Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ganesh Stotram / Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Telugu and English

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram in Telugu and English

664 Views

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Telugu:
గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః |
గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః || 1 ||

గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః |
గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః || 2 ||

గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః |
గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || 3 ||

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama

గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితఙ్ఞో గణోత్తమః |
గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః || 4 ||

గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః |
గండదోషహరో గండ భ్రమద్భ్రమర కుండలః || 5 ||

గతాగతఙ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః |
గంధప్రియో గంధవాహో గంధసింధురబృందగః || 6 ||

గంధాది పూజితో గవ్యభోక్తా గర్గాది సన్నుతః |
గరిష్ఠోగరభిద్గర్వహరో గరళిభూషణః || 7 ||

గవిష్ఠోగర్జితారావో గభీరహృదయో గదీ |
గలత్కుష్ఠహరో గర్భప్రదో గర్భార్భరక్షకః || 8 ||

గర్భాధారో గర్భవాసి శిశుఙ్ఞాన ప్రదాయకః |
గరుత్మత్తుల్యజవనో గరుడధ్వజవందితః || 9 ||

గయేడితో గయాశ్రాద్ధఫలదశ్చ గయాకృతిః |
గదాధరావతారీచ గంధర్వనగరార్చితః || 10 ||

గంధర్వగానసంతుష్టో గరుడాగ్రజవందితః |
గణరాత్ర సమారాధ్యో గర్హణస్తుతి సామ్యధీః || 11 ||

గర్తాభనాభిర్గవ్యూతిః దీర్ఘతుండో గభస్తిమాన్ |
గర్హితాచార దూరశ్చ గరుడోపలభూషితః || 12 ||

గజారి విక్రమో గంధమూషవాజీ గతశ్రమః |
గవేషణీయో గమనో గహనస్థ మునిస్తుతః || 13 ||

గవయచ్ఛిద్గండకభిద్గహ్వరాపథవారణః |
గజదంతాయుధో గర్జద్రిపుఘ్నో గజకర్ణికః || 14 ||

గజచర్మామయచ్ఛేత్తా గణాధ్యక్షోగణార్చితః |
గణికానర్తనప్రీతోగచ్ఛన్ గంధఫలీ ప్రియః || 15 ||

గంధకాది రసాధీశో గణకానందదాయకః |
గరభాదిజనుర్హర్తా గండకీగాహనోత్సుకః || 16 ||

గండూషీకృతవారాశిః గరిమాలఘిమాదిదః |
గవాక్షవత్సౌధవాసీగర్భితో గర్భిణీనుతః || 17 ||

గంధమాదనశైలాభో గండభేరుండవిక్రమః |
గదితో గద్గదారావ సంస్తుతో గహ్వరీపతిః || 18 ||

గజేశాయ గరీయసే గద్యేడ్యోగతభీర్గదితాగమః |
గర్హణీయ గుణాభావో గంగాదిక శుచిప్రదః || 19 ||

గణనాతీత విద్యాశ్రీ బలాయుష్యాదిదాయకః |
ఏవం శ్రీగణనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || 20 ||

పఠనాచ్ఛ్రవణాత్ పుంసాం శ్రేయః ప్రేమప్రదాయకమ్ |
పూజాంతే యః పఠేన్నిత్యం ప్రీతస్సన్ తస్యవిఘ్నరాట్ || 21 ||

యం యం కామయతే కామం తం తం శీఘ్రం ప్రయచ్ఛతి |
దూర్వయాభ్యర్చయన్ దేవమేకవింశతివాసరాన్ || 22 ||

ఏకవింశతివారం యో నిత్యం స్తోత్రం పఠేద్యది |
తస్య ప్రసన్నో విఘ్నేశస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్ఛతి || 23 ||

|| ఇతి శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ||

Ganesha Stotrams – Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English
gakararupo gambijo ganeso ganavanditah |
gananiyo ganoganyo gananatita sadgunah || 1 ||

gaganadikasrdgangasutogangasutarcitah |
gangadharapritikarogavisedyogadapahah || 2 ||

gadadharanuto gadyapadyatmakakavitvadah |
gajasyo gajalaksmivan gajavajirathapradah || 3 ||

ganjanirata siksakrdganitanno ganottamah |
gandadanancitoganta gandopala samakrtih || 4 ||

gagana vyapako gamyo gamanadi vivarjitah |
gandadosaharo ganda bhramadbhramara kundalah || 5 ||

gatagatanno gatido gatamrtyurgatodbhavah |
gandhapriyo gandhavaho gandhasindhurabrndagah || 6 ||

gandhadi pujito gavyabhokta gargadi sannutah |
garisthogarabhidgarvaharo garaḷibhusanah || 7 ||

gavisthogarjitaravo gabhirahrdayo gadi |
galatkusthaharo garbhaprado garbharbharaksakah || 8 ||

garbhadharo garbhavasi sisunnana pradayakah |
garutmattulyajavano garudadhvajavanditah || 9 ||

gayedito gayasraddhaphaladasca gayakrtih |
gadadharavatarica gandharvanagararcitah || 10 ||

gandharvaganasantusto garudagrajavanditah |
ganaratra samaradhyo garhanastuti samyadhih || 11 ||

gartabhanabhirgavyutih dirghatundo gabhastiman |
garhitacara durasca garudopalabhusitah || 12 ||

gajari vikramo gandhamusavaji gatasramah |
gavesaniyo gamano gahanastha munistutah || 13 ||

gavayacchidgandakabhidgahvarapathavaranah |
gajadantayudho garjadripughno gajakarnikah || 14 ||

gajacarmamayacchetta ganadhyaksoganarcitah |
ganikanartanapritogacchan gandhaphali priyah || 15 ||

gandhakadi rasadhiso ganakanandadayakah |
garabhadijanurharta gandakigahanotsukah || 16 ||

gandusikrtavarasih garimalaghimadidah |
gavaksavatsaudhavasigarbhito garbhininutah || 17 ||

gandhamadanasailabho gandabherundavikramah |
gadito gadgadarava samstuto gahvaripatih || 18 ||

gajesaya gariyase gadyedyogatabhirgaditagamah |
garhaniya gunabhavo gangadika sucipradah || 19 ||

gananatita vidyasri balayusyadidayakah |
evam srigananathasya namnamastottaram satam || 20 ||

pathanacchravanat pumsam sreyah premapradayakam |
pujante yah pathennityam pritassan tasyavighnarat || 21 ||

yam yam kamayate kamam tam tam sighram prayacchati |
durvayabhyarcayan devamekavimsativasaran || 22 ||

ekavimsativaram yo nityam