Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ramayanam

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Sanskrit

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 : ॥ सुन्दरकाण्ड सप्तषष्टितमः सर्गः (६७) ॥ ॥ सीताभाषितानुवचनम् ॥ एवमुक्तस्तु हनुमान्राघवेण महात्मना । सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे ॥ १ ॥ इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ । पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथातथम् ॥ २ ॥ सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता । वायसः सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज […]

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Telugu

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67: ॥ సుందరకాండ సప్తషష్టితమః సర్గః (౬౭) ॥ || సీతాభాషితానువచనమ్ || ఏవముక్తస్తు హనుమాన్రాఘవేణ మహాత్మనా | సీతాయా భాషితం సర్వం న్యవేదయత రాఘవే || ౧ || ఇదముక్తవతీ దేవీ జానకీ పురుషర్షభ | పూర్వవృత్తమభిజ్ఞానం చిత్రకూటే యథాతథమ్ || ౨ || సుఖసుప్తా త్వయా సార్ధం జానకీ పూర్వముత్థితా | వాయసః సహసోత్పత్య విదదార స్తనాంతరే || ౩ || పర్యాయేణ చ సుప్తస్త్వం దేవ్యంకే భరతాగ్రజ | […]

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Tamil

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 : ॥ ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (67) ॥ ॥ ஸீதாபா⁴ஷிதாநுவசநம் ॥ ஏவமுக்தஸ்து ஹநுமாந்ராக⁴வேண மஹாத்மநா । ஸீதாயா பா⁴ஷிதம் ஸர்வம் ந்யவேத³யத ராக⁴வே ॥ 1 ॥ இத³முக்தவதீ தே³வீ ஜாநகீ புருஷர்ஷப⁴ । பூர்வவ்ருத்தமபி⁴ஜ்ஞாநம் சித்ரகூடே யதா²தத²ம் ॥ 2 ॥ ஸுக²ஸுப்தா த்வயா ஸார்த⁴ம் ஜாநகீ பூர்வமுத்தி²தா । வாயஸ꞉ ஸஹஸோத்பத்ய வித³தா³ர ஸ்தநாந்தரே ॥ 3 ॥ பர்யாயேண ச ஸுப்தஸ்த்வம் தே³வ்யங்கே ப⁴ரதாக்³ரஜ […]

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Kannada

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 : ॥ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೭) ॥ || ಸೀತಾಭಾಷಿತಾನುವಚನಮ್ || ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ | ಸೀತಾಯಾ ಭಾಷಿತಂ ಸರ್ವಂ ನ್ಯವೇದಯತ ರಾಘವೇ || ೧ || ಇದಮುಕ್ತವತೀ ದೇವೀ ಜಾನಕೀ ಪುರುಷರ್ಷಭ | ಪೂರ್ವವೃತ್ತಮಭಿಜ್ಞಾನಂ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ಯಥಾತಥಮ್ || ೨ || ಸುಖಸುಪ್ತಾ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಜಾನಕೀ ಪೂರ್ವಮುತ್ಥಿತಾ | ವಾಯಸಃ ಸಹಸೋತ್ಪತ್ಯ ವಿದದಾರ ಸ್ತನಾಂತರೇ || ೩ || ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಚ ಸುಪ್ತಸ್ತ್ವಂ ದೇವ್ಯಂಕೇ ಭರತಾಗ್ರಜ […]

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in English

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 : ॥ sundarakāṇḍa saptaṣaṣṭitamaḥ sargaḥ (67) ॥ || sītābhāṣitānuvacanam || ēvamuktastu hanumānrāghavēṇa mahātmanā | sītāyā bhāṣitaṁ sarvaṁ nyavēdayata rāghavē || 1 || idamuktavatī dēvī jānakī puruṣarṣabha | pūrvavr̥ttamabhijñānaṁ citrakūṭē yathātatham || 2 || sukhasuptā tvayā sārdhaṁ jānakī pūrvamutthitā | vāyasaḥ sahasōtpatya vidadāra stanāntarē || 3 || paryāyēṇa ca suptastvaṁ dēvyaṅkē bharatāgraja […]

Scroll to top