Ashtaka

Dhanya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਧਨ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਧਨ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi:

ਤਜ੍ਜ੍ਞਾਨਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਕਰਂ ਯਦਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ
ਤਜ੍ਜ੍ਞੇਯਂ ਯਦੁਪਨਿਸ਼ਤ੍ਸੁ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਰ੍ਥਮ੍ ।
ਤੇ ਧਨ੍ਯਾ ਭੁਵਿ ਪਰਮਾਰ੍ਥਨਿਸ਼੍ਚਿਤੇਹਾਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ੍ਤੁ ਭ੍ਰਮਨਿਲਯੇ ਪਰਿਭ੍ਰਮਨ੍ਤਃ ॥ ੧॥

ਆਦੌ ਵਿਜਿਤ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਾਨ੍ਮਦਮੋਹਰਾਗ-
ਦ੍ਵੇਸ਼ਾਦਿਸ਼ਤ੍ਰੁਗਣਮਾਹਤਯੋਗਰਾਜ੍ਯਾਃ ।
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਮਤਂ ਸਮਨੁਭੂਯਪਰਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ-
ਕਾਨ੍ਤਾਸੁਖਂ ਵਨਗਹੇ ਵਿਚਰਨ੍ਤਿ ਧਨ੍ਯਾਃ ॥ ੨॥

ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਗਹੇ ਰਤਿਮਧੋਗਤਿਹੇਤੁਭੂਤਾਮ੍
ਆਤ੍ਮੇਚ੍ਛਯੋਪਨਿਸ਼ਦਰ੍ਥਰਸਂ ਪਿਬਨ੍ਤਃ ।
ਵੀਤਸ੍ਪਹਾ ਵਿਸ਼ਯਭੋਗਪਦੇ ਵਿਰਕ੍ਤਾ
ਧਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰਨ੍ਤਿ ਵਿਜਨੇਸ਼ੁ ਵਿਰਕ੍ਤਸਙ੍ਗਾਃ ॥ ੩॥

ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮਮਾਹਮਿਤਿ ਬਨ੍ਧਕਰੇ ਪਦੇ ਦ੍ਵੇ
ਮਾਨਾਵਮਾਨਸਦਸ਼ਾਃ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ ।
ਕਰ੍ਤਾਰਮਨ੍ਯਮਵਗਮ੍ਯ ਤਦਰ੍ਪਿਤਾਨਿ
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਕਰ੍ਮਪਰਿਪਾਕਫਲਾਨਿ ਧਨ੍ਯਾਃ ॥ ੪॥

ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਮਵੇਕ੍ਸ਼ਿਤਮੋਕ੍ਸ਼ਮਰ੍ਗਾ
ਭੈਕ੍ਸ਼ਾਮਤੇਨ ਪਰਿਕਲ੍ਪਿਤਦੇਹਯਾਤ੍ਰਾਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਸਂਜ੍ਞਂ
ਧਨ੍ਯਾ ਦ੍ਵਿਜਾਰਹਸਿ ਹਦ੍ਯਵਲੋਕਯਨ੍ਤਿ ॥ ੫॥

ਨਾਸਨ੍ਨ ਸਨ੍ਨ ਸਦਸਨ੍ਨ ਮਹਸਨ੍ਨਚਾਣੁ
ਨ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪੁਮਾਨ੍ਨ ਚ ਨਪੁਂਸਕਮੇਕਬੀਜਮ੍ ।
ਯੈਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਤ੍ਸਮਮੁਪਾਸਿਤਮੇਕਚਿਤ੍ਤੈਃ
ਧਨ੍ਯਾ ਵਿਰੇਜੁਰਿਤ੍ਤਰੇਭਵਪਾਸ਼ਬਦ੍ਧਾਃ ॥ ੬॥

ਅਜ੍ਞਾਨਪਙ੍ਕਪਰਿਮਗ੍ਨਮਪੇਤਸਾਰਂ
ਦੁਃਖਾਲਯਂ ਮਰਣਜਨ੍ਮਜਰਾਵਸਕ੍ਤਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਬਨ੍ਧਨਮਨਿਤ੍ਯਮਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਧਨ੍ਯਾ
ਜ੍ਞਾਨਾਸਿਨਾ ਤਦਵਸ਼ੀਰ੍ਯ ਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਨ੍ਤਿ ॥ ੭॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤੈਰਨਨ੍ਯਮਤਿਭਿਰ੍ਮਧੁਰਸ੍ਵਭਾਵੈਃ
ਏਕਤ੍ਵਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮਨੋਭਿਰਪੇਤਮੋਹੈਃ ।
ਸਾਕਂ ਵਨੇਸ਼ੁ ਵਿਜਿਤਾਤ੍ਮਪਦਸ੍ਵਰੁਪਂ
ਤਦ੍ਵਸ੍ਤੁ ਸਮ੍ਯਗਨਿਸ਼ਂ ਵਿਮਸ਼ਨ੍ਤਿ ਧਨ੍ਯਾਃ ॥ ੮॥

ਅਹਿਮਿਵ ਜਨਯੋਗਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਵਰ੍ਜਯੇਦ੍ਯਃ
ਕੁਣਪਮਿਵ ਸੁਨਾਰੀਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਕਾਮੋ ਵਿਰਾਗੀ ।
ਵਿਸ਼ਮਿਵ ਵਿਸ਼ਯਾਨ੍ਯੋ ਮਨ੍ਯਮਾਨੋ ਦੁਰਨ੍ਤਾਨ੍
ਜਯਤਿ ਪਰਮਹਂਸੋ ਮੁਕ੍ਤਿਭਾਵਂ ਸਮੇਤਿ ॥ ੯॥

ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ਜਗਦੇਵ ਨਨ੍ਦਨਵਨਂ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਾ
ਗਾਙ੍ਗਂ ਵਰਿ ਸਮਸ੍ਤਵਾਰਿਨਿਵਹਃ ਪੁਣ੍ਯਾਃ ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ।
ਵਾਚਃ ਪ੍ਰਾਕਤਸਂਸ੍ਕਤਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਵਾਰਾਣਸੀ ਮੇਦਿਨੀ
ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਿਤਿਰਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤੁਵਿਸ਼ਯਾ ਦਸ਼੍ਟੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ॥ ੧੦॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਧਨ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