Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in English

om namascandikayai

nyasah
asya sri candi kavacasya | brahma rsih | anustup chandah |
camunda devata | anganyasokta mataro bijam | navavarano mantrasaktih | digbandha devatah tatvam | sri jagadamba prityarthe saptasati pathangatvena jape viniyogah ||

om namascandikayai

markandeya uvaca |
om yadguhyam paramam loke sarvaraksakaram nrnam |
yanna kasyacidakhyatam tanme bruhi pitamaha || 1 ||

brahmovaca |
asti guhyatamam vipra sarvabhutopakarakam |
devyastu kavacam punyam tacchrnusva mahamune || 2 ||

prathamam sailaputri ca dvitiyam brahmacarini |
trtiyam candraghanteti kusmandeti caturthakam || 3 ||

pancamam skandamateti sastham katyayaniti ca |
saptamam kalaratriti mahagauriti castamam || 4 ||

navamam siddhidatri ca navadurgah prakirtitah |
uktanyetani namani brahmanaiva mahatmana || 5 ||

agnina dahyamanastu satrumadhye gato rane |
visame durgame caiva bhayartah saranam gatah || 6 ||

na tesam jayate kincidasubham ranasankate |
napadam tasya pasyami sokaduhkhabhayam na hi || 7 ||

yaistu bhaktya smrta nunam tesam vrddhih prajayate |
ye tvam smaranti devesi raksase tannasamsayah || 8 ||

pretasamstha tu camunda varahi mahisasana |
aindri gajasamarudha vaisnavi garudasana || 9 ||

mahesvari vrsarudha kaumari sikhivahana |
laksmih padmasana devi padmahasta haripriya || 10 ||

svetarupadhara devi isvari vrsavahana |
brahmi hamsasamarudha sarvabharanabhusita || 11 ||

ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah |
nanabharanasobhadhya nanaratnopasobhitah || 12 ||

drsyante rathamarudha devyah krodhasamakulah |
sankham cakram gadam saktim halam ca musalayudham || 13 ||

khetakam tomaram caiva parasum pasameva ca |
kuntayudham trisulam ca sarngamayudhamuttamam || 14 ||

daityanam dehanasaya bhaktanamabhayaya ca |
dharayantyayudhanittham devanam ca hitaya vai || 15 ||

namaste‌உstu maharaudre mahaghoraparakrame |
mahabale mahotsahe mahabhayavinasini || 16 ||

trahi mam devi duspreksye satrunam bhayavardhini |
pracyam raksatu mamaindri agneyyamagnidevata || 17 ||

daksine‌உvatu varahi nairrtyam khadgadharini |
praticyam varuni raksedvayavyam mrgavahini || 18 ||

udicyam patu kaumari aisanyam suladharini |
urdhvam brahmani me raksedadhastadvaisnavi tatha || 19 ||

evam dasa diso rakseccamunda savavahana |
jaya me cagratah patu vijaya patu prsthatah || 20 ||

ajita vamaparsve tu daksine caparajita |
sikhamudyotini rakseduma murdhni vyavasthita || 21 ||

maladhari lalate ca bhruvau raksedyasasvini |
trinetra ca bhruvormadhye yamaghanta ca nasike || 22 ||

sankhini caksusormadhye srotrayordvaravasini |
kapolau kalika raksetkarnamule tu sankari || 23 ||

nasikayam sugandha ca uttarosthe ca carcika |
adhare camrtakala jihvayam ca sarasvati || 24 ||

dantan raksatu kaumari kanthadese tu candika |
ghantikam citraghanta ca mahamaya ca taluke || 25 ||

kamaksi cibukam raksedvacam me sarvamangaḷa |
grivayam bhadrakaḷi ca prsthavamse dhanurdhari || 26 ||

nilagriva bahih kanthe nalikam nalakubari |
skandhayoh khadgini raksedbahu me vajradharini || 27 ||

hastayordandini raksedambika cangulisu ca |
nakhanchulesvari raksetkuksau raksetkulesvari || 28 ||

stanau raksenmahadevi manahsokavinasini |
hrdaye lalita devi udare suladharini || 29 ||

nabhau ca kamini raksedguhyam guhyesvari tatha |
putana kamika medhram gude mahisavahini || 30 ||

katyam bhagavati raksejjanuni vindhyavasini |
janghe mahabala raksetsarvakamapradayini || 31 ||

gulphayornarasimhi ca padaprsthe tu taijasi |
padangulisu sri raksetpadadhastalavasini || 32 ||

nakhan damstrakarali ca kesamscaivordhvakesini |
romakupesu kauberi tvacam vagisvari tatha || 33 ||

raktamajjavasamamsanyasthimedamsi parvati |
antrani kalaratrisca pittam ca mukutesvari || 34 ||

padmavati padmakose kaphe cudamanistatha |
jvalamukhi nakhajvalamabhedya sarvasandhisu || 35 ||

sukram brahmani! me raksecchayam chatresvari tatha |
ahankaram mano buddhim raksenme dharmadharini || 36 ||

pranapanau tatha vyanamudanam ca samanakam |
vajrahasta ca me raksetpranam kalyanasobhana || 37 ||

rase rupe ca gandhe ca sabde sparse ca yogini |
sattvam rajastamascaiva raksennarayani sada || 38 ||

ayu raksatu varahi dharmam raksatu vaisnavi |
yasah kirtim ca laksmim ca dhanam vidyam ca cakrini || 39 ||

gotramindrani! me raksetpasunme raksa candike |
putran raksenmahalaksmirbharyam raksatu bhairavi || 40 ||

