Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Tamil and English

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Tamil and English

395 Views

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Tamil:
ககாரரூபோ கம்பீஜோ கணேஶோ கணவம்திதஃ |
கணனீயோ கணோகண்யோ கணனாதீத ஸத்குணஃ || 1 ||

ககனாதிகஸ்றுத்கம்காஸுதோகம்காஸுதார்சிதஃ |
கம்காதரப்ரீதிகரோகவீஶேட்யோகதாபஹஃ || 2 ||

கதாதரனுதோ கத்யபத்யாத்மககவித்வதஃ |
கஜாஸ்யோ கஜலக்ஷ்மீவான் கஜவாஜிரதப்ரதஃ || 3 ||

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama

கம்ஜானிரத ஶிக்ஷாக்றுத்கணிதஜ்ஞோ கணோத்தமஃ |
கம்டதானாம்சிதோகம்தா கம்டோபல ஸமாக்றுதிஃ || 4 ||

ககன வ்யாபகோ கம்யோ கமானாதி விவர்ஜிதஃ |
கம்டதோஷஹரோ கம்ட ப்ரமத்ப்ரமர கும்டலஃ || 5 ||

கதாகதஜ்ஞோ கதிதோ கதம்றுத்யுர்கதோத்பவஃ |
கம்தப்ரியோ கம்தவாஹோ கம்தஸிம்துரப்றும்தகஃ || 6 ||

கம்தாதி பூஜிதோ கவ்யபோக்தா கர்காதி ஸன்னுதஃ |
கரிஷ்டோகரபித்கர்வஹரோ கரளிபூஷணஃ || 7 ||

கவிஷ்டோகர்ஜிதாராவோ கபீரஹ்றுதயோ கதீ |
கலத்குஷ்டஹரோ கர்பப்ரதோ கர்பார்பரக்ஷகஃ || 8 ||

கர்பாதாரோ கர்பவாஸி ஶிஶுஜ்ஞான ப்ரதாயகஃ |
கருத்மத்துல்யஜவனோ கருடத்வஜவம்திதஃ || 9 ||

கயேடிதோ கயாஶ்ராத்தபலதஶ்ச கயாக்றுதிஃ |
கதாதராவதாரீச கம்தர்வனகரார்சிதஃ || 10 ||

கம்தர்வகானஸம்துஷ்டோ கருடாக்ரஜவம்திதஃ |
கணராத்ர ஸமாராத்யோ கர்ஹணஸ்துதி ஸாம்யதீஃ || 11 ||

கர்தாபனாபிர்கவ்யூதிஃ தீர்கதும்டோ கபஸ்திமான் |
கர்ஹிதாசார தூரஶ்ச கருடோபலபூஷிதஃ || 12 ||

கஜாரி விக்ரமோ கம்தமூஷவாஜீ கதஶ்ரமஃ |
கவேஷணீயோ கமனோ கஹனஸ்த முனிஸ்துதஃ || 13 ||

கவயச்சித்கம்டகபித்கஹ்வராபதவாரணஃ |
கஜதம்தாயுதோ கர்ஜத்ரிபுக்னோ கஜகர்ணிகஃ || 14 ||

கஜசர்மாமயச்சேத்தா கணாத்யக்ஷோகணார்சிதஃ |
கணிகானர்தனப்ரீதோகச்சன் கம்தபலீ ப்ரியஃ || 15 ||

கம்தகாதி ரஸாதீஶோ கணகானம்ததாயகஃ |
கரபாதிஜனுர்ஹர்தா கம்டகீகாஹனோத்ஸுகஃ || 16 ||

கம்டூஷீக்றுதவாராஶிஃ கரிமாலகிமாதிதஃ |
கவாக்ஷவத்ஸௌதவாஸீகர்பிதோ கர்பிணீனுதஃ || 17 ||

கம்தமாதனஶைலாபோ கம்டபேரும்டவிக்ரமஃ |
கதிதோ கத்கதாராவ ஸம்ஸ்துதோ கஹ்வரீபதிஃ || 18 ||

