Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Stotram in Kannada:

ಶುಂಭೋವಧೋ ನಾಮ ದಶಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಋಷಿರುವಾಚ||1||

ನಿಶುಂಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂಪ್ರಾಣಸಮ್ಮಿತಂ|
ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಂಬಃ ಕೃದ್ಧೋ‌உಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || 2 ||

ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾ ದುರ್ಗೇ ಗರ್ವ ಮಾವಹ|
ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯುದ್ದ್ಯಸೇ ಚಾತಿಮಾನಿನೀ ||3||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||4||

ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾ ಕಾ ಮಮಾಪರಾ|
ಪಶ್ಯೈತಾ ದುಷ್ಟ ಮಯ್ಯೇವ ವಿಶಂತ್ಯೋ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ ||5||

ತತಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತಾ ದೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಲಯಮ್|
ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತನೌ ಜಗ್ಮುರೇಕೈವಾಸೀತ್ತದಾಂಬಿಕಾ ||6||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||7||

ಅಹಂ ವಿಭೂತ್ಯಾ ಬಹುಭಿರಿಹ ರೂಪೈರ್ಯದಾಸ್ಥಿತಾ|
ತತ್ಸಂಹೃತಂ ಮಯೈಕೈವ ತಿಷ್ಟಾಮ್ಯಾಜೌ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ||8||

ಋಷಿರುವಾಚ ||9||

ತತಃ ಪ್ರವವೃತೇ ಯುದ್ಧಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಶುಂಭಸ್ಯ ಚೋಭಯೋಃ|
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ಚ ದಾರುಣಮ್ ||10||

ಶರ ವರ್ಷೈಃ ಶಿತೈಃ ಶಸ್ತ್ರೈಸ್ತಥಾ ಚಾಸ್ತ್ರೈಃ ಸುದಾರುಣೈಃ|
ತಯೋರ್ಯುದ್ದಮಭೂದ್ಭೂಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಙ್ಞ್ಕರಮ್ ||11||

ದಿವ್ಯಾನ್ಯಶ್ತ್ರಾಣಿ ಶತಶೋ ಮುಮುಚೇ ಯಾನ್ಯಥಾಂಬಿಕಾ|
ಬಭಙ್ಞ ತಾನಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಸ್ತತ್ಪ್ರತೀಘಾತಕರ್ತೃಭಿಃ ||12||

ಮುಕ್ತಾನಿ ತೇನ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀ|
ಬಭಂಜ ಲೀಲಯೈವೋಗ್ರ ಹೂಜ್ಕಾರೋಚ್ಚಾರಣಾದಿಭಿಃ||13||

ತತಃ ಶರಶತೈರ್ದೇವೀಮ್ ಆಚ್ಚಾದಯತ ಸೋ‌உಸುರಃ|
ಸಾಪಿ ತತ್ಕುಪಿತಾ ದೇವೀ ಧನುಶ್ಚಿಛ್ಚೇದ ಚೇಷುಭಿಃ||14||

ಚಿನ್ನೇ ಧನುಷಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಸ್ತಥಾ ಶಕ್ತಿಮಥಾದದೇ|
ಚಿಛ್ಚೇದ ದೇವೀ ಚಕ್ರೇಣ ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ಕರೇಸ್ಥಿತಾಮ್||15||

ತತಃ ಖಡ್ಗ ಮುಪಾದಾಯ ಶತ ಚಂದ್ರಂ ಚ ಭಾನುಮತ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ್ತದಾ ದೇವೀಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಧಿಪೇಶ್ವರಃ||16||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಖಡ್ಗಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಧನುರ್ಮುಕ್ತೈಃ ಶಿತೈರ್ಬಾಣೈಶ್ಚರ್ಮ ಚಾರ್ಕಕರಾಮಲಮ್||17||

ಹತಾಶ್ವಃ ಪತತ ಏವಾಶು ಖಡ್ಗಂ ಚಿಛ್ಚೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಜಗ್ರಾಹ ಮುದ್ಗರಂ ಘೋರಮ್ ಅಂಬಿಕಾನಿಧನೋದ್ಯತಃ||18||

