Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Telugu

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67:

॥ సుందరకాండ సప్తషష్టితమః సర్గః (౬౭) ॥

|| సీతాభాషితానువచనమ్ ||

ఏవముక్తస్తు హనుమాన్రాఘవేణ మహాత్మనా |
సీతాయా భాషితం సర్వం న్యవేదయత రాఘవే || ౧ ||

ఇదముక్తవతీ దేవీ జానకీ పురుషర్షభ |
పూర్వవృత్తమభిజ్ఞానం చిత్రకూటే యథాతథమ్ || ౨ ||

సుఖసుప్తా త్వయా సార్ధం జానకీ పూర్వముత్థితా |
వాయసః సహసోత్పత్య విదదార స్తనాంతరే || ౩ ||

పర్యాయేణ చ సుప్తస్త్వం దేవ్యంకే భరతాగ్రజ |
పునశ్చ కిల పక్షీ స దేవ్యా జనయతి వ్యథామ్ || ౪ ||

పునః పునరుపాగమ్య విరరాద భృశం కిల | [విదదార]
తతస్త్వం బోధితస్తస్యాః శోణితేన సముక్షితః || ౫ ||

వాయసేన చ తేనైవ సతతం బాధ్యమానయా |
బోధితః కిల దేవ్యా త్వం సుఖసుప్తః పరంతప || ౬ ||

తాం తు దృష్ట్వా మహాబాహో దారితాం చ స్తనాంతరే |
ఆశీవిష ఇవ క్రుద్ధో నిఃశ్వసన్నభ్యభాషథాః || ౭ ||

నఖాగ్రైః కేన తే భీరు దారితం తు స్తనాంతరమ్ |
కః క్రీడతి సరోషేణ పంచవక్త్రేణ భోగినా || ౮ ||

నిరీక్షమాణః సహసా వాయసం సమవైక్షథాః |
నఖైః సరుధిరైస్తీక్ష్ణైస్తామేవాభిముఖం స్థితమ్ || ౯ ||

సుతః కిల స శక్రస్య వాయసః పతతాం వరః |
ధరాంతరచరః శీఘ్రం పవనస్య గతౌ సమః || ౧౦ ||

తతస్తస్మిన్మహాబాహో కోపసంవర్తితేక్షణః |
వాయసే త్వం కృథాః క్రూరాం మతిం మతిమతాం వర || ౧౧ ||

స దర్భం సంస్తరాద్గృహ్య బ్రహ్మాస్త్రేణ హ్యయోజయః |
స దీప్త ఇవ కాలాగ్నిర్జజ్వాలాభిముఖః ఖగమ్ || ౧౨ ||

క్షిప్తవాంస్త్వం ప్రదీప్తం హి దర్భం తం వాయసం ప్రతి |
తతస్తు వాయసం దీప్తః స దర్భోఽనుజగామ హ || ౧౩ ||

స పిత్రా చ పరిత్యక్తః సురైశ్చ సమహర్షిభిః |
త్రీఁల్లోకాన్సంపరిక్రమ్య త్రాతారం నాధిగచ్ఛతి || ౧౪ ||

పునరేవాగతస్త్రస్తస్త్వత్సకాశమరిందమ |
స తం నిపతితం భూమౌ శరణ్యః శరణాగతమ్ || ౧౫ ||

వధార్హమపి కాకుత్స్థ కృపయా పర్యపాలయః |
మోఘమస్త్రం న శక్యం తు కర్తుమిత్యేవ రాఘవ || ౧౬ ||

భవాంస్తస్యాక్షి కాకస్య హినస్తి స్మ స దక్షిణమ్ |
రామ త్వాం స నమస్కృత్య రాజ్ఞే దశరథాయ చ || ౧౭ ||

విసృష్టస్తు తదా కాకః ప్రతిపేదే స్వమాలయమ్ |
ఏవమస్త్రవిదాం శ్రేష్ఠః సత్త్వవాన్ శీలవానపి || ౧౮ ||

కిమర్థమస్త్రం రక్షఃసు న యోజయతి రాఘవః |
న నాగా నాపి గంధర్వా నాసురా న మరుద్గణాః || ౧౯ ||

న చ సర్వే రణే శక్తా రామం ప్రతిసమాసితుమ్ |
తస్య వీర్యవతః కశ్చిద్యద్యస్తి మయి సంభ్రమః || ౨౦ ||

క్షిప్రం సునిశితైర్బాణైర్హన్యతాం యుధి రావణః |
భ్రాతురాదేశమాజ్ఞాయ లక్ష్మణో వా పరంతపః || ౨౧ ||

స కిమర్థం నరవరో న మాం రక్షతి రాఘవః |
శక్తౌ తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ వాయ్వగ్నిసమతేజసౌ || ౨౨ ||

సురాణామపి దుర్ధర్షౌ కిమర్థం మాముపేక్షతః |
మమైవ దుష్కృతం కించిన్మహదస్తి న సంశయః || ౨౩ ||

సమర్థావపి తౌ యన్మాం నావేక్షేతే పరంతపౌ | [సహితౌ]
వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా కరుణం సాశ్రు భాషితమ్ || ౨౪ ||

పునరప్యహమార్యాం తామిదం వచనమబ్రవమ్ |
త్వచ్ఛోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శపే || ౨౫ ||

రామే దుఃఖాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే |
కథంచిద్భవతీ దృష్టా న కాలః పరిశోచితుమ్ || ౨౬ ||

ఇమం ముహూర్తం దుఃఖానామంతం ద్రక్ష్యసి భామిని |
తావుభౌ నరశార్దూలౌ రాజపుత్రావనిందితౌ || ౨౭ ||

త్వద్దర్శనకృతోత్సాహౌ లంకాం భస్మీకరిష్యతః |
హత్వా చ సమరే రౌద్రం రావణం సహబాంధవమ్ || ౨౮ ||

రాఘవస్త్వాం వరారోహే స్వాం పురీం నయతే ధ్రువమ్ |
యత్తు రామో విజానీయాదభిజ్ఞానమనిందితే || ౨౯ ||

ప్రీతిసంజననం తస్య ప్రదాతుం త్వమిహార్హసి |
సాభివీక్ష్య దిశః సర్వా వేణ్యుద్గ్రథనముత్తమమ్ || ౩౦ ||

ముక్త్వా వస్త్రాద్దదౌ మహ్యం మణిమేతం మహాబల |
ప్రతిగృహ్య మణిం దివ్యం తవ హేతో రఘూద్వహ || ౩౧ ||

శిరసా తాం ప్రణమ్యార్యామహమాగమనే త్వరే |
గమనే చ కృతోత్సాహమవేక్ష్య వరవర్ణినీ || ౩౨ ||

వివర్ధమానం చ హి మామువాచ జనకాత్మజా |
అశ్రుపూర్ణముఖీ దీనా బాష్పసం‍దిగ్ధభాషిణీ || ౩౩ ||

మమోత్పతనసంభ్రాంతా శోకవేగసమాహతా |
హనుమన్సింహసంకాశౌ తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ |
సుగ్రీవం చ సహామాత్యం సర్వాన్బ్రూయా హ్యనామయమ్ || ౩౪ ||

యథా చ స మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః |
అస్మాద్దుఃఖాంబుసంరోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి || ౩౫ ||

ఇమం చ తీవ్రం మమ శోకవేగం
రక్షోభిరేభిః పరిభర్త్సనం చ |
బ్రూయాస్తు రామస్య గతః సమీపం
శివశ్చ తేఽధ్వాస్తు హరిప్రవీర || ౩౬ ||

ఏతత్తవార్యా నృపరాజసింహ
సీతా వచః ప్రాహ విషాదపూర్వమ్ |
ఏతచ్చ బుద్ధ్వా గదితం మయా త్వం
శ్రద్ధత్స్వ సీతాం కుశలాం సమగ్రామ్ || ౩౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తషష్టితమః సర్గః || ౬౭ ||

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 :

॥ ॥

Click here to read all Chapter:

Also Read:

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Sanskrit | EnglishKannada | Telugu | Tamil

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top