Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 Stotram in Kannada:

ದೇವ್ಯಾ ದೂತ ಸಂವಾದೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ||
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರ ಋಷಿಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂಧಃ |ಭೀಮಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಭ್ರಾಮರೀ ಬೀಜಮ್ | ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ವಮ್ | ಸಾಮವೇದಃ | ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ | ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಘಂಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖ ಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಧದತೀಂ ಘನಾಂತವಿಲಸಚ್ಛೀತಾಂಶುತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಂ
ಗೌರೀ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ ಆಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಭಜೇ ಶುಂಭಾದಿದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಂ||

||ಋಷಿರುವಾಚ|| || 1 ||

ಪುರಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಾಭ್ಯಾಮಸುರಾಭ್ಯಾಂ ಶಚೀಪತೇಃ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಯಙ್ಞ್ಯ ಭಾಗಾಶ್ಚ ಹೃತಾ ಮದಬಲಾಶ್ರಯಾತ್ ||2||

ತಾವೇವ ಸೂರ್ಯತಾಮ್ ತದ್ವದಧಿಕಾರಂ ತಥೈಂದವಂ
ಕೌಬೇರಮಥ ಯಾಮ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಂತೇ ವರುಣಸ್ಯ ಚ
ತಾವೇವ ಪವನರ್ದ್ಧಿ‌உಂ ಚ ಚಕ್ರತುರ್ವಹ್ನಿ ಕರ್ಮಚ
ತತೋ ದೇವಾ ವಿನಿರ್ಧೂತಾ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯಾಃ ಪರಾಜಿತಾಃ ||3||

ಹೃತಾಧಿಕಾರಾಸ್ತ್ರಿದಶಾಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವೇ ನಿರಾಕೃತಾ|
ಮಹಾಸುರಾಭ್ಯಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಸಂಸ್ಮರಂತ್ಯಪರಾಜಿತಾಂ ||4||
ತಯಾಸ್ಮಾಕಂ ವರೋ ದತ್ತೋ ಯಧಾಪತ್ಸು ಸ್ಮೃತಾಖಿಲಾಃ|
ಭವತಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ಪರಮಾಪದಃ ||5||
ಇತಿಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ದೇವಾ ಹಿಮವಂತಂ ನಗೇಶ್ವರಂ|
ಜಗ್ಮುಸ್ತತ್ರ ತತೋ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಂ ಪ್ರತುಷ್ಟುವುಃ ||6||

ದೇವಾ ಊಚುಃ
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ|
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮತಾಂ ||7||

ರೌದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಗೌರ್ಯೈ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ಚೇಂದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ಸುಖಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ||8||

ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ಪ್ರಣತಾ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ|
ನೈರೃತ್ಯೈ ಭೂಭೃತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ||9||

ದುರ್ಗಾಯೈ ದುರ್ಗಪಾರಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ
ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ||10||

ಅತಿಸೌಮ್ಯತಿರೌದ್ರಾಯೈ ನತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನಮೋ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಕೃತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||11||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ಧಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||12 ||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||13||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||14||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||15||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||16||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||17||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||18||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ತೃಷ್ಣಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||19||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕ್ಷಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||20||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||21||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಲಜ್ಜಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||22||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||23||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||24||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||25||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||26||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||27||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಸ್ಮೃತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||28||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||29||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ತುಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||30||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||31||

ಯಾದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷೂ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||32||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ|
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||33||

ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತ ದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ,ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋನಮಃ ||34||

ಸ್ತುತಾಸುರೈಃ ಪೂರ್ವಮಭೀಷ್ಟ ಸಂಶ್ರಯಾತ್ತಥಾ
ಸುರೇಂದ್ರೇಣ ದಿನೇಷುಸೇವಿತಾ|
ಕರೋತುಸಾ ನಃ ಶುಭಹೇತುರೀಶ್ವರೀ
ಶುಭಾನಿ ಭದ್ರಾಣ್ಯ ಭಿಹಂತು ಚಾಪದಃ ||35||

