Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Malayalam:

|| ദേവീ മാഹാത്മ്യമ് ||
|| ശ്രീദുര്ഗായൈ നമഃ ||
|| അഥ ശ്രീദുര്ഗാസപ്തശതീ ||
|| മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രഥമോ‌உധ്യായഃ ||

അസ്യ ശ്രീ പ്രധമ ചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | മഹാകാളീ ദേവതാ | ഗായത്രീ ഛന്ദഃ | നന്ദാ ശക്തിഃ | രക്ത ദന്തികാ ബീജമ് | അഗ്നിസ്തത്വമ് | ഋഗ്വേദഃ സ്വരൂപമ് | ശ്രീ മഹാകാളീ പ്രീത്യര്ധേ പ്രധമ ചരിത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ |

ധ്യാനം
ഖഡ്ഗം ചക്ര ഗദേഷുചാപ പരിഘാ ശൂലം ഭുശുണ്ഡീം ശിരഃ
ശംങ്ഖം സന്ദധതീം കരൈസ്ത്രിനയനാം സര്വാംങ്ഗഭൂഷാവൃതാമ് |
യാം ഹന്തും മധുകൈഭൗ ജലജഭൂസ്തുഷ്ടാവ സുപ്തേ ഹരൗ
നീലാശ്മദ്യുതി മാസ്യപാദദശകാം സേവേ മഹാകാളികാം||

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ
ഓം ഐം മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച ||1||

സാവര്ണിഃ സൂര്യതനയോ യോമനുഃ കഥ്യതേ‌உഷ്ടമഃ|
നിശാമയ തദുത്പത്തിം വിസ്തരാദ്ഗദതോ മമ ||2||

മഹാമായാനുഭാവേന യഥാ മന്വന്തരാധിപഃ
സ ബഭൂവ മഹാഭാഗഃ സാവര്ണിസ്തനയോ രവേഃ ||3||

സ്വാരോചിഷേ‌உന്തരേ പൂര്വം ചൈത്രവംശസമുദ്ഭവഃ|
സുരഥോ നാമ രാജാ‌உഭൂത് സമസ്തേ ക്ഷിതിമണ്ഡലേ ||4||

തസ്യ പാലയതഃ സമ്യക് പ്രജാഃ പുത്രാനിവൗരസാന്|
ബഭൂവുഃ ശത്രവോ ഭൂപാഃ കോലാവിധ്വംസിനസ്തദാ ||5||

തസ്യ തൈരഭവദ്യുദ്ധമ് അതിപ്രബലദണ്ഡിനഃ|
ന്യൂനൈരപി സ തൈര്യുദ്ധേ കോലാവിധ്വംസിഭിര്ജിതഃ ||6||

തതഃ സ്വപുരമായാതോ നിജദേശാധിപോ‌உഭവത്|
ആക്രാന്തഃ സ മഹാഭാഗസ്തൈസ്തദാ പ്രബലാരിഭിഃ ||7||

അമാത്യൈര്ബലിഭിര്ദുഷ്ടൈ ര്ദുര്ബലസ്യ ദുരാത്മഭിഃ|
കോശോ ബലം ചാപഹൃതം തത്രാപി സ്വപുരേ തതഃ ||8||

തതോ മൃഗയാവ്യാജേന ഹൃതസ്വാമ്യഃ സ ഭൂപതിഃ|
ഏകാകീ ഹയമാരുഹ്യ ജഗാമ ഗഹനം വനമ് ||9||

സതത്രാശ്രമമദ്രാക്ഷീ ദ്ദ്വിജവര്യസ്യ മേധസഃ|
പ്രശാന്തശ്വാപദാകീര്ണ മുനിശിഷ്യോപശോഭിതമ് ||10||

തസ്ഥൗ കഞ്ചിത്സ കാലം ച മുനിനാ തേന സത്കൃതഃ|
ഇതശ്ചേതശ്ച വിചരംസ്തസ്മിന് മുനിവരാശ്രമേ ||11||

സോ‌உചിന്തയത്തദാ തത്ര മമത്വാകൃഷ്ടചേതനഃ| ||12||

മത്പൂര്വൈഃ പാലിതം പൂര്വം മയാഹീനം പുരം ഹി തത്
മദ്ഭൃത്യൈസ്തൈരസദ്വൃത്തൈഃ ര്ധര്മതഃ പാല്യതേ ന വാ ||13||

