ॥ 4 ॥

கோமலாங்கீ³ கராலாங்கீ³ கமநீயா வராங்க³நா ।
க³ந்த⁴சந்த³நதி³க்³தா⁴ங்கீ³ ஸதீ ஸாத்⁴வீ பதிவ்ரதா ॥ 5 ॥

காகிநீ வர்ணரூபா ச மஹாகாலகுடும்பி³நீ ।
காமஹந்த்ரீ காமகலா காமவிஜ்ஞா மஹோத³யா ॥ 6 ॥

காந்தரூபா மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலஸ்வரூபிணீ ।
குலீநா குலஸர்வஸ்வா குலவர்த்மப்ரத³ர்ஶிகா ॥ 7 ॥

குலரூபா சகோராக்ஷீ ஶ்ரீது³ர்கா³ து³ர்க³நாஶிநீ ।
கந்யா குமாரீ கௌ³ரீ து க்ருʼஷ்ணதே³ஹா மஹாமநா: ॥ 8 ॥

க்ருʼஷ்ணாங்கீ³ நீலதே³ஹா ச பிங்க³கேஶீ க்ருʼஶோத³ரீ ।
பிங்கா³க்ஷீ கமலப்ரீதா காலீ காலபராக்ரமா ॥ 9 ॥

கலாநாத²ப்ரியா தே³வீ குலகாந்தாঽபராஜிதா ।
உக்³ரதாரா மஹோக்³ரா ச ததா² சைகஜடா ஶிவா ॥ 10 ॥

நீலா க⁴நா ப³லாகா ச காலதா³த்ரீ கலாத்மிகா ।
நாராயணப்ரியா ஸூக்ஷ்மா வரதா³ ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 11 ॥

வராரோஹா மஹாபா³ணா கிஶோரீ யுவதீ ஸதீ ।
தீ³ர்கா⁴ங்கீ³ தீ³ர்க⁴கேஶா ச ந்ருʼமுண்ட³தா⁴ரிணீ ததா² ॥ 12 ॥

மாலிநீ நரமுண்டா³லீ ஶவமுண்டா³ஸ்தி²தா⁴ரிணீ ।
ரக்தநேத்ரா விஶாலாக்ஷீ ஸிந்தூ³ரபூ⁴ஷணா மஹீ ॥ 13 ॥

கோ⁴ரராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்கோ⁴ராந்தகவிநாஶிநீ ।
நாரஸிம்ஹீ மஹாரௌத்³ரீ நீலரூபா வ்ருʼஷாஸநா ॥ 14 ॥

விலோசநா விரூபாக்ஷீ ரக்தோத்பலவிலோசநா ।
பூர்ணேந்து³வத³நா பீ⁴மா ப்ரஸந்நவத³நா ததா² ॥ 15 ॥

பத்³மநேத்ரா விஶாலாக்ஷீ ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஸமாகுலா ।
ப்ரபு²ல்லபுண்ட³ரீகாப⁴லோசநா ப⁴யநாஶிநீ ॥ 16 ॥

அட்டஹாஸா மஹோச்ச்²வாஸா மஹாவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
கோடராக்ஷீ க்ருʼஶக்³ரீவா குலதீர்த²ப்ரஸாதி⁴நீ ॥ 17 ॥

குலக³ர்தப்ரஸந்நாஸ்யா மஹதீ குலபூ⁴ஷிகா ।
ப³ஹுவாக்யாம்ருʼதரஸா சண்ட³ரூபாதிவேகி³நீ ॥ 18 ॥

வேக³த³ர்பா விஶாலைந்த்³ரீ ப்ரசண்ட³சண்டி³கா ததா² ।
சண்டி³கா காலவத³நா ஸுதீக்ஷ்ணநாஸிகா ததா² ॥ 19 ॥

தீ³ர்க⁴கேஶீ ஸுகேஶீ ச கபிலாங்கீ³ மஹாருணா ।
ப்ரேதபூ⁴ஷணஸம்ப்ரீதா ப்ரேததோ³ர்த³ண்ட³க⁴ண்டிகா ॥ 20 ॥

ஶங்கி²நீ ஶங்க²முத்³ரா ச ஶங்க²த்⁴வநிநிநாதி³நீ ।
ஶ்மஶாநவாஸிநீ பூர்ணா பூர்ணேந்து³வத³நா ஶிவா ॥ 21 ॥

ஶிவப்ரீதா ஶிவரதா ஶிவாஸநஸமாஶ்ரயா ।
புண்யாலயா மஹாபுண்யா புண்யதா³ புண்யவல்லபா⁴ ॥ 22 ॥

நரமுண்ட³த⁴ரா பீ⁴மா பீ⁴மாஸுரவிநாஶிநீ ।
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணாப்ரீதா நாக³யஜ்ஞோபவீதிநீ ॥ 23 ॥

தி³க³ம்ப³ரீ மஹாகாலீ ஶாந்தா பீநோந்நதஸ்தநீ ।
கோ⁴ராஸநா கோ⁴ரரூபா ஸ்ருʼக்ப்ராந்தே ரக்ததா⁴ரிகா ॥ 24 ॥

மஹாத்⁴வநி: ஶிவாஸக்தா மஹாஶப்³தா³ மஹோத³ரீ ।
காமாதுரா காமஸக்தா ப்ரமத்தா ஶக்தபா⁴வநா ॥ 25 ॥

ஸமுத்³ரநிலயா தே³வீ மஹாமத்தஜநப்ரியா ।
கர்ஷிதா கர்ஷணப்ரீதா ஸர்வாகர்ஷணகாரிணீ ॥ 26 ॥

வாத்³யப்ரீதா மஹாகீ³தரக்தா ப்ரேதநிவாஸிநீ ।
நரமுண்ட³ஸ்ருʼஜா கீ³தா மாலிநீ மால்யபூ⁴ஷிதா ॥ 27 ॥

சதுர்பு⁴ஜா மஹாரௌத்³ரீ த³ஶஹஸ்தா ப்ரியாதுரா ।
ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³தீ முக்திதா³ பரா ॥ 28 ॥

ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³த்த்ராத்ரீ ஜக³தா³நந்த³காரிணீ ।
ஜக³ஜ்ஜீவமயீ ஹைமவதீ மாயா மஹாகசா ॥ 29 ॥

நாகா³ங்கீ³ ஸம்ஹ்ருʼதாங்கீ³ ச நாக³ஶய்யாஸமாக³தா ।
காலராத்ரிர்தா³ருணா ச சந்த்³ரஸூர்யப்ரதாபிநீ ॥ 30 ॥

நாகே³ந்த்³ரநந்தி³நீ தே³வகந்யா ச ஶ்ரீமநோரமா ।
வித்³யாத⁴ரீ வேத³வித்³யா யக்ஷிணீ ஶிவமோஹிநீ ॥ 31 ॥

ராக்ஷஸீ டா³கிநீ தே³வமயீ ஸர்வஜக³ஜ்ஜயா ।
ஶ்ருதிரூபா ததா²க்³நேயீ மஹாமுக்திர்ஜநேஶ்வரீ ॥ 32 ॥

பதிவ்ரதா பதிரதா பதிப⁴க்திபராயணா ।
ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தி⁴ஸந்தா³த்ரீ ததா² ஸித்³த⁴ஜநப்ரியா ॥ 33 ॥

கர்த்ரிஹஸ்தா ஶிவாரூடா⁴ ஶிவரூபா ஶவாஸநா ।
தமிஸ்ரா தாமஸீ விஜ்ஞா மஹாமேக⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 34 ॥

சாருசித்ரா சாருவர்ணா சாருகேஶஸமாகுலா ।
சார்வங்கீ³ சஞ்சலா லோலா சீநாசாரபராயணா ॥ 35 ॥

சீநாசாரபரா லஜ்ஜாவதீ ஜீவப்ரதா³ঽநகா⁴ ।
ஸரஸ்வதீ ததா² லக்ஷ்மீர்மஹாநீலஸரஸ்வதீ ॥ 36 ॥

க³ரிஷ்டா² த⁴ர்மநிரதா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநாஶிநீ ।
விஶிஷ்டா மஹதீ மாந்யா ததா² ஸௌம்யஜநப்ரியா ॥ 37 ॥

ப⁴யதா³த்ரீ ப⁴யரதா ப⁴யாநகஜநப்ரியா ।
வாக்யரூபா சி²ந்நமஸ்தா சி²ந்நாஸுரப்ரியா ஸதா³ ॥ 38 ॥

ருʼக்³வேத³ரூபா ஸாவித்ரீ ராக³யுக்தா ரஜஸ்வலா ।
ரஜ:ப்ரீதா ரஜோரக்தா ரஜ:ஸம்ஸர்க³வர்த்³தி⁴நீ ॥ 39 ॥

ரஜ:ப்லுதா ரஜ:ஸ்பீ²தா ரஜ:குந்தலஶோபி⁴தா ।
குண்ட³லீ குண்ட³லப்ரீதா ததா² குண்ட³லஶோபி⁴தா ॥ 40 ॥

ரேவதீ ரேவதப்ரீதா ரேவா சைராவதீ ஶுபா⁴ ।
ஶக்திநீ சக்ரிணீ பத்³மா மஹாபத்³மநிவாஸிநீ ॥ 41 ॥

பத்³மாலயா மஹாபத்³மா பத்³மிநீ பத்³மவல்லபா⁴ ।
பத்³மப்ரியா பத்³மரதா மஹாபத்³மஸுஶோபி⁴தா ॥ 42 ॥

ஶூலஹஸ்தா ஶூலரதா ஶூலிநீ ஶூலஸங்கி³கா ।
பிநாகதா⁴ரிணீ வீணா ததா² வீணாவதீ மகா⁴ ॥ 43 ॥

ரோஹிணீ ப³ஹுலப்ரீதா ததா² வாஹநவர்த்³தி⁴தா ।
ரணப்ரீதா ரணரதா ரணாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 44 ॥

ரணாக்³ரவர்திநீ ராணா ரணாக்³ரா ரணபண்டி³தா ।
ஜடாயுக்தா ஜடாபிங்கா³ வஜ்ரிணீ ஶூலிநீ ததா² ॥ 45 ॥

ரதிப்ரியா ரதிரதா ரதிப⁴க்தா ரதாதுரா ।
ரதிபீ⁴தா ரதிக³தா மஹிஷாஸுரநாஶிநீ ॥ 46 ॥

ரக்தபா ரக்தஸம்ப்ரீதா ரக்தாக்²யா ரக்தஶோபி⁴தா ।
ரக்தரூபா ரக்தக³தா ரக்தக²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 47 ॥

