Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Tamil and English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Tamil and English

5367 Views

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in Tamil:

மஹிஷாஸுர ஸைன்யவதோ னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ ||
அஸ்ய ஸப்த ஸதீமத்யம சரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர் றுஷிஃ | உஷ்ணிக் சம்தஃ | ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீதேவதா| ஶாகம்பரீ ஶக்திஃ | துர்கா பீஜம் | வாயுஸ்தத்த்வம் | யஜுர்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே மத்யம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ ||

த்யானம்
ஓம் அக்ஷஸ்ரக்பரஶும் கதேஷுகுலிஶம் பத்மம் தனுஃ குண்டிகாம்
தண்டம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் கண்டாம் ஸுராபாஜனம் |
ஶூலம் பாஶஸுதர்ஶனே ச தததீம் ஹஸ்தைஃ ப்ரவாள ப்ரபாம்
ஸேவே ஸைரிபமர்தினீமிஹ மஹலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்திதாம் ||

றுஷிருவாச ||1||

தேவாஸுரமபூத்யுத்தம் பூர்ணமப்தஶதம் புரா|
மஹிஷே‌உஸுராணாம் அதிபே தேவானாம்ச புரன்தரே ||2||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

தத்ராஸுரைர்மஹாவீர்யிர்தேவஸைன்யம் பராஜிதம்|
ஜித்வா ச ஸகலான் தேவான் இன்த்ரோ‌உபூன்மஹிஷாஸுரஃ ||3||

ததஃ பராஜிதா தேவாஃ பத்மயோனிம் ப்ரஜாபதிம்|
புரஸ்க்றுத்யகதாஸ்தத்ர யத்ரேஶ கருடத்வஜௌ ||4||

யதாவ்றுத்தம் தயோஸ்தத்வன் மஹிஷாஸுரசேஷ்டிதம்|
த்ரிதஶாஃ கதயாமாஸுர்தேவாபிபவவிஸ்தரம் ||5||

ஸூர்யேன்த்ராக்ன்யனிலேன்தூனாம் யமஸ்ய வருணஸ்ய ச
அன்யேஷாம் சாதிகாரான்ஸ ஸ்வயமேவாதிதிஷ்டதி ||6||

ஸ்வர்கான்னிராக்றுதாஃ ஸர்வே தேன தேவ கணா புவிஃ|
விசரன்தி யதா மர்த்யா மஹிஷேண துராத்மனா ||7||

ஏதத்வஃ கதிதம் ஸர்வம் அமராரிவிசேஷ்டிதம்|
ஶரணம் வஃ ப்ரபன்னாஃ ஸ்மோ வதஸ்தஸ்ய விசின்த்யதாம் ||8||

இத்தம் னிஶம்ய தேவானாம் வசாம்ஸி மதுஸூதனஃ
சகார கோபம் ஶம்புஶ்ச ப்ருகுடீகுடிலானனௌ ||9||

ததோ‌உதிகோபபூர்ணஸ்ய சக்ரிணோ வதனாத்ததஃ|
னிஶ்சக்ராம மஹத்தேஜோ ப்ரஹ்மணஃ ஶங்கரஸ்ய ச ||10||

அன்யேஷாம் சைவ தேவானாம் ஶக்ராதீனாம் ஶரீரதஃ|
னிர்கதம் ஸுமஹத்தேஜஃ ஸ்தச்சைக்யம் ஸமகச்சத ||11||

அதீவ தேஜஸஃ கூடம் ஜ்வலன்தமிவ பர்வதம்|
தத்றுஶுஸ்தே ஸுராஸ்தத்ர ஜ்வாலாவ்யாப்ததிகன்தரம் ||12||

அதுலம் தத்ர தத்தேஜஃ ஸர்வதேவ ஶரீரஜம்|
ஏகஸ்தம் ததபூன்னாரீ வ்யாப்தலோகத்ரயம் த்விஷா ||13||

யதபூச்சாம்பவம் தேஜஃ ஸ்தேனாஜாயத தன்முகம்|
யாம்யேன சாபவன் கேஶா பாஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா ||14||

ஸௌம்யேன ஸ்தனயோர்யுக்மம் மத்யம் சைம்த்ரேண சாபவத்|
வாருணேன ச ஜம்கோரூ னிதம்பஸ்தேஜஸா புவஃ ||15||

ப்ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ ததங்குள்யோ‌உர்க தேஜஸா|
வஸூனாம் ச கராங்குள்யஃ கௌபேரேண ச னாஸிகா ||16||

