Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Lyrics in English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Stotram in English:

sumbhovadho nama dasamo‌உdhyayah ||
rsiruvaca||1||

nisumbham nihatam drstva bhratarampranasammitam|
hanyamanam balam caiva sumbah krddho‌உbravidvacah || 2 ||

balavalepaduste tvam ma durge garva mavaha|
anyasam balamasritya yuddyase catimanini ||3||

devyuvaca ||4||

ekaivaham jagatyatra dvitiya ka mamapara|
pasyaita dusta mayyeva visantyo madvibhutayah ||5||

tatah samastasta devyo brahmani pramukhalayam|
tasya devyastanau jagmurekaivasittadambika ||6||

devyuvaca ||7||

aham vibhutya bahubhiriha rupairyadasthita|
tatsamhrtam mayaikaiva tistamyajau sthiro bhava ||8||

rsiruvaca ||9||

tatah pravavrte yuddham devyah sumbhasya cobhayoh|
pasyatam sarvadevanam asuranam ca darunam ||10||

sara varsaih sitaih sastraistatha castraih sudarunaih|
tayoryuddamabhudbhuyah sarvalokabhayannkaram ||11||

divyanyastrani sataso mumuce yanyathambika|
babhanna tani daityendrastatpratighatakartrbhih ||12||

muktani tena castrani divyani paramesvari|
babhanja lilayaivogra hujkaroccaranadibhih||13||

tatah sarasatairdevim accadayata so‌உsurah|
sapi tatkupita devi dhanuscichceda cesubhih||14||

cinne dhanusi daityendrastatha saktimathadade|
cichceda devi cakrena tamapyasya karesthitam||15||

tatah khaḍga mupadaya sata candram ca bhanumat|
abhyadhavattada devim daityanamadhipesvarah||16||

tasyapatata evasu khaḍgam ciccheda canḍika|
dhanurmuktaih sitairbanaiscarma carkakaramalam||17||

hatasvah patata evasu khaḍgam cichceda canḍika|
jagraha mudgaram ghoram ambikanidhanodyatah||18||

cicchedapatatastasya mudgaram nisitaih saraih|
tathapi so‌உbhyadhavattam mustimudyamyavegavan||19||

sa mustim patayamasa hrdaye daitya pungavah|
devyastam capi sa devi tale no rasya taḍayat||20||

talapraharabhihato nipapata mahitale|
sa daityarajah sahasa punareva tathotthitah ||21||

utpatya ca pragrhyoccair devim gaganamasthitah|
tatrapi sa niradhara yuyudhe tena canḍika||22||

niyuddham khe tada daitya scanḍika ca parasparam|
cakratuh pradhamam siddha munivismayakarakam||23||

tato niyuddham suciram krtva tenambika saha|
utpatya bhramayamasa ciksepa dharanitale||24||

saksiptodharanim prapya mustimudyamya vegavan|
abhyadhavata dustatma canḍikanidhanecchaya||25||

tamayantam tato devi sarvadaityajanesarvam|
jagatyam patayamasa bhitva sulena vaksasi||26||

sa gatasuh papatorvyam devisulagraviksatah|
calayan sakalam prthvim sabdidvipam saparvatam ||27||

tatah prasanna makhilam hate tasmin duratmani|
jagatsvasthyamativapa nirmalam cabhavannabhah ||28||

utpatameghah solka yepragasamste samam yayuh|
sarito margavahinyastathasamstatra patite ||29||

tato deva ganah sarve harsa nirbharamanasah|
babhuvurnihate tasmin gandarva lalitam jaguh||30||

avadayam stathaivanye nanrtuscapsaroganah|
vavuh punyastatha vatah suprabho‌உ bhuddhivakarah||31||

jajvaluscagnayah santah santadigjanitasvanah||32||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhovadho nama dasamo dhyayah samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai kamesvaryai mahahutim samarpayami namah svaha ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top