க³லச்சோ²ணிதமுண்டா³லீ கண்ட²மாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
வ்ருʼஷாஸநா வ்ருʼஷரதா வ்ருʼஷாஸநக்ருʼதாஶ்ரயா ॥ 48 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாவ்ருʼதா ரௌத்³ரீ வ்யாக்⁴ரசர்மாவலீ ததா² ।
காமாங்கீ³ பரமா ப்ரீதா பராஸுரநிவாஸிநீ ॥ 49 ॥

தருணா தருணப்ராணா ததா² தருணமர்தி³நீ ।
தருணப்ரேமதா³ வ்ருʼத்³தா⁴ ததா² வ்ருʼத்³த⁴ப்ரியா ஸதீ ॥ 50 ॥

ஸ்வப்நாவதீ ஸ்வப்நரதா நாரஸிம்ஹீ மஹாலயா ।
அமோகா⁴ ருந்த⁴தீ ரம்யா தீக்ஷ்ணா போ⁴க³வதீ ஸதா³ ॥ 51 ॥

மந்தா³கிநீ மந்த³ரதா மஹாநந்தா³ வரப்ரதா³ ।
மாநதா³ மாநிநீ மாந்யா மாநநீயா மதா³துரா ॥ 52 ॥

மதி³ரா மதி³ரோந்மாதா³ மதி³ராக்ஷீ மதா³லயா ।
ஸுதீ³ர்கா⁴ மத்⁴யமா நந்தா³ விநதாஸுரநிர்க³தா ॥ 53 ॥

ஜயப்ரதா³ ஜயரதா து³ர்ஜயாஸுரநாஶிநீ ।
து³ஷ்டதை³த்யநிஹந்த்ரீ ச து³ஷ்டாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 54 ॥

ஸுக²தா³ மோக்ஷதா³ மோக்ஷா மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
கீர்திர்யஶஸ்விநீ பூ⁴ஷா பூ⁴ஷ்யா பூ⁴தபதிப்ரியா ॥ 55 ॥

கு³ணாதீதா கு³ணப்ரீதா கு³ணரக்தா கு³ணாத்மிகா ।
ஸகு³ணா நிர்கு³ணா ஸீதா நிஷ்டா² காஷ்டா² ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 56 ॥

த⁴நிஷ்டா² த⁴நதா³ த⁴ந்யா வஸுதா³ ஸுப்ரகாஶிநீ ।
கு³ர்வீ கு³ருதரா தௌ⁴ம்யா தௌ⁴ம்யாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 57 ॥

நிஷ்காமா த⁴நதா³ காமா ஸகாமா காமஜீவநா ।
சிந்தாமணி: கல்பலதா ததா² ஶங்கரவாஹிநீ ॥ 58 ॥

ஶங்கரீ ஶங்கரரதா ததா² ஶங்கரமோஹிநீ ।
ப⁴வாநீ ப⁴வதா³ ப⁴வ்யா ப⁴வப்ரீதா ப⁴வாலயா ॥ 59 ॥

மஹாதே³வப்ரியா ரம்யா ரமணீ காமஸுந்த³ரீ ।
கத³லீஸ்தம்ப⁴ஸம்ராமா நிர்மலாஸநவாஸிநீ ॥ 60 ॥

மாது²ரீ மது²ரா மாயா ததா² ஸுரபி⁴வர்த்³தி⁴நீ ।
வ்யக்தாவ்யக்தாநேகரூபா ஸர்வதீர்தா²ஸ்பதா³ ஶிவா ॥ 61 ॥

தீர்த²ரூபா மஹாரூபா ததா²க³ஸ்த்யவதூ⁴ரபி ।
ஶிவாநீ ஶைவலப்ரீதா ததா² ஶைவலவாஸிநீ ॥ 62 ॥

குந்தலா குந்தலப்ரீதா ததா² குந்தலஶோபி⁴தா ।
மஹாகசா மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாமாயா மஹாக³தா³ ॥ 63 ॥

மஹாமேக⁴ஸ்வரூபா ச ததா² கங்கணமோஹிநீ ।
தே³வபூஜ்யா தே³வரதா யுவதீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 64 ॥

ஸர்வப்ரியங்கரீ போ⁴க்³யா போ⁴க³ரூபா ப⁴கா³க்ருʼதி: ।
ப⁴க³ப்ரீதா ப⁴க³ரதா ப⁴க³ப்ரேமரதா ஸதா³ ॥ 65 ॥

ப⁴க³ஸம்மர்த³நப்ரீதா ப⁴கோ³பரிநிவேஶிதா ।
ப⁴க³த³க்ஷா ப⁴கா³க்ராந்தா ப⁴க³ஸௌபா⁴க்³யவர்த்³தி⁴நீ ॥ 66 ॥

த³க்ஷகந்யா மஹாத³க்ஷா ஸர்வத³க்ஷா ப்ரசண்டி³கா ।
த³ண்ட³ப்ரியா த³ண்ட³ரதா த³ண்ட³தாட³நதத்பரா ॥ 67 ॥