கஜேஶாய கரீயஸே கத்யேட்யோகதபீர்கதிதாகமஃ |
கர்ஹணீய குணாபாவோ கம்காதிக ஶுசிப்ரதஃ || 19 ||

கணனாதீத வித்யாஶ்ரீ பலாயுஷ்யாதிதாயகஃ |
ஏவம் ஶ்ரீகணனாதஸ்ய னாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் || 20 ||

படனாச்ச்ரவணாத் பும்ஸாம் ஶ்ரேயஃ ப்ரேமப்ரதாயகம் |
பூஜாம்தே யஃ படேன்னித்யம் ப்ரீதஸ்ஸன் தஸ்யவிக்னராட் || 21 ||

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ஶீக்ரம் ப்ரயச்சதி |
தூர்வயாப்யர்சயன் தேவமேகவிம்ஶதிவாஸரான் || 22 ||

ஏகவிம்ஶதிவாரம் யோ னித்யம் ஸ்தோத்ரம் படேத்யதி |
தஸ்ய ப்ரஸன்னோ விக்னேஶஸ்ஸர்வான் காமான் ப்ரயச்சதி || 23 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English
gakararupo gambijo ganeso ganavanditah |
gananiyo ganoganyo gananatita sadgunah || 1 ||

gaganadikasrdgangasutogangasutarcitah |
gangadharapritikarogavisedyogadapahah || 2 ||

gadadharanuto gadyapadyatmakakavitvadah |
gajasyo gajalaksmivan gajavajirathapradah || 3 ||

ganjanirata siksakrdganitanno ganottamah |
gandadanancitoganta gandopala samakrtih || 4 ||

gagana vyapako gamyo gamanadi vivarjitah |
gandadosaharo ganda bhramadbhramara kundalah || 5 ||

gatagatanno gatido gatamrtyurgatodbhavah |
gandhapriyo gandhavaho gandhasindhurabrndagah || 6 ||

gandhadi pujito gavyabhokta gargadi sannutah |
garisthogarabhidgarvaharo garaḷibhusanah || 7 ||

gavisthogarjitaravo gabhirahrdayo gadi |
galatkusthaharo garbhaprado garbharbharaksakah || 8 ||

garbhadharo garbhavasi sisunnana pradayakah |
garutmattulyajavano garudadhvajavanditah || 9 ||

gayedito gayasraddhaphaladasca gayakrtih |
gadadharavatarica gandharvanagararcitah || 10 ||

gandharvaganasantusto garudagrajavanditah |
ganaratra samaradhyo garhanastuti samyadhih || 11 ||

gartabhanabhirgavyutih dirghatundo gabhastiman |
garhitacara durasca garudopalabhusitah || 12 ||

gajari vikramo gandhamusavaji gatasramah |
gavesaniyo gamano gahanastha munistutah || 13 ||

gavayacchidgandakabhidgahvarapathavaranah |
gajadantayudho garjadripughno gajakarnikah || 14 ||

gajacarmamayacchetta ganadhyaksoganarcitah |
ganikanartanapritogacchan gandhaphali priyah || 15 ||

gandhakadi rasadhiso ganakanandadayakah |
garabhadijanurharta gandakigahanotsukah || 16 ||

gandusikrtavarasih garimalaghimadidah |
gavaksavatsaudhavasigarbhito garbhininutah || 17 ||

gandhamadanasailabho gandabherundavikramah |
gadito gadgadarava samstuto gahvaripatih || 18 ||

gajesaya gariyase gadyedyogatabhirgaditagamah |
garhaniya gunabhavo gangadika sucipradah || 19 ||

gananatita vidyasri balayusyadidayakah |
evam srigananathasya namnamastottaram satam || 20 ||

pathanacchravanat pumsam sreyah premapradayakam |
pujante yah pathennityam pritassan tasyavighnarat || 21 ||

yam yam kamayate kamam tam tam sighram prayacchati |
durvayabhyarcayan devamekavimsativasaran || 22 ||

ekavimsativaram yo nityam stotram pathedyadi |
tasya prasanno vighnesassarvan kaman prayacchati || 23 ||

|| iti sri ganapati gakara astottara satanamastotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *