Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Lyrics in Kannada

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam in Kannada:

॥ ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥
ಋಷಿರುವಾಚ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಯಾ ತ್ರಿಧೋದಿತಾ |
ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ || ೧ ||

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ |
ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ || ೨ ||

ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಪಾದಾಂಜನಪ್ರಭಾ |
ವಿಶಾಲಯಾ ರಾಜಮಾನಾ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಮಾಲಯಾ || ೩ ||

ಸ್ಫುರದ್ದಶನದಂಷ್ಟ್ರಾ ಸಾ ಭೀಮರೂಪಾಽಪಿ ಭೂಮಿಪ |
ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಕಾಂತೀನಾಂ ಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಶ್ರಿಯಃ || ೪ ||

ಖಡ್ಗಬಾಣಗದಾಶೂಲಚಕ್ರಶಂಖಭುಶುಂಡಿಭೃತ್ |
ಪರಿಘಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಶೀರ್ಷಂ ನಿಶ್ಚ್ಯೋತದ್ರುಧಿರಂ ದಧೌ || ೫ ||

ಏಷಾ ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ದುರತ್ಯಯಾ |
ಆರಾಧಿತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾತ್ಪೂಜಾಕರ್ತುಶ್ಚರಾಚರಮ್ || ೬ ||

ಸರ್ವದೇವಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಯಾಽಽವಿರ್ಭೂತಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ |
ತ್ರಿಗುಣಾ ಸಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ || ೭ ||

ಶ್ವೇತಾನನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಸುಶ್ವೇತಸ್ತನಮಂಡಲಾ |
ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾದಾ ನೀಲಜಂಘೋರುರುನ್ಮದಾ || ೮ ||

ಸುಚಿತ್ರಜಘನಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾ |
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ಕಾಂತಿರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ || ೯ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಾ ಸಹಸ್ರಭುಜಾ ಸತೀ |
ಆಯುಧಾನ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಧಃಕರಕ್ರಮಾತ್ || ೧೦ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಂ ಬಾಣೋಽಸಿಃ ಕುಲಿಶಂ ಗದಾ |
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪರಶುಃ ಶಂಖೋ ಘಂಟಾ ಚ ಪಾಶಕಃ || ೧೧ ||

ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಶ್ಚರ್ಮ ಚಾಪಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಕಮಂಡಲುಃ |
ಅಲಂಕೃತಭುಜಾಮೇಭಿರಾಯುಧೈಃ ಕಮಲಾಸನಾಮ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯೀಮೀಶಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿಮಾಂ ನೃಪ |
ಪೂಜಯೇತ್ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಭವೇತ್ || ೧೩ ||

ಗೌರೀದೇಹಾತ್ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಯಾ ಸತ್ತ್ವೈಕಗುಣಾಶ್ರಯಾ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ || ೧೪ ||

ದಧೌ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಬಾಣಮುಸಲೇ ಶೂಲಚಕ್ರಭೃತ್ |
ಶಂಖಂ ಘಂಟಾಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಕಾರ್ಮುಕಂ ವಸುಧಾಧಿಪ || ೧೫ ||

ಏಷಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ನಿಶುಂಭಮಥಿನೀ ದೇವೀ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ || ೧೬ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಸ್ವರೂಪಾಣಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ತವ ಪಾರ್ಥಿವ |
ಉಪಾಸನಂ ಜಗನ್ಮಾತುಃ ಪೃಥಗಾಸಾಂ ನಿಶಾಮಯ || ೧೭ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸರಸ್ವತೀ |
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪೃಷ್ಠತೋ ಮಿಥುನತ್ರಯಮ್ || ೧೮ ||

ವಿರಂಚಿಃ ಸ್ವರಯಾ ಮಧ್ಯೇ ರುದ್ರೋ ಗೌರ್ಯಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ವಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪುರತೋ ದೇವತಾತ್ರಯಮ್ || ೧೯ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮೇ ಚಾಸ್ಯಾ ದಶಾನನಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇಽಷ್ಟಭುಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹತೀತಿ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೨೦ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ |
ದಶಾನನಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಸ್ತದಾ || ೨೧ ||