த³ண்ட³பீ⁴தா த³ண்ட³க³தா த³ண்ட³ஸம்மர்த³நே ரதா ।
ஸுவேதி³த³ண்ட³மத்⁴யஸ்தா² பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வ:ஸ்வரூபிணீ ॥ 68 ॥

ஆத்³யா து³ர்கா³ ஜயா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மரூபா ஜயாக்ருʼதி: ।
க்ஷேமங்கரீ மஹாகூ⁴ர்ணா கூ⁴ர்ணநாஸா வஶங்கரீ ॥ 69 ॥

விஶாலாவயவா மேக்⁴யா த்ரிவலீவலயா ஶுபா⁴ ।
மதோ³ந்மத்தா மத³ரதா மத்தாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 70 ॥

மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹந்த்ரீ நிஶும்பா⁴ஸுரமர்தி³நீ ।
சண்ட³ரூபா மஹாசண்டீ³ சண்டி³கா சண்ட³நாயிகா ॥ 71 ॥

சண்டோ³க்³ரா சண்ட³வர்ணா ப்ரசண்டா³ சண்டா³வதீ ஶிவா ।
நீலாகாரா நீலவர்ணா நீலேந்தீ³வரலோசநா ॥ 72 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தா ச ம்ருʼத்³வங்கீ³ ததா² க²ர்பரதா⁴ரிணீ ।
பீ⁴மா ச பீ⁴மவத³நா மஹாபீ⁴மா ப⁴யாநகா ॥ 73 ॥

கல்யாணீ மங்க³ளா ஶுத்³தா⁴ ததா² பரமகௌதுகா ।
பரமேஷ்டீ² பரரதா பராத்பரதரா பரா ॥ 74 ॥

பராநந்த³ஸ்வரூபா ச நித்யாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
நித்யா நித்யப்ரியா தந்த்³ரீ ப⁴வாநீ ப⁴வஸுந்த³ரீ ॥ 75 ॥

த்ரைலோக்யமோஹிநீ ஸித்³தா⁴ ததா² ஸித்³த⁴ஜநப்ரியா ।
பை⁴ரவீ பை⁴ரவப்ரீதா ததா² பை⁴ரவமோஹிநீ ॥ 76 ॥

மாதங்கீ³ கமலா லக்ஷ்மீ: ஷோட³ஶீ விஷயாதுரா ।
விஷமக்³நா விஷரதா விஷரக்ஷா ஜயத்³ரதா² ॥ 77 ॥

காகபக்ஷத⁴ரா நித்யா ஸர்வவிஸ்மயகாரிணீ ।
க³தி³நீ காமிநீ க²ட்³க³முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதா ॥ 78 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாதா யோகா³நந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
ஆநந்த³பை⁴ரவீ நந்தா³ ததா² நந்த³ஜநப்ரியா ॥ 79 ॥

நலிநீ லலநா ஶுப்⁴ரா ஶுப்⁴ராநநவிபூ⁴ஷிதா ।
லலஜ்ஜிஹ்வா நீலபதா³ ததா² ஸுமக²த³க்ஷிணா ॥ 80 ॥

ப³லிப⁴க்தா ப³லிரதா ப³லிபோ⁴க்³யா மஹாரதா ।
ப²லபோ⁴க்³யா ப²லரஸா ப²லதா³ ஶ்ரீப²லப்ரியா ॥ 81 ॥

ப²லிநீ ப²லஸம்வஜ்ரா ப²லாப²லநிவாரிணீ ।
ப²லப்ரீதா ப²லக³தா ப²லஸந்தா³நஸந்தி⁴நீ ॥ 82 ॥

ப²லோந்முகீ² ஸர்வஸத்த்வா மஹாஸத்த்வா ச ஸாத்த்விகீ ।
ஸர்வரூபா ஸர்வரதா ஸர்வஸத்த்வநிவாஸிநீ ॥ 83 ॥

மஹாரூபா மஹாபா⁴கா³ மஹாமேக⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ப⁴யநாஸா க³ணரதா க³ணப்ரீதா மஹாக³தி: ॥ 84 ॥

ஸத்³க³தி: ஸத்க்ருʼதி: ஸ்வக்ஷா ஶவாஸநக³தா ஶுபா⁴ ।
த்ரைலோக்யமோஹிநீ க³ங்கா³ ஸ்வர்க³ங்கா³ ஸ்வர்க³வாஸிநீ ॥ 85 ॥

மஹாநந்தா³ ஸதா³நந்தா³ நித்யாநித்யஸ்வரூபிகா ।
ஸத்யக³ந்தா⁴ ஸத்யக³ணா ஸத்யரூபா மஹாக்ருʼதி: ॥ 86 ॥

ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலீ ததா² ப⁴யவிமர்தி³நீ ।
த்ரிபுரா பரமேஶாநீ ஸுந்த³ரீ புரஸுந்த³ரீ ॥ 87 ॥

த்ரிபுரேஶீ பஞ்சத³ஶீ பஞ்சமீ புரவாஸிநீ ।
மஹாஸப்தத³ஶீ ஷஷ்டீ² ஸப்தமீ சாஷ்டமீ ததா² ॥ 88 ॥

நவமீ த³ஶமீ தே³வப்ரியா சைகாத³ஶீ ஶிவா ।
த்³வாத³ஶீ பரமா தி³வ்யா நீலரூபா த்ரயோத³ஶீ ॥ 89 ॥