தஸ்யாஸ்து தன்தாஃ ஸம்பூதா ப்ராஜாபத்யேன தேஜஸா
னயனத்ரிதயம் ஜஜ்ஞே ததா பாவகதேஜஸா ||17||

ப்ருவௌ ச ஸன்த்யயோஸ்தேஜஃ ஶ்ரவணாவனிலஸ்ய ச
அன்யேஷாம் சைவ தேவானாம் ஸம்பவஸ்தேஜஸாம் ஶிவ ||18||

ததஃ ஸமஸ்த தேவானாம் தேஜோராஶிஸமுத்பவாம்|
தாம் விலோக்ய முதம் ப்ராபுஃ அமரா மஹிஷார்திதாஃ ||19||

ஶூலம் ஶூலாத்வினிஷ்க்றுஷ்ய ததௌ தஸ்யை பினாகத்றுக்|
சக்ரம் ச தத்தவான் க்றுஷ்ணஃ ஸமுத்பாட்ய ஸ்வசக்ரதஃ ||20||

ஶங்கம் ச வருணஃ ஶக்திம் ததௌ தஸ்யை ஹுதாஶனஃ
மாருதோ தத்தவாம்ஶ்சாபம் பாணபூர்ணே ததேஷுதீ ||21||

வஜ்ரமின்த்ரஃ ஸமுத்பாட்ய குலிஶாதமராதிபஃ|
ததௌ தஸ்யை ஸஹஸ்ராக்ஷோ கண்டாமைராவதாத்கஜாத் ||22||

காலதண்டாத்யமோ தண்டம் பாஶம் சாம்புபதிர்ததௌ|
ப்ரஜாபதிஶ்சாக்ஷமாலாம் ததௌ ப்ரஹ்மா கமண்டலம் ||23||

ஸமஸ்தரோமகூபேஷு னிஜ ரஶ்மீன் திவாகரஃ
காலஶ்ச தத்தவான் கட்கம் தஸ்யாஃ ஶ்சர்ம ச னிர்மலம் ||24||
க்ஷீரோதஶ்சாமலம் ஹாரம் அஜரே ச ததாம்பரே
சூடாமணிம் ததாதிவ்யம் குண்டலே கடகானிச ||25||

அர்தசன்த்ரம் ததா ஶுப்ரம் கேயூரான் ஸர்வ பாஹுஷு
னூபுரௌ விமலௌ தத்வ த்க்ரைவேயகமனுத்தமம் ||26||

அங்குளீயகரத்னானி ஸமஸ்தாஸ்வங்குளீஷு ச
விஶ்வ கர்மா ததௌ தஸ்யை பரஶும் சாதி னிர்மலம் ||27||

அஸ்த்ராண்யனேகரூபாணி ததா‌உபேத்யம் ச தம்ஶனம்|
அம்லான பங்கஜாம் மாலாம் ஶிரஸ்யு ரஸி சாபராம்||28||

அததஜ்ஜலதிஸ்தஸ்யை பங்கஜம் சாதிஶோபனம்|
ஹிமவான் வாஹனம் ஸிம்ஹம் ரத்னானி விவிதானிச ||29||

ததாவஶூன்யம் ஸுரயா பானபாத்ரம் தனாதிபஃ|
ஶேஷஶ்ச ஸர்வ னாகேஶோ மஹாமணி விபூஷிதம் ||30||

னாகஹாரம் ததௌ தஸ்யை தத்தே யஃ ப்றுதிவீமிமாம்|
அன்யைரபி ஸுரைர்தேவீ பூஷணைஃ ஆயுதைஸ்ததாஃ ||31||

ஸம்மானிதா னனாதோச்சைஃ ஸாட்டஹாஸம் முஹுர்முஹு|
தஸ்யானாதேன கோரேண க்றுத்ஸ்ன மாபூரிதம் னபஃ ||32||

அமாயதாதிமஹதா ப்ரதிஶப்தோ மஹானபூத்|
சுக்ஷுபுஃ ஸகலாலோகாஃ ஸமுத்ராஶ்ச சகம்பிரே ||33||

சசால வஸுதா சேலுஃ ஸகலாஶ்ச மஹீதராஃ|
ஜயேதி தேவாஶ்ச முதா தாமூசுஃ ஸிம்ஹவாஹினீம் ||34||

துஷ்டுவுர்முனயஶ்சைனாம் பக்தினம்ராத்மமூர்தயஃ|
த்றுஷ்ட்வா ஸமஸ்தம் ஸம்க்ஷுப்தம் த்ரைலோக்யம் அமராரயஃ ||35||

