Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Pranava Sloki Stuti Lyrics in Kannada

Devi Pranava Sloki Stuti in Kannada:

॥ ದೇವೀ ಪ್ರಣವಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತಿ (ದಶಶ್ಲೋಕೀ) ॥
ಚೇಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಕೇಟೀ ಕದಂಬ ವನವಾಟೀಷು ನಾಕಪಟಲೀ
ಕೋಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೋಟೀಮಣೀ ಕಿರಣ ಕೋಟೀಕರಂಜಿತ ಪದಾ |
ಪಾಟೀರ ಗಂಧಿ ಕುಚ ಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪಸುತಾಮ್
ಘೋಟೀಕುಲಾದಧಿಕ ಧಾಟೀ ಮುದಾರಮುಖ ವೀಟೀರ ಸೇನತನುತಾಮ್ || ೧ ||

ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವಸೋಪಾನಧೂಳಿಚರಣಾ
ಪಾಪಾಪ ಹಸ್ವ ಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪ ನೋದ ನಿಪುಣಾ |
ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ ದುರಿತ ಕೂಪಾದುದಂಚಯತುಮಾಮ್
ರೂಪಾಧಿಕಾ ಶಿಖರಿ ಭೂಪಾಲ ವಂಶಮಣಿ ದೀಪಾಯಿತಾ ಭಗವತೀ || ೨ ||

ಯಾಳೀ ಭಿರಾತ್ತ ತನುರಾಳೀ ಲಸತ್ಪ್ರಿಯ ಕಪಾಳೀಷು ಖೇಲತಿ ಭವಾ
ವ್ಯಾಳೀನಕುಲ್ಯ ಸಿತ ಚೂಳೀ ಭರಾಚರಣ ಧೂಳೀ ಲಸನ್ಮುಣಿಗಣಾ |
ಪಾಳೀ ಭೃತಿಸ್ರವಸಿತಾಳೀ ದಳಮ್ ವಹತಿ ಯಾಳೀಕಶೋಭಿ ತಿಲಕಾ
ಸಾಳೀ ಕರೋತು ಮಮ ಕಾಳೀ ಮನಃ ಸ್ವಪದನಾಳೀಕಸೇವನ ವಿಧೌ || ೩ ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ನಿಭ ಫಾಲಾಮನಾ ಗರುಣ ಚೇಲಾನಿತಂಬಫಲಕೇ
ಕೋಲಾಹಲಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರಾಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಶೋಷಣ ರವಿಃ |
ಸ್ಥುಲಾಕುಚೇ ಜಲದ ನೀಲಾಕಚೇ ಕಲಿತ ಲೀಲಾಕದಂಬ ವಿಪಿನೇ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ದಧಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜ ತನಯಾ || ೪ ||

ಕಂಬಾವತೀವ ಸವಿಡಂಬಾಗಳೇನ ನವ ತುಂಬಾಂಗ ವೀಣ ಸವಿಧಾ
ಬಿಂಬಾಧರಾವಿನತ ಶಂಭಾಯುಧಾದಿ ನಿಕುರುಂಬಾ ಕದಂಬವಿಪಿನೇ |
ಅಂಬಾಕುರಂಗ ಮದ ಜಂಬಾಳರೋಚಿ ರಹಲಂಬಾಲಕಾ ದಿಶತು ಮೇ
ಶಂಭಾಹುಳೇಯ ಶಶಿಬಿಂಬಾಭಿರಾಮಮುಖ ಸಂಭಾಧಿತಸ್ತನಭರಾ || ೫ ||

ದಾಸಾಯಮಾನ ಸುಮಹಾಸಾ ಕದಂಬವನವಾಸಾ ಕುಸುಂಭಸುಮನೋ-
ವಾಸಾ ವಿಪಂಚಿಕೃತ ರಾಸಾವಿಧೂಯ ಮಧುಮಾಸಾರವಿಂದ ಮಧುರಾ |
ಕಾಸಾರಸೂನತತಿ ಭಾಸಾಭಿರಾಮ ತನುರಾಸಾರ ಶೀತ ಕರುಣಾ
ನಾಸಾಮಣಿ ಪ್ರವರಭಾಸಾ ಶಿವಾ ತಿಮಿರಮಾಸಾದಯೇದುಪರತಿಮ್ || ೬ ||

ನ್ಯಂಕಾಕರೇ ವಪುಷಿ ಕಂಕಾಳರಕ್ತಪುಷಿ ಕಂಕಾದಿಪಕ್ಷಿವಿಷಯೇ
ತ್ವಂಕಾಮನಾಮಯಸಿ ಕಿಂಕಾರಣಂ ಹೃದಯ ಪಂಕಾರಿಮೇಹಿ ಗಿರಿಜಾಮ್ |
ಶಂಕಾಶಿಲಾ ನಿಶಿತಟಂಕಾಯಮಾನ ಪದ ಸಂಕಾಶಮಾನ ಸುಮನೋ
ಝಂಕಾರಿ ಭೃಂಗತತಿ ಮಂಕಾನುಪೇತ ಶಶಿ ಸಂಕಾಶವಕ್ತ್ರ ಕಮಲಾಮ್ || ೭ ||