ಕಾಲಮೃತ್ಯೂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯೌ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಾಂತಯೇ |
ಯದಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ || ೨೨ ||

ನವಾಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತದಾ ರುದ್ರವಿನಾಯಕೌ |
ನಮೋ ದೇವ್ಯಾ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ || ೨೩ ||

ಅವತಾರತ್ರಯಾರ್ಚಾಯಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಾಸ್ತದಾಶ್ರಯಾಃ |
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ || ೨೪ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳೀ ಸೈವ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ಈಶ್ವರೀ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೫ ||

ಮಹಿಷಾಂತಕರೀ ಯೇನ ಪೂಜಿತಾ ಸ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ |
ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಮ್ || ೨೬ ||

ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಭಿರಲಂಕಾರೈರ್ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಸ್ತಥಾಕ್ಷತೈಃ |
ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಸಮನ್ವಿತೈಃ || ೨೭ ||

ರುಧಿರಾಕ್ತೇನ ಬಲಿನಾ ಮಾಂಸೇನ ಸುರಯಾ ನೃಪ |
ಬಲಿಮಾಂಸಾದಿಪೂಜೇಯಂ ವಿಪ್ರವರ್ಜ್ಯಾ ಮಯೇರಿತಾ || ೨೮ ||

ತೇಷಾಂ ಕಿಲ ಸುರಾಮಾಂಸೈರ್ನೋಕ್ತಾ ಪೂಜಾ ನೃಪ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಪ್ರಣಾಮಾಚಮನೀಯೇನ ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ || ೨೯ ||

ಸಕರ್ಪೂರೈಶ್ಚ ತಾಂಬೂಲೈರ್ಭಕ್ತಿಭಾವಸಮನ್ವಿತೈಃ |
ವಾಮಭಾಗೇಽಗ್ರತೋ ದೇವ್ಯಾಶ್ಛಿನ್ನಶೀರ್ಷಂ ಮಹಾಸುರಮ್ || ೩೦ ||

ಪೂಜಯೇನ್ಮಹಿಷಂ ಯೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮೀಶಯಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪುರತಃ ಸಿಂಹಂ ಸಮಗ್ರಂ ಧರ್ಮಮೀಶ್ವರಮ್ || ೩೧ ||

ವಾಹನಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವ್ಯಾ ಧೃತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ |
ಕುರ್ಯಾಚ್ಚ ಸ್ತವನಂ ಧೀಮಾಂಸ್ತಸ್ಯಾ ಏಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ || ೩೨ ||

ತತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ತುವೀತ ಚರಿತೈರಿಮೈಃ |
ಏಕೇನ ವಾ ಮಧ್ಯಮೇನ ನೈಕೇನೇತರಯೋರಿಹ || ೩೩ ||

ಚರಿತಾರ್ಧಂ ತು ನ ಜಪೇಜ್ಜಪಞ್ಛಿದ್ರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ || ೩೪ ||

ಕ್ಷಮಾಪಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುರತಂದ್ರಿತಃ |
ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಂ ಚ ಜುಹುಯಾತ್ಪಾಯಸಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ || ೩೫ ||

ಜುಹುಯಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಶುಭಂ ಹವಿಃ |
ಭೂಯೋ ನಾಮಪದೈರ್ದೇವೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ || ೩೬ ||

ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಹ್ವಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರೋಪ್ಯ ಚಾತ್ಮನಿ |
ಸುಚಿರಂ ಭಾವಯೇದೀಶಾಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ || ೩೭ ||

ಏವಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವೀಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೮ ||

ಯೋ ನ ಪೂಜಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಮ್ |
ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಿರ್ದಹೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೯ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಪೂಜಯ ಭೂಪಾಲ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಯಥೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಚಂಡಿಕಾಂ ಸುಖಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೪೦ ||

ಇತಿ ವೈಕೃತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top