Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram in Tamil:

ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||

த்யானம்
னகாதீஶ்வர விஷ்த்ராம் பணி பணோத்த்ம்ஸோரு ரத்னாவளீ
பாஸ்வத் தேஹ லதாம் னிபௌ னேத்ரயோத்பாஸிதாம் |
மாலா கும்ப கபால னீரஜ கராம் சம்த்ரா அர்த சூடாம்பராம்
ஸர்வேஶ்வர பைரவாம்க னிலயாம் பத்மாவதீசிம்தயே ||

றுஷிருவாச ||1||

இத்யாகர்ண்ய வசோ தேவ்யாஃ ஸ தூதோ‌உமர்ஷபூரிதஃ |
ஸமாசஷ்ட ஸமாகம்ய தைத்யராஜாய விஸ்தராத் || 2 ||

தஸ்ய தூதஸ்ய தத்வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் ததஃ |
ஸ க்ரோதஃ ப்ராஹ தைத்யானாமதிபம் தூம்ரலோசனம் ||3||

ஹே தூம்ரலோசனாஶு த்வம் ஸ்வஸைன்ய பரிவாரிதஃ|
தாமானய பல்லாத்துஷ்டாம் கேஶாகர்ஷண விஹ்வலாம் ||4||

தத்பரித்ராணதஃ கஶ்சித்யதி வோத்திஷ்டதே‌உபரஃ|
ஸ ஹன்தவ்யோ‌உமரோவாபி யக்ஷோ கன்தர்வ ஏவ வா ||5||

றுஷிருவாச ||6||

தேனாஜ்ஞப்தஸ்ததஃ ஶீக்ரம் ஸ தைத்யோ தூம்ரலோசனஃ|
வ்றுதஃ ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாம் அஸுராணாம்த்ருதம்யமௌ ||7||

ன த்றுஷ்ட்வா தாம் ததோ தேவீம் துஹினாசல ஸம்ஸ்திதாம்|
ஜகாதோச்சைஃ ப்ரயாஹீதி மூலம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||8||

ன சேத்ப்ரீத்யாத்ய பவதீ மத்பர்தாரமுபைஷ்யதி
ததோ பலான்னயாம்யேஷ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் ||9||

தேவ்யுவாச ||10||

தைத்யேஶ்வரேண ப்ரஹிதோ பலவான்பலஸம்வ்றுதஃ|
பலான்னயஸி மாமேவம் ததஃ கிம் தே கரோம்யஹம் ||11||

றுஷிருவாச ||12||

இத்யுக்தஃ ஸோ‌உப்யதாவத்தாம் அஸுரோ தூம்ரலோசனஃ|
ஹூங்காரேணைவ தம் பஸ்ம ஸா சகாராம்பிகா ததா ||13||

அத க்ருத்தம் மஹாஸைன்யம் அஸுராணாம் ததாம்பிகா|
வவர்ஷ ஸாயுகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா ஶக்திபரஶ்வதைஃ ||14||

ததோ துதஸடஃ கோபாத்க்றுத்வா னாதம் ஸுபைரவம்|
பபாதாஸுர ஸேனாயாம் ஸிம்ஹோ தேவ்யாஃ ஸ்வவாஹனஃ ||15||

காம்ஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தைத்யானாஸ்யேன சாபாரான்|
ஆக்ரான்த்யா சாதரேண்யான் ஜகான ஸ மஹாஸுரான் ||16||

கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ னகைஃ கோஷ்டானி கேஸரீ|
ததா தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ஸி க்றுதவான் ப்றுதக் ||17||

விச்சின்னபாஹுஶிரஸஃ க்றுதாஸ்தேன ததாபரே|
பபௌச ருதிரம் கோஷ்டாதன்யேஷாம் துதகேஸரஃ ||18||

க்ஷணேன தத்பலம் ஸர்வம் க்ஷயம் னீதம் மஹாத்மனா|
தேன கேஸரிணா தேவ்யா வாஹனேனாதிகோபினா ||19||

ஶ்ருத்வா தமஸுரம் தேவ்யா னிஹதம் தூம்ரலோசனம்|
பலம் ச க்ஷயிதம் க்றுத்ஸ்னம் தேவீ கேஸரிணா ததஃ ||20||

சுகோப தைத்யாதிபதிஃ ஶும்பஃ ப்ரஸ்புரிதாதரஃ|
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்டமுண்டௌ மஹாஸுரௌ ||21||

ஹேசண்ட ஹே முண்ட பலைர்பஹுபிஃ பரிவாரிதௌ
தத்ர கச்சத கத்வா ச ஸா ஸமானீயதாம் லகு ||22||

கேஶேஷ்வாக்றுஷ்ய பத்த்வா வா யதி வஃ ஸம்ஶயோ யுதி|
ததாஶேஷா யுதைஃ ஸர்வைர் அஸுரைர்வினிஹன்யதாம் ||23||

தஸ்யாம் ஹதாயாம் துஷ்டாயாம் ஸிம்ஹே ச வினிபாதிதே|
ஶீக்ரமாகம்யதாம் பத்வா க்றுஹீத்வாதாமதாம்பிகாம் ||24||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகேமன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top