Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in English

Devi Mahatmyam Argala Stotram in English:

asyasri argala stotra mantrasya visnuh rsih| anustupchandah| sri mahalaksirdevata| mantrodita devyobijam|
navarno mantra saktih| sri saptasati mantrastatvam sri jagadanda prityarthe saptasati patham gatvena jape viniyogah||

dhyanam
om bandhuka kusumabhasam pañcamundadhivasinim|
sphuraccandrakalaratna mukutam mundamalinim||
trinetram rakta vasanam pinonnata ghatastanim|
pustakam caksamalam ca varam cabhayakam kramat||
dadhatim samsmarennityamuttaramnayamanitam|

athava
ya candi madhukaitabhadi daityadalani ya mahisonmulini
ya dhumreksana candamundamathani ya rakta bijasani|
saktih sumbhanisumbhadaityadalani ya siddhi datri para
sa devi nava koti murti sahita mam patu visvesvari||

om namascandikayai
markandeya uvaca

om jayatvam devi camunde jaya bhutapaharini|
jaya sarva gate devi kala ratri namo‌உstute ||1||

madhukaithabhavidravi vidhatru varade namah
om jayanti maṅgala kali bhadrakali kapalini ||2||

durga siva ksama dhatri svaha svadha namo‌உstute
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||3||

mahisasura nirnasi bhaktanam sukhade namah|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||4||

dhumranetra vadhe devi dharma kamartha dayini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||5||

rakta bija vadhe devi canda munda vinasini |
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||6||

nisumbhasumbha nirnasi trailokya subhade namah
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||7||

vandi taṅghriyuge devi sarvasaubhagya dayini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||8||

acintya rupa carite sarva satr vinasini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||9||

natebhyah sarvada bhaktya caparne duritapahe|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||10||

stuvadbhyobhaktipurvam tvam candike vyadhi nasini
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||11||

candike satatam yuddhe jayanti papanasini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||12||

dehi saubhagyamarogyam dehi devi param sukham|
rupam dhehi jayam dehi yaso dhehi dviso jahi ||13||

vidhehi devi kalyanam vidhehi vipulam sriyam|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||14||

vidhehi dvisatam nasam vidhehi balamuccakaih|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||15||

surasurasiro ratna nighrstacarane‌உmbike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||16||

vidhyavantam yasasvantam laksmivantañca mam kuru|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||17||

devi pracanda dordanda daitya darpa nisudini|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||18||

pracanda daityadarpaghne candike pranatayame|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||19||

caturbhuje caturvaktra samstute paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||20||

krsnena samstute devi sasvadbhaktya sadambike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||21||

himacalasutanathasamstute paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||22||

indrani patisadbhava pujite paramesvari|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||23||

devi bhaktajanoddama dattanandodaye‌உmbike|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||24||

bharyam manoramam dehi manovrttanusarinim|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||25||

tarinim durga samsara sagara syacalodbave|
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||26||

idamstotram pathitva tu mahastotram pathennarah|
saptasatim samaradhya varamapnoti durlabham ||27||

|| iti srī argala stotraṃ samaptam ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Argala Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top