ന ജാനേ സ പ്രധാനോ മേ ശൂര ഹസ്തീസദാമദഃ
മമ വൈരിവശം യാതഃ കാന്ഭോഗാനുപലപ്സ്യതേ ||14||

യേ മമാനുഗതാ നിത്യം പ്രസാദധനഭോജനൈഃ
അനുവൃത്തിം ധ്രുവം തേ‌உദ്യ കുര്വന്ത്യന്യമഹീഭൃതാം ||15||

അസമ്യഗ്വ്യയശീലൈസ്തൈഃ കുര്വദ്ഭിഃ സതതം വ്യയം
സംചിതഃ സോ‌உതിദുഃഖേന ക്ഷയം കോശോ ഗമിഷ്യതി ||16||

ഏതച്ചാന്യച്ച സതതം ചിന്തയാമാസ പാര്ഥിവഃ
തത്ര വിപ്രാശ്രമാഭ്യാശേ വൈശ്യമേകം ദദര്ശ സഃ ||17||

സ പൃഷ്ടസ്തേന കസ്ത്വം ഭോ ഹേതുശ്ച ആഗമനേ‌உത്ര കഃ
സശോക ഇവ കസ്മാത്വം ദുര്മനാ ഇവ ലക്ഷ്യസേ| ||18||

ഇത്യാകര്ണ്യ വചസ്തസ്യ ഭൂപതേഃ പ്രണായോദിതമ്
പ്രത്യുവാച സ തം വൈശ്യഃ പ്രശ്രയാവനതോ നൃപമ് ||19||

വൈശ്യ ഉവാച ||20||

സമാധിര്നാമ വൈശ്യോ‌உഹമുത്പന്നോ ധനിനാം കുലേ
പുത്രദാരൈര്നിരസ്തശ്ച ധനലോഭാദ് അസാധുഭിഃ ||21||

വിഹീനശ്ച ധനൈദാരൈഃ പുത്രൈരാദായ മേ ധനമ്|
വനമഭ്യാഗതോ ദുഃഖീ നിരസ്തശ്ചാപ്തബന്ധുഭിഃ ||22||

സോ‌உഹം ന വേദ്മി പുത്രാണാം കുശലാകുശലാത്മികാമ്|
പ്രവൃത്തിം സ്വജനാനാം ച ദാരാണാം ചാത്ര സംസ്ഥിതഃ ||23||

കിം നു തേഷാം ഗൃഹേ ക്ഷേമമ് അക്ഷേമം കിംനു സാമ്പ്രതം
കഥം തേകിംനുസദ്വൃത്താ ദുര്വൃത്താ കിംനുമേസുതാഃ ||24||

രാജോവാച ||25||

യൈര്നിരസ്തോ ഭവാംല്ലുബ്ധൈഃ പുത്രദാരാദിഭിര്ധനൈഃ ||26||

തേഷു കിം ഭവതഃ സ്നേഹ മനുബധ്നാതി മാനസമ് ||27||

വൈശ്യ ഉവാച ||28||

ഏവമേതദ്യഥാ പ്രാഹ ഭവാനസ്മദ്ഗതം വചഃ
കിം കരോമി ന ബധ്നാതി മമ നിഷ്ടുരതാം മനഃ ||29||

ഐഃ സംത്യജ്യ പിതൃസ്നേഹം ധന ലുബ്ധൈര്നിരാകൃതഃ
പതിഃസ്വജനഹാര്ദം ച ഹാര്ദിതേഷ്വേവ മേ മനഃ| ||30||

കിമേതന്നാഭിജാനാമി ജാനന്നപി മഹാമതേ
യത്പ്രേമ പ്രവണം ചിത്തം വിഗുണേഷ്വപി ബന്ധുഷു ||31||

തേഷാം കൃതേ മേ നിഃശ്വാസോ ദൗര്മനസ്യം ചജായതേ ||32||

അരോമി കിം യന്ന മനസ്തേഷ്വപ്രീതിഷു നിഷ്ഠുരമ് ||33||

മാകണ്ഡേയ ഉവാച ||34||

തതസ്തൗ സഹിതൗ വിപ്ര തംമുനിം സമുപസ്ഥിതൗ ||35||

സമാധിര്നാമ വൈശ്യോ‌உസൗ സ ച പാര്ധിവ സത്തമഃ ||36||

കൃത്വാ തു തൗ യഥാന്യായ്യം യഥാര്ഹം തേന സംവിദമ്|
ഉപവിഷ്ടൗ കഥാഃ കാശ്ചിത്‌ച്ചക്രതുര്വൈശ്യപാര്ധിവൗ ||37||

രാജോ‌ഉവാച ||38||

ഭഗവ്ംസ്ത്വാമഹം പ്രഷ്ടുമിച്ഛാമ്യേകം വദസ്വതത് ||39||

ദുഃഖായ യന്മേ മനസഃ സ്വചിത്തായത്തതാം വിനാ ||40||

മആനതോ‌உപി യഥാജ്ഞസ്യ കിമേതന്മുനിസത്തമഃ ||41||

അയം ച ഇകൃതഃ പുത്രൈഃ ദാരൈര്ഭൃത്യൈസ്തഥോജ്ഘിതഃ
സ്വജനേന ച സന്ത്യക്തഃ സ്തേഷു ഹാര്ദീ തഥാപ്യതി ||42||

ഏവ മേഷ തഥാഹം ച ദ്വാവപ്ത്യന്തദുഃഖിതൗ|
ദൃഷ്ടദോഷേ‌உപി വിഷയേ മമത്വാകൃഷ്ടമാനസൗ ||43||

തത്കേനൈതന്മഹാഭാഗ യന്മോഹൊ ജ്ഞാനിനോരപി
മമാസ്യ ച ഭവത്യേഷാ വിവേകാന്ധസ്യ മൂഢതാ ||44||

ഋഷിരുവാച ||45||

ജ്ഞാന മസ്തി സമസ്തസ്യ ജന്തോര്വ്ഷയ ഗോചരേ|
വിഷയശ്ച മഹാഭാഗ യാന്തി ചൈവം പൃഥക്പൃഥക് ||46||

കേചിദ്ദിവാ തഥാ രാത്രൗ പ്രാണിനഃ സ്തുല്യദൃഷ്ടയഃ ||47||

ജ്ഞാനിനോ മനുജാഃ സത്യം കിം തു തേ ന ഹി കേവലമ്|
യതോ ഹി ജ്ഞാനിനഃ സര്വേ പശുപക്ഷിമൃഗാദയഃ ||48||

ജ്ഞാനം ച തന്മനുഷ്യാണാം യത്തേഷാം മൃഗപക്ഷിണാം
മനുഷ്യാണാം ച യത്തേഷാം തുല്യമന്യത്തഥോഭയോഃ ||49||

ജ്ഞാനേ‌உപി സതി പശ്യൈതാന് പതഗാഞ്ഛാബചഞ്ചുഷു|
കണമോക്ഷാദൃതാന് മോഹാത്പീഡ്യമാനാനപി ക്ഷുധാ ||50||

മാനുഷാ മനുജവ്യാഘ്ര സാഭിലാഷാഃ സുതാന് പ്രതി
ലോഭാത് പ്രത്യുപകാരായ നന്വേതാന് കിം ന പശ്യസി ||51||

തഥാപി മമതാവര്തേ മോഹഗര്തേ നിപാതിതാഃ
മഹാമായാ പ്രഭാവേണ സംസാരസ്ഥിതികാരിണാ ||52||

തന്നാത്ര വിസ്മയഃ കാര്യോ യോഗനിദ്രാ ജഗത്പതേഃ|
മഹാമായാ ഹരേശ്ചൈഷാ തയാ സമ്മോഹ്യതേ ജഗത് ||53||

ജ്ങാനിനാമപി ചേതാംസി ദേവീ ഭഗവതീ ഹി സാ
ബലാദാക്ഷ്യമോഹായ മഹാമായാ പ്രയച്ഛതി ||54||

തയാ വിസൃജ്യതേ വിശ്വം ജഗദേതച്ചരാചരമ് |
സൈഷാ പ്രസന്നാ വരദാ നൃണാം ഭവതി മുക്തയേ ||55||

സാ വിദ്യാ പരമാ മുക്തേര്ഹേതുഭൂതാ സനാതനീ
സംസാരബംധഹേതുശ്ച സൈവ സര്വേശ്വരേശ്വരീ ||56||

രാജോവാച ||57||

ഭഗവന് കാഹി സാ ദേവീ മാമായേതി യാം ഭവാന് |
ബ്രവീതി ക്ഥമുത്പന്നാ സാ കര്മാസ്യാശ്ച കിം ദ്വിജ ||58||

യത്പ്രഭാവാ ച സാ ദേവീ യത്സ്വരൂപാ യദുദ്ഭവാ|
തത്സര്വം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ത്വത്തോ ബ്രഹ്മവിദാം വര ||59||

ഋഷിരുവാച ||60||

നിത്യൈവ സാ ജഗന്മൂര്തിസ്തയാ സര്വമിദം തതമ് ||61||

തഥാപി തത്സമുത്പത്തിര്ബഹുധാ ശ്രൂയതാം മമഃ ||62||

ദേവാനാം കാര്യസിദ്ധ്യര്ഥമ് ആവിര്ഭവതി സാ യദാ|
ഉത്പന്നേതി തദാ ലോകേ സാ നിത്യാപ്യഭിധീയതേ ||63||

യോഗനിദ്രാം യദാ വിഷ്ണുര്ജഗത്യേകാര്ണവീകൃതേ|
ആസ്തീര്യ ശേഷമഭജത് കല്പാന്തേ ഭഗവാന് പ്രഭുഃ ||64||

തദാ ദ്വാവസുരൗ ഘോരൗ വിഖ്യാതൗ മധുകൈടഭൗ|
വിഷ്ണുകര്ണമലോദ്ഭൂതൗ ഹന്തും ബ്രഹ്മാണമുദ്യതൗ ||65||

സ നാഭി കമലേ വിഷ്ണോഃ സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മാ പ്രജാപതിഃ
ദൃഷ്ട്വാ താവസുരൗ ചോഗ്രൗ പ്രസുപ്തം ച ജനാര്ദനമ് ||66||

തുഷ്ടാവ യോഗനിദ്രാം താമേകാഗ്രഹൃദയഃ സ്ഥിതഃ
വിബോധനാര്ധായ ഹരേര്ഹരിനേത്രകൃതാലയാമ് ||67||

വിശ്വേശ്വരീം ജഗദ്ധാത്രീം സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീമ്|
നിദ്രാം ഭഗവതീം വിഷ്ണോരതുലാം തേജസഃ പ്രഭുഃ ||68||

ബ്രഹ്മോവാച ||69||

ത്വം സ്വാഹാ ത്വം സ്വധാ ത്വംഹി വഷട്കാരഃ സ്വരാത്മികാ|
സുധാ ത്വമക്ഷരേ നിത്യേ ത്രിധാ മാത്രാത്മികാ സ്ഥിതാ ||70||

അര്ധമാത്രാ സ്ഥിതാ നിത്യാ യാനുച്ചാര്യാവിശേഷതഃ
ത്വമേവ സാ ത്വം സാവിത്രീ ത്വം ദേവ ജനനീ പരാ ||71||

ത്വയൈതദ്ധാര്യതേ വിശ്വം ത്വയൈതത് സൃജ്യതേ ജഗത്|
ത്വയൈതത് പാല്യതേ ദേവി ത്വമത്സ്യന്തേ ച സര്വദാ ||72||

വിസൃഷ്ടൗ സൃഷ്ടിരൂപാത്വം സ്ഥിതി രൂപാ ച പാലനേ|
തഥാ സംഹൃതിരൂപാന്തേ ജഗതോ‌உസ്യ ജഗന്മയേ ||73||

മഹാവിദ്യാ മഹാമായാ മഹാമേധാ മഹാസ്മൃതിഃ|
മഹാമോഹാ ച ഭവതീ മഹാദേവീ മഹാസുരീ ||74||

പ്രകൃതിസ്ത്വം ച സര്വസ്യ ഗുണത്രയ വിഭാവിനീ|
കാളരാത്രിര്മഹാരാത്രിര്മോഹരാത്രിശ്ച ദാരുണാ ||75||

ത്വം ശ്രീസ്ത്വമീശ്വരീ ത്വം ഹ്രീസ്ത്വം ബുദ്ധിര്ഭോധലക്ഷണാ|
ലജ്ജാപുഷ്ടിസ്തഥാ തുഷ്ടിസ്ത്വം ശാന്തിഃ ക്ഷാന്തി രേവ ച ||76||

ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ|
ശംഖിണീ ചാപിനീ ബാണാഭുശുണ്ഡീപരിഘായുധാ ||77||

സൗമ്യാ സൗമ്യതരാശേഷസൗമ്യേഭ്യസ്ത്വതിസുന്ദരീ
പരാപരാണാം പരമാ ത്വമേവ പരമേശ്വരീ ||78||

യച്ച കിഞ്ചിത്ക്വചിദ്വസ്തു സദസദ്വാഖിലാത്മികേ|
തസ്യ സര്വസ്യ യാ ശക്തിഃ സാ ത്വം കിം സ്തൂയസേമയാ ||79||

