Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Telugu and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in Telugu:

మహిషాసుర సైన్యవధో నామ ద్వితీయో‌உధ్యాయః ||
అస్య సప్త సతీమధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణుర్ ఋషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీదేవతా| శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమ చరిత్ర జపే వినియోగః ||

ధ్యానం
ఓం అక్షస్రక్పరశుం గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాళ ప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఋషిరువాచ ||1||

దేవాసురమభూద్యుద్ధం పూర్ణమబ్దశతం పురా|
మహిషే‌உసురాణామ్ అధిపే దేవానాంచ పురందరే ||2||

తత్రాసురైర్మహావీర్యిర్దేవసైన్యం పరాజితం|
జిత్వా చ సకలాన్ దేవాన్ ఇంద్రో‌உభూన్మహిషాసురః ||3||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

తతః పరాజితా దేవాః పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్|
పురస్కృత్యగతాస్తత్ర యత్రేశ గరుడధ్వజౌ ||4||

యథావృత్తం తయోస్తద్వన్ మహిషాసురచేష్టితమ్|
త్రిదశాః కథయామాసుర్దేవాభిభవవిస్తరమ్ ||5||

సూర్యేంద్రాగ్న్యనిలేందూనాం యమస్య వరుణస్య చ
అన్యేషాం చాధికారాన్స స్వయమేవాధితిష్టతి ||6||

స్వర్గాన్నిరాకృతాః సర్వే తేన దేవ గణా భువిః|
విచరంతి యథా మర్త్యా మహిషేణ దురాత్మనా ||7||

ఏతద్వః కథితం సర్వమ్ అమరారివిచేష్టితమ్|
శరణం వః ప్రపన్నాః స్మో వధస్తస్య విచింత్యతామ్ ||8||

ఇత్థం నిశమ్య దేవానాం వచాంసి మధుసూధనః
చకార కోపం శంభుశ్చ భ్రుకుటీకుటిలాననౌ ||9||

తతో‌உతికోపపూర్ణస్య చక్రిణో వదనాత్తతః|
నిశ్చక్రామ మహత్తేజో బ్రహ్మణః శంకరస్య చ ||10||

అన్యేషాం చైవ దేవానాం శక్రాదీనాం శరీరతః|
నిర్గతం సుమహత్తేజః స్తచ్చైక్యం సమగచ్ఛత ||11||

అతీవ తేజసః కూటం జ్వలంతమివ పర్వతమ్|
దదృశుస్తే సురాస్తత్ర జ్వాలావ్యాప్తదిగంతరమ్ ||12||

అతులం తత్ర తత్తేజః సర్వదేవ శరీరజమ్|
ఏకస్థం తదభూన్నారీ వ్యాప్తలోకత్రయం త్విషా ||13||

యదభూచ్ఛాంభవం తేజః స్తేనాజాయత తన్ముఖమ్|
యామ్యేన చాభవన్ కేశా బాహవో విష్ణుతేజసా ||14||

సౌమ్యేన స్తనయోర్యుగ్మం మధ్యం చైంద్రేణ చాభవత్|
వారుణేన చ జంఘోరూ నితంబస్తేజసా భువః ||15||

బ్రహ్మణస్తేజసా పాదౌ తదంగుళ్యో‌உర్క తేజసా|
వసూనాం చ కరాంగుళ్యః కౌబేరేణ చ నాసికా ||16||

తస్యాస్తు దంతాః సంభూతా ప్రాజాపత్యేన తేజసా
నయనత్రితయం జఙ్ఞే తథా పావకతేజసా ||17||

భ్రువౌ చ సంధ్యయోస్తేజః శ్రవణావనిలస్య చ
అన్యేషాం చైవ దేవానాం సంభవస్తేజసాం శివ ||18||

తతః సమస్త దేవానాం తేజోరాశిసముద్భవామ్|
తాం విలోక్య ముదం ప్రాపుః అమరా మహిషార్దితాః ||19||