ஸன்னத்தாகிலஸைன்யாஸ்தே ஸமுத்தஸ்துருதாயுதாஃ|
ஆஃ கிமேததிதி க்ரோதாதாபாஷ்ய மஹிஷாஸுரஃ ||36||

அப்யதாவத தம் ஶப்தம் அஶேஷைரஸுரைர்வ்றுதஃ|
ஸ ததர்ஷ ததோ தேவீம் வ்யாப்தலோகத்ரயாம் த்விஷா ||37||

பாதாக்ரான்த்யா னதபுவம் கிரீடோல்லிகிதாம்பராம்|
க்ஷோபிதாஶேஷபாதாளாம் தனுர்ஜ்யானிஃஸ்வனேன தாம் ||38||

திஶோ புஜஸஹஸ்ரேண ஸமன்தாத்வ்யாப்ய ஸம்ஸ்திதாம்|
ததஃ ப்ரவவ்றுதே யுத்தம் தயா தேவ்யா ஸுரத்விஷாம் ||39||

ஶஸ்த்ராஸ்த்ரைர்பஹுதா முக்தைராதீபிததிகன்தரம்|
மஹிஷாஸுரஸேனானீஶ்சிக்ஷுராக்யோ மஹாஸுரஃ ||40||

யுயுதே சமரஶ்சான்யைஶ்சதுரங்கபலான்விதஃ|
ரதானாமயுதைஃ ஷட்பிஃ ருதக்ராக்யோ மஹாஸுரஃ ||41||

அயுத்யதாயுதானாம் ச ஸஹஸ்ரேண மஹாஹனுஃ|
பஞ்சாஶத்பிஶ்ச னியுதைரஸிலோமா மஹாஸுரஃ ||42||

அயுதானாம் ஶதைஃ ஷட்பிஃர்பாஷ்கலோ யுயுதே ரணே|
கஜவாஜி ஸஹஸ்ரௌகை ரனேகைஃ பரிவாரிதஃ ||43||

வ்றுதோ ரதானாம் கோட்யா ச யுத்தே தஸ்மின்னயுத்யத|
பிடாலாக்யோ‌உயுதானாம் ச பஞ்சாஶத்பிரதாயுதைஃ ||44||

யுயுதே ஸம்யுகே தத்ர ரதானாம் பரிவாரிதஃ|
அன்யே ச தத்ராயுதஶோ ரதனாகஹயைர்வ்றுதாஃ ||45||

யுயுதுஃ ஸம்யுகே தேவ்யா ஸஹ தத்ர மஹாஸுராஃ|
கோடிகோடிஸஹஸ்த்ரைஸ்து ரதானாம் தன்தினாம் ததா ||46||

ஹயானாம் ச வ்றுதோ யுத்தே தத்ராபூன்மஹிஷாஸுரஃ|
தோமரைர்பின்திபாலைஶ்ச ஶக்திபிர்முஸலைஸ்ததா ||47||

யுயுதுஃ ஸம்யுகே தேவ்யா கட்கைஃ பரஸுபட்டிஸைஃ|
கேசிச்ச சிக்ஷிபுஃ ஶக்தீஃ கேசித் பாஶாம்ஸ்ததாபரே ||48||

தேவீம் கட்கப்ரஹாரைஸ்து தே தாம் ஹன்தும் ப்ரசக்ரமுஃ|
ஸாபி தேவீ ததஸ்தானி ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சண்டிகா ||49||

லீல யைவ ப்ரசிச்சேத னிஜஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷிணீ|
அனாயஸ்தானனா தேவீ ஸ்தூயமானா ஸுரர்ஷிபிஃ ||50||

முமோசாஸுரதேஹேஷு ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சேஶ்வரீ|
ஸோ‌உபி க்ருத்தோ துதஸடோ தேவ்யா வாஹனகேஸரீ ||51||

சசாராஸுர ஸைன்யேஷு வனேஷ்விவ ஹுதாஶனஃ|
னிஃஶ்வாஸான் முமுசேயாம்ஶ்ச யுத்யமானாரணே‌உம்பிகா||52||

த ஏவ ஸத்யஸம்பூதா கணாஃ ஶதஸஹஸ்ரஶஃ|
யுயுதுஸ்தே பரஶுபிர்பின்திபாலாஸிபட்டிஶைஃ ||53||

னாஶயன்தோ‌உஅஸுரகணான் தேவீஶக்த்யுபப்றும்ஹிதாஃ|
அவாதயன்தா படஹான் கணாஃ ஶஙாம் ஸ்ததாபரே ||54||

