Durga Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Stotram Lyrics in Telugu:

శుంభోవధో నామ దశమో‌உధ్యాయః ||

ఋషిరువాచ||1||

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరంప్రాణసమ్మితం|
హన్యమానం బలం చైవ శుంబః కృద్ధో‌உబ్రవీద్వచః || 2 ||

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వ మావహ|
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ద్యసే చాతిమానినీ ||3||

దేవ్యువాచ ||4||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా|
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః ||5||

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీ ప్రముఖాలయమ్|
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా ||6||

దేవ్యువాచ ||7||

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా|
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్టామ్యాజౌ స్థిరో భవ ||8||

ఋషిరువాచ ||9||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః|
పశ్యతాం సర్వదేవానామ్ అసురాణాం చ దారుణమ్ ||10||

శర వర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః|
తయోర్యుద్దమభూద్భూయః సర్వలోకభయఙ్ఞ్కరమ్ ||11||

దివ్యాన్యశ్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా|
బభఙ్ఞ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః ||12||

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ|
బభంజ లీలయైవోగ్ర హూజ్కారోచ్చారణాదిభిః||13||

తతః శరశతైర్దేవీమ్ ఆచ్చాదయత సో‌உసురః|
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిఛ్చేద చేషుభిః||14||

చిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే|
చిఛ్చేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరేస్థితామ్||15||

తతః ఖడ్గ ముపాదాయ శత చంద్రం చ భానుమత్|
అభ్యధావత్తదా దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః||16||

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా|
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలమ్||17||

హతాశ్వః పతత ఏవాశు ఖడ్గం చిఛ్చేద చండికా|
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరమ్ అంబికానిధనోద్యతః||18||

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః|
తథాపి సో‌உభ్యధావత్తం ముష్టిముద్యమ్యవేగవాన్||19||

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్య పుంగవః|
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలే నో రస్య తాడయత్||20||

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే|
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః ||21||

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్ దేవీం గగనమాస్థితః|
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా||22||

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్య శ్చండికా చ పరస్పరమ్|
చక్రతుః ప్రధమం సిద్ధ మునివిస్మయకారకమ్||23||

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ|
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే||24||

సక్షిప్తోధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్|
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా||25||

తమాయంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశర్వమ్|
జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి||26||

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీశూలాగ్రవిక్షతః|
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్దిద్వీపాం సపర్వతామ్ ||27||

తతః ప్రసన్న మఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని|
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః ||28||

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యేప్రాగాసంస్తే శమం యయుః|
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే ||29||

తతో దేవ గణాః సర్వే హర్ష నిర్భరమానసాః|
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గందర్వా లలితం జగుః||30||

అవాదయం స్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః|
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభో‌உ భూద్ధివాకరః||31||

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతదిగ్జనితస్వనాః||32||

|| స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభోవధో నామ దశమో ధ్యాయః సమాప్తమ్ ||

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కామేశ్వర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Stotram Lyrics in English

sumbhovadho nama dasamo‌உdhyayah ||
rsiruvaca||1||

nisumbham nihatam drstva bhratarampranasammitam|
hanyamanam balam caiva sumbah krddho‌உbravidvacah || 2 ||

balavalepaduste tvam ma durge garva mavaha|
anyasam balamasritya yuddyase catimanini ||3||

devyuvaca ||4||

ekaivaham jagatyatra dvitiya ka mamapara|
pasyaita dusta mayyeva visantyo madvibhutayah ||5||

tatah samastasta devyo brahmani pramukhalayam|
tasya devyastanau jagmurekaivasittadambika ||6||

devyuvaca ||7||

aham vibhutya bahubhiriha rupairyadasthita|
tatsamhrtam mayaikaiva tistamyajau sthiro bhava ||8||

rsiruvaca ||9||

tatah pravavrte yuddham devyah sumbhasya cobhayoh|
pasyatam sarvadevanam asuranam ca darunam ||10||

sara varsaih sitaih sastraistatha castraih sudarunaih|
tayoryuddamabhudbhuyah sarvalokabhayannkaram ||11||

divyanyastrani sataso mumuce yanyathambika|
babhanna tani daityendrastatpratighatakartrbhih ||12||

muktani tena castrani divyani paramesvari|
babhanja lilayaivogra hujkaroccaranadibhih||13||

tatah sarasatairdevim accadayata so‌உsurah|
sapi tatkupita devi dhanuscichceda cesubhih||14||

cinne dhanusi daityendrastatha saktimathadade|
cichceda devi cakrena tamapyasya karesthitam||15||

tatah khaḍga mupadaya sata candram ca bhanumat|
abhyadhavattada devim daityanamadhipesvarah||16||

tasyapatata evasu khaḍgam ciccheda canḍika|
dhanurmuktaih sitairbanaiscarma carkakaramalam||17||

hatasvah patata evasu khaḍgam cichceda canḍika|
jagraha mudgaram ghoram ambikanidhanodyatah||18||

cicchedapatatastasya mudgaram nisitaih saraih|
tathapi so‌உbhyadhavattam mustimudyamyavegavan||19||

sa mustim patayamasa hrdaye daitya pungavah|
devyastam capi sa devi tale no rasya taḍayat||20||

talapraharabhihato nipapata mahitale|
sa daityarajah sahasa punareva tathotthitah ||21||

utpatya ca pragrhyoccair devim gaganamasthitah|
tatrapi sa niradhara yuyudhe tena canḍika||22||

niyuddham khe tada daitya scanḍika ca parasparam|
cakratuh pradhamam siddha munivismayakarakam||23||

tato niyuddham suciram krtva tenambika saha|
utpatya bhramayamasa ciksepa dharanitale||24||

saksiptodharanim prapya mustimudyamya vegavan|
abhyadhavata dustatma canḍikanidhanecchaya||25||

tamayantam tato devi sarvadaityajanesarvam|
jagatyam patayamasa bhitva sulena vaksasi||26||

sa gatasuh papatorvyam devisulagraviksatah|
calayan sakalam prthvim sabdidvipam saparvatam ||27||

tatah prasanna makhilam hate tasmin duratmani|
jagatsvasthyamativapa nirmalam cabhavannabhah ||28||

utpatameghah solka yepragasamste samam yayuh|
sarito margavahinyastathasamstatra patite ||29||

tato deva ganah sarve harsa nirbharamanasah|
babhuvurnihate tasmin gandarva lalitam jaguh||30||

avadayam stathaivanye nanrtuscapsaroganah|
vavuh punyastatha vatah suprabho‌உ bhuddhivakarah||31||

jajvaluscagnayah santah santadigjanitasvanah||32||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhovadho nama dasamo dhyayah samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai kamesvaryai mahahutim samarpayami namah svaha ||