ಜಂಭಾರಿಕುಂಭಿ ಪೃಥು ಕುಂಭಾಪಹಾಸಿ ಕುಚ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾರ ಲತಿಕಾ
ರಂಭಾಕರೀಂದ್ರ ಕರಡಂಬಾಪಹೋರುಗತಿ ಡಿಂಭಾನುರಂಜಿತಪದಾ |
ಶಂಭಾವುದಾರ ಪರಿಕಂಭಾಂಕುರತ್ಪುಳಕ ಡಂಭಾನುರಾಗಪಿಸುನಾ
ಶಂಭಾಸುರಾಭರಣಗುಂಭಾ ಸದಾದಿಶತು ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಹರಣಾ || ೮ ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದನುಜಶಿಕ್ಷಾವಿಧೌ ವಿಕೃತ ದೀಕ್ಷಾ ಮನೋಹರಗುಣಾ
ಭಿಕ್ಷಾಳಿನೋ ನಟನವೀಕ್ಷಾವಿನೋದಮುಖಿ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಪ್ರಹರಣಾ |
ವೀಕ್ಷಾಂ ವಿಧೇಹಿ ಮಯಿ ದಕ್ಷಾ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಪಕ್ಷಾ ವಿಪಕ್ಷವಿಮುಖೀ
ಯಕ್ಷೇಶ ಸೇವಿತ ನಿರಾಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾವಧಾನಕಲನಾ || ೯ ||

ವಂದಾರುಲೋಕವರಸಂಧಾಯನೀ ವಿಮಲಕುಂದಾವದಾತರದನಾ
ಬೃಂದಾರಬೃಂದಮಣಿ ಬೃಂದಾರವಿಂದ ಮಕರಂದಾಭಿಷಿಕ್ತಚರಣಾ |
ಮಂದಾನಿಲಾಕಲಿತ ಮಂದಾರದಾಮಭಿರ ಮಂದಾಭಿರಾಮಮಕುಟಾ
ಮಂದಾಕಿನೀ ಜವನಬಿಂದಾನವಾ ಚಮರವಿಂದಾಸನಾ ದಿಶತು ಮೇ || ೧೦ ||

ಯತ್ರಾಶಯೋಲಗತಿ ತತ್ರಾಗಜಾಭವತು ಕುತ್ರಾಪಿ ನಿಸ್ತುಲಶುಕಾ
ಸುತ್ರಾಮ ಕಾಲ ಮುಖ ಸತ್ರಾಸನ ಪ್ರಕರ ಸುತ್ರಾಣ ಕಾರಿ ಚರಣಾ |
ಚತ್ರಾನಿಲಾತಿ ರಯ ಪತ್ರಾಭಿರಾಮ ಗುಣಮಿತ್ರಾಮರೀ ಸಮವಧೂಃ
ಕುತ್ರಾಸಹೀನ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿಸ್ಫುರಿತ ಪುತ್ರಾದಿದಾನನಿಪುಣಾ || ೧೧ ||

ಕೂಲಾತಿಗಾಮಿ ಭಯ ತೂಲಾ ವಳಿ ಜ್ವಲನ ಕೀಲಾ ನಿಜ ಸ್ತುತಿ ವಿಧಾ
ಕೋಲಾಹಲ ಕ್ಷಪಿತ ಕಾಲಾಮರೀ ಕುಶಲ ಕೀಲಾಲ ಪೋಷಣರತಾ |
ಸ್ಥೂಲಾ ಕುಚೇ ಜಲದ ನೀಲಾ ಕಚೇ ಕಲಿತ ಲೀಲಾ ಕದಂಬ ವಿಪಿನೇ
ಶೂಲಾಯುಧ ಪ್ರಣತಿ ಶೀಲಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾ || ೧೨ ||

ಇಂಧಾನಕೀರಮಣಿ ಬಂಧಾ ಭವೇ ಹೃದಯ ಬಂಧಾವತೀವರಸಿಕಾ
ಸಂಧಾವತೀ ಭುವನ ಸಂಧಾರಣೇಪ್ಯಮೃತ ಸಿಂಧಾವುದಾರನಿಲಯಾ |
ಗಂಧಾನುಭಾವ ಮುಹುರಂಧಾಳಿ ಪೀತಕಚಬಂಧಾ ಸಮರ್ಪಯತು ಮೇ
ಶಂ ಧಾಮ ಭಾನುಮಪಿರುಂಧಾನಮಾಶು ಪದಸಂಧಾನಮಪ್ಯನುಗತಾ || ೧೩ ||

Also Read:

Devi Pranava Sloki Stuti Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Devi Pranava Sloki Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top