Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devidhamashtakam Lyrics in Kannada | ದೇವೀಧಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

ದೇವೀಧಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕಸ್ಮೈಚಿದಂಘ್ರಿಪ್ರಣತಾಖಿಲೇಷ್ಟವಿಶ್ರಾಣನವ್ರೀಡಿತಕೌಸ್ತುಭಾಯ ।
ಕಾಮಾರಿವಾಮಾಂಕಜುಷೇ ಕಿರೀಟಕನಚ್ಛಶಾಂಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಧಾಮ್ನೇ ॥ 1॥

ಕಸ್ಮೈಚಿದುದ್ಯದ್ರವಿಕೋಟಿಭಾಸೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಣಾಮಪಿ ಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ ।
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ಶಸ್ತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಧಾಮ್ನೇ ॥ 2॥

ಕಸ್ಮೈಚಿದಾದ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಧಾಮ್ನೇ ಬನ್ಧೂಕಪುಷ್ಪಾಭಕಲೇಬರಾಯ ।
ಕುಲಾದ್ರಿವಂಶಾಮ್ಬುಧಿಕೌಸ್ತುಭಾಯ ಮತ್ತೇಭಕುಮ್ಭಸ್ತನಬನ್ಧುರಾಯ ॥

ಕಸ್ಮೈಚಿದಾದ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಧಾಮ್ನೇ ಭಂಡಾಸುರಾಮ್ಭೋನಿಧಿಬಾಡವಾಯ ।
ಭಕ್ತೌಘಸಂರಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾಯ ಭಾಧೀಶನೀಕಾಶಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ॥ 4॥

ಕಸ್ಮೈಚಿದಸ್ತು ಪ್ರಣತಿಃ ಕರಾಮ್ಬುಜಾತಮ್ರದಿಮ್ನಾ ಹಸತೇ ಪ್ರವಾಲಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಜನ್ಮಾವನಯೇ ಕಾಪರ್ದಿಮೋದಾಬ್ಧಿರಾಕಾರಜನೀಕರಾಯ ॥ 5॥

ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲಾಧಿಪಮಧ್ಯಶೃಂಗನಿಕೇತನಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ ।
ಕ್ರವ್ಯಾದವೈರಿಪ್ರಮುಖೇಡಿತಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣಾಮಂ ಕುತುಕಾಯ ಶಮ್ಭೌ ॥ 6॥

ಕಚಪ್ರಭಾನಿರ್ಜಿತನೀರದಾಯ ಕಸ್ತುರಿಕಾಕುಂಕುಮಲೇಪನಾಯ ।
ಬಿಮ್ಬಾಧರಾಯ ಶ್ರುತಿಬೋಧಿತಾಯ ಬನ್ಧಾಪನೋದಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಧಾಮ್ನೇ ॥ 7॥

ಕಟಾಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಪ್ರವರಾಮರಾಯ ಕಾಲಾರಿಚಿತ್ತಾಮ್ಬುಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ।
ಪಟೀಯಸೇ ಪಾಪಸಮೂಹಭೇದೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಕಸ್ಮೈಚಿದಮೋಘಧಾಮ್ನೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದೇವೀಧಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Devidhamashtakam Lyrics in Kannada | ದೇವೀಧಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top