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్య దదౌ తస్యై పినాకధృక్|
చక్రం చ దత్తవాన్ కృష్ణః సముత్పాట్య స్వచక్రతః ||20||

శంఖం చ వరుణః శక్తిం దదౌ తస్యై హుతాశనః
మారుతో దత్తవాంశ్చాపం బాణపూర్ణే తథేషుధీ ||21||

వజ్రమింద్రః సముత్పాట్య కులిశాదమరాధిపః|
దదౌ తస్యై సహస్రాక్షో ఘంటామైరావతాద్గజాత్ ||22||

కాలదండాద్యమో దండం పాశం చాంబుపతిర్దదౌ|
ప్రజాపతిశ్చాక్షమాలాం దదౌ బ్రహ్మా కమండలం ||23||

సమస్తరోమకూపేషు నిజ రశ్మీన్ దివాకరః
కాలశ్చ దత్తవాన్ ఖడ్గం తస్యాః శ్చర్మ చ నిర్మలమ్ ||24||

క్షీరోదశ్చామలం హారమ్ అజరే చ తథాంబరే
చూడామణిం తథాదివ్యం కుండలే కటకానిచ ||25||

అర్ధచంద్రం తధా శుభ్రం కేయూరాన్ సర్వ బాహుషు
నూపురౌ విమలౌ తద్వ ద్గ్రైవేయకమనుత్తమమ్ ||26||

అంగుళీయకరత్నాని సమస్తాస్వంగుళీషు చ
విశ్వ కర్మా దదౌ తస్యై పరశుం చాతి నిర్మలం ||27||

అస్త్రాణ్యనేకరూపాణి తథా‌உభేద్యం చ దంశనమ్|
అమ్లాన పంకజాం మాలాం శిరస్యు రసి చాపరామ్||28||

అదదజ్జలధిస్తస్యై పంకజం చాతిశోభనమ్|
హిమవాన్ వాహనం సింహం రత్నాని వివిధానిచ ||29||

దదావశూన్యం సురయా పానపాత్రం దనాధిపః|
శేషశ్చ సర్వ నాగేశో మహామణి విభూషితమ్ ||30||

నాగహారం దదౌ తస్యై ధత్తే యః పృథివీమిమామ్|
అన్యైరపి సురైర్దేవీ భూషణైః ఆయుధైస్తథాః ||31||

సమ్మానితా ననాదోచ్చైః సాట్టహాసం ముహుర్ముహు|
తస్యానాదేన ఘోరేణ కృత్స్న మాపూరితం నభః ||32||

అమాయతాతిమహతా ప్రతిశబ్దో మహానభూత్|
చుక్షుభుః సకలాలోకాః సముద్రాశ్చ చకంపిరే ||33||

చచాల వసుధా చేలుః సకలాశ్చ మహీధరాః|
జయేతి దేవాశ్చ ముదా తామూచుః సింహవాహినీమ్ ||34||

తుష్టువుర్మునయశ్చైనాం భక్తినమ్రాత్మమూర్తయః|
దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమ్ అమరారయః ||35||

సన్నద్ధాఖిలసైన్యాస్తే సముత్తస్థురుదాయుదాః|
ఆః కిమేతదితి క్రోధాదాభాష్య మహిషాసురః ||36||

అభ్యధావత తం శబ్దమ్ అశేషైరసురైర్వృతః|
స దదర్ష తతో దేవీం వ్యాప్తలోకత్రయాం త్విషా ||37||

పాదాక్రాంత్యా నతభువం కిరీటోల్లిఖితాంబరామ్|
క్షోభితాశేషపాతాళాం ధనుర్జ్యానిఃస్వనేన తామ్ ||38||

దిశో భుజసహస్రేణ సమంతాద్వ్యాప్య సంస్థితామ్|
తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తయా దేవ్యా సురద్విషాం ||39||