சதுர்த³ஶீ பௌர்ணமாஸீ ராஜராஜேஶ்வரீ ததா² ।
த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶீ ச ததா² த்ரிபுரமர்தி³நீ ॥ 90 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ரக்தா ரக்தவஸ்த்ரோபவீதிநீ ।
சாமரீ சாமரப்ரீதா சமராஸுரமர்தி³நீ ॥ 91 ॥

மநோஜ்ஞா ஸுந்த³ரீ ரம்யா ஹம்ஸீ ச சாருஹாஸிநீ ।
நிதம்பி³நீ நிதம்பா³ட்⁴யா நிதம்ப³கு³ருஶோபி⁴தா ॥ 92 ॥

பட்டவஸ்த்ரபரிதா⁴நா பட்டவஸ்த்ரத⁴ரா ஶுபா⁴ ।
கர்பூரசந்த்³ரவத³நா குங்குமத்³ரவஶோபி⁴தா ॥ 93 ॥

ப்ருʼதி²வீ ப்ருʼது²ரூபா ஸா பார்தி²வேந்த்³ரவிநாஶிநீ ।
ரத்நவேதி:³ ஸுரேஶா ச ஸுரேஶீ ஸுரமோஹிநீ ॥ 94 ॥

ஶிரோமணிர்மணிக்³ரீவா மணிரத்நவிபூ⁴ஷிதா ।
உர்வஶீ ஶமநீ காலீ மஹாகாலஸ்வரூபிணீ ॥ 95 ॥

ஸர்வரூபா மஹாஸத்த்வா ரூபாந்தரவிலாஸிநீ ।
ஶிவா ஶைவா ச ருத்³ராணீ ததா² ஶிவநிநாதி³நீ ॥ 96 ॥

மாதங்கி³நீ ப்⁴ராமரீ ச ததை²வாங்க³நமேக²லா ।
யோகி³நீ டா³கிநீ சைவ ததா² மஹேஶ்வரீ பரா ॥ 97 ॥

அலம்பு³ஷா ப⁴வாநீ ச மஹாவித்³யௌக⁴ஸம்ப்⁴ருʼதா ।
க்³ருʼத்⁴ரரூபா ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாநந்தா³ மஹோத³யா ॥ 98 ॥

விரூபாக்ஷா மஹாநாதா³ சண்ட³ரூபா க்ருʼதாக்ருʼதி: ।
வராரோஹா மஹாவல்லீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 99 ॥

ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரரூபிணீ ப⁴க³மாலிநீ ।
லிங்கா³பி⁴தா⁴யிநீ தே³வீ மஹாமாயா மஹாஸ்ம்ருʼதி: ॥ 100 ॥

மஹாமேதா⁴ மஹாஶாந்தா ஶாந்தரூபா வராநநா ।
லிங்க³மாலா லிங்க³பூ⁴ஷா ப⁴க³மாலாவிபூ⁴ஷணா ॥ 101 ॥

ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதப்ரீதா ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதாத்மிகா ।
ப⁴க³லிங்கா³ர்சநப்ரீதா ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிணீ ॥ 102 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாஸநா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமரதா லதாலிங்க³நதத்பரா ॥ 103 ॥

ஸுராஶநா ஸுராப்ரீதா ஸுராஸவவிமர்தி³தா ।
ஸுராபாநமஹாதீக்ஷ்ணா ஸர்வாக³மவிநிந்தி³தா ॥ 104 ॥

குண்ட³கோ³லஸதா³ப்ரீதா கோ³லபுஷ்பஸதா³ரதி: ।
குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வப்ரீதா குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வாத்மிகா ॥ 105 ॥

ஸ்வயம்ப⁴வா ஶிவா தா⁴த்ரீ பாவநீ லோகபாவநீ ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹேஶாநீ மஹாவிஷ்ணுப்ரபா⁴விநீ ॥ 106 ॥

விஷ்ணுப்ரியா விஷ்ணுரதா விஷ்ணுப⁴க்திபராயணா ।
விஷ்ணோர்வக்ஷ:ஸ்த²லஸ்தா² ச விஷ்ணுரூபா ச வைஷ்ணவீ ॥ 107 ॥

அஶ்விநீ ப⁴ரணீ சைவ க்ருʼத்திகா ரோஹிணீ ததா² ।
த்⁴ருʼதிர்மேதா⁴ ததா² துஷ்டி: புஷ்டிரூபா சிதா சிதி: ॥ 108 ॥

சிதிரூபா சித்ஸ்வரூபா ஜ்ஞாநரூபா ஸநாதநீ ।
ஸர்வவிஜ்ஞஜயா கௌ³ரீ கௌ³ரவர்ணா ஶசீ ஶிவா ॥ 109 ॥

ப⁴வரூபா ப⁴வபரா ப⁴வாநீ ப⁴வமோசிநீ ।
புநர்வஸுஸ்ததா² புஷ்யா தேஜஸ்வீ ஸிந்து⁴வாஸிநீ ॥ 110 ॥

ஶுக்ராஶநா ஶுக்ரபோ⁴கா³ ஶுக்ரோத்ஸாரணதத்பரா ।
ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுக்ரவந்த்³யா ஶுக்ரபோ⁴க்³யா புலோமஜா ॥ 111 ॥

