Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Gujarati:

॥ કાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
બૃહન્નીલતન્ત્રાન્તર્ગતમ્

શ્રીદેવ્યુવાચ ।

પૂર્વં હિ સૂચિતં દેવ કાલીનામસહસ્રકમ્ ।
તદ્વદસ્વ મહાદેવ યદિ સ્નેહોઽસ્તિ માં પ્રતિ ॥ ૧ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।

તન્ત્રેઽસ્મિન્ પરમેશાનિ કાલીનામસહસ્રકમ્ ।
શૃણુષ્વૈકમના દેવિ ભક્તાનાં પ્રીતિવર્દ્ધનમ્ ॥ ૨ ॥

ૐ અસ્યાઃ શ્રીકાલીદેવ્યાઃ મન્ત્રસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય
મહાકાલભૈરવ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીકાલી દેવતા ।
ક્રીં બીજમ્ । હૂં શક્તિઃ । હ્રીં કીલકમ્ । ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે વિનિયોગઃ ॥

કાલિકા કામદા કુલ્લા ભદ્રકાલી ગણેશ્વરી ।
ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા ભવાની ભવમોચિની ॥ ૩ ॥

કાલરાત્રિર્મહારાત્રિર્મોહરાત્રિશ્ચ મોહિની ।
મહાકાલરતા સૂક્ષ્મા કૌલવ્રતપરાયણા ॥ ૪ ॥

કોમલાઙ્ગી કરાલાઙ્ગી કમનીયા વરાઙ્ગના ।
ગન્ધચન્દનદિગ્ધાઙ્ગી સતી સાધ્વી પતિવ્રતા ॥ ૫ ॥

કાકિની વર્ણરૂપા ચ મહાકાલકુટુમ્બિની ।
કામહન્ત્રી કામકલા કામવિજ્ઞા મહોદયા ॥ ૬ ॥

કાન્તરૂપા મહાલક્ષ્મીર્મહાકાલસ્વરૂપિણી ।
કુલીના કુલસર્વસ્વા કુલવર્ત્મપ્રદર્શિકા ॥ ૭ ॥

કુલરૂપા ચકોરાક્ષી શ્રીદુર્ગા દુર્ગનાશિની ।
કન્યા કુમારી ગૌરી તુ કૃષ્ણદેહા મહામનાઃ ॥ ૮ ॥

કૃષ્ણાઙ્ગી નીલદેહા ચ પિઙ્ગકેશી કૃશોદરી ।
પિઙ્ગાક્ષી કમલપ્રીતા કાલી કાલપરાક્રમા ॥ ૯ ॥

કલાનાથપ્રિયા દેવી કુલકાન્તાઽપરાજિતા ।
ઉગ્રતારા મહોગ્રા ચ તથા ચૈકજટા શિવા ॥ ૧૦ ॥

નીલા ઘના બલાકા ચ કાલદાત્રી કલાત્મિકા ।
નારાયણપ્રિયા સૂક્ષ્મા વરદા ભક્તવત્સલા ॥ ૧૧ ॥

વરારોહા મહાબાણા કિશોરી યુવતી સતી ।
દીર્ઘાઙ્ગી દીર્ઘકેશા ચ નૃમુણ્ડધારિણી તથા ॥ ૧૨ ॥

માલિની નરમુણ્ડાલી શવમુણ્ડાસ્થિધારિણી ।
રક્તનેત્રા વિશાલાક્ષી સિન્દૂરભૂષણા મહી ॥ ૧૩ ॥

ઘોરરાત્રિર્મહારાત્રિર્ઘોરાન્તકવિનાશિની ।
નારસિંહી મહારૌદ્રી નીલરૂપા વૃષાસના ॥ ૧૪ ॥

વિલોચના વિરૂપાક્ષી રક્તોત્પલવિલોચના ।
પૂર્ણેન્દુવદના ભીમા પ્રસન્નવદના તથા ॥ ૧૫ ॥

પદ્મનેત્રા વિશાલાક્ષી શરજ્જ્યોત્સ્નાસમાકુલા ।
પ્રફુલ્લપુણ્ડરીકાભલોચના ભયનાશિની ॥ ૧૬ ॥

અટ્ટહાસા મહોચ્છ્વાસા મહાવિઘ્નવિનાશિની ।
કોટરાક્ષી કૃશગ્રીવા કુલતીર્થપ્રસાધિની ॥ ૧૭ ॥

કુલગર્તપ્રસન્નાસ્યા મહતી કુલભૂષિકા ।
બહુવાક્યામૃતરસા ચણ્ડરૂપાતિવેગિની ॥ ૧૮ ॥

વેગદર્પા વિશાલૈન્દ્રી પ્રચણ્ડચણ્ડિકા તથા ।
ચણ્ડિકા કાલવદના સુતીક્ષ્ણનાસિકા તથા ॥ ૧૯ ॥

દીર્ઘકેશી સુકેશી ચ કપિલાઙ્ગી મહારુણા ।
પ્રેતભૂષણસમ્પ્રીતા પ્રેતદોર્દણ્ડઘણ્ટિકા ॥ ૨૦ ॥

શઙ્ખિની શઙ્ખમુદ્રા ચ શઙ્ખધ્વનિનિનાદિની ।
શ્મશાનવાસિની પૂર્ણા પૂર્ણેન્દુવદના શિવા ॥ ૨૧ ॥

શિવપ્રીતા શિવરતા શિવાસનસમાશ્રયા ।
પુણ્યાલયા મહાપુણ્યા પુણ્યદા પુણ્યવલ્લભા ॥ ૨૨ ॥

નરમુણ્ડધરા ભીમા ભીમાસુરવિનાશિની ।
દક્ષિણા દક્ષિણાપ્રીતા નાગયજ્ઞોપવીતિની ॥ ૨૩ ॥

દિગમ્બરી મહાકાલી શાન્તા પીનોન્નતસ્તની ।
ઘોરાસના ઘોરરૂપા સૃક્પ્રાન્તે રક્તધારિકા ॥ ૨૪ ॥

મહાધ્વનિઃ શિવાસક્તા મહાશબ્દા મહોદરી ।
કામાતુરા કામસક્તા પ્રમત્તા શક્તભાવના ॥ ૨૫ ॥

સમુદ્રનિલયા દેવી મહામત્તજનપ્રિયા ।
કર્ષિતા કર્ષણપ્રીતા સર્વાકર્ષણકારિણી ॥ ૨૬ ॥

વાદ્યપ્રીતા મહાગીતરક્તા પ્રેતનિવાસિની ।
નરમુણ્ડસૃજા ગીતા માલિની માલ્યભૂષિતા ॥ ૨૭ ॥

ચતુર્ભુજા મહારૌદ્રી દશહસ્તા પ્રિયાતુરા ।
જગન્માતા જગદ્ધાત્રી જગતી મુક્તિદા પરા ॥ ૨૮ ॥

જગદ્ધાત્રી જગત્ત્રાત્રી જગદાનન્દકારિણી ।
જગજ્જીવમયી હૈમવતી માયા મહાકચા ॥ ૨૯ ॥

નાગાઙ્ગી સંહૃતાઙ્ગી ચ નાગશય્યાસમાગતા ।
કાલરાત્રિર્દારુણા ચ ચન્દ્રસૂર્યપ્રતાપિની ॥ ૩૦ ॥

નાગેન્દ્રનન્દિની દેવકન્યા ચ શ્રીમનોરમા ।
વિદ્યાધરી વેદવિદ્યા યક્ષિણી શિવમોહિની ॥ ૩૧ ॥

રાક્ષસી ડાકિની દેવમયી સર્વજગજ્જયા ।
શ્રુતિરૂપા તથાગ્નેયી મહામુક્તિર્જનેશ્વરી ॥ ૩૨ ॥

પતિવ્રતા પતિરતા પતિભક્તિપરાયણા ।
સિદ્ધિદા સિદ્ધિસંદાત્રી તથા સિદ્ધજનપ્રિયા ॥ ૩૩ ॥

કર્ત્રિહસ્તા શિવારૂઢા શિવરૂપા શવાસના ।
તમિસ્રા તામસી વિજ્ઞા મહામેઘસ્વરૂપિણી ॥ ૩૪ ॥

ચારુચિત્રા ચારુવર્ણા ચારુકેશસમાકુલા ।
ચાર્વઙ્ગી ચઞ્ચલા લોલા ચીનાચારપરાયણા ॥ ૩૫ ॥

ચીનાચારપરા લજ્જાવતી જીવપ્રદાઽનઘા ।
સરસ્વતી તથા લક્ષ્મીર્મહાનીલસરસ્વતી ॥ ૩૬ ॥

ગરિષ્ઠા ધર્મનિરતા ધર્માધર્મવિનાશિની ।
વિશિષ્ટા મહતી માન્યા તથા સૌમ્યજનપ્રિયા ॥ ૩૭ ॥

ભયદાત્રી ભયરતા ભયાનકજનપ્રિયા ।
વાક્યરૂપા છિન્નમસ્તા છિન્નાસુરપ્રિયા સદા ॥ ૩૮ ॥

ઋગ્વેદરૂપા સાવિત્રી રાગયુક્તા રજસ્વલા ।
રજઃપ્રીતા રજોરક્તા રજઃસંસર્ગવર્દ્ધિની ॥ ૩૯ ॥

રજઃપ્લુતા રજઃસ્ફીતા રજઃકુન્તલશોભિતા ।
કુણ્ડલી કુણ્ડલપ્રીતા તથા કુણ્ડલશોભિતા ॥ ૪૦ ॥

રેવતી રેવતપ્રીતા રેવા ચૈરાવતી શુભા ।
શક્તિની ચક્રિણી પદ્મા મહાપદ્મનિવાસિની ॥ ૪૧ ॥

પદ્માલયા મહાપદ્મા પદ્મિની પદ્મવલ્લભા ।
પદ્મપ્રિયા પદ્મરતા મહાપદ્મસુશોભિતા ॥ ૪૨ ॥

શૂલહસ્તા શૂલરતા શૂલિની શૂલસઙ્ગિકા ।
પિનાકધારિણી વીણા તથા વીણાવતી મઘા ॥ ૪૩ ॥

રોહિણી બહુલપ્રીતા તથા વાહનવર્દ્ધિતા ।
રણપ્રીતા રણરતા રણાસુરવિનાશિની ॥ ૪૪ ॥

રણાગ્રવર્તિની રાણા રણાગ્રા રણપણ્ડિતા ।
જટાયુક્તા જટાપિઙ્ગા વજ્રિણી શૂલિની તથા ॥ ૪૫ ॥

રતિપ્રિયા રતિરતા રતિભક્તા રતાતુરા ।
રતિભીતા રતિગતા મહિષાસુરનાશિની ॥ ૪૬ ॥

રક્તપા રક્તસમ્પ્રીતા રક્તાખ્યા રક્તશોભિતા ।
રક્તરૂપા રક્તગતા રક્તખર્પરધારિણી ॥ ૪૭ ॥

ગલચ્છોણિતમુણ્ડાલી કણ્ઠમાલાવિભૂષિતા ।
વૃષાસના વૃષરતા વૃષાસનકૃતાશ્રયા ॥ ૪૮ ॥

વ્યાઘ્રચર્માવૃતા રૌદ્રી વ્યાઘ્રચર્માવલી તથા ।
કામાઙ્ગી પરમા પ્રીતા પરાસુરનિવાસિની ॥ ૪૯ ॥

તરુણા તરુણપ્રાણા તથા તરુણમર્દિની ।
તરુણપ્રેમદા વૃદ્ધા તથા વૃદ્ધપ્રિયા સતી ॥ ૫૦ ॥

સ્વપ્નાવતી સ્વપ્નરતા નારસિંહી મહાલયા ।
અમોઘા રુન્ધતી રમ્યા તીક્ષ્ણા ભોગવતી સદા ॥ ૫૧ ॥

મન્દાકિની મન્દરતા મહાનન્દા વરપ્રદા ।
માનદા માનિની માન્યા માનનીયા મદાતુરા ॥ ૫૨ ॥

મદિરા મદિરોન્માદા મદિરાક્ષી મદાલયા ।
સુદીર્ઘા મધ્યમા નન્દા વિનતાસુરનિર્ગતા ॥ ૫૩ ॥

જયપ્રદા જયરતા દુર્જયાસુરનાશિની ।
દુષ્ટદૈત્યનિહન્ત્રી ચ દુષ્ટાસુરવિનાશિની ॥ ૫૪ ॥

સુખદા મોક્ષદા મોક્ષા મહામોક્ષપ્રદાયિની ।
કીર્તિર્યશસ્વિની ભૂષા ભૂષ્યા ભૂતપતિપ્રિયા ॥ ૫૫ ॥

ગુણાતીતા ગુણપ્રીતા ગુણરક્તા ગુણાત્મિકા ।
સગુણા નિર્ગુણા સીતા નિષ્ઠા કાષ્ઠા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૫૬ ॥

ધનિષ્ઠા ધનદા ધન્યા વસુદા સુપ્રકાશિની ।
ગુર્વી ગુરુતરા ધૌમ્યા ધૌમ્યાસુરવિનાશિની ॥ ૫૭ ॥

નિષ્કામા ધનદા કામા સકામા કામજીવના ।
ચિન્તામણિઃ કલ્પલતા તથા શઙ્કરવાહિની ॥ ૫૮ ॥

શઙ્કરી શઙ્કરરતા તથા શઙ્કરમોહિની ।
ભવાની ભવદા ભવ્યા ભવપ્રીતા ભવાલયા ॥ ૫૯ ॥

મહાદેવપ્રિયા રમ્યા રમણી કામસુન્દરી ।
કદલીસ્તમ્ભસંરામા નિર્મલાસનવાસિની ॥ ૬૦ ॥

માથુરી મથુરા માયા તથા સુરભિવર્દ્ધિની ।
વ્યક્તાવ્યક્તાનેકરૂપા સર્વતીર્થાસ્પદા શિવા ॥ ૬૧ ॥

તીર્થરૂપા મહારૂપા તથાગસ્ત્યવધૂરપિ ।
શિવાની શૈવલપ્રીતા તથા શૈવલવાસિની ॥ ૬૨ ॥

કુન્તલા કુન્તલપ્રીતા તથા કુન્તલશોભિતા ।
મહાકચા મહાબુદ્ધિર્મહામાયા મહાગદા ॥ ૬૩ ॥

મહામેઘસ્વરૂપા ચ તથા કઙ્કણમોહિની ।
દેવપૂજ્યા દેવરતા યુવતી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૬૪ ॥

સર્વપ્રિયઙ્કરી ભોગ્યા ભોગરૂપા ભગાકૃતિઃ ।
ભગપ્રીતા ભગરતા ભગપ્રેમરતા સદા ॥ ૬૫ ॥

ભગસંમર્દનપ્રીતા ભગોપરિનિવેશિતા ।
ભગદક્ષા ભગાક્રાન્તા ભગસૌભાગ્યવર્દ્ધિની ॥ ૬૬ ॥

દક્ષકન્યા મહાદક્ષા સર્વદક્ષા પ્રચણ્ડિકા ।
દણ્ડપ્રિયા દણ્ડરતા દણ્ડતાડનતત્પરા ॥ ૬૭ ॥

દણ્ડભીતા દણ્ડગતા દણ્ડસંમર્દને રતા ।
સુવેદિદણ્ડમધ્યસ્થા ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપિણી ॥ ૬૮ ॥

આદ્યા દુર્ગા જયા સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્મરૂપા જયાકૃતિઃ ।
ક્ષેમઙ્કરી મહાઘૂર્ણા ઘૂર્ણનાસા વશઙ્કરી ॥ ૬૯ ॥

વિશાલાવયવા મેઘ્યા ત્રિવલીવલયા શુભા ।
મદોન્મત્તા મદરતા મત્તાસુરવિનાશિની ॥ ૭૦ ॥

મધુકૈટભસંહન્ત્રી નિશુમ્ભાસુરમર્દિની ।
ચણ્ડરૂપા મહાચણ્ડી ચણ્ડિકા ચણ્ડનાયિકા ॥ ૭૧ ॥

ચણ્ડોગ્રા ચણ્ડવર્ણા પ્રચણ્ડા ચણ્ડાવતી શિવા ।
નીલાકારા નીલવર્ણા નીલેન્દીવરલોચના ॥ ૭૨ ॥

ખડ્ગહસ્તા ચ મૃદ્વઙ્ગી તથા ખર્પરધારિણી ।
ભીમા ચ ભીમવદના મહાભીમા ભયાનકા ॥ ૭૩ ॥

કલ્યાણી મઙ્ગલા શુદ્ધા તથા પરમકૌતુકા ।
પરમેષ્ઠી પરરતા પરાત્પરતરા પરા ॥ ૭૪ ॥

પરાનન્દસ્વરૂપા ચ નિત્યાનન્દસ્વરૂપિણી ।
નિત્યા નિત્યપ્રિયા તન્દ્રી ભવાની ભવસુન્દરી ॥ ૭૫ ॥

ત્રૈલોક્યમોહિની સિદ્ધા તથા સિદ્ધજનપ્રિયા ।
ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા તથા ભૈરવમોહિની ॥ ૭૬ ॥

માતઙ્ગી કમલા લક્ષ્મીઃ ષોડશી વિષયાતુરા ।
વિષમગ્ના વિષરતા વિષરક્ષા જયદ્રથા ॥ ૭૭ ॥

કાકપક્ષધરા નિત્યા સર્વવિસ્મયકારિણી ।
ગદિની કામિની ખડ્ગમુણ્ડમાલાવિભૂષિતા ॥ ૭૮ ॥

યોગીશ્વરી યોગમાતા યોગાનન્દસ્વરૂપિણી ।
આનન્દભૈરવી નન્દા તથા નન્દજનપ્રિયા ॥ ૭૯ ॥

નલિની લલના શુભ્રા શુભ્રાનનવિભૂષિતા ।
લલજ્જિહ્વા નીલપદા તથા સુમખદક્ષિણા ॥ ૮૦ ॥

બલિભક્તા બલિરતા બલિભોગ્યા મહારતા ।
ફલભોગ્યા ફલરસા ફલદા શ્રીફલપ્રિયા ॥ ૮૧ ॥

ફલિની ફલસંવજ્રા ફલાફલનિવારિણી ।
ફલપ્રીતા ફલગતા ફલસંદાનસન્ધિની ॥ ૮૨ ॥

ફલોન્મુખી સર્વસત્ત્વા મહાસત્ત્વા ચ સાત્ત્વિકી ।
સર્વરૂપા સર્વરતા સર્વસત્ત્વનિવાસિની ॥ ૮૩ ॥

મહારૂપા મહાભાગા મહામેઘસ્વરૂપિણી ।
ભયનાસા ગણરતા ગણપ્રીતા મહાગતિઃ ॥ ૮૪ ॥

સદ્ગતિઃ સત્કૃતિઃ સ્વક્ષા શવાસનગતા શુભા ।
ત્રૈલોક્યમોહિની ગઙ્ગા સ્વર્ગઙ્ગા સ્વર્ગવાસિની ॥ ૮૫ ॥

મહાનન્દા સદાનન્દા નિત્યાનિત્યસ્વરૂપિકા ।
સત્યગન્ધા સત્યગણા સત્યરૂપા મહાકૃતિઃ ॥ ૮૬ ॥

શ્મશાનભૈરવી કાલી તથા ભયવિમર્દિની ।
ત્રિપુરા પરમેશાની સુન્દરી પુરસુન્દરી ॥ ૮૭ ॥

ત્રિપુરેશી પઞ્ચદશી પઞ્ચમી પુરવાસિની ।
મહાસપ્તદશી ષષ્ઠી સપ્તમી ચાષ્ટમી તથા ॥ ૮૮ ॥

નવમી દશમી દેવપ્રિયા ચૈકાદશી શિવા ।
દ્વાદશી પરમા દિવ્યા નીલરૂપા ત્રયોદશી ॥ ૮૯ ॥

ચતુર્દશી પૌર્ણમાસી રાજરાજેશ્વરી તથા ।
ત્રિપુરા ત્રિપુરેશી ચ તથા ત્રિપુરમર્દિની ॥ ૯૦ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી રક્તા રક્તવસ્ત્રોપવીતિની ।
ચામરી ચામરપ્રીતા ચમરાસુરમર્દિની ॥ ૯૧ ॥

મનોજ્ઞા સુન્દરી રમ્યા હંસી ચ ચારુહાસિની ।
નિતમ્બિની નિતમ્બાઢ્યા નિતમ્બગુરુશોભિતા ॥ ૯૨ ॥

પટ્ટવસ્ત્રપરિધાના પટ્ટવસ્ત્રધરા શુભા ।
કર્પૂરચન્દ્રવદના કુઙ્કુમદ્રવશોભિતા ॥ ૯૩ ॥

પૃથિવી પૃથુરૂપા સા પાર્થિવેન્દ્રવિનાશિની ।
રત્નવેદિઃ સુરેશા ચ સુરેશી સુરમોહિની ॥ ૯૪ ॥

શિરોમણિર્મણિગ્રીવા મણિરત્નવિભૂષિતા ।
ઉર્વશી શમની કાલી મહાકાલસ્વરૂપિણી ॥ ૯૫ ॥

સર્વરૂપા મહાસત્ત્વા રૂપાન્તરવિલાસિની ।
શિવા શૈવા ચ રુદ્રાણી તથા શિવનિનાદિની ॥ ૯૬ ॥

માતઙ્ગિની ભ્રામરી ચ તથૈવાઙ્ગનમેખલા ।
યોગિની ડાકિની ચૈવ તથા મહેશ્વરી પરા ॥ ૯૭ ॥

અલમ્બુષા ભવાની ચ મહાવિદ્યૌઘસંભૃતા ।
ગૃધ્રરૂપા બ્રહ્મયોનિર્મહાનન્દા મહોદયા ॥ ૯૮ ॥

વિરૂપાક્ષા મહાનાદા ચણ્ડરૂપા કૃતાકૃતિઃ ।
વરારોહા મહાવલ્લી મહાત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૯૯ ॥

ભગાત્મિકા ભગાધારરૂપિણી ભગમાલિની ।
લિઙ્ગાભિધાયિની દેવી મહામાયા મહાસ્મૃતિઃ ॥ ૧૦૦ ॥

મહામેધા મહાશાન્તા શાન્તરૂપા વરાનના ।
લિઙ્ગમાલા લિઙ્ગભૂષા ભગમાલાવિભૂષણા ॥ ૧૦૧ ॥

ભગલિઙ્ગામૃતપ્રીતા ભગલિઙ્ગામૃતાત્મિકા ।
ભગલિઙ્ગાર્ચનપ્રીતા ભગલિઙ્ગસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૨ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતા સ્વયમ્ભૂકુસુમાસના ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમરતા લતાલિઙ્ગનતત્પરા ॥ ૧૦૩ ॥

સુરાશના સુરાપ્રીતા સુરાસવવિમર્દિતા ।
સુરાપાનમહાતીક્ષ્ણા સર્વાગમવિનિન્દિતા ॥ ૧૦૪ ॥

કુણ્ડગોલસદાપ્રીતા ગોલપુષ્પસદારતિઃ ।
કુણ્ડગોલોદ્ભવપ્રીતા કુણ્ડગોલોદ્ભવાત્મિકા ॥ ૧૦૫ ॥

સ્વયમ્ભવા શિવા ધાત્રી પાવની લોકપાવની ।
મહાલક્ષ્મીર્મહેશાની મહાવિષ્ણુપ્રભાવિની ॥ ૧૦૬ ॥

વિષ્ણુપ્રિયા વિષ્ણુરતા વિષ્ણુભક્તિપરાયણા ।
વિષ્ણોર્વક્ષઃસ્થલસ્થા ચ વિષ્ણુરૂપા ચ વૈષ્ણવી ॥ ૧૦૭ ॥

અશ્વિની ભરણી ચૈવ કૃત્તિકા રોહિણી તથા ।
ધૃતિર્મેધા તથા તુષ્ટિઃ પુષ્ટિરૂપા ચિતા ચિતિઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ચિતિરૂપા ચિત્સ્વરૂપા જ્ઞાનરૂપા સનાતની ।
સર્વવિજ્ઞજયા ગૌરી ગૌરવર્ણા શચી શિવા ॥ ૧૦૯ ॥

ભવરૂપા ભવપરા ભવાની ભવમોચિની ।
પુનર્વસુસ્તથા પુષ્યા તેજસ્વી સિન્ધુવાસિની ॥ ૧૧૦ ॥

શુક્રાશના શુક્રભોગા શુક્રોત્સારણતત્પરા ।
શુક્રપૂજ્યા શુક્રવન્દ્યા શુક્રભોગ્યા પુલોમજા ॥ ૧૧૧ ॥

શુક્રાર્ચ્યા શુક્રસંતુષ્ટા સર્વશુક્રવિમુક્તિદા ।
શુક્રમૂર્તિઃ શુક્રદેહા શુક્રાઙ્ગી શુક્રમોહિની ॥ ૧૧૨ ॥

દેવપૂજ્યા દેવરતા યુવતી સર્વમઙ્ગલા ।
સર્વપ્રિયઙ્કરી ભોગ્યા ભોગરૂપા ભગાકૃતિઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ભગપ્રેતા ભગરતા ભગપ્રેમપરા તથા ।
ભગસંમર્દનપ્રીતા ભગોપરિ નિવેશિતા ॥ ૧૧૪ ॥

ભગદક્ષા ભગાક્રાન્તા ભગસૌભાગ્યવર્દ્ધિની ।
દક્ષકન્યા મહાદક્ષા સર્વદક્ષા પ્રદન્તિકા ॥ ૧૧૫ ॥

દણ્ડપ્રિયા દણ્ડરતા દણ્ડતાડનતત્પરા ।
દણ્ડભીતા દણ્ડગતા દણ્ડસંમર્દને રતા ॥ ૧૧૬ ॥

વેદિમણ્ડલમધ્યસ્થા ભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપિણી ।
આદ્યા દુર્ગા જયા સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્મરૂપા જયાકૃતિઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ક્ષેમઙ્કરી મહાઘૂર્ણા ઘૂર્ણનાસા વશઙ્કરી ।
વિશાલાવયવા મેધ્યા ત્રિવલીવલયા શુભા ॥ ૧૧૮ ॥

મદ્યોન્મત્તા મદ્યરતા મત્તાસુરવિલાસિની ।
મધુકૈટભસંહન્ત્રી નિશુમ્ભાસુરમર્દિની ॥ ૧૧૯ ॥

ચણ્ડરૂપા મહાચણ્ડા ચણ્ડિકા ચણ્ડનાયિકા ।
ચણ્ડોગ્રા ચ ચતુર્વર્ગા તથા ચણ્ડાવતી શિવા ॥ ૧૨૦ ॥

નીલદેહા નીલવર્ણા નીલેન્દીવરલોચના ।
નિત્યાનિત્યપ્રિયા ભદ્રા ભવાની ભવસુન્દરી ॥ ૧૨૧ ॥

ભૈરવી ભૈરવપ્રીતા તથા ભૈરવમોહિની ।
માતઙ્ગી કમલા લક્ષ્મીઃ ષોડશી ભીષણાતુરા ॥ ૧૨૨ ॥

વિષમગ્ના વિષરતા વિષભક્ષ્યા જયા તથા ।
કાકપક્ષધરા નિત્યા સર્વવિસ્મયકારિણી ॥ ૧૨૩ ॥

ગદિની કામિની ખડ્ગા મુણ્ડમાલાવિભૂષિતા ।
યોગેશ્વરી યોગરતા યોગાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨૪ ॥

આનન્દભૈરવી નન્દા તથાનન્દજનપ્રિયા ।
નલિની લલના શુભ્રા શુભાનનવિરાજિતા ॥ ૧૨૫ ॥

લલજ્જિહ્વા નીલપદા તથા સંમુખદક્ષિણા ।
બલિભક્તા બલિરતા બલિભોગ્યા મહારતા ॥ ૧૨૬ ॥

ફલભોગ્યા ફલરસા ફલદાત્રી ફલપ્રિયા ।
ફલિની ફલસંરક્તા ફલાફલનિવારિણી ॥ ૧૨૭ ॥

ફલપ્રીતા ફલગતા ફલસન્ધાનસન્ધિની ।
ફલોન્મુખી સર્વસત્ત્વા મહાસત્ત્વા ચ સાત્ત્વિકા ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વરૂપા સર્વરતા સર્વસત્ત્વનિવાસિની ।
મહારૂપા મહાભાગા મહામેઘસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨૯ ॥

ભયનાશા ગણરતા ગણગીતા મહાગતિઃ ।
સદ્ગતિઃ સત્કૃતિઃ સાક્ષાત્ સદાસનગતા શુભા ॥ ૧૩૦ ॥

ત્રૈલોક્યમોહિની ગઙ્ગા સ્વર્ગઙ્ગા સ્વર્ગવાસિની ।
મહાનન્દા સદાનન્દા નિત્યા સત્યસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૧ ॥

શુક્રસ્નાતા શુક્રકરી શુક્રસેવ્યાતિશુક્રિણી ।
મહાશુક્રા શુક્રરતા શુક્રસૃષ્ટિવિધાયિની ॥ ૧૩૨ ॥

સારદા સાધકપ્રાણા સાધકપ્રેમવર્દ્ધિની ।
સાધકાભીષ્ટદા નિત્યં સાધકપ્રેમસેવિતા ॥ ૧૩૩ ॥

સાધકપ્રેમસર્વસ્વા સાધકાભક્તરક્તપા ।
મલ્લિકા માલતી જાતિઃ સપ્તવર્ણા મહાકચા ॥ ૧૩૪ ॥

સર્વમયી સર્વશુભ્રા ગાણપત્યપ્રદા તથા ।
ગગના ગગનપ્રીતા તથા ગગનવાસિની ॥ ૧૩૫ ॥

ગણનાથપ્રિયા ભવ્યા ભવાર્ચા સર્વમઙ્ગલા ।
ગુહ્યકાલી ભદ્રકાલી શિવરૂપા સતાંગતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

સદ્ભક્તા સત્પરા સેતુઃ સર્વાઙ્ગસુન્દરી મઘા ।
ક્ષીણોદરી મહાવેગા વેગાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૭ ॥

રુધિરા રુધિરપ્રીતા રુધિરાનન્દશોભના ।
પઞ્ચમી પઞ્ચમપ્રીતા તથા પઞ્ચમભૂષણા ॥ ૧૩૮ ॥

પઞ્ચમીજપસમ્પન્ના પઞ્ચમીયજને રતા ।
કકારવર્ણરૂપા ચ કકારાક્ષરરૂપિણી ॥ ૧૩૯ ॥

મકારપઞ્ચમપ્રીતા મકારપઞ્ચગોચરા ।
ઋવર્ણરૂપપ્રભવા ઋવર્ણા સર્વરૂપિણી ॥ ૧૪૦ ॥

સર્વાણી સર્વનિલયા સર્વસારસમુદ્ભવા ।
સર્વેશ્વરી સર્વસારા સર્વેચ્છા સર્વમોહિની ॥ ૧૪૧ ॥

ગણેશજનની દુર્ગા મહામાયા મહેશ્વરી ।
મહેશજનની મોહા વિદ્યા વિદ્યોતની વિભા ॥ ૧૪૨ ॥

સ્થિરા ચ સ્થિરચિત્તા ચ સુસ્થિરા ધર્મરઞ્જિની ।
ધર્મરૂપા ધર્મરતા ધર્માચરણતત્પરા ॥ ૧૪૩ ॥

ધર્માનુષ્ઠાનસન્દર્ભા સર્વસન્દર્ભસુન્દરી ।
સ્વધા સ્વાહા વષટ્કારા શ્રૌષટ્ વૌષટ્ સ્વધાત્મિકા ॥ ૧૪૪ ॥

બ્રાહ્મણી બ્રહ્મસંબન્ધા બ્રહ્મસ્થાનનિવાસિની ।
પદ્મયોનિઃ પદ્મસંસ્થા ચતુર્વર્ગફલપ્રદા ॥ ૧૪૫ ॥

ચતુર્ભુજા શિવયુતા શિવલિઙ્ગપ્રવેશિની ।
મહાભીમા ચારુકેશી ગન્ધમાદનસંસ્થિતા ॥ ૧૪૬ ॥

ગન્ધર્વપૂજિતા ગન્ધા સુગન્ધા સુરપૂજિતા ।
ગન્ધર્વનિરતા દેવી સુરભી સુગન્ધા તથા ॥ ૧૪૭ ॥

પદ્મગન્ધા મહાગન્ધા ગન્ધામોદિતદિઙ્મુખા ।
કાલદિગ્ધા કાલરતા મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૧૪૮ ॥

વિદ્યા વિદ્યાવતી ચૈવ વિદ્યેશા વિજ્ઞસંભવા ।
વિદ્યાપ્રદા મહાવાણી મહાભૈરવરૂપિણી ॥ ૧૪૯ ॥

ભૈરવપ્રેમનિરતા મહાકાલરતા શુભા ।
માહેશ્વરી ગજારૂઢા ગજેન્દ્રગમના તથા ॥ ૧૫૦ ॥

યજ્ઞેન્દ્રલલના ચણ્ડી ગજાસનપરાશ્રયા ।
ગજેન્દ્રમન્દગમના મહાવિદ્યા મહોજ્જ્વલા ॥ ૧૫૧ ॥

બગલા વાહિની વૃદ્ધા બાલા ચ બાલરૂપિણી ।
બાલક્રીડારતા બાલા બલાસુરવિનાશિની ॥ ૧૫૨ ॥

બાલ્યસ્થા યૌવનસ્થા ચ મહાયૌવનસંરતા ।
વિશિષ્ટયૌવના કાલી કૃષ્ણદુર્ગા સરસ્વતી ॥ ૧૫૩ ॥

કાત્યાયની ચ ચામુણ્ડા ચણ્ડાસુરવિઘાતિની ।
ચણ્ડમુણ્ડધરા દેવી મધુકૈટભનાશિની ॥ ૧૫૪ ॥

બ્રાહ્મી માહેશ્વરી ચૈન્દ્રી વારાહી વૈષ્ણવી તથા ।
રુદ્રકાલી વિશાલાક્ષી ભૈરવી કાલરૂપિણી ॥ ૧૫૫ ॥

મહામાયા મહોત્સાહા મહાચણ્ડવિનાશિની ।
કુલશ્રીઃ કુલસંકીર્ણા કુલગર્ભનિવાસિની ॥ ૧૫૬ ॥

કુલાઙ્ગારા કુલયુતા કુલકુન્તલસંયુતા ।
કુલદર્ભગ્રહા ચૈવ કુલગર્તપ્રદાયિની ॥ ૧૫૭ ॥

કુલપ્રેમયુતા સાધ્વી શિવપ્રીતિઃ શિવાબલિઃ ।
શિવસક્તા શિવપ્રાણા મહાદેવકૃતાલયા ॥ ૧૫૮ ॥

મહાદેવપ્રિયા કાન્તા મહાદેવમદાતુરા ।
મત્તામત્તજનપ્રેમધાત્રી વિભવવર્દ્ધિની ॥ ૧૫૯ ॥

મદોન્મત્તા મહાશુદ્ધા મત્તપ્રેમવિભૂષિતા ।
મત્તપ્રમત્તવદના મત્તચુમ્બનતત્પરા ॥ ૧૬૦ ॥

મત્તક્રીડાતુરા ભૈમી તથા હૈમવતી મતિઃ ।
મદાતુરા મદગતા વિપરીતરતાતુરા ॥ ૧૬૧ ॥

વિત્તપ્રદા વિત્તરતા વિત્તવર્ધનતત્પરા ।
ઇતિ તે કથિતં સર્વં કાલીનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

સારાત્સારતરં દિવ્યં મહાવિભવવર્દ્ધનમ્ ।
ગાણપત્યપ્રદં રાજ્યપ્રદં ષટ્કર્મસાધકમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

યઃ પઠેત્ સાધકો નિત્યં સ ભવેત્ સમ્પદાં પદમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાપિ શૃણોતિ શ્રાવયેદથ ॥ ૧૬૪ ॥

ન કિઞ્ચિદ્ દુર્લભં લોકે સ્તવસ્યાસ્ય પ્રસાદતઃ ।
બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં સુવર્ણહરણં તથા ॥ ૧૬૫ ॥

ગુરુદારાભિગમનં યચ્ચાન્યદ્ દુષ્કૃતં કૃતમ્ ।
સર્વમેતત્પુનાત્યેવ સત્યં સુરગણાર્ચિતે ॥ ૧૬૬ ॥

રજસ્વલાભગં દૃષ્ટ્વા પઠેત્ સ્તોત્રમનન્યધીઃ ।
સ શિવઃ સત્યવાદી ચ ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૬૭ ॥

પરદારયુતો ભૂત્વા પઠેત્ સ્તોત્રં સમાહિતઃ ।
સર્વૈશ્વર્યયુતો ભૂત્વા મહારાજત્વમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૮ ॥

પરનિન્દાં પરદ્રોહં પરહિંસાં ન કારયેત્ ।
શિવભક્તાય શાન્તાય પ્રિયભક્તાય વા પુનઃ ॥ ૧૬૯ ॥

સ્તવં ચ દર્શયેદેનમન્યથા મૃત્યુમાપ્નુયાત્ ।
અસ્માત્ પરતરં નાસ્તિ તન્ત્રમધ્યે સુરેશ્વરિ ॥ ૧૭૦ ॥

મહાકાલી મહાદેવી તથા નીલસરસ્વતી ।
ન ભેદઃ પરમેશાનિ ભેદકૃન્નરકં વ્રજેત્ ॥ ૧૭૧ ॥

ઇદં સ્તોત્રં મયા દિવ્યં તવ સ્નેહાત્ પ્રકથ્યતે ।
ઉભયોરેવમેકત્વં ભેદબુદ્ધ્યા ન તાં ભજેત્ ।
સ યોગી પરમેશાનિ સમો માનાપમાનયોઃ ॥ ૧૭૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીબૃહન્નીલતન્ત્રે ભૈરવપાર્વતીસંવાદે
કાલીસહસ્રનામનિરૂપણં દ્વાવિંશઃ પટલઃ ॥ ૨૨ ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top