శస్త్రాస్త్రైర్భహుధా ముక్తైరాదీపితదిగంతరమ్|
మహిషాసురసేనానీశ్చిక్షురాఖ్యో మహాసురః ||40||

యుయుధే చమరశ్చాన్యైశ్చతురంగబలాన్వితః|
రథానామయుతైః షడ్భిః రుదగ్రాఖ్యో మహాసురః ||41||

అయుధ్యతాయుతానాం చ సహస్రేణ మహాహనుః|
పంచాశద్భిశ్చ నియుతైరసిలోమా మహాసురః ||42||

అయుతానాం శతైః షడ్భిఃర్భాష్కలో యుయుధే రణే|
గజవాజి సహస్రౌఘై రనేకైః పరివారితః ||43||

వృతో రథానాం కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యత|
బిడాలాఖ్యో‌உయుతానాం చ పంచాశద్భిరథాయుతైః ||44||

యుయుధే సంయుగే తత్ర రథానాం పరివారితః|
అన్యే చ తత్రాయుతశో రథనాగహయైర్వృతాః ||45||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా సహ తత్ర మహాసురాః|
కోటికోటిసహస్త్రైస్తు రథానాం దంతినాం తథా ||46||

హయానాం చ వృతో యుద్ధే తత్రాభూన్మహిషాసురః|
తోమరైర్భింధిపాలైశ్చ శక్తిభిర్ముసలైస్తథా ||47||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా ఖడ్గైః పరసుపట్టిసైః|
కేచిచ్ఛ చిక్షిపుః శక్తీః కేచిత్ పాశాంస్తథాపరే ||48||

దేవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు తే తాం హంతుం ప్రచక్రముః|
సాపి దేవీ తతస్తాని శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చండికా ||49||

లీల యైవ ప్రచిచ్ఛేద నిజశస్త్రాస్త్రవర్షిణీ|
అనాయస్తాననా దేవీ స్తూయమానా సురర్షిభిః ||50||

ముమోచాసురదేహేషు శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేశ్వరీ|
సో‌உపి క్రుద్ధో ధుతసటో దేవ్యా వాహనకేసరీ ||51||

చచారాసుర సైన్యేషు వనేష్వివ హుతాశనః|
నిఃశ్వాసాన్ ముముచేయాంశ్చ యుధ్యమానారణే‌உంబికా||52||

త ఏవ సధ్యసంభూతా గణాః శతసహస్రశః|
యుయుధుస్తే పరశుభిర్భిందిపాలాసిపట్టిశైః ||53||

నాశయంతో‌உఅసురగణాన్ దేవీశక్త్యుపబృంహితాః|
అవాదయంతా పటహాన్ గణాః శఙాం స్తథాపరే ||54||

మృదంగాంశ్చ తథైవాన్యే తస్మిన్యుద్ధ మహోత్సవే|
తతోదేవీ త్రిశూలేన గదయా శక్తివృష్టిభిః||55||

ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో నిజఘాన మహాసురాన్|
పాతయామాస చైవాన్యాన్ ఘంటాస్వనవిమోహితాన్ ||56||

అసురాన్ భువిపాశేన బధ్వాచాన్యానకర్షయత్|
కేచిద్ ద్విధాకృతా స్తీక్ష్ణైః ఖడ్గపాతైస్తథాపరే ||57||

విపోథితా నిపాతేన గదయా భువి శేరతే|
వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం ముసలేన భృశం హతాః ||58||

కేచిన్నిపతితా భూమౌ భిన్నాః శూలేన వక్షసి|
నిరంతరాః శరౌఘేన కృతాః కేచిద్రణాజిరే ||59||

శల్యానుకారిణః ప్రాణాన్ మముచుస్త్రిదశార్దనాః|
కేషాంచిద్బాహవశ్చిన్నాశ్చిన్నగ్రీవాస్తథాపరే ||60||

శిరాంసి పేతురన్యేషామ్ అన్యే మధ్యే విదారితాః|
విచ్ఛిన్నజజ్ఘాస్వపరే పేతురుర్వ్యాం మహాసురాః ||61||

ఏకబాహ్వక్షిచరణాః కేచిద్దేవ్యా ద్విధాకృతాః|
ఛిన్నేపి చాన్యే శిరసి పతితాః పునరుత్థితాః ||62||

కబంధా యుయుధుర్దేవ్యా గృహీతపరమాయుధాః|
ననృతుశ్చాపరే తత్ర యుద్దే తూర్యలయాశ్రితాః ||63||

కబంధాశ్చిన్నశిరసః ఖడ్గశక్య్తృష్టిపాణయః|
తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషంతో దేవీ మన్యే మహాసురాః ||64||

పాతితై రథనాగాశ్వైః ఆసురైశ్చ వసుంధరా|
అగమ్యా సాభవత్తత్ర యత్రాభూత్ స మహారణః ||65||

శోణితౌఘా మహానద్యస్సద్యస్తత్ర విసుస్రువుః|
మధ్యే చాసురసైన్యస్య వారణాసురవాజినామ్ ||66||

క్షణేన తన్మహాసైన్యమసురాణాం తథా‌உంబికా|
నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిస్తృణదారు మహాచయమ్ ||67||

సచ సింహో మహానాదముత్సృజన్ ధుతకేసరః|
శరీరేభ్యో‌உమరారీణామసూనివ విచిన్వతి ||68||

దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం తథాసురైః|
యథైషాం తుష్టువుర్దేవాః పుష్పవృష్టిముచో దివి ||69||

జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే మహిషాసురసైన్యవధో నామ ద్వితీయో‌உధ్యాయః||

ఆహుతి
ఓం హ్రీం సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై అష్టావింశతి వర్ణాత్మికాయై లక్శ్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా |

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram Lyrics in English

mahisasura sainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah ||
asya sapta satimadhyama caritrasya visnur ṛsih | usnik chandah | srimahalaksmidevata| sakambhari saktih | durga bijam | vayustattvam | yajurvedah svarupam | sri mahalaksmiprityarthe madhyama caritra jape viniyogah ||

dhyanam
om aksasrakparasum gadesukulisam padmam dhanuh kundikam
dandam saktimasim ca carma jalajam ghantam surabhajanam |
sulam pasasudarsane ca dadhatim hastaih pravaḷa prabham
seve sairibhamardinimiha mahalaksmim sarojasthitam ||

ṛsiruvaca ||1||

devasuramabhudyuddham purnamabdasatam pura|
mahise‌உsuranam adhipe devanañca purandare ||2||

tatrasurairmahaviryirdevasainyam parajitam|
jitva ca sakalan devan indro‌உbhunmahisasurah ||3||

tatah parajita devah padmayonim prajapatim|
puraskṛtyagatastatra yatresa garudadhvajau ||4||

yathavṛttam tayostadvan mahisasuracestitam|
tridasah kathayamasurdevabhibhavavistaram ||5||

suryendragnyanilendunam yamasya varunasya ca
anyesam cadhikaransa svayamevadhitistati ||6||

svargannirakṛtah sarve tena deva gana bhuvih|
vicaranti yatha martya mahisena duratmana ||7||

etadvah kathitam sarvam amararivicestitam|
saranam vah prapannah smo vadhastasya vicintyatam ||8||

ittham nisamya devanam vacamsi madhusudhanah
cakara kopam sambhusca bhrukutikutilananau ||9||

tato‌உtikopapurnasya cakrino vadanattatah|
niscakrama mahattejo brahmanah saṅkarasya ca ||10||

anyesam caiva devanam sakradinam sariratah|
nirgatam sumahattejah staccaikyam samagacchata ||11||

ativa tejasah kutam jvalantamiva parvatam|
dadṛsuste surastatra jvalavyaptadigantaram ||12||

atulam tatra tattejah sarvadeva sarirajam|
ekastham tadabhunnari vyaptalokatrayam tvisa ||13||

yadabhucchambhavam tejah stenajayata tanmukham|
yamyena cabhavan kesa bahavo visnutejasa ||14||

saumyena stanayoryugmam madhyam caindrena cabhavat|
varunena ca jaṅghoru nitambastejasa bhuvah ||15||

brahmanastejasa padau tadaṅguḷyo‌உrka tejasa|
vasunam ca karaṅguḷyah kauberena ca nasika ||16||

tasyastu dantah sambhuta prajapatyena tejasa
nayanatritayam jaṅñe tatha pavakatejasa ||17||

bhruvau ca sandhyayostejah sravanavanilasya ca
anyesam caiva devanam sambhavastejasam siva ||18||

tatah samasta devanam tejorasisamudbhavam|
tam vilokya mudam prapuh amara mahisarditah ||19||

sulam suladviniskṛsya dadau tasyai pinakadhṛk|
cakram ca dattavan kṛsnah samutpatya svacakratah ||20||

saṅkham ca varunah saktim dadau tasyai hutasanah
maruto dattavamscapam banapurne tathesudhi ||21||

vajramindrah samutpatya kulisadamaradhipah|
dadau tasyai sahasrakso ghantamairavatadgajat ||22||

kaladandadyamo dandam pasam cambupatirdadau|
prajapatiscaksamalam dadau brahma kamandalam ||23||

samastaromakupesu nija rasmin divakarah
kalasca dattavan khadgam tasyah scarma ca nirmalam ||24||

ksirodascamalam haram ajare ca tathambare
cudamanim tathadivyam kundale katakanica ||25||

ardhacandram tadha subhram keyuran sarva bahusu
nupurau vimalau tadva dgraiveyakamanuttamam ||26||

aṅguḷiyakaratnani samastasvaṅguḷisu ca
visva karma dadau tasyai parasum cati nirmalam ||27||

astranyanekarupani tatha‌உbhedyam ca damsanam|
amlana paṅkajam malam sirasyu rasi caparam||28||

adadajjaladhistasyai paṅkajam catisobhanam|
himavan vahanam simham ratnani vividhanica ||29||

dadavasunyam suraya panapatram danadhipah|
sesasca sarva nageso mahamani vibhusitam ||30||

nagaharam dadau tasyai dhatte yah pṛthivimimam|
anyairapi surairdevi bhusanaih ayudhaistathah ||31||

sammanita nanadoccaih sattahasam muhurmuhu|
tasyanadena ghorena kṛtsna mapuritam nabhah ||32||

amayatatimahata pratisabdo mahanabhut|
cuksubhuh sakalalokah samudrasca cakampire ||33||

cacala vasudha celuh sakalasca mahidharah|
jayeti devasca muda tamucuh simhavahinim ||34||

tustuvurmunayascainam bhaktinamratmamurtayah|
dṛstva samastam saṅksubdham trailokyam amararayah ||35||

sannaddhakhilasainyaste samuttasthurudayudah|
ah kimetaditi krodhadabhasya mahisasurah ||36||

abhyadhavata tam sabdam asesairasurairvṛtah|
sa dadarsa tato devim vyaptalokatrayam tvisa ||37||

padakrantya natabhuvam kiritollikhitambaram|
ksobhitasesapataḷam dhanurjyanihsvanena tam ||38||

diso bhujasahasrena samantadvyapya samsthitam|
tatah pravavṛte yuddham taya devya suradvisam ||39||

sastrastrairbhahudha muktairadipitadigantaram|
mahisasurasenanisciksurakhyo mahasurah ||40||

yuyudhe camarascanyaiscaturaṅgabalanvitah|
rathanamayutaih sadbhih rudagrakhyo mahasurah ||41||

ayudhyatayutanam ca sahasrena mahahanuh|
pañcasadbhisca niyutairasiloma mahasurah ||42||

ayutanam sataih sadbhihrbhaskalo yuyudhe rane|
gajavaji sahasraughai ranekaih parivaritah ||43||

vṛto rathanam kotya ca yuddhe tasminnayudhyata|
bidalakhyo‌உyutanam ca pañcasadbhirathayutaih ||44||

yuyudhe samyuge tatra rathanam parivaritah|
anye ca tatrayutaso rathanagahayairvṛtah ||45||

yuyudhuh samyuge devya saha tatra mahasurah|
kotikotisahastraistu rathanam dantinam tatha ||46||

hayanam ca vṛto yuddhe tatrabhunmahisasurah|
tomarairbhindhipalaisca saktibhirmusalaistatha ||47||

yuyudhuh samyuge devya khadgaih parasupattisaih|
keciccha ciksipuh saktih kecit pasamstathapare ||48||

devim khadgapraharaistu te tam hantum pracakramuh|
sapi devi tatastani sastranyastrani candika ||49||

lila yaiva praciccheda nijasastrastravarsini|
anayastanana devi stuyamana surarsibhih ||50||

mumocasuradehesu sastranyastrani cesvari|
so‌உpi kruddho dhutasato devya vahanakesari ||51||

cacarasura sainyesu vanesviva hutasanah|
nihsvasan mumuceyamsca yudhyamanarane‌உmbika||52||

ta eva sadhyasambhuta ganah satasahasrasah|
yuyudhuste parasubhirbhindipalasipattisaih ||53||

nasayanto‌உasuraganan devisaktyupabṛmhitah|
avadayanta patahan ganah saṅam stathapare ||54||

mṛdaṅgamsca tathaivanye tasminyuddha mahotsave|
tatodevi trisulena gadaya saktivṛstibhih||55||

khadgadibhisca sataso nijaghana mahasuran|
patayamasa caivanyan ghantasvanavimohitan ||56||

asuran bhuvipasena badhvacanyanakarsayat|
kecid dvidhakṛta stiksnaih khadgapataistathapare ||57||

vipothita nipatena gadaya bhuvi serate|
vemusca kecidrudhiram musalena bhṛsam hatah ||58||

kecinnipatita bhumau bhinnah sulena vaksasi|
nirantarah saraughena kṛtah kecidranajire ||59||

salyanukarinah pranan mamucustridasardanah|
kesañcidbahavascinnascinnagrivastathapare ||60||

siramsi peturanyesam anye madhye vidaritah|
vicchinnajajghasvapare petururvyam mahasurah ||61||

ekabahvaksicaranah keciddevya dvidhakṛtah|
chinnepi canye sirasi patitah punarutthitah ||62||

kabandha yuyudhurdevya gṛhitaparamayudhah|
nanṛtuscapare tatra yudde turyalayasritah ||63||

kabandhascinnasirasah khadgasakytṛstipanayah|
tistha tistheti bhasanto devi manye mahasurah ||64||

patitai rathanagasvaih asuraisca vasundhara|
agamya sabhavattatra yatrabhut sa maharanah ||65||

sonitaugha mahanadyassadyastatra visusruvuh|
madhye casurasainyasya varanasuravajinam ||66||

ksanena tanmahasainyamasuranam tatha‌உmbika|
ninye ksayam yatha vahnistṛnadaru mahacayam ||67||

saca simho mahanadamutsṛjan dhutakesarah|
sarirebhyo‌உmararinamasuniva vicinvati ||68||

devya ganaisca taistatra kṛtam yuddham tathasuraih|
yathaisam tustuvurdevah puspavṛstimuco divi ||69||

jaya jaya sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye mahisasurasainyavadho nama dvitiyo‌உdhyayah||

ahuti
om hrim saṅgayai sayudhayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai astavimsati varnatmikayai laksmi bijadistayai mahahutim samarpayami namah svaha |