ಯಾ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಚೋದ್ಧತದೈತ್ಯತಾಪಿತೈ
ರಸ್ಮಾಭಿರೀಶಾಚಸುರೈರ್ನಮಶ್ಯತೇ|
ಯಾಚ ಸ್ಮತಾ ತತ್‍ಕ್ಷಣ ಮೇವ ಹಂತಿ ನಃ
ಸರ್ವಾ ಪದೋಭಕ್ತಿವಿನಮ್ರಮೂರ್ತಿಭಿಃ ||36||

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಏವಂ ಸ್ತವಾಭಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರ ಪಾರ್ವತೀ|
ಸ್ನಾತುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ತೋಯೇ ಜಾಹ್ನವ್ಯಾ ನೃಪನಂದನ ||37||

ಸಾಬ್ರವೀತ್ತಾನ್ ಸುರಾನ್ ಸುಭ್ರೂರ್ಭವದ್ಭಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ‌உತ್ರ ಕಾ
ಶರೀರಕೋಶತಶ್ಚಾಸ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ಭೂತಾ‌உ ಬ್ರವೀಚ್ಛಿವಾ ||38||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮೈತತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಶುಂಭದೈತ್ಯ ನಿರಾಕೃತೈಃ
ದೇವೈಃ ಸಮೇತೈಃ ಸಮರೇ ನಿಶುಂಭೇನ ಪರಾಜಿತೈಃ ||39||

ಶರೀರಕೋಶಾದ್ಯತ್ತಸ್ಯಾಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ನಿಃಸೃತಾಂಬಿಕಾ|
ಕೌಶಿಕೀತಿ ಸಮಸ್ತೇಷು ತತೋ ಲೋಕೇಷು ಗೀಯತೇ ||40||

ತಸ್ಯಾಂವಿನಿರ್ಗತಾಯಾಂ ತು ಕೃಷ್ಣಾಭೂತ್ಸಾಪಿ ಪಾರ್ವತೀ|
ಕಾಳಿಕೇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮಾಚಲಕೃತಾಶ್ರಯಾ ||41||

ತತೋ‌உಂಬಿಕಾಂ ಪರಂ ರೂಪಂ ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ |
ದದರ್ಶ ಚಣ್ದೋ ಮುಣ್ದಶ್ಚ ಭೃತ್ಯೌ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||42||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಶುಂಭಾಯ ಚಾಖ್ಯಾತಾ ಸಾತೀವ ಸುಮನೋಹರಾ|
ಕಾಪ್ಯಾಸ್ತೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಸ ಯಂತೀ ಹಿಮಾಚಲಮ್ ||43||

ನೈವ ತಾದೃಕ್ ಕ್ವಚಿದ್ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಂ ಕೇನಚಿದುತ್ತಮಮ್|
ಙ್ಞಾಯತಾಂ ಕಾಪ್ಯಸೌ ದೇವೀ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಚಾಸುರೇಶ್ವರ ||44||

ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ ಮತಿಚಾರ್ವಂಜ್ಗೀ ದ್ಯೋತಯಂತೀದಿಶಸ್ತ್ವಿಷಾ|
ಸಾತುತಿಷ್ಟತಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ತಾಂ ಭವಾನ್ ದ್ರಷ್ಟು ಮರ್ಹತಿ ||45||

ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಮಣಯೋ ಗಜಾಶ್ವಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ|
ತ್ರೈ ಲೋಕ್ಯೇತು ಸಮಸ್ತಾನಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಭಾಂತಿತೇ ಗೃಹೇ ||46||

ಐರಾವತಃ ಸಮಾನೀತೋ ಗಜರತ್ನಂ ಪುನರ್ದರಾತ್|
ಪಾರಿಜಾತ ತರುಶ್ಚಾಯಂ ತಥೈವೋಚ್ಚೈಃ ಶ್ರವಾ ಹಯಃ ||47||

ವಿಮಾನಂ ಹಂಸಸಂಯುಕ್ತಮೇತತ್ತಿಷ್ಠತಿ ತೇ‌உಂಗಣೇ|
ರತ್ನಭೂತ ಮಿಹಾನೀತಂ ಯದಾಸೀದ್ವೇಧಸೋ‌உದ್ಭುತಂ ||48||

ನಿಧಿರೇಷ ಮಹಾ ಪದ್ಮಃ ಸಮಾನೀತೋ ಧನೇಶ್ವರಾತ್|
ಕಿಂಜಲ್ಕಿನೀಂ ದದೌ ಚಾಬ್ಧಿರ್ಮಾಲಾಮಮ್ಲಾನಪಜ್ಕಜಾಂ ||49||

ಛತ್ರಂ ತೇವಾರುಣಂ ಗೇಹೇ ಕಾಂಚನಸ್ರಾವಿ ತಿಷ್ಠತಿ|
ತಥಾಯಂ ಸ್ಯಂದನವರೋ ಯಃ ಪುರಾಸೀತ್ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ||50||

ಮೃತ್ಯೋರುತ್ಕ್ರಾಂತಿದಾ ನಾಮ ಶಕ್ತಿರೀಶ ತ್ವಯಾ ಹೃತಾ|
ಪಾಶಃ ಸಲಿಲ ರಾಜಸ್ಯ ಭ್ರಾತುಸ್ತವ ಪರಿಗ್ರಹೇ ||51||

ನಿಶುಂಭಸ್ಯಾಬ್ಧಿಜಾತಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾ ರತ್ನ ಜಾತಯಃ|
ವಹ್ನಿಶ್ಚಾಪಿ ದದೌ ತುಭ್ಯ ಮಗ್ನಿಶೌಚೇ ಚ ವಾಸಸೀ ||52||

ಏವಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ರತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನ್ಯಾಹೃತಾನಿ ತೇ
ಸ್ತ್ರ್ರೀ ರತ್ನ ಮೇಷಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ತ್ವಯಾ ಕಸ್ಮಾನ್ನ ಗೃಹ್ಯತೇ ||53||

ಋಷಿರುವಾಚ|
ನಿಶಮ್ಯೇತಿ ವಚಃ ಶುಂಭಃ ಸ ತದಾ ಚಂಡಮುಂಡಯೋಃ|
ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಸುಗ್ರೀವಂ ದೂತಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಂ ||54||

ಇತಿ ಚೇತಿ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಸಾ ಗತ್ವಾ ವಚನಾನ್ಮಮ|
ಯಥಾ ಚಾಭ್ಯೇತಿ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಲಘು ||55||

ಸತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಶೈಲೋದ್ದೋಶೇ‌உತಿಶೋಭನೇ|
ಸಾದೇವೀ ತಾಂ ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ ||56||

ದೂತ ಉವಾಚ||
ದೇವಿ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರಃ ಶುಂಭಸ್ತ್ರೆಲೋಕ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
ದೂತೋ‌உಹಂ ಪ್ರೇಷಿ ತಸ್ತೇನ ತ್ವತ್ಸಕಾಶಮಿಹಾಗತಃ ||57||

ಅವ್ಯಾಹತಾಙ್ಞಃ ಸರ್ವಾಸು ಯಃ ಸದಾ ದೇವಯೋನಿಷು|
ನಿರ್ಜಿತಾಖಿಲ ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಸ ಯದಾಹ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ||58||

ಮಮತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಖಿಲಂ ಮಮದೇವಾ ವಶಾನುಗಾಃ|
ಯಙ್ಞಭಾಗಾನಹಂ ಸರ್ವಾನುಪಾಶ್ನಾಮಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||59||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇವರರತ್ನಾನಿ ಮಮ ವಶ್ಯಾನ್ಯಶೇಷತಃ|
ತಥೈವ ಗಜರತ್ನಂ ಚ ಹೃತಂ ದೇವೇಂದ್ರವಾಹನಂ ||60||

ಕ್ಷೀರೋದಮಥನೋದ್ಭೂತ ಮಶ್ವರತ್ನಂ ಮಮಾಮರೈಃ|
ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸಸಂಙ್ಞಂ ತತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿತಂ ||61||

ಯಾನಿಚಾನ್ಯಾನಿ ದೇವೇಷು ಗಂಧರ್ವೇಷೂರಗೇಷು ಚ |
ರತ್ನಭೂತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ತಾನಿ ಮಯ್ಯೇವ ಶೋಭನೇ ||62||

ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಭೂತಾಂ ತಾಂ ದೇವೀಂ ಲೋಕೇ ಮನ್ಯಾ ಮಹೇ ವಯಂ|
ಸಾ ತ್ವಮಸ್ಮಾನುಪಾಗಚ್ಛ ಯತೋ ರತ್ನಭುಜೋ ವಯಂ ||63||

ಮಾಂವಾ ಮಮಾನುಜಂ ವಾಪಿ ನಿಶುಂಭಮುರುವಿಕ್ರಮಮ್|
ಭಜತ್ವಂ ಚಂಚಲಾಪಾಜ್ಗಿ ರತ್ನ ಭೂತಾಸಿ ವೈ ಯತಃ ||64||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸೇ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹಾತ್|
ಏತದ್ಭುದ್ಥ್ಯಾ ಸಮಾಲೋಚ್ಯ ಮತ್ಪರಿಗ್ರಹತಾಂ ವ್ರಜ ||65||

ಋಷಿರುವಾಚ||
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾ ತದಾ ದೇವೀ ಗಂಭೀರಾಂತಃಸ್ಮಿತಾ ಜಗೌ|
ದುರ್ಗಾ ಭಗವತೀ ಭದ್ರಾ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||66||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||
ಸತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾ ನಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಯೋದಿತಮ್|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾಪಿ ತಾದೃಶಃ ||67||

ಕಿಂ ತ್ವತ್ರ ಯತ್ಪ್ರತಿಙ್ಞಾತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ತತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕಥಮ್|
ಶ್ರೂಯತಾಮಲ್ಪಭುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ತ್ಪ್ರತಿಙ್ಞಾ ಯಾ ಕೃತಾ ಪುರಾ ||68||

ಯೋಮಾಮ್ ಜಯತಿ ಸಜ್ಗ್ರಾಮೇ ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ|
ಯೋಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೇ ಸ ಮೇ ಭರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||69||

ತದಾಗಚ್ಛತು ಶುಂಭೋ‌உತ್ರ ನಿಶುಂಭೋ ವಾ ಮಹಾಸುರಃ|
ಮಾಂ ಜಿತ್ವಾ ಕಿಂ ಚಿರೇಣಾತ್ರ ಪಾಣಿಂಗೃಹ್ಣಾತುಮೇಲಘು ||70||

ದೂತ ಉವಾಚ||
ಅವಲಿಪ್ತಾಸಿ ಮೈವಂ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮಮಾಗ್ರತಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಕಃ ಪುಮಾಂಸ್ತಿಷ್ಟೇದ್ ಅಗ್ರೇ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||71||

ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ನ ವೈ ಯುಧಿ|
ಕಿಂ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸುಮ್ಮುಖೇ ದೇವಿ ಪುನಃ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ವಮೇಕಿಕಾ ||72||

ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾಃ ಸಕಲಾ ದೇವಾಸ್ತಸ್ಥುರ್ಯೇಷಾಂ ನ ಸಂಯುಗೇ|
ಶುಂಭಾದೀನಾಂ ಕಥಂ ತೇಷಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಸಿ ಸಮ್ಮುಖಮ್ ||73||

ಸಾತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಮಯೈವೋಕ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ|
ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ನಿರ್ಧೂತ ಗೌರವಾ ಮಾ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ||74||

ದೇವ್ಯುವಾಚ|
ಏವಮೇತದ್ ಬಲೀ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿವೀರ್ಯವಾನ್|
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಪ್ರತಿಙ್ಞಾ ಮೇ ಯದನಾಲೋಚಿತಾಪುರಾ ||75||

ಸತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಮಯೋಕ್ತಂ ತೇ ಯದೇತತ್ತ್ಸರ್ವ ಮಾದೃತಃ|
ತದಾಚಕ್ಷ್ವಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ಸ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಕರೋತು ಯತ್ ||76||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ದೇವ್ಯಾ ದೂತ ಸಂವಾದೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top