Sri Rama Stotram

Eka Sloki Ramayana Lyrics in Kannada

Eka Sloki Ramayana in Kannada:

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ರಾಮಾಯಣಂ ॥
ಆದೌ ರಾಮ ತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗಂ ಕಾಂಚನಮ್ |
ವೈದೇಹೀ ಹರಣಂ ಜಟಾಯು ಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಭಾಷಣಮ್ ||
ವಾಲೀ ನಿಗ್ರಹಣಂ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್ |
ಪಶ್ಚಾದ್ರಾವಣಕುಂಭಕರ್ಣಹನನಂ ಚೇತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Also Read:

Eka Sloki Ramayana Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment