Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Kalisahasranamastotra from Brihannilatantra Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਾਲੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਬਹਨ੍ਨੀਲਤਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।

ਪੂਰ੍ਵਂ ਹਿ ਸੂਚਿਤਂ ਦੇਵ ਕਾਲੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਤਦ੍ਵਦਸ੍ਵ ਮਹਾਦੇਵ ਯਦਿ ਸ੍ਨੇਹੋऽਸ੍ਤਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।

ਤਨ੍ਤ੍ਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਕਾਲੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵੈਕਮਨਾ ਦੇਵਿ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੨ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯਾਃ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲੀਦੇਵ੍ਯਾਃ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਕਾਲੀ ਦੇਵਤਾ ।
ਕ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹੂਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਹ੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਮ੍ । ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਮਦਾ ਕੁਲ੍ਲਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਪ੍ਰੀਤਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵਮੋਚਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮੋਹਰਾਤ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਮੋਹਿਨੀ ।
ਮਹਾਕਾਲਰਤਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਕੌਲਵ੍ਰਤਪਰਾਯਣਾ ॥ ੪ ॥

ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਕਰਾਲਾਙ੍ਗੀ ਕਮਨੀਯਾ ਵਰਾਙ੍ਗਨਾ ।
ਗਨ੍ਧਚਨ੍ਦਨਦਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਸਤੀ ਸਾਧ੍ਵੀ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੫ ॥

ਕਾਕਿਨੀ ਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਮਹਾਕਾਲਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਕਾਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਾਮਕਲਾ ਕਾਮਵਿਜ੍ਞਾ ਮਹੋਦਯਾ ॥ ੬ ॥

ਕਾਨ੍ਤਰੂਪਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਕਾਲਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾ ਕੁਲਵਰ੍ਤ੍ਮਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਕਾ ॥ ੭ ॥

ਕੁਲਰੂਪਾ ਚਕੋਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਨ੍ਯਾ ਕੁਮਾਰੀ ਗੌਰੀ ਤੁ ਕਸ਼੍ਣਦੇਹਾ ਮਹਾਮਨਾਃ ॥ ੮ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਨੀਲਦੇਹਾ ਚ ਪਿਙ੍ਗਕੇਸ਼ੀ ਕਸ਼ੋਦਰੀ ।
ਪਿਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ॥ ੯ ॥

ਕਲਾਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਕੁਲਕਾਨ੍ਤਾऽਪਰਾਜਿਤਾ ।
ਉਗ੍ਰਤਾਰਾ ਮਹੋਗ੍ਰਾ ਚ ਤਥਾ ਚੈਕਜਟਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੦ ॥

ਨੀਲਾ ਘਨਾ ਬਲਾਕਾ ਚ ਕਾਲਦਾਤ੍ਰੀ ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਵਰਦਾ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੧੧ ॥

ਵਰਾਰੋਹਾ ਮਹਾਬਾਣਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਯੁਵਤੀ ਸਤੀ ।
ਦੀਰ੍ਘਾਙ੍ਗੀ ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ਾ ਚ ਨਮੁਣ੍ਡਧਾਰਿਣੀ ਤਥਾ ॥ ੧੨ ॥

ਮਾਲਿਨੀ ਨਰਮੁਣ੍ਡਾਲੀ ਸ਼ਵਮੁਣ੍ਡਾਸ੍ਥਿਧਾਰਿਣੀ ।
ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਿਨ੍ਦੂਰਭੂਸ਼ਣਾ ਮਹੀ ॥ ੧੩ ॥

ਘੋਰਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਘੋਰਾਨ੍ਤਕਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀ ਨੀਲਰੂਪਾ ਵਸ਼ਾਸਨਾ ॥ ੧੪ ॥

ਵਿਲੋਚਨਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ ਭੀਮਾ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾ ਤਥਾ ॥ ੧੫ ॥

ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਜ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਸਮਾਕੁਲਾ ।
ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਭਲੋਚਨਾ ਭਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਅਟ੍ਟਹਾਸਾ ਮਹੋਚ੍ਛ੍ਵਾਸਾ ਮਹਾਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਸ਼ਗ੍ਰੀਵਾ ਕੁਲਤੀਰ੍ਥਪ੍ਰਸਾਧਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਕੁਲਗਰ੍ਤਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯਾ ਮਹਤੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਿਕਾ ।
ਬਹੁਵਾਕ੍ਯਾਮਤਰਸਾ ਚਣ੍ਡਰੂਪਾਤਿਵੇਗਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਵੇਗਦਰ੍ਪਾ ਵਿਸ਼ਾਲੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ਤਥਾ ।
ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਕਾਲਵਦਨਾ ਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਨਾਸਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੯ ॥

ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਚ ਕਪਿਲਾਙ੍ਗੀ ਮਹਾਰੁਣਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਭੂਸ਼ਣਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾ ਪ੍ਰੇਤਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਘਣ੍ਟਿਕਾ ॥ ੨੦ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਮੁਦ੍ਰਾ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਧ੍ਵਨਿਨਿਨਾਦਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤਾ ਸ਼ਿਵਰਤਾ ਸ਼ਿਵਾਸਨਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਾਲਯਾ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੨੨ ॥

ਨਰਮੁਣ੍ਡਧਰਾ ਭੀਮਾ ਭੀਮਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਪ੍ਰੀਤਾ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਪੀਨੋਨ੍ਨਤਸ੍ਤਨੀ ।
ਘੋਰਾਸਨਾ ਘੋਰਰੂਪਾ ਸਕ੍ਪ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਰਕ੍ਤਧਾਰਿਕਾ ॥ ੨੪ ॥

ਮਹਾਧ੍ਵਨਿਃ ਸ਼ਿਵਾਸਕ੍ਤਾ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦਾ ਮਹੋਦਰੀ ।
ਕਾਮਾਤੁਰਾ ਕਾਮਸਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਭਾਵਨਾ ॥ ੨੫ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਨਿਲਯਾ ਦੇਵੀ ਮਹਾਮਤ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਰ੍ਸ਼ਿਤਾ ਕਰ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰੀਤਾ ਸਰ੍ਵਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨੬ ॥

ਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰੀਤਾ ਮਹਾਗੀਤਰਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰੇਤਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਰਮੁਣ੍ਡਸਜਾ ਗੀਤਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀ ਦਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਤੁਰਾ ।
ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤੀ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ਪਰਾ ॥ ੨੮ ॥

ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਜਗਜ੍ਜੀਵਮਯੀ ਹੈਮਵਤੀ ਮਾਯਾ ਮਹਾਕਚਾ ॥ ੨੯ ॥

ਨਾਗਾਙ੍ਗੀ ਸਂਹਤਾਙ੍ਗੀ ਚ ਨਾਗਸ਼ਯ੍ਯਾਸਮਾਗਤਾ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਦਾਰੁਣਾ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤਾਪਿਨੀ ॥ ੩੦ ॥

ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ਦੇਵਕਨ੍ਯਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਨੋਰਮਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਸ਼ਿਵਮੋਹਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਡਾਕਿਨੀ ਦੇਵਮਯੀ ਸਰ੍ਵਜਗਜ੍ਜਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਰੂਪਾ ਤਥਾਗ੍ਨੇਯੀ ਮਹਾਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਜਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੨ ॥

ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ਪਤਿਰਤਾ ਪਤਿਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਸਿਦ੍ਧਿਸਂਦਾਤ੍ਰੀ ਤਥਾ ਸਿਦ੍ਧਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੩ ॥

ਕਰ੍ਤ੍ਰਿਹਸ੍ਤਾ ਸ਼ਿਵਾਰੂਢਾ ਸ਼ਿਵਰੂਪਾ ਸ਼ਵਾਸਨਾ ।
ਤਮਿਸ੍ਰਾ ਤਾਮਸੀ ਵਿਜ੍ਞਾ ਮਹਾਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੪ ॥

ਚਾਰੁਚਿਤ੍ਰਾ ਚਾਰੁਵਰ੍ਣਾ ਚਾਰੁਕੇਸ਼ਸਮਾਕੁਲਾ ।
ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਚਞ੍ਚਲਾ ਲੋਲਾ ਚੀਨਾਚਾਰਪਰਾਯਣਾ ॥ ੩੫ ॥

ਚੀਨਾਚਾਰਪਰਾ ਲਜ੍ਜਾਵਤੀ ਜੀਵਪ੍ਰਦਾऽਨਘਾ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਤਥਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੩੬ ॥

ਗਰਿਸ਼੍ਠਾ ਧਰ੍ਮਨਿਰਤਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਮਹਤੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਤਥਾ ਸੌਮ੍ਯਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੭ ॥

ਭਯਦਾਤ੍ਰੀ ਭਯਰਤਾ ਭਯਾਨਕਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਾਕ੍ਯਰੂਪਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਛਿਨ੍ਨਾਸੁਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ॥ ੩੮ ॥

ऋਗ੍ਵੇਦਰੂਪਾ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਰਾਗਯੁਕ੍ਤਾ ਰਜਸ੍ਵਲਾ ।
ਰਜਃਪ੍ਰੀਤਾ ਰਜੋਰਕ੍ਤਾ ਰਜਃਸਂਸਰ੍ਗਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੯ ॥

ਰਜਃਪ੍ਲੁਤਾ ਰਜਃਸ੍ਫੀਤਾ ਰਜਃਕੁਨ੍ਤਲਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਕੁਣ੍ਡਲਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਕੁਣ੍ਡਲਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੪੦ ॥

ਰੇਵਤੀ ਰੇਵਤਪ੍ਰੀਤਾ ਰੇਵਾ ਚੈਰਾਵਤੀ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਨੀ ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਪਦ੍ਮਾ ਮਹਾਪਦ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਪਦ੍ਮਾਲਯਾ ਮਹਾਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਪਦ੍ਮਰਤਾ ਮਹਾਪਦ੍ਮਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਸ਼ੂਲਰਤਾ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੂਲਸਙ੍ਗਿਕਾ ।
ਪਿਨਾਕਧਾਰਿਣੀ ਵੀਣਾ ਤਥਾ ਵੀਣਾਵਤੀ ਮਘਾ ॥ ੪੩ ॥

ਰੋਹਿਣੀ ਬਹੁਲਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਵਾਹਨਵਰ੍ਦ੍ਧਿਤਾ ।
ਰਣਪ੍ਰੀਤਾ ਰਣਰਤਾ ਰਣਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਰਣਾਗ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ਰਾਣਾ ਰਣਾਗ੍ਰਾ ਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਜਟਾਯੁਕ੍ਤਾ ਜਟਾਪਿਙ੍ਗਾ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਤਥਾ ॥ ੪੫ ॥

ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਰਤਿਰਤਾ ਰਤਿਭਕ੍ਤਾ ਰਤਾਤੁਰਾ ।
ਰਤਿਭੀਤਾ ਰਤਿਗਤਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੬ ॥

ਰਕ੍ਤਪਾ ਰਕ੍ਤਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾ ਰਕ੍ਤਾਖ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਰਕ੍ਤਰੂਪਾ ਰਕ੍ਤਗਤਾ ਰਕ੍ਤਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੪੭ ॥

ਗਲਚ੍ਛੋਣਿਤਮੁਣ੍ਡਾਲੀ ਕਣ੍ਠਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਸ਼ਾਸਨਾ ਵਸ਼ਰਤਾ ਵਸ਼ਾਸਨਕਤਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੪੮ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਵਤਾ ਰੌਦ੍ਰੀ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਵਲੀ ਤਥਾ ।
ਕਾਮਾਙ੍ਗੀ ਪਰਮਾ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪਰਾਸੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੯ ॥

ਤਰੁਣਾ ਤਰੁਣਪ੍ਰਾਣਾ ਤਥਾ ਤਰੁਣਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਤਰੁਣਪ੍ਰੇਮਦਾ ਵਦ੍ਧਾ ਤਥਾ ਵਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤੀ ॥ ੫੦ ॥

ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਵਤੀ ਸ੍ਵਪ੍ਨਰਤਾ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਮਹਾਲਯਾ ।
ਅਮੋਘਾ ਰੁਨ੍ਧਤੀ ਰਮ੍ਯਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਭੋਗਵਤੀ ਸਦਾ ॥ ੫੧ ॥

ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਮਨ੍ਦਰਤਾ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਮਾਨਦਾ ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਦਾਤੁਰਾ ॥ ੫੨ ॥

ਮਦਿਰਾ ਮਦਿਰੋਨ੍ਮਾਦਾ ਮਦਿਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਦਾਲਯਾ ।
ਸੁਦੀਰ੍ਘਾ ਮਧ੍ਯਮਾ ਨਨ੍ਦਾ ਵਿਨਤਾਸੁਰਨਿਰ੍ਗਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਜਯਪ੍ਰਦਾ ਜਯਰਤਾ ਦੁਰ੍ਜਯਾਸੁਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਸੁਖਦਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਭੂਸ਼ਾ ਭੂਸ਼੍ਯਾ ਭੂਤਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੫ ॥

ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਗੁਣਪ੍ਰੀਤਾ ਗੁਣਰਕ੍ਤਾ ਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਸੀਤਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੫੬ ॥

ਧਨਿਸ਼੍ਠਾ ਧਨਦਾ ਧਨ੍ਯਾ ਵਸੁਦਾ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਗੁਰ੍ਵੀ ਗੁਰੁਤਰਾ ਧੌਮ੍ਯਾ ਧੌਮ੍ਯਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੭ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ ਧਨਦਾ ਕਾਮਾ ਸਕਾਮਾ ਕਾਮਜੀਵਨਾ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਕਲ੍ਪਲਤਾ ਤਥਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਾਹਿਨੀ ॥ ੫੮ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਰਤਾ ਤਥਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮੋਹਿਨੀ ।
ਭਵਾਨੀ ਭਵਦਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਭਵਾਲਯਾ ॥ ੫੯ ॥

ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮ੍ਯਾ ਰਮਣੀ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਦਲੀਸ੍ਤਮ੍ਭਸਂਰਾਮਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾਸਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਮਾਥੁਰੀ ਮਥੁਰਾ ਮਾਯਾ ਤਥਾ ਸੁਰਭਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਾਨੇਕਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਸ੍ਪਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੬੧ ॥

ਤੀਰ੍ਥਰੂਪਾ ਮਹਾਰੂਪਾ ਤਥਾਗਸ੍ਤ੍ਯਵਧੂਰਪਿ ।
ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ੈਵਲਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਸ਼ੈਵਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੨ ॥

ਕੁਨ੍ਤਲਾ ਕੁਨ੍ਤਲਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਕੁਨ੍ਤਲਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਮਹਾਕਚਾ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਗਦਾ ॥ ੬੩ ॥

ਮਹਾਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਤਥਾ ਕਙ੍ਕਣਮੋਹਿਨੀ ।
ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਾ ਦੇਵਰਤਾ ਯੁਵਤੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੬੪ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਭੋਗ੍ਯਾ ਭੋਗਰੂਪਾ ਭਗਾਕਤਿਃ ।
ਭਗਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗਰਤਾ ਭਗਪ੍ਰੇਮਰਤਾ ਸਦਾ ॥ ੬੫ ॥

ਭਗਸਂਮਰ੍ਦਨਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗੋਪਰਿਨਿਵੇਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਗਦਕ੍ਸ਼ਾ ਭਗਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਭਗਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਮਹਾਦਕ੍ਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਿਕਾ ।
ਦਣ੍ਡਪ੍ਰਿਯਾ ਦਣ੍ਡਰਤਾ ਦਣ੍ਡਤਾਡਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੬੭ ॥

ਦਣ੍ਡਭੀਤਾ ਦਣ੍ਡਗਤਾ ਦਣ੍ਡਸਂਮਰ੍ਦਨੇ ਰਤਾ ।
ਸੁਵੇਦਿਦਣ੍ਡਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਭੂਰ੍ਭੁਵਃਸ੍ਵਃਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੮ ॥

ਆਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਜਯਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਾ ਜਯਾਕਤਿਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਮਹਾਘੂਰ੍ਣਾ ਘੂਰ੍ਣਨਾਸਾ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ॥ ੬੯ ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਾਵਯਵਾ ਮੇਘ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਵਲੀਵਲਯਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਮਦਰਤਾ ਮਤ੍ਤਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ਮਧੁਕੈਟਭਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਮਹਾਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਨਾਯਿਕਾ ॥ ੭੧ ॥

ਚਣ੍ਡੋਗ੍ਰਾ ਚਣ੍ਡਵਰ੍ਣਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਾਵਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਨੀਲਾਕਾਰਾ ਨੀਲਵਰ੍ਣਾ ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨਾ ॥ ੭੨ ॥

ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਮਦ੍ਵਙ੍ਗੀ ਤਥਾ ਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਭੀਮਾ ਚ ਭੀਮਵਦਨਾ ਮਹਾਭੀਮਾ ਭਯਾਨਕਾ ॥ ੭੩ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਮਙ੍ਗਲਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਤਥਾ ਪਰਮਕੌਤੁਕਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਰਤਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਾ ਪਰਾ ॥ ੭੪ ॥

ਪਰਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਤਨ੍ਦ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਭਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੫ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਸਿਦ੍ਧਾ ਤਥਾ ਸਿਦ੍ਧਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਭੈਰਵਮੋਹਿਨੀ ॥ ੭੬ ॥

ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਯਾਤੁਰਾ ।
ਵਿਸ਼ਮਗ੍ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਤਾ ਵਿਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਜਯਦ੍ਰਥਾ ॥ ੭੭ ॥

ਕਾਕਪਕ੍ਸ਼ਧਰਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਗਦਿਨੀ ਕਾਮਿਨੀ ਖਡ੍ਗਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੭੮ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਯੋਗਮਾਤਾ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਨਨ੍ਦਾ ਤਥਾ ਨਨ੍ਦਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੯ ॥

ਨਲਿਨੀ ਲਲਨਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਨਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਲਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਨੀਲਪਦਾ ਤਥਾ ਸੁਮਖਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ॥ ੮੦ ॥

ਬਲਿਭਕ੍ਤਾ ਬਲਿਰਤਾ ਬਲਿਭੋਗ੍ਯਾ ਮਹਾਰਤਾ ।
ਫਲਭੋਗ੍ਯਾ ਫਲਰਸਾ ਫਲਦਾ ਸ਼੍ਰੀਫਲਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੧ ॥

ਫਲਿਨੀ ਫਲਸਂਵਜ੍ਰਾ ਫਲਾਫਲਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਫਲਪ੍ਰੀਤਾ ਫਲਗਤਾ ਫਲਸਂਦਾਨਸਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਫਲੋਨ੍ਮੁਖੀ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੀ ।
ਸਰ੍ਵਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵਰਤਾ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੩ ॥

ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਭਾਗਾ ਮਹਾਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਯਨਾਸਾ ਗਣਰਤਾ ਗਣਪ੍ਰੀਤਾ ਮਹਾਗਤਿਃ ॥ ੮੪ ॥

ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਸਤ੍ਕਤਿਃ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਾ ਸ਼ਵਾਸਨਗਤਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਗਙ੍ਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਙ੍ਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੫ ॥

ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਕਾ ।
ਸਤ੍ਯਗਨ੍ਧਾ ਸਤ੍ਯਗਣਾ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ ਮਹਾਕਤਿਃ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵੀ ਕਾਲੀ ਤਥਾ ਭਯਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੮੭ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਮੀ ਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਸਪ੍ਤਦਸ਼ੀ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਸਪ੍ਤਮੀ ਚਾਸ਼੍ਟਮੀ ਤਥਾ ॥ ੮੮ ॥

ਨਵਮੀ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਚੈਕਾਦਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਪਰਮਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਨੀਲਰੂਪਾ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ॥ ੮੯ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ੀ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸੀ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ ਚ ਤਥਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੯੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰੋਪਵੀਤਿਨੀ ।
ਚਾਮਰੀ ਚਾਮਰਪ੍ਰੀਤਾ ਚਮਰਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੯੧ ॥

ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਮ੍ਯਾ ਹਂਸੀ ਚ ਚਾਰੁਹਾਸਿਨੀ ।
ਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀ ਨਿਤਮ੍ਬਾਢ੍ਯਾ ਨਿਤਮ੍ਬਗੁਰੁਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੯੨ ॥

ਪਟ੍ਟਵਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਧਾਨਾ ਪਟ੍ਟਵਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਦ੍ਰਵਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੯੩ ॥

ਪਥਿਵੀ ਪਥੁਰੂਪਾ ਸਾ ਪਾਰ੍ਥਿਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਰਤ੍ਨਵੇਦਿਃ ਸੁਰੇਸ਼ਾ ਚ ਸੁਰੇਸ਼ੀ ਸੁਰਮੋਹਿਨੀ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ਿਰੋਮਣਿਰ੍ਮਣਿਗ੍ਰੀਵਾ ਮਣਿਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਉਰ੍ਵਸ਼ੀ ਸ਼ਮਨੀ ਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੫ ॥

ਸਰ੍ਵਰੂਪਾ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ੈਵਾ ਚ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਸ਼ਿਵਨਿਨਾਦਿਨੀ ॥ ੯੬ ॥

ਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀ ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਚ ਤਥੈਵਾਙ੍ਗਨਮੇਖਲਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਡਾਕਿਨੀ ਚੈਵ ਤਥਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਰਾ ॥ ੯੭ ॥

ਅਲਮ੍ਬੁਸ਼ਾ ਭਵਾਨੀ ਚ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯੌਘਸਂਭਤਾ ।
ਗਧ੍ਰਰੂਪਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਮਹੋਦਯਾ ॥ ੯੮ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹਾਨਾਦਾ ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਕਤਾਕਤਿਃ ।
ਵਰਾਰੋਹਾ ਮਹਾਵਲ੍ਲੀ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੯੯ ॥

ਭਗਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਗਾਧਾਰਰੂਪਿਣੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਭਿਧਾਯਿਨੀ ਦੇਵੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ੍ਮਤਿਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਮਹਾਮੇਧਾ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਰੂਪਾ ਵਰਾਨਨਾ ।
ਲਿਙ੍ਗਮਾਲਾ ਲਿਙ੍ਗਭੂਸ਼ਾ ਭਗਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਮਤਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਸਨਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਰਤਾ ਲਤਾਲਿਙ੍ਗਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸੁਰਾਸ਼ਨਾ ਸੁਰਾਪ੍ਰੀਤਾ ਸੁਰਾਸਵਵਿਮਰ੍ਦਿਤਾ ।
ਸੁਰਾਪਾਨਮਹਾਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਸਰ੍ਵਾਗਮਵਿਨਿਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਸਦਾਪ੍ਰੀਤਾ ਗੋਲਪੁਸ਼੍ਪਸਦਾਰਤਿਃ ।
ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਪਾਵਨੀ ਲੋਕਪਾਵਨੀ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਭਾਵਿਨੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਿਯਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਸ੍ਥਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ ਭਰਣੀ ਚੈਵ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਰੋਹਿਣੀ ਤਥਾ ।
ਧਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਤਥਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਰੂਪਾ ਚਿਤਾ ਚਿਤਿਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਚਿਤਿਰੂਪਾ ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਜ੍ਞਜਯਾ ਗੌਰੀ ਗੌਰਵਰ੍ਣਾ ਸ਼ਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਭਵਰੂਪਾ ਭਵਪਰਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵਮੋਚਿਨੀ ।
ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਸ੍ਤਥਾ ਪੁਸ਼੍ਯਾ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਸਿਨ੍ਧੁਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭੋਗਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰੋਤ੍ਸਾਰਣਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭੋਗ੍ਯਾ ਪੁਲੋਮਜਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਕ੍ਰਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਦੇਹਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਾ ਦੇਵਰਤਾ ਯੁਵਤੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਭੋਗ੍ਯਾ ਭੋਗਰੂਪਾ ਭਗਾਕਤਿਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਭਗਪ੍ਰੇਤਾ ਭਗਰਤਾ ਭਗਪ੍ਰੇਮਪਰਾ ਤਥਾ ।
ਭਗਸਂਮਰ੍ਦਨਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗੋਪਰਿ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਭਗਦਕ੍ਸ਼ਾ ਭਗਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਭਗਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਮਹਾਦਕ੍ਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਨ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਦਣ੍ਡਪ੍ਰਿਯਾ ਦਣ੍ਡਰਤਾ ਦਣ੍ਡਤਾਡਨਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਦਣ੍ਡਭੀਤਾ ਦਣ੍ਡਗਤਾ ਦਣ੍ਡਸਂਮਰ੍ਦਨੇ ਰਤਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵੇਦਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਭੂਰ੍ਭੁਵਃਸ੍ਵਃਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਜਯਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਾ ਜਯਾਕਤਿਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਮਹਾਘੂਰ੍ਣਾ ਘੂਰ੍ਣਨਾਸਾ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾਵਯਵਾ ਮੇਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਵਲੀਵਲਯਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਦ੍ਯੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਮਦ੍ਯਰਤਾ ਮਤ੍ਤਾਸੁਰਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਮਧੁਕੈਟਭਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਮਹਾਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਨਾਯਿਕਾ ।
ਚਣ੍ਡੋਗ੍ਰਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਾ ਤਥਾ ਚਣ੍ਡਾਵਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਨੀਲਦੇਹਾ ਨੀਲਵਰ੍ਣਾ ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਭਦ੍ਰਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਭੈਰਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਭੀਸ਼ਣਾਤੁਰਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਵਿਸ਼ਮਗ੍ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਤਾ ਵਿਸ਼ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਜਯਾ ਤਥਾ ।
ਕਾਕਪਕ੍ਸ਼ਧਰਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਗਦਿਨੀ ਕਾਮਿਨੀ ਖਡ੍ਗਾ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਯੋਗਰਤਾ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਨਨ੍ਦਾ ਤਥਾਨਨ੍ਦਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਲਿਨੀ ਲਲਨਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਸ਼ੁਭਾਨਨਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਲਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਨੀਲਪਦਾ ਤਥਾ ਸਂਮੁਖਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ।
ਬਲਿਭਕ੍ਤਾ ਬਲਿਰਤਾ ਬਲਿਭੋਗ੍ਯਾ ਮਹਾਰਤਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਫਲਭੋਗ੍ਯਾ ਫਲਰਸਾ ਫਲਦਾਤ੍ਰੀ ਫਲਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਫਲਿਨੀ ਫਲਸਂਰਕ੍ਤਾ ਫਲਾਫਲਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਫਲਪ੍ਰੀਤਾ ਫਲਗਤਾ ਫਲਸਨ੍ਧਾਨਸਨ੍ਧਿਨੀ ।
ਫਲੋਨ੍ਮੁਖੀ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਚ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵਰਤਾ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਭਾਗਾ ਮਹਾਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਭਯਨਾਸ਼ਾ ਗਣਰਤਾ ਗਣਗੀਤਾ ਮਹਾਗਤਿਃ ।
ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਸਤ੍ਕਤਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਦਾਸਨਗਤਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਗਙ੍ਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਙ੍ਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਨਾਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਕਰੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੇਵ੍ਯਾਤਿਸ਼ੁਕ੍ਰਿਣੀ ।
ਮਹਾਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਸ਼੍ਟਿਵਿਧਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸਾਰਦਾ ਸਾਧਕਪ੍ਰਾਣਾ ਸਾਧਕਪ੍ਰੇਮਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਸਾਧਕਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਾਧਕਪ੍ਰੇਮਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸਾਧਕਪ੍ਰੇਮਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾ ਸਾਧਕਾਭਕ੍ਤਰਕ੍ਤਪਾ ।
ਮਲ੍ਲਿਕਾ ਮਾਲਤੀ ਜਾਤਿਃ ਸਪ੍ਤਵਰ੍ਣਾ ਮਹਾਕਚਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸਰ੍ਵਮਯੀ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਗਾਣਪਤ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਤਥਾ ।
ਗਗਨਾ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਗਗਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਗਣਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਾਰ੍ਚਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਗੁਹ੍ਯਕਾਲੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਸ਼ਿਵਰੂਪਾ ਸਤਾਂਗਤਿਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਾ ਸਤ੍ਪਰਾ ਸੇਤੁਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਮਘਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਣੋਦਰੀ ਮਹਾਵੇਗਾ ਵੇਗਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਰੁਧਿਰਾ ਰੁਧਿਰਪ੍ਰੀਤਾ ਰੁਧਿਰਾਨਨ੍ਦਸ਼ੋਭਨਾ ।
ਪਞ੍ਚਮੀ ਪਞ੍ਚਮਪ੍ਰੀਤਾ ਤਥਾ ਪਞ੍ਚਮਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਪਞ੍ਚਮੀਜਪਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਪਞ੍ਚਮੀਯਜਨੇ ਰਤਾ ।
ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਕਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਮਕਾਰਪਞ੍ਚਮਪ੍ਰੀਤਾ ਮਕਾਰਪਞ੍ਚਗੋਚਰਾ ।
ऋਵਰ੍ਣਰੂਪਪ੍ਰਭਵਾ ऋਵਰ੍ਣਾ ਸਰ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਣੀ ਸਰ੍ਵਨਿਲਯਾ ਸਰ੍ਵਸਾਰਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਸਾਰਾ ਸਰ੍ਵੇਚ੍ਛਾ ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੪੧ ॥

ਗਣੇਸ਼ਜਨਨੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਹੇਸ਼ਜਨਨੀ ਮੋਹਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯੋਤਨੀ ਵਿਭਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸ੍ਥਿਰਾ ਚ ਸ੍ਥਿਰਚਿਤ੍ਤਾ ਚ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਧਰ੍ਮਰਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਧਰ੍ਮਰੂਪਾ ਧਰ੍ਮਰਤਾ ਧਰ੍ਮਾਚਰਣਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਧਰ੍ਮਾਨੁਸ਼੍ਠਾਨਸਨ੍ਦਰ੍ਭਾ ਸਰ੍ਵਸਨ੍ਦਰ੍ਭਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੌਸ਼ਟ੍ ਵੌਸ਼ਟ੍ ਸ੍ਵਧਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਬਨ੍ਧਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਥਾਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਯੋਨਿਃ ਪਦ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਸ਼ਿਵਯੁਤਾ ਸ਼ਿਵਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਭੀਮਾ ਚਾਰੁਕੇਸ਼ੀ ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪੂਜਿਤਾ ਗਨ੍ਧਾ ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਸੁਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਿਰਤਾ ਦੇਵੀ ਸੁਰਭੀ ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਤਥਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਪਦ੍ਮਗਨ੍ਧਾ ਮਹਾਗਨ੍ਧਾ ਗਨ੍ਧਾਮੋਦਿਤਦਿਙ੍ਮੁਖਾ ।
ਕਾਲਦਿਗ੍ਧਾ ਕਾਲਰਤਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੀ ਚੈਵ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਾ ਵਿਜ੍ਞਸਂਭਵਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾ ਮਹਾਵਾਣੀ ਮਹਾਭੈਰਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਭੈਰਵਪ੍ਰੇਮਨਿਰਤਾ ਮਹਾਕਾਲਰਤਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਗਜਾਰੂਢਾ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਮਨਾ ਤਥਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਯਜ੍ਞੇਨ੍ਦ੍ਰਲਲਨਾ ਚਣ੍ਡੀ ਗਜਾਸਨਪਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮਨ੍ਦਗਮਨਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਬਗਲਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਦ੍ਧਾ ਬਾਲਾ ਚ ਬਾਲਰੂਪਿਣੀ ।
ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਾਰਤਾ ਬਾਲਾ ਬਲਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਬਾਲ੍ਯਸ੍ਥਾ ਯੌਵਨਸ੍ਥਾ ਚ ਮਹਾਯੌਵਨਸਂਰਤਾ ।
ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਯੌਵਨਾ ਕਾਲੀ ਕਸ਼੍ਣਦੁਰ੍ਗਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਾਸੁਰਵਿਘਾਤਿਨੀ ।
ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਧਰਾ ਦੇਵੀ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ਵਾਰਾਹੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਤਥਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭੈਰਵੀ ਕਾਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੫ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਹਾਚਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਲਸ਼੍ਰੀਃ ਕੁਲਸਂਕੀਰ੍ਣਾ ਕੁਲਗਰ੍ਭਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫੬ ॥

ਕੁਲਾਙ੍ਗਾਰਾ ਕੁਲਯੁਤਾ ਕੁਲਕੁਨ੍ਤਲਸਂਯੁਤਾ ।
ਕੁਲਦਰ੍ਭਗ੍ਰਹਾ ਚੈਵ ਕੁਲਗਰ੍ਤਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕੁਲਪ੍ਰੇਮਯੁਤਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤਿਃ ਸ਼ਿਵਾਬਲਿਃ ।
ਸ਼ਿਵਸਕ੍ਤਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਾਣਾ ਮਹਾਦੇਵਕਤਾਲਯਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਮਹਾਦੇਵਮਦਾਤੁਰਾ ।
ਮਤ੍ਤਾਮਤ੍ਤਜਨਪ੍ਰੇਮਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਭਵਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਮਹਾਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਮਤ੍ਤਪ੍ਰੇਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਮਤ੍ਤਪ੍ਰਮਤ੍ਤਵਦਨਾ ਮਤ੍ਤਚੁਮ੍ਬਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਮਤ੍ਤਕ੍ਰੀਡਾਤੁਰਾ ਭੈਮੀ ਤਥਾ ਹੈਮਵਤੀ ਮਤਿਃ ।
ਮਦਾਤੁਰਾ ਮਦਗਤਾ ਵਿਪਰੀਤਰਤਾਤੁਰਾ ॥ ੧੬੧ ॥

ਵਿਤ੍ਤਪ੍ਰਦਾ ਵਿਤ੍ਤਰਤਾ ਵਿਤ੍ਤਵਰ੍ਧਨਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਸਰ੍ਵਂ ਕਾਲੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸਾਰਾਤ੍ਸਾਰਤਰਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਮਹਾਵਿਭਵਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਗਾਣਪਤ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਾਧਕਮ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸਾਧਕੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ ਭਵੇਤ੍ ਸਮ੍ਪਦਾਂ ਪਦਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਥ ॥ ੧੬੪ ॥

ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਲੋਕੇ ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾ ਸੁਰਾਪਾਨਂ ਸੁਵਰ੍ਣਹਰਣਂ ਤਥਾ ॥ ੧੬੫ ॥

ਗੁਰੁਦਾਰਾਭਿਗਮਨਂ ਯਚ੍ਚਾਨ੍ਯਦ੍ ਦੁਸ਼੍ਕਤਂ ਕਤਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮੇਤਤ੍ਪੁਨਾਤ੍ਯੇਵ ਸਤ੍ਯਂ ਸੁਰਗਣਾਰ੍ਚਿਤੇ ॥ ੧੬੬ ॥

ਰਜਸ੍ਵਲਾਭਗਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨਨ੍ਯਧੀਃ ।
ਸ ਸ਼ਿਵਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਚ ਭਵਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਪਰਦਾਰਯੁਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਯੁਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਹਾਰਾਜਤ੍ਵਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਪਰਨਿਨ੍ਦਾਂ ਪਰਦ੍ਰੋਹਂ ਪਰਹਿਂਸਾਂ ਨ ਕਾਰਯੇਤ੍ ।
ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਪ੍ਰਿਯਭਕ੍ਤਾਯ ਵਾ ਪੁਨਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸ੍ਤਵਂ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਦੇਨਮਨ੍ਯਥਾ ਮਤ੍ਯੁਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਤਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯੇ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੧੭੦ ॥

ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਥਾ ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਨ ਭੇਦਃ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਭੇਦਕਨ੍ਨਰਕਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਯਾ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਵ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਥ੍ਯਤੇ ।
ਉਭਯੋਰੇਵਮੇਕਤ੍ਵਂ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਨ ਤਾਂ ਭਜੇਤ੍ ।
ਸ ਯੋਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਸਮੋ ਮਾਨਾਪਮਾਨਯੋਃ ॥ ੧੭੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਹਨ੍ਨੀਲਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਭੈਰਵਪਾਰ੍ਵਤੀਸਂਵਾਦੇ
ਕਾਲੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਨਿਰੂਪਣਂ ਦ੍ਵਾਵਿਂਸ਼ਃ ਪਟਲਃ ॥ ੨੨ ॥

Also Read 1000 Names of Mata Kali :

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brihannila’s Tantra Kali 1000 Names | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top