Sri Rama Stotram

Eka Sloki Ramayana Lyrics in Hindi

Eka Sloki Ramayana in Hindi:

॥ एकश्लोकी रामायण ॥
आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम् ।
वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम् ॥
वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् ।
पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं चेतद्धि रामायणम् ॥

Also Read:

Eka Sloki Ramayana Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment