Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Shiva Stotram

श्रीशिवस्तुति कदम्बम Lyrics in Marathi: आह्लादजनकस्याद्य सान्निध्यात्तव शङ्कर । चन्द्रश्चन्द्रत्वमापेदे जाने चन्द्रलसज्जट ॥ 1 ॥ कालकूटं निगृह्यादावरक्षः सकलं जगत । को वाऽत्र विस्मयः शंभो कालस्यैकस्य निग्रहे ॥…

असितकृतं शिवस्तोत्रम Lyrics in Marathi: असित उवाच ॥ जगद्गुरो नम्स्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ 1 ॥ मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीश…

श्रीशिव नवरत्नमाला स्तव Lyrics in Marathi: कलय कलावित्प्रवरं कलया नीहारदीधितेः शीर्षम । सततमलङ्कुर्वाण प्रयतावनदीक्ष यक्षराजसख ॥ 1 ॥ कान्तागेन्द्रसुतायाः शान्ताहङ्कारचिन्त्यचिद्रूप । कान्तारखेलनरुचे शान्तान्तःकरणमेनमव शंभो ॥ 2 ॥…

कल्कि कृतं शिव स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम । त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम ॥ 1 ॥ योगाधीशं कामनाशं कराळं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूर्धानमीशम। जटाजूटाटोपरिक्षिप्तभावं महाकालं…

श्रीकण्ठ अष्टकम Lyrics in Marathi: यः पादपपिहिततनुः प्रकाशतां परशुरामेण । नीतः सोऽव्यात्सततं श्रीकण्ठः पादनम्रकल्पतरुः ॥ 1 ॥ यः कालं जितगर्वं कऋत्वा क्षणतो मृकण्डुमुनिसूनुम । निर्भयमकरोत्सोऽव्यच्छ्रीकण्ठः पादनम्रकल्पतरुः ॥…

चन्द्रचूडालाष्टकम Lyrics in Marathi: चन्द्रचूडाला अष्टकम यमनियमाद्यङ्गयुतैर्योगैर्यत्पादपङ्कजं द्रष्टुम । प्रयतन्ते मुनिवर्यास्तमहं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 1 ॥ यमगर्वभञ्जनचणं नमतां सर्वेष्टदानधौरेयम । शमदमसाधनसंपल्लभ्यं प्रणमामि चन्द्रचूडालम ॥ 2 ॥ यं…

श्रीकण्ठेश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: आर्द्रान्तःकरणस्त्वं यस्मादीशान भक्तवृन्देषु । आर्द्रोत्सवप्रियोऽतः श्रीकण्ठात्रास्ति नैव सन्देहः ॥ 1 ॥ द्रष्टॄंस्तवोत्सवस्य हि लोकान्पापात्तथा मृत्योः । मा भीरस्त्विति शंभो मध्येतिर्यग्ग तागतैर्ब्रूषे ॥…

महामृत्युंजय कवच Lyrics in Marathi: श्री गणेशाय नमः । भैरव उवाच । श्रृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितम । महामृत्युञ जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतम ॥ 1 ॥ यं धृत्वा…

श्रीमदृष्यशृङ्गेश्वर स्तुति Lyrics in Marathi: कष्टारिवर्गदलनं शिष्टालिसमर्चिताङ्घ्रिपाथोजम । नष्टाविद्यैर्गम्यं पुष्टात्माराधकालिमाकलये ॥ 1 ॥ प्राणायामैर्ध्यानैर्नष्टञ्चित्तं विधाय मुनिवर्याः । यत्पश्यन्ति हृदब्जे शान्ताभाग्यं नमामि तत्कञ्चित ॥ 2 ॥ वेदोत्तमाङ्गगेयं नादोपास्त्यादिसाधनात्माख्यम…

श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शत नामावळी Lyrics in Marathi: ॐ भगवते नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ सकल तत्त्वा अत्मकाय नमः ॐ सर्व मन्त्र रूपाय नमः ॐ सर्व यन्त्राधिष्टिताय…

1 2 40