Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Lyrics in English

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Stotram in English

sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||

dhyanam
nagadhisvara vistram phani phanottmsoru ratnavaḷi
bhasvad deha latam nibhau netrayodbhasitam |
mala kumbha kapala niraja karam candra ardha cuḍhambaram
sarvesvara bhairavanga nilayam padmavaticintaye ||

rsiruvaca ||1||

ityakarnya vaco devyah sa duto‌உmarsapuritah |
samacasta samagamya daityarajaya vistarat || 2 ||

tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarat tatah |
sa krodhah praha daityanamadhipam dhumralocanam ||3||

he dhumralocanasu tvam svasainya parivaritah|
tamanaya balladdustam kesakarsana vihvalam ||4||

tatparitranadah kascidyadi vottisthate‌உparah|
sa hantavyo‌உmarovapi yakso gandharva eva va ||5||

rsiruvaca ||6||

tenannaptastatah sighram sa daityo dhumralocanah|
vrtah sastya sahasranam asuranandrutamyamau ||7||

na drstva tam tato devim tuhinacala samsthitam|
jagadoccaih prayahiti mulam sumbanisumbhayoh ||8||

na cetprityadya bhavati madbhartaramupaisyati
tato balannayamyesa kesakarsanavihvalam ||9||

devyuvaca ||10||

daityesvarena prahito balavanbalasamvrtah|
balannayasi mamevam tatah kim te karomyaham ||11||

rsiruvaca ||12||

ityuktah so‌உbhyadhavattam asuro dhumralocanah|
hunkarenaiva tam bhasma sa cakarambika tada ||13||

atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika|
vavarsa sayukaistiksnaistatha saktiparasvadhaih ||14||

tato dhutasatah kopatkrtva nadam subhairavam|
papatasura senayam simho devyah svavahanah ||15||

kamscitkarapraharena daityanasyena caparan|
akrantya cadharenyan jaghana sa mahasuran ||16||

kesancitpatayamasa nakhaih kosthani kesari|
tatha talapraharena siramsi krtavan prthak ||17||

vicchinnabahusirasah krtastena tathapare|
papauca rudhiram kosthadanyesam dhutakesarah ||18||

ksanena tadbalam sarvam ksayam nitam mahatmana|
tena kesarina devya vahanenatikopina ||19||

srutva tamasuram devya nihatam dhumralocanam|
balam ca ksayitam krtsnam devi kesarina tatah ||20||

cukopa daityadhipatih sumbhah prasphuritadharah|
annapayamasa ca tau canḍamunḍau mahasurau ||21||

hecanḍa he munḍa balairbahubhih parivaritau
tatra gacchata gatva ca sa samaniyatam laghu ||22||

kesesvakrsya baddhva va yadi vah samsayo yudhi|
tadasesa yudhaih sarvair asurairvinihanyatam ||23||

tasyam hatayam dustayam simhe ca vinipatite|
sighramagamyatam badva grhitvatamathambikam ||24||

|| svasti sri markanḍeya purane savarnikemanvantare devi mahatmye sumbhanisumbhasenanidhumralocanavadho nama sasto dhyayah ||
ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top