ಚಿಚ್ಛೇದಾಪತತಸ್ತಸ್ಯ ಮುದ್ಗರಂ ನಿಶಿತೈಃ ಶರೈಃ|
ತಥಾಪಿ ಸೋ‌உಭ್ಯಧಾವತ್ತಂ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮ್ಯವೇಗವಾನ್||19||

ಸ ಮುಷ್ಟಿಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಹೃದಯೇ ದೈತ್ಯ ಪುಂಗವಃ|
ದೇವ್ಯಾಸ್ತಂ ಚಾಪಿ ಸಾ ದೇವೀ ತಲೇ ನೋ ರಸ್ಯ ತಾಡಯತ್||20||

ತಲಪ್ರಹಾರಾಭಿಹತೋ ನಿಪಪಾತ ಮಹೀತಲೇ|
ಸ ದೈತ್ಯರಾಜಃ ಸಹಸಾ ಪುನರೇವ ತಥೋತ್ಥಿತಃ ||21||

ಉತ್ಪತ್ಯ ಚ ಪ್ರಗೃಹ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ ದೇವೀಂ ಗಗನಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ತತ್ರಾಪಿ ಸಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಯುಯುಧೇ ತೇನ ಚಂಡಿಕಾ||22||

ನಿಯುದ್ಧಂ ಖೇ ತದಾ ದೈತ್ಯ ಶ್ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್|
ಚಕ್ರತುಃ ಪ್ರಧಮಂ ಸಿದ್ಧ ಮುನಿವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಮ್||23||

ತತೋ ನಿಯುದ್ಧಂ ಸುಚಿರಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇನಾಂಬಿಕಾ ಸಹ|
ಉತ್ಪಾಟ್ಯ ಭ್ರಾಮಯಾಮಾಸ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಧರಣೀತಲೇ||24||

ಸಕ್ಷಿಪ್ತೋಧರಣೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಷ್ಟಿಮುದ್ಯಮ್ಯ ವೇಗವಾನ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಚಂಡಿಕಾನಿಧನೇಚ್ಛಯಾ||25||

ತಮಾಯಂತಂ ತತೋ ದೇವೀ ಸರ್ವದೈತ್ಯಜನೇಶರ್ವಮ್|
ಜಗತ್ಯಾಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಭಿತ್ವಾ ಶೂಲೇನ ವಕ್ಷಸಿ||26||

ಸ ಗತಾಸುಃ ಪಪಾತೋರ್ವ್ಯಾಂ ದೇವೀಶೂಲಾಗ್ರವಿಕ್ಷತಃ|
ಚಾಲಯನ್ ಸಕಲಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಾಬ್ದಿದ್ವೀಪಾಂ ಸಪರ್ವತಾಮ್ ||27||

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಖಿಲಂ ಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದುರಾತ್ಮನಿ|
ಜಗತ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮತೀವಾಪ ನಿರ್ಮಲಂ ಚಾಭವನ್ನಭಃ ||28||

ಉತ್ಪಾತಮೇಘಾಃ ಸೋಲ್ಕಾ ಯೇಪ್ರಾಗಾಸಂಸ್ತೇ ಶಮಂ ಯಯುಃ|
ಸರಿತೋ ಮಾರ್ಗವಾಹಿನ್ಯಸ್ತಥಾಸಂಸ್ತತ್ರ ಪಾತಿತೇ ||29||

ತತೋ ದೇವ ಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಹರ್ಷ ನಿರ್ಭರಮಾನಸಾಃ|
ಬಭೂವುರ್ನಿಹತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಗಂದರ್ವಾ ಲಲಿತಂ ಜಗುಃ||30||

ಅವಾದಯಂ ಸ್ತಥೈವಾನ್ಯೇ ನನೃತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ|
ವವುಃ ಪುಣ್ಯಾಸ್ತಥಾ ವಾತಾಃ ಸುಪ್ರಭೋ‌உ ಭೂದ್ಧಿವಾಕರಃ||31||

ಜಜ್ವಲುಶ್ಚಾಗ್ನಯಃ ಶಾಂತಾಃ ಶಾಂತದಿಗ್ಜನಿತಸ್ವನಾಃ||32||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಶುಂಭೋವಧೋ ನಾಮ ದಶಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top