panthanam supatha raksenmargam ksemakari tatha |
rajadvare mahalaksmirvijaya sarvatah sthita || 41 ||

raksahinam tu yat-sthanam varjitam kavacena tu |
tatsarvam raksa me devi! jayanti papanasini || 42 ||

padamekam na gacchettu yadicchecchubhamatmanah |
kavacenavrto nityam yatra yatraiva gacchati || 43 ||

tatra tatrarthalabhasca vijayah sarvakamikah |
yam yam cintayate kamam tam tam prapnoti niscitam || 44 ||

paramaisvaryamatulam prapsyate bhutale puman |
nirbhayo jayate martyah sangramesvaparajitah || 45 ||

trailokye tu bhavetpujyah kavacenavrtah puman |
idam tu devyah kavacam devanamapi durlabham || 46 ||

yah pathetprayato nityam trisandhyam sraddhayanvitah |
daivikala bhavettasya trailokyesvaparajitah | 47 ||

jivedvarsasatam sagramapamrtyuvivarjitah |
nasyanti vyadhayah sarve lutavisphotakadayah || 48 ||

sthavaram jangamam caiva krtrimam caiva yadvisam |
abhicarani sarvani mantrayantrani bhutale || 49 ||

bhucarah khecarascaiva julajascopadesikah |
sahaja kulaja mala dakini sakini tatha || 50 ||

antariksacara ghora dakinyasca mahabalah |
grahabhutapisacasca yaksagandharvaraksasah || 51 ||

brahmaraksasavetalah kusmanda bhairavadayah |
nasyanti darsanattasya kavace hrdi samsthite || 52 ||

manonnatirbhavedrannastejovrddhikaram param |
yasasa vardhate so‌உpi kirtimanditabhutale || 53 ||

japetsaptasatim candim krtva tu kavacam pura |
yavadbhumandalam dhatte sasailavanakananam || 54 ||

tavattisthati medinyam santatih putrapautriki |
dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham || 55 ||

prapnoti puruso nityam mahamayaprasadatah |
labhate paramam rupam sivena saha modate || 56 ||

|| iti varahapurane hariharabrahma viracitam devyah kavacam sampurnam ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

4 thoughts on “Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

 1. sir namaste i am from bangalore and I am facing lot if health issues like I have arthritis, body pain, breathing issues and I feel tired always can u please suggest anything remedies so that I can overcome from this health issues my date of birth is 7-5-1981 ,birth time 2.45 pm, town Hassan karnataka

  1. Dear Deepashree
   Presently you are in the Saturn Maha Dasa till 04.2032. Some sort of adverse effect on your physic may be there.
   You are Leo ascendant, presently reached your second half, so you need to be very careful in health issues. You need to work out regularly with Surya Namaskara yoga reciting each of the Namaskara manthra also for best result in the morning and evening.
   Remedies
   Always start your worship with Lord Ganesh. Then recite Hanuman chaleesha daily or every Tuesdays and Saturdays and do visit Hanuman temple also. Sit in the temple and do meditation or Deep breath exercise for a while.
   At home before starting recite of Hanuman chaleesha place a copper glass of water before the Photo of Hanuman and recite or play Hanuman chaleesha manthra. After completing the pooja drink the water. Do this every time you do the pooja. If any malefic energy stays in your body the holy water removes it, energises you.
   And do regular poojas to Lord Nrusimha and Shiva also.
   Perform water Abhishekam to Lord Shiva and do dhup dheep aarathi pooja and then recite Maha Mruthyunjeya manthra for 108 times on every Mondays evening during Pradosha Kaal.
   Attending Pradosha pooja regularly gives good benefits.
   Food –
   You need to eat freshly cooked food for at least 3 to 6 months for a fast recovery. Dont eat junky or masala food. Take one spoon of Desi Ghee mixed with Dark Honey (mountain dark honey available online) in your palm and lick it. Doing this will for at least 3 months is a good remedy.
   Learn Pranayam from a trained guru and practice. This is must for you to overcome your breating issue.
   Check whether you have dry skin problem and cracks on your feets. If so consult an Ayurvedic doctor only if feeling very bad.
   Om Gurubhyom Namah Shivaya

 2. Prem Namaste Punditiji
  I pray that you and yoru family are well.please advise me as to why my son and his girl friend ended their relationship after knowing each other for 10years.will they get back together.
  Son’s name:ashvir -book name:pravesh
  surname:ramlall
  date of birth:06/05/1990
  place of birth :port Shepstone
  time of birth: 07:15 (sunday evening)

  1. Dear Ravina Ramlall
   There will be some obstacles in Love Affairs, Marriage for your son as per his natal chart. The obstackles may or may not unite and it depends on the transit planets. To find out this need to analyse some more.
   Remedies
   Tell your son to worship Lord Ganesh, Lord Dhaththathreya and Goddess Durga.
   Should devout himself, worship sincerely the above said Gods and Goddess, to seek blessings. So he can overcome obstacles to some extent.
   Need to perform Rahu Kethu pooja as he has Kethu Dosha. Or simply worship of Goddess Durga maa may get beneficial.
   Kanya (Virgo), Makara (Capricorn), Karkataka (cancer) and Vrushabha (Taurus) are most suitable matches. They may be well suited to Vrushchika, bit similar mentalities lead to friction in their relationships. Should avoid Mithuna (Gemini) and Tula (Libra).
   Need to check what Sign does that girlfriend belongs to so then, can conclude to some extent.
   Om Namah Shivaaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top