ஶுக்ரார்ச்யா ஶுக்ரஸந்துஷ்டா ஸர்வஶுக்ரவிமுக்திதா³ ।
ஶுக்ரமூர்தி: ஶுக்ரதே³ஹா ஶுக்ராங்கீ³ ஶுக்ரமோஹிநீ ॥ 112 ॥

தே³வபூஜ்யா தே³வரதா யுவதீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஸர்வப்ரியங்கரீ போ⁴க்³யா போ⁴க³ரூபா ப⁴கா³க்ருʼதி: ॥ 113 ॥

ப⁴க³ப்ரேதா ப⁴க³ரதா ப⁴க³ப்ரேமபரா ததா² ।
ப⁴க³ஸம்மர்த³நப்ரீதா ப⁴கோ³பரி நிவேஶிதா ॥ 114 ॥

ப⁴க³த³க்ஷா ப⁴கா³க்ராந்தா ப⁴க³ஸௌபா⁴க்³யவர்த்³தி⁴நீ ।
த³க்ஷகந்யா மஹாத³க்ஷா ஸர்வத³க்ஷா ப்ரத³ந்திகா ॥ 115 ॥

த³ண்ட³ப்ரியா த³ண்ட³ரதா த³ண்ட³தாட³நதத்பரா ।
த³ண்ட³பீ⁴தா த³ண்ட³க³தா த³ண்ட³ஸம்மர்த³நே ரதா ॥ 116 ॥

வேதி³மண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வ:ஸ்வரூபிணீ ।
ஆத்³யா து³ர்கா³ ஜயா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மரூபா ஜயாக்ருʼதி: ॥ 117 ॥

க்ஷேமங்கரீ மஹாகூ⁴ர்ணா கூ⁴ர்ணநாஸா வஶங்கரீ ।
விஶாலாவயவா மேத்⁴யா த்ரிவலீவலயா ஶுபா⁴ ॥ 118 ॥

மத்³யோந்மத்தா மத்³யரதா மத்தாஸுரவிலாஸிநீ ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹந்த்ரீ நிஶும்பா⁴ஸுரமர்தி³நீ ॥ 119 ॥

சண்ட³ரூபா மஹாசண்டா³ சண்டி³கா சண்ட³நாயிகா ।
சண்டோ³க்³ரா ச சதுர்வர்கா³ ததா² சண்டா³வதீ ஶிவா ॥ 120 ॥

நீலதே³ஹா நீலவர்ணா நீலேந்தீ³வரலோசநா ।
நித்யாநித்யப்ரியா ப⁴த்³ரா ப⁴வாநீ ப⁴வஸுந்த³ரீ ॥ 121 ॥

பை⁴ரவீ பை⁴ரவப்ரீதா ததா² பை⁴ரவமோஹிநீ ।
மாதங்கீ³ கமலா லக்ஷ்மீ: ஷோட³ஶீ பீ⁴ஷணாதுரா ॥ 122 ॥

விஷமக்³நா விஷரதா விஷப⁴க்ஷ்யா ஜயா ததா² ।
காகபக்ஷத⁴ரா நித்யா ஸர்வவிஸ்மயகாரிணீ ॥ 123 ॥

க³தி³நீ காமிநீ க²ட்³கா³ முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
யோகே³ஶ்வரீ யோக³ரதா யோகா³நந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 124 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவீ நந்தா³ ததா²நந்த³ஜநப்ரியா ।
நலிநீ லலநா ஶுப்⁴ரா ஶுபா⁴நநவிராஜிதா ॥ 125 ॥

லலஜ்ஜிஹ்வா நீலபதா³ ததா² ஸம்முக²த³க்ஷிணா ।
ப³லிப⁴க்தா ப³லிரதா ப³லிபோ⁴க்³யா மஹாரதா ॥ 126 ॥

ப²லபோ⁴க்³யா ப²லரஸா ப²லதா³த்ரீ ப²லப்ரியா ।
ப²லிநீ ப²லஸம்ரக்தா ப²லாப²லநிவாரிணீ ॥ 127 ॥

ப²லப்ரீதா ப²லக³தா ப²லஸந்தா⁴நஸந்தி⁴நீ ।
ப²லோந்முகீ² ஸர்வஸத்த்வா மஹாஸத்த்வா ச ஸாத்த்விகா ॥ 128 ॥

ஸர்வரூபா ஸர்வரதா ஸர்வஸத்த்வநிவாஸிநீ ।
மஹாரூபா மஹாபா⁴கா³ மஹாமேக⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 129 ॥

ப⁴யநாஶா க³ணரதா க³ணகீ³தா மஹாக³தி: ।
ஸத்³க³தி: ஸத்க்ருʼதி: ஸாக்ஷாத் ஸதா³ஸநக³தா ஶுபா⁴ ॥ 130 ॥

த்ரைலோக்யமோஹிநீ க³ங்கா³ ஸ்வர்க³ங்கா³ ஸ்வர்க³வாஸிநீ ।
மஹாநந்தா³ ஸதா³நந்தா³ நித்யா ஸத்யஸ்வரூபிணீ ॥ 131 ॥

ஶுக்ரஸ்நாதா ஶுக்ரகரீ ஶுக்ரஸேவ்யாதிஶுக்ரிணீ ।
மஹாஶுக்ரா ஶுக்ரரதா ஶுக்ரஸ்ருʼஷ்டிவிதா⁴யிநீ ॥ 132 ॥

