Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chaitanya Mahaprabhu’s Shikshashtaka Lyrics in Telugu | 8 Verses of Sri Caitanya Mahaprabhu’s Siksastaka

Sri Shikshashtaka by Chaitanya Mahaprabhu in Telugu:

॥ శిక్షాష్టక (చైతన్యమహాప్రభు) ॥

శిక్షాష్టకం

చేతో-దర్పణ-మార్జనం భవ-మహా-దావాగ్ని-నిర్వాపణం
శ్రేయః-కైరవ-చన్ద్రికా-వితరణం విద్యా-వధూ-జీవనమ్ ।
ఆనన్ద-అమ్బుధి-వర్ధనం ప్రతి-పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం
సర్వాత్మస్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనమ్ ॥ ౧ ॥

నామ్నాం అకారి బహుధా నిజ-సర్వ-శక్తిః
తత్రార్పితా నియమితః స్మరణే న కాలః ।
ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్-మమాపి
దుర్దైవమ్-ఈదృశమ్-ఇహాజని న-అనురాగః ॥ ౨ ॥

తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా ।
అమానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరిః ॥ ౩ ॥

న-ధనం న-జనం న-సున్దరీమ్
కవితాం వా జగదీశ కామయే ।
మమ జన్మని జన్మని ఈశ్వరే
భవతాద్ భక్తిః అహైతుకీ త్వయి ॥ ౪ ॥

అయి నన్ద-తనూజ కింకరమ్
పతితం మాం విషమే-భవ-అమ్బుధౌ ।
కృపయా తవ పాద-పంకజ-
స్థిత ధూలి-సదృశం విచింతయ ॥ ౫ ॥

నయనం గలద్-అశ్రు-ధారయా
వదనం గద్గద-రుద్ధయా గిరా ।
పులకైర్ నిచితం వపుః కదా
తవ నామ-గ్రహణే భవిష్యతి ॥ ౬ ॥

యుగాయితం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృషాయితమ్ ।
శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవిన్ద-విరహేణ మే ॥ ౭ ॥

ఆశ్లిష్య వా పాద-రతాం పినష్టు
మామ్-అదర్శనాన్ మర్మ-హతాం కరోతు వా ।
యథా తథా వా విదధాతు లమ్పటః
మత్-ప్రాణ-నాథస్ తు స ఏవ న-అపరః ॥ ౮ ॥

Sri Shikshashtaka by Chaitanya Mahaprabhu Meaning:

Translation by His Divine Grace A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Some words are changed for correct pronunciation.

Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed his disciples to write books on the science of Krishna, a task which his followers have continued to carry out down to the present day. The elaborations and expositions on the philosophy taught by Lord Chaitanya are in fact most voluminous, exacting and consistent due to the system of disciplic succession. Although Lord Chaitanya was widely renowned as a scholar in his youth, he left only eight verses, called shikShaShTaka. These eight verses clearly reveal his mission and precepts. These supremely valuable prayers are translated herein.

Glory to the Sri Krishna sankirtana, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This sankirtana movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious.

O my Lord, Your holy name alone can render all benediction to living beings, and thus You have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names You have invested all Your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these names. O my Lord, out of kindness You enable us to easily approach You by Your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them

One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street; one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind one can chant the holy name of the Lord constantly.

O almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want Your causeless devotional service birth after birth.

O son of Maharaja Nanda [Krishna], I am Your eternal servitor, yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at Your lotus feet.

O my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant Your holy name? When will my voice choke up, and when will the hairs of my body stand on end at the recitation of Your name?

O Govinda! Feeling Your separation, I am considering a moment to be like twelve years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in Your absence.

I know no one but Krishna as my Lord, and He shall remain so even if He handles me roughly by His embrace or makes me brokenhearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for He is always my worshipful Lord unconditionally.

Chaitanya Mahaprabhu’s Shikshashtaka Lyrics in Telugu | 8 Verses of Sri Caitanya Mahaprabhu’s Siksastaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top