Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Dakshinamurti Upanishad Lyrics in English

Dakshinamurti Upanishad
dakshiNaamuurtyupanishhat.h

yanmaunavyaakhyayaa maunipaTala.n kshaNamaatrataH .
mahaamaunapada.n yaati sa hi me paramaa gatiH ..
AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
AUM brahmaavarte mahaabhaaNDiiravaTamuule mahaasatraaya sametaa
maharshhayaH shaunakaadayaste ha samitpaaNayastattvajij~naasavo
maarkaNDeya.n chira~jiivinamupasametya paprachchhuH kena tva.n
chira.n jiivasi kena vaanandamanubhavasiiti . paramarahasyashiva\-
tattvaj~naaneneti sa hovaacha . ki.n tatparamarahasyashivatattvaj~naanam.h .
tatra ko devaH . ke mantraaH . ko japaH . kaa mudraa . kaa nishhThaa .
ki.n tajj~naanasaadhanam.h . kaH parikaraH . ko baliH . kaH kaalaH .
ki.n tatsthaanamiti . sa hovaacha . yena dakshiNaamukhaH shivo.aparokshiikR^ito
bhavati tatparamarahasyashivatattvaj~naanam.h . yaH sarvoparame kaale
sarvaanaatmanyupasa.nhR^itya svaatmaanandasukhe modate prakaashate
vaa sa devaH . atraite mantrarahasyashlokaa bhavanti . medhaa
dakshiNaamuurtimantrasya brahmaa R^ishhiH . gaayatrii chhandaH .
devataa dakshiNaasyaH . mantreNaa~NganyaasaH . AUM aadau nama uchchaarya
tato bhagavate padam.h . dakshiNeti padaM pashchaanmuurtaye padamuddharet.h || 1 ||

asmachchhabda.n chaturthyantaM medhaaM praj~naaM pada.n vadet.h .
samuchchaarya tato vaayubiija.n chchha.n cha tataH paThet.h .
agnijaayaa.n tatastveshha chaturvi.nshaaksharo manuH || 2 ||

dhyaanam.h ..
sphaTikarajatavarNaM mauktikiimakshamaalaa\-
mamR^itakalashavidyaa.n j~naanamudraa.n karaagre .
dadhatamuragakakshya.n chandrachuuDa.n trinetraM
vidhR^itavividhabhuushha.n dakshiNaamuurtimiiDe || 3 ||

mantreNa nyaasaH .
aadau vedaadimuchchaarya svaraadya.n savisargakam.h .
pa~nchaarNa.n tata uddhR^itya antara.n savisargakam.h .
ante samuddharettaaraM manureshha navaaksharaH . || 4 ||

mudraaM bhadraarthadaatrii.n sa parashuhariNaM baahubhirbaahumekaM
jaanvaasakta.n dadhaano bhujagabilasamaabaddhakakshyo vaTaadhaH .
aasiinashchandrakhaNDapratighaTitajaTaakshiiragaurastrinetro
dadyaadaadyaH shukaadyairmunibhirabhivR^ito bhaavashuddhiM bhavo naH || 5 ||

mantreNa nyaasaH brahmarshhinyaasaH \-
taaraM bruu.nnama uchchaarya maayaa.n vaagbhavameva cha .
dakshiNaapadamuchchaarya tataH syaanmuurtaye padam.h || 6 ||

j~naana.n dehi padaM pashchaadvahnijaayaa.n tato nyaset.h .
manurashhTaadashaarNo.aya.n sarvamantreshhu gopitaH || 7 ||

bhasmavyaapaaNDura~NgaH shashishakaladharo j~naanamR^idraakshamaalaa\-
viiNaapustairviraajatkarakamaladharo yogapaTTaabhiraamaH .
vyaakhyaapiiThe nishhaNNo munivaranikaraiH sevyamaanaH prasannaH
savyaalaH kR^ittivaasaaH satatamavatu no dakshiNaamuurtiriishaH || 8 ||

mantreNa nyaasaH . ##[##brahmarshhinyaasaH .##]##
taaraM para.n ramaabiija.n vadetsaaMbashivaaya cha .
tubhya.n chaanalajaayaa.n manurdvaadashavarNakaH || 9 ||

viiNaa.n karaiH pustakamakshamaalaaM
bibhraaNamabhraabhagala.n varaaDhyam.h .
phaNiindrakakshyaM munibhiH shukaadyaiH
sevya.n vaTaadhaH kR^itaniiDamiiDe || 10 ||

vishhNuu R^ishhiranushhTup chhandaH . devataa dakshiNaasyaH .
mantreNa nyaasaH .
taara.n namo bhagavate tubhya.n vaTapada.n tataH .
muuleti padamuchchaarya vaasine padamuddharet.h || 11 ||

praj~naamedhaapadaM pashchaadaadisiddhi.n tato vadet.h .
daayine padamucchaarya maayine nama uddharet.h || 12 ||

vaagiishaaya tataH pashchaanmahaaj~naanapada.n tataH .
vahnijaayaa.n tatastveshha dvaatri.nshadvarNako manuH .
aanushhTubho mantraraajaH sarvamantrottamotamaH || 13 ||

dhyaanam.h .
mudraapustakavahninaagavilasadbaahuM prasannaananaM
muktaahaaravibhuushhaNa.n shashikalaabhaasvatkiriiTojjvalam.h .
aj~naanaapahamaadimaadimagiraamarthaM bhavaaniipatiM
nyagrodhaantanivaasinaM paraguru.n dhyaayaamyabhiishhTaaptaye || 14 ||

maunamudraa .
so.ahamiti yaavadaasthitiH sanishhThaa bhavati .
tadabhedena mantraamreDana.n j~naanasaadhanam.h .
chitte tadekataanataa parikaraH . a~NgacheshhTaarpaNaM baliH .
triiNi dhaamaani kaalaH . dvaadashaantapada.n sthaanamiti .
te ha punaH shraddadhaanaastaM pratyuuchuH .
katha.n vaa.asyodayaH . ki.n svaruupam.h . ko vaa.asyopaasaka iti .
sa hovaacha .
vairaagyatailasaMpuurNe bhaktivartisamanvite .
prabodhapuurNapaatre tu j~naptidiipa.n vilokayet.h || 15 ||

mohaandhakaare niHsaare udeti svayameva hi .
vairaagyamaraNi.n kR^itvaa j~naana.n kR^itvottaraaraNim.h || 16 ||

gaaDhataamisrasa.nshaantyai guuDhamartha.n nivedayet.h .
mohabhaanujasa.nkraanta.n vivekaakhyaM mR^ikaNDujam.h || 17 ||

tattvaavichaarapaashena baddha.n dvaitabhayaaturam.h .
ujjiivayannijaanande svasvaruupeNa sa.nsthitaH || 18 ||

shemushhii dakshiNaa proktaa saa yasyaabhiikshaNe mukham.h .
dakshiNaabhimukhaH proktaH shivo.asau brahmavaadibhiH || 19 ||

sargaadikaale bhagavaanviri~nchi\-
rupaasyaina.n sargasaamarthyamaapya .
tutoshha chitte vaa~nchhitaarthaa.nshcha labdhvaa
dhanyaH sopaasyopaasako bhavati dhaataa || 20 ||

ya imaaM paramarahasyashivatattvavidyaamadhiite sa sarvapaapebhyo mukto bhavati .
ya eva.n veda sa kaivalyamanubhavatiityupanishhat.h ..
AUM saha naavavatu . saha nau bhunaktu . saha viirya.n karavaavahai .
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
iti dakshiNaamuurtyupanishhatsamaaptaa ..

Dakshinamurti Upanishad Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top