ஸாரதா³ ஸாத⁴கப்ராணா ஸாத⁴கப்ரேமவர்த்³தி⁴நீ ।
ஸாத⁴காபீ⁴ஷ்டதா³ நித்யம் ஸாத⁴கப்ரேமஸேவிதா ॥ 133 ॥

ஸாத⁴கப்ரேமஸர்வஸ்வா ஸாத⁴காப⁴க்தரக்தபா ।
மல்லிகா மாலதீ ஜாதி: ஸப்தவர்ணா மஹாகசா ॥ 134 ॥

ஸர்வமயீ ஸர்வஶுப்⁴ரா கா³ணபத்யப்ரதா³ ததா² ।
க³க³நா க³க³நப்ரீதா ததா² க³க³நவாஸிநீ ॥ 135 ॥

க³ணநாத²ப்ரியா ப⁴வ்யா ப⁴வார்சா ஸர்வமங்க³ளா ।
கு³ஹ்யகாலீ ப⁴த்³ரகாலீ ஶிவரூபா ஸதாங்க³தி: ॥ 136 ॥

ஸத்³ப⁴க்தா ஸத்பரா ஸேது: ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ மகா⁴ ।
க்ஷீணோத³ரீ மஹாவேகா³ வேகா³நந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 137 ॥

ருதி⁴ரா ருதி⁴ரப்ரீதா ருதி⁴ராநந்த³ஶோப⁴நா ।
பஞ்சமீ பஞ்சமப்ரீதா ததா² பஞ்சமபூ⁴ஷணா ॥ 138 ॥

பஞ்சமீஜபஸம்பந்நா பஞ்சமீயஜநே ரதா ।
ககாரவர்ணரூபா ச ககாராக்ஷரரூபிணீ ॥ 139 ॥

மகாரபஞ்சமப்ரீதா மகாரபஞ்சகோ³சரா ।
ருʼவர்ணரூபப்ரப⁴வா ருʼவர்ணா ஸர்வரூபிணீ ॥ 140 ॥

ஸர்வாணீ ஸர்வநிலயா ஸர்வஸாரஸமுத்³ப⁴வா ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வஸாரா ஸர்வேச்சா² ஸர்வமோஹிநீ ॥ 141 ॥

க³ணேஶஜநநீ து³ர்கா³ மஹாமாயா மஹேஶ்வரீ ।
மஹேஶஜநநீ மோஹா வித்³யா வித்³யோதநீ விபா⁴ ॥ 142 ॥

ஸ்தி²ரா ச ஸ்தி²ரசித்தா ச ஸுஸ்தி²ரா த⁴ர்மரஞ்ஜிநீ ।
த⁴ர்மரூபா த⁴ர்மரதா த⁴ர்மாசரணதத்பரா ॥ 143 ॥

த⁴ர்மாநுஷ்டா²நஸந்த³ர்பா⁴ ஸர்வஸந்த³ர்ப⁴ஸுந்த³ரீ ।
ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா வஷட்காரா ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் ஸ்வதா⁴த்மிகா ॥ 144 ॥

ப்³ராஹ்மணீ ப்³ரஹ்மஸம்ப³ந்தா⁴ ப்³ரஹ்மஸ்தா²நநிவாஸிநீ ।
பத்³மயோநி: பத்³மஸம்ஸ்தா² சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ॥ 145 ॥

சதுர்பு⁴ஜா ஶிவயுதா ஶிவலிங்க³ப்ரவேஶிநீ ।
மஹாபீ⁴மா சாருகேஶீ க³ந்த⁴மாத³நஸம்ஸ்தி²தா ॥ 146 ॥

க³ந்த⁴ர்வபூஜிதா க³ந்தா⁴ ஸுக³ந்தா⁴ ஸுரபூஜிதா ।
க³ந்த⁴ர்வநிரதா தே³வீ ஸுரபீ⁴ ஸுக³ந்தா⁴ ததா² ॥ 147 ॥

பத்³மக³ந்தா⁴ மஹாக³ந்தா⁴ க³ந்தா⁴மோதி³ததி³ங்முகா² ।
காலதி³க்³தா⁴ காலரதா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 148 ॥

வித்³யா வித்³யாவதீ சைவ வித்³யேஶா விஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
வித்³யாப்ரதா³ மஹாவாணீ மஹாபை⁴ரவரூபிணீ ॥ 149 ॥

பை⁴ரவப்ரேமநிரதா மஹாகாலரதா ஶுபா⁴ ।
மாஹேஶ்வரீ க³ஜாரூடா⁴ க³ஜேந்த்³ரக³மநா ததா² ॥ 150 ॥

யஜ்ஞேந்த்³ரலலநா சண்டீ³ க³ஜாஸநபராஶ்ரயா ।
க³ஜேந்த்³ரமந்த³க³மநா மஹாவித்³யா மஹோஜ்ஜ்வலா ॥ 151 ॥

ப³க³லா வாஹிநீ வ்ருʼத்³தா⁴ பா³லா ச பா³லரூபிணீ ।
பா³லக்ரீடா³ரதா பா³லா ப³லாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 152 ॥