ம்றுதங்காம்ஶ்ச ததைவான்யே தஸ்மின்யுத்த மஹோத்ஸவே|
ததோதேவீ த்ரிஶூலேன கதயா ஶக்திவ்றுஷ்டிபிஃ||55||

கட்காதிபிஶ்ச ஶதஶோ னிஜகான மஹாஸுரான்|
பாதயாமாஸ சைவான்யான் கண்டாஸ்வனவிமோஹிதான் ||56||

அஸுரான் புவிபாஶேன பத்வாசான்யானகர்ஷயத்|
கேசித் த்விதாக்றுதா ஸ்தீக்ஷ்ணைஃ கட்கபாதைஸ்ததாபரே ||57||

விபோதிதா னிபாதேன கதயா புவி ஶேரதே|
வேமுஶ்ச கேசித்ருதிரம் முஸலேன ப்றுஶம் ஹதாஃ ||58||

கேசின்னிபதிதா பூமௌ பின்னாஃ ஶூலேன வக்ஷஸி|
னிரன்தராஃ ஶரௌகேன க்றுதாஃ கேசித்ரணாஜிரே ||59||

ஶல்யானுகாரிணஃ ப்ராணான் மமுசுஸ்த்ரிதஶார்தனாஃ|
கேஷாஞ்சித்பாஹவஶ்சின்னாஶ்சின்னக்ரீவாஸ்ததாபரே ||60||

ஶிராம்ஸி பேதுரன்யேஷாம் அன்யே மத்யே விதாரிதாஃ|
விச்சின்னஜஜ்காஸ்வபரே பேதுருர்வ்யாம் மஹாஸுராஃ ||61||

ஏகபாஹ்வக்ஷிசரணாஃ கேசித்தேவ்யா த்விதாக்றுதாஃ|
சின்னேபி சான்யே ஶிரஸி பதிதாஃ புனருத்திதாஃ ||62||

கபன்தா யுயுதுர்தேவ்யா க்றுஹீதபரமாயுதாஃ|
னன்றுதுஶ்சாபரே தத்ர யுத்தே தூர்யலயாஶ்ரிதாஃ ||63||

கபன்தாஶ்சின்னஶிரஸஃ கட்கஶக்ய்த்றுஷ்டிபாணயஃ|
திஷ்ட திஷ்டேதி பாஷன்தோ தேவீ மன்யே மஹாஸுராஃ ||64||

பாதிதை ரதனாகாஶ்வைஃ ஆஸுரைஶ்ச வஸுன்தரா|
அகம்யா ஸாபவத்தத்ர யத்ராபூத் ஸ மஹாரணஃ ||65||

ஶோணிதௌகா மஹானத்யஸ்ஸத்யஸ்தத்ர விஸுஸ்ருவுஃ|
மத்யே சாஸுரஸைன்யஸ்ய வாரணாஸுரவாஜினாம் ||66||

க்ஷணேன தன்மஹாஸைன்யமஸுராணாம் ததா‌உம்பிகா|
னின்யே க்ஷயம் யதா வஹ்னிஸ்த்றுணதாரு மஹாசயம் ||67||

ஸச ஸிம்ஹோ மஹானாதமுத்ஸ்றுஜன் துதகேஸரஃ|
ஶரீரேப்யோ‌உமராரீணாமஸூனிவ விசின்வதி ||68||

தேவ்யா கணைஶ்ச தைஸ்தத்ர க்றுதம் யுத்தம் ததாஸுரைஃ|
யதைஷாம் துஷ்டுவுர்தேவாஃ புஷ்பவ்றுஷ்டிமுசோ திவி ||69||

ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே மஹிஷாஸுரஸைன்யவதோ னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ||

ஆஹுதி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை அஷ்டாவிம்ஶதி வர்ணாத்மிகாயை லக்ஶ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா |

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in English

mahisasura sainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah ||
asya sapta satimadhyama caritrasya visnur ṛsih | usnik chandah | srimahalaksmidevata| sakambhari saktih | durga bijam | vayustattvam | yajurvedah svarupam | sri mahalaksmiprityarthe madhyama caritra jape viniyogah ||

dhyanam
om aksasrakparasum gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghantam surabhajanam |
sulam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravaḷa prabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

ṛsiruvaca ||1||

devasuramabhudyuddham purnamabdasatam pura|
mahise‌உsuranam adhipe devanañca purandare ||2||

tatrasurairmahaviryirdevasainyam parajitam|
jitva ca sakalan devan indro‌உbhunmahisasurah ||3||

tatah parajita devah padmayonim prajapatim|
puraskṛtyagatastatra yatresa garudadhvajau ||4||

yathavṛttam tayostadvan mahisasuracestitam|
tridasah kathayamasurdevabhibhavavistaram ||5||

suryendragnyanilendunam yamasya varunasya ca
anyesam cadhikaransa svayamevadhitistati ||6||

svargannirakṛtah sarve tena deva gana bhuvih|
vicaranti yatha martya mahisena duratmana ||7||

etadvah kathitam sarvam amararivicestitam|
saranam vah prapannah smo vadhastasya vicintyatam ||8||

ittham nisamya devanam vacamsi madhusudhanah
cakara kopam sambhusca bhrukutikutilananau ||9||

tato‌உtikopapurnasya cakrino vadanattatah|
niscakrama mahattejo brahmanah saṅkarasya ca ||10||

anyesam caiva devanam sakradinam sariratah|
nirgatam sumahattejah staccaikyam samagacchata ||11||

ativa tejasah kutam jvalantamiva parvatam|
dadṛsuste surastatra jvalavyaptadigantaram ||12||

atulam tatra tattejah sarvadeva sarirajam|
ekastham tadabhunnari vyaptalokatrayam tvisa ||13||

yadabhucchambhavam tejah stenajayata tanmukham|
yamyena cabhavan kesa bahavo visnutejasa ||14||

saumyena stanayoryugmam madhyam caindrena cabhavat|
varunena ca jaṅghoru nitambastejasa bhuvah ||15||

brahmanastejasa padau tadaṅguḷyo‌உrka tejasa|
vasunam ca karaṅguḷyah kauberena ca nasika ||16||

tasyastu dantah sambhuta prajapatyena tejasa
nayanatritayam jaṅñe tatha pavakatejasa ||17||

bhruvau ca sandhyayostejah sravanavanilasya ca
anyesam caiva devanam sambhavastejasam siva ||18||

tatah samasta devanam tejorasisamudbhavam|
tam vilokya mudam prapuh amara mahisarditah ||19||

sulam suladviniskṛsya dadau tasyai pinakadhṛk|
cakram ca dattavan kṛsnah samutpatya svacakratah ||20||

saṅkham ca varunah saktim dadau tasyai hutasanah
maruto dattavamscapam banapurne tathesudhi ||21||

vajramindrah samutpatya kulisadamaradhipah|
dadau tasyai sahasrakso ghantamairavatadgajat ||22||

kaladandadyamo dandam pasam cambupatirdadau|
prajapatiscaksamalam dadau brahma kamandalam ||23||

samastaromakupesu nija rasmin divakarah
kalasca dattavan khadgam tasyah scarma ca nirmalam ||24||

ksirodascamalam haram ajare ca tathambare
cudamanim tathadivyam kundale katakanica ||25||

ardhacandram tadha subhram keyuran sarva bahusu
nupurau vimalau tadva dgraiveyakamanuttamam ||26||

aṅguḷiyakaratnani samastasvaṅguḷisu ca
visva karma dadau tasyai parasum cati nirmalam ||27||

astranyanekarupani tatha‌உbhedyam ca damsanam|
amlana paṅkajam malam sirasyu rasi caparam||28||

adadajjaladhistasyai paṅkajam catisobhanam|
himavan vahanam simham ratnani vividhanica ||29||

dadavasunyam suraya panapatram danadhipah|
sesasca sarva nageso mahamani vibhusitam ||30||

nagaharam dadau tasyai dhatte yah pṛthivimimam|
anyairapi surairdevi bhusanaih ayudhaistathah ||31||

sammanita nanadoccaih sattahasam muhurmuhu|
tasyanadena ghorena kṛtsna mapuritam nabhah ||32||

amayatatimahata pratisabdo mahanabhut|
cuksubhuh sakalalokah samudrasca cakampire ||33||

cacala vasudha celuh sakalasca mahidharah|
jayeti devasca muda tamucuh simhavahinim ||34||

tustuvurmunayascainam bhaktinamratmamurtayah|
dṛstva samastam saṅksubdham trailokyam amararayah ||35||

sannaddhakhilasainyaste samuttasthurudayudah|
ah kimetaditi krodhadabhasya mahisasurah ||36||

abhyadhavata tam sabdam asesairasurairvṛtah|
sa dadarsa tato devim vyaptalokatrayam tvisa ||37||

padakrantya natabhuvam kiritollikhitambaram|
ksobhitasesapataḷam dhanurjyanihsvanena tam ||38||

diso bhujasahasrena samantadvyapya samsthitam|
tatah pravavṛte yuddham taya devya suradvisam ||39||

sastrastrairbhahudha muktairadipitadigantaram|
mahisasurasenanisciksurakhyo mahasurah ||40||

yuyudhe camarascanyaiscaturaṅgabalanvitah|
rathanamayutaih sadbhih rudagrakhyo mahasurah ||41||

ayudhyatayutanam ca sahasrena mahahanuh|
pañcasadbhisca niyutairasiloma mahasurah ||42||

ayutanam sataih sadbhihrbhaskalo yuyudhe rane|
gajavaji sahasraughai ranekaih parivaritah ||43||

vṛto rathanam kotya ca yuddhe tasminnayudhyata|
bidalakhyo‌உyutanam ca pañcasadbhirathayutaih ||44||

yuyudhe samyuge tatra rathanam parivaritah|
anye ca tatrayutaso rathanagahayairvṛtah ||45||

yuyudhuh samyuge devya saha tatra mahasurah|
kotikotisahastraistu rathanam dantinam tatha ||46||

hayanam ca vṛto yuddhe tatrabhunmahisasurah|
tomarairbhindhipalaisca saktibhirmusalaistatha ||47||

yuyudhuh samyuge devya khadgaih parasupattisaih|
keciccha ciksipuh saktih kecit pasamstathapare ||48||

devim khadgapraharaistu te tam hantum pracakramuh|
sapi devi tatastani sastranyastrani candika ||49||

lila yaiva praciccheda nijasastrastravarsini|
anayastanana devi stuyamana surarsibhih ||50||

mumocasuradehesu sastranyastrani cesvari|
so‌உpi kruddho dhutasato devya vahanakesari ||51||

cacarasura sainyesu vanesviva hutasanah|
nihsvasan mumuceyamsca yudhyamanarane‌உmbika||52||

ta eva sadhyasambhuta ganah satasahasrasah|
yuyudhuste parasubhirbhindipalasipattisaih ||53||

nasayanto‌உasuraganan devisaktyupabṛmhitah|
avadayanta patahan ganah saṅam stathapare ||54||

mṛdaṅgamsca tathaivanye tasminyuddha mahotsave|
tatodevi trisulena gadaya saktivṛstibhih||55||

khadgadibhisca sataso nijaghana mahasuran|
patayamasa caivanyan ghantasvanavimohitan ||56||

asuran bhuvipasena badhvacanyanakarsayat|
kecid dvidhakṛta stiksnaih khadgapataistathapare ||57||

vipothita nipatena gadaya bhuvi serate|
vemusca kecidrudhiram musalena bhṛsam hatah ||58||

kecinnipatita bhumau bhinnah sulena vaksasi|
nirantarah saraughena kṛtah kecidranajire ||59||

salyanukarinah pranan mamucustridasardanah|
kesañcidbahavascinnascinnagrivastathapare ||60||

siramsi peturanyesam anye madhye vidaritah|
vicchinnajajghasvapare petururvyam mahasurah ||61||

ekabahvaksicaranah keciddevya dvidhakṛtah|
chinnepi canye sirasi patitah punarutthitah ||62||

kabandha yuyudhurdevya gṛhitaparamayudhah|
nanṛtuscapare tatra yudde turyalayasritah ||63||

kabandhascinnasirasah khadgasakytṛstipanayah|
tistha tistheti bhasanto devi manye mahasurah ||64||

patitai rathanagasvaih asuraisca vasundhara|
agamya sabhavattatra yatrabhut sa maharanah ||65||

sonitaugha mahanadyassadyastatra visusruvuh|
madhye casurasainyasya varanasuravajinam ||66||

ksanena tanmahasainyamasuranam tatha‌உmbika|
ninye ksayam yatha vahnistṛnadaru mahacayam ||67||

saca simho mahanadamutsṛjan dhutakesarah|
sarirebhyo‌உmararinamasuniva vicinvati ||68||

devya ganaisca taistatra kṛtam yuddham tathasuraih|
yathaisam tustuvurdevah puspavṛstimuco divi ||69||

jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye mahisasurasainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah||

ahuti
om hrim saṅgayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai astavimsati varnatmikayai laksmi bijadistayai mahahutim samarpayami namah svaha |

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *