Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Malayalam:

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ

ന്യാസഃ
അസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ | ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ |
ചാമുംഡാ ദേവതാ | അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് | നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ | ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വമ് | ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ||

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച |
ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് |
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ || 1 ||

ബ്രഹ്മോവാച |
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സര്വഭൂതോപകാരകമ് |
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ || 2 ||

പ്രഥമം ശൈലപുത്രീ ച ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ |
തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുര്ഥകമ് || 3 ||

പഞ്ചമം സ്കന്ദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീതി ച |
സപ്തമം കാലരാത്രീതി മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമമ് || 4 ||

നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുര്ഗാഃ പ്രകീര്തിതാഃ |
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ || 5 ||

അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോ രണേ |
വിഷമേ ദുര്ഗമേ ചൈവ ഭയാര്താഃ ശരണം ഗതാഃ || 6 ||

ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിദശുഭം രണസങ്കടേ |
നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം ന ഹി || 7 ||

യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം വൃദ്ധിഃ പ്രജായതേ |
യേ ത്വാം സ്മരന്തി ദേവേശി രക്ഷസേ താന്നസംശയഃ || 8 ||

പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ |
ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരൂഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ || 9 ||

മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ കൗമാരീ ശിഖിവാഹനാ |
ലക്ഷ്മീഃ പദ്മാസനാ ദേവീ പദ്മഹസ്താ ഹരിപ്രിയാ || 10 ||

ശ്വേതരൂപധരാ ദേവീ ഈശ്വരീ വൃഷവാഹനാ |
ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരൂഢാ സര്വാഭരണഭൂഷിതാ || 11 ||

ഇത്യേതാ മാതരഃ സര്വാഃ സര്വയോഗസമന്വിതാഃ |
നാനാഭരണാശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ || 12 ||

ദൃശ്യന്തേ രഥമാരൂഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ |
ശങ്ഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധമ് || 13 ||

ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച |
കുന്തായുധം ത്രിശൂലം ച ശാര്ങ്ഗമായുധമുത്തമമ് || 14 ||

ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച |
ധാരയന്ത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ || 15 ||

നമസ്തേ‌உസ്തു മഹാരൗദ്രേ മഹാഘോരപരാക്രമേ |
മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി || 16 ||

ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവര്ധിനി |
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈന്ദ്രീ ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവതാ || 17 ||

ദക്ഷിണേ‌உവതു വാരാഹീ നൈരൃത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ |
പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ || 18 ||

ഉദീച്യാം പാതു കൗമാരീ ഐശാന്യാം ശൂലധാരിണീ |
ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ || 19 ||

ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ |
ജയാ മേ ചാഗ്രതഃ പാതു വിജയാ പാതു പൃഷ്ഠതഃ || 20 ||

അജിതാ വാമപാര്ശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ |
ശിഖാമുദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂര്ധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ || 21 ||

മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ |
ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോര്മധ്യേ യമഘണ്ടാ ച നാസികേ || 22 ||

ശങ്ഖിനീ ചക്ഷുഷോര്മധ്യേ ശ്രോത്രയോര്ദ്വാരവാസിനീ |
കപോലൗ കാലികാ രക്ഷേത്കര്ണമൂലേ തു ശാങ്കരീ || 23 ||

നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചര്ചികാ |
അധരേ ചാമൃതകലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ || 24 ||

ദന്താന് രക്ഷതു കൗമാരീ കണ്ഠദേശേ തു ചണ്ഡികാ |
ഘണ്ടികാം ചിത്രഘണ്ടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ || 25 ||

കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സര്വമങ്ഗളാ |
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാളീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുര്ധരീ || 26 ||

നീലഗ്രീവാ ബഹിഃ കണ്ഠേ നലികാം നലകൂബരീ |
സ്കന്ധയോഃ ഖഡ്ഗിനീ രക്ഷേദ്ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ || 27 ||

ഹസ്തയോര്ദണ്ഡിനീ രക്ഷേദമ്ബികാ ചാങ്ഗുലീഷു ച |
നഖാഞ്ഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത്കുക്ഷൗ രക്ഷേത്കുലേശ്വരീ || 28 ||

സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാദേവീ മനഃശോകവിനാശിനീ |
ഹൃദയേ ലലിതാ ദേവീ ഉദരേ ശൂലധാരിണീ || 29 ||

നാഭൗ ച കാമിനീ രക്ഷേദ്ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ |
പൂതനാ കാമികാ മേഢ്രം ഗുദേ മഹിഷവാഹിനീ || 30 ||

കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേജ്ജാനുനീ വിന്ധ്യവാസിനീ |
ജങ്ഘേ മഹാബലാ രക്ഷേത്സര്വകാമപ്രദായിനീ || 31 ||

ഗുല്ഫയോര്നാരസിംഹീ ച പാദപൃഷ്ഠേ തു തൈജസീ |
പാദാങ്ഗുലീഷു ശ്രീ രക്ഷേത്പാദാധസ്തലവാസിനീ || 32 ||

നഖാന് ദംഷ്ട്രകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോര്ധ്വകേശിനീ |
രോമകൂപേഷു കൗബേരീ ത്വചം വാഗീശ്വരീ തഥാ || 33 ||

രക്തമജ്ജാവസാമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസി പാര്വതീ |
അന്ത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ || 34 ||

പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചൂഡാമണിസ്തഥാ |
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാമഭേദ്യാ സര്വസന്ധിഷു || 35 ||

ശുക്രം ബ്രഹ്മാണി! മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ |
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷേന്മേ ധര്മധാരിണീ || 36 ||

പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാനമുദാനം ച സമാനകമ് |
വജ്രഹസ്താ ച മേ രക്ഷേത്പ്രാണം കല്യാണശോഭനാ || 37 ||

രസേ രൂപേ ച ഗന്ധേ ച ശബ്ദേ സ്പര്ശേ ച യോഗിനീ |
സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ രക്ഷേന്നാരായണീ സദാ || 38 ||

ആയൂ രക്ഷതു വാരാഹീ ധര്മം രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ |
യശഃ കീര്തിം ച ലക്ഷ്മീം ച ധനം വിദ്യാം ച ചക്രിണീ || 39 ||

ഗോത്രമിന്ദ്രാണി! മേ രക്ഷേത്പശൂന്മേ രക്ഷ ചണ്ഡികേ |
പുത്രാന് രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീര്ഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ || 40 ||

പന്ഥാനം സുപഥാ രക്ഷേന്മാര്ഗം ക്ഷേമകരീ തഥാ |
രാജദ്വാരേ മഹാലക്ഷ്മീര്വിജയാ സര്വതഃ സ്ഥിതാ || 41 ||

രക്ഷാഹീനം തു യത്-സ്ഥാനം വര്ജിതം കവചേന തു |
തത്സര്വം രക്ഷ മേ ദേവി! ജയന്തീ പാപനാശിനീ || 42 ||

പദമേകം ന ഗച്ഛേത്തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ |
കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രൈവ ഗച്ഛതി || 43 ||

തത്ര തത്രാര്ഥലാഭശ്ച വിജയഃ സാര്വകാമികഃ |
യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതമ് || 44 ||

പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാന് |
നിര്ഭയോ ജായതേ മര്ത്യഃ സങ്ഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ || 45 ||

ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാന് |
ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് || 46 ||

യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ |
ദൈവീകലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോക്യേഷ്വപരാജിതഃ | 47 ||

ജീവേദ്വര്ഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യുവിവര്ജിതഃ |
നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സര്വേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ || 48 ||

സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ചൈവ കൃത്രിമം ചൈവ യദ്വിഷമ് |
അഭിചാരാണി സര്വാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ || 49 ||

ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ ജുലജാശ്ചോപദേശികാഃ |
സഹജാ കുലജാ മാലാ ഡാകിനീ ശാകിനീ തഥാ || 50 ||

അന്തരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാബലാഃ |
ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധര്വരാക്ഷസാഃ || 51 ||

ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയഃ |
നശ്യന്തി ദര്ശനാത്തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ || 52 ||

മാനോന്നതിര്ഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധികരം പരമ് |
യശസാ വര്ധതേ സോ‌உപി കീര്തിമംഡിതഭൂതലേ || 53 ||

ജപേത്സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ |
യാവദ്ഭൂമണ്ഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനമ് || 54 ||

താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സന്തതിഃ പുത്രപൗത്രികീ |
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭമ് || 55 ||

പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ |
ലഭതേ പരമം രൂപം ശിവേന സഹ മോദതേ || 56 ||

|| ഇതി വാരാഹപുരാണേ ഹരിഹരബ്രഹ്മ വിരചിതം ദേവ്യാഃ കവചം സംപൂര്ണമ് ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top