യയാ ത്വയാ ജഗത് സ്രഷ്ടാ ജഗത്പാതാത്തി യോ ജഗത്|
സോ‌உപി നിദ്രാവശം നീതഃ കസ്ത്വാം സ്തോതുമിഹേശ്വരഃ ||80||

വിഷ്ണുഃ ശരീരഗ്രഹണമ് അഹമീശാന ഏവ ച
കാരിതാസ്തേ യതോ‌உതസ്ത്വാം കഃ സ്തോതും ശക്തിമാന് ഭവേത് ||81||

സാ ത്വമിത്ഥം പ്രഭാവൈഃ സ്വൈരുദാരൈര്ദേവി സംസ്തുതാ|
മോഹയൈതൗ ദുരാധര്ഷാവസുരൗ മധുകൈടഭൗ ||82||

പ്രബോധം ച ജഗത്സ്വാമീ നീയതാമച്യുതാ ലഘു ||83||

ബോധശ്ച ക്രിയതാമസ്യ ഹന്തുമേതൗ മഹാസുരൗ ||83||

ഋഷിരുവാച ||84||

ഏവം സ്തുതാ തദാ ദേവീ താമസീ തത്ര വേധസാ
വിഷ്ണോഃ പ്രഭോധനാര്ധായ നിഹന്തും മധുകൈടഭൗ ||85||

നേത്രാസ്യനാസികാബാഹുഹൃദയേഭ്യസ്തഥോരസഃ|
നിര്ഗമ്യ ദര്ശനേ തസ്ഥൗ ബ്രഹ്മണോ അവ്യക്തജന്മനഃ ||86||

ഉത്തസ്ഥൗ ച ജഗന്നാഥഃ സ്തയാ മുക്തോ ജനാര്ദനഃ|
ഏകാര്ണവേ അഹിശയനാത്തതഃ സ ദദൃശേ ച തൗ ||87||

മധുകൈടഭൗ ദുരാത്മാനാ വതിവീര്യപരാക്രമൗ
ക്രോധരക്തേക്ഷണാവത്തും ബ്രഹ്മണാം ജനിതോദ്യമൗ ||88||

സമുത്ഥായ തതസ്താഭ്യാം യുയുധേ ഭഗവാന് ഹരിഃ
പഞ്ചവര്ഷസഹസ്ത്രാണി ബാഹുപ്രഹരണോ വിഭുഃ ||89||

താവപ്യതിബലോന്മത്തൗ മഹാമായാവിമോഹിതൗ ||90||

ഉക്തവന്തൗ വരോ‌உസ്മത്തോ വ്രിയതാമിതി കേശവമ് ||91||

ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ||92||

ഭവേതാമദ്യ മേ തുഷ്ടൗ മമ വധ്യാവുഭാവപി ||93||

കിമന്യേന വരേണാത്ര ഏതാവൃദ്ദി വൃതം മമ ||94||

ഋഷിരുവാച ||95||

വഞ്ചിതാഭ്യാമിതി തദാ സര്വമാപോമയം ജഗത്|
വിലോക്യ താഭ്യാം ഗദിതോ ഭഗവാന് കമലേക്ഷണഃ ||96||

ആവാം ജഹി ന യത്രോര്വീ സലിലേന പരിപ്ലുതാ| ||97||

ഋഷിരുവാച ||98||

തഥേത്യുക്ത്വാ ഭഗവതാ ശംഖചക്രഗദാഭൃതാ|
കൃത്വാ ചക്രേണ വൈ ഛിന്നേ ജഘനേ ശിരസീ തയോഃ ||99||

ഏവമേഷാ സമുത്പന്നാ ബ്രഹ്മണാ സംസ്തുതാ സ്വയമ്|
പ്രഭാവമസ്യാ ദേവ്യാസ്തു ഭൂയഃ ശൃണു വദാമി തേ ||100||

|| ജയ ജയ ശ്രീ സ്വസ്തി ശ്രീമാര്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവര്ണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമഹാത്മ്യേ മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രധമോ‌உധ്യായഃ ||

ആഹുതി

ഓം ഏം സാംഗായൈ സായുധായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ഏം ബീജാധിഷ്ടായൈ മഹാ കാളികായൈ മഹാ അഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top