பா³ல்யஸ்தா² யௌவநஸ்தா² ச மஹாயௌவநஸம்ரதா ।
விஶிஷ்டயௌவநா காலீ க்ருʼஷ்ணது³ர்கா³ ஸரஸ்வதீ ॥ 153 ॥

காத்யாயநீ ச சாமுண்டா³ சண்டா³ஸுரவிகா⁴திநீ ।
சண்ட³முண்ட³த⁴ரா தே³வீ மது⁴கைடப⁴நாஶிநீ ॥ 154 ॥

ப்³ராஹ்மீ மாஹேஶ்வரீ சைந்த்³ரீ வாராஹீ வைஷ்ணவீ ததா² ।
ருத்³ரகாலீ விஶாலாக்ஷீ பை⁴ரவீ காலரூபிணீ ॥ 155 ॥

மஹாமாயா மஹோத்ஸாஹா மஹாசண்ட³விநாஶிநீ ।
குலஶ்ரீ: குலஸங்கீர்ணா குலக³ர்ப⁴நிவாஸிநீ ॥ 156 ॥

குலாங்கா³ரா குலயுதா குலகுந்தலஸம்யுதா ।
குலத³ர்ப⁴க்³ரஹா சைவ குலக³ர்தப்ரதா³யிநீ ॥ 157 ॥

குலப்ரேமயுதா ஸாத்⁴வீ ஶிவப்ரீதி: ஶிவாப³லி: ।
ஶிவஸக்தா ஶிவப்ராணா மஹாதே³வக்ருʼதாலயா ॥ 158 ॥

மஹாதே³வப்ரியா காந்தா மஹாதே³வமதா³துரா ।
மத்தாமத்தஜநப்ரேமதா⁴த்ரீ விப⁴வவர்த்³தி⁴நீ ॥ 159 ॥

மதோ³ந்மத்தா மஹாஶுத்³தா⁴ மத்தப்ரேமவிபூ⁴ஷிதா ।
மத்தப்ரமத்தவத³நா மத்தசும்ப³நதத்பரா ॥ 160 ॥

மத்தக்ரீடா³துரா பை⁴மீ ததா² ஹைமவதீ மதி: ।
மதா³துரா மத³க³தா விபரீதரதாதுரா ॥ 161 ॥

வித்தப்ரதா³ வித்தரதா வித்தவர்த⁴நதத்பரா ।
இதி தே கதி²தம் ஸர்வம் காலீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 162 ॥

ஸாராத்ஸாரதரம் தி³வ்யம் மஹாவிப⁴வவர்த்³த⁴நம் ।
கா³ணபத்யப்ரத³ம் ராஜ்யப்ரத³ம் ஷட்கர்மஸாத⁴கம் ॥ 163 ॥

ய: படே²த் ஸாத⁴கோ நித்யம் ஸ ப⁴வேத் ஸம்பதா³ம் பத³ம் ।
ய: படே²த் பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருʼணோதி ஶ்ராவயேத³த² ॥ 164 ॥

ந கிஞ்சித்³ து³ர்லப⁴ம் லோகே ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரஸாத³த: ।
ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபாநம் ஸுவர்ணஹரணம் ததா² ॥ 165 ॥

கு³ருதா³ராபி⁴க³மநம் யச்சாந்யத்³ து³ஷ்க்ருʼதம் க்ருʼதம் ।
ஸர்வமேதத்புநாத்யேவ ஸத்யம் ஸுரக³ணார்சிதே ॥ 166 ॥

ரஜஸ்வலாப⁴க³ம் த்³ருʼஷ்ட்வா படே²த் ஸ்தோத்ரமநந்யதீ:⁴ ।
ஸ ஶிவ: ஸத்யவாதீ³ ச ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 167 ॥

பரதா³ரயுதோ பூ⁴த்வா படே²த் ஸ்தோத்ரம் ஸமாஹித: ।
ஸர்வைஶ்வர்யயுதோ பூ⁴த்வா மஹாராஜத்வமாப்நுயாத் ॥ 168 ॥

பரநிந்தா³ம் பரத்³ரோஹம் பரஹிம்ஸாம் ந காரயேத் ।
ஶிவப⁴க்தாய ஶாந்தாய ப்ரியப⁴க்தாய வா புந: ॥ 169 ॥

ஸ்தவம் ச த³ர்ஶயேதே³நமந்யதா² ம்ருʼத்யுமாப்நுயாத் ।
அஸ்மாத் பரதரம் நாஸ்தி தந்த்ரமத்⁴யே ஸுரேஶ்வரி ॥ 170 ॥

மஹாகாலீ மஹாதே³வீ ததா² நீலஸரஸ்வதீ ।
ந பே⁴த:³ பரமேஶாநி பே⁴த³க்ருʼந்நரகம் வ்ரஜேத் ॥ 171 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மயா தி³வ்யம் தவ ஸ்நேஹாத் ப்ரகத்²யதே ।
உப⁴யோரேவமேகத்வம் பே⁴த³பு³த்³த்⁴யா ந தாம் ப⁴ஜேத் ।
ஸ யோகீ³ பரமேஶாநி ஸமோ மாநாபமாநயோ: ॥ 172 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்³ருʼஹந்நீலதந்த்ரே பை⁴ரவபார்வதீஸம்வாதே³
காலீஸஹஸ்ரநாமநிரூபணம் த்³வாவிம்ஶ: படல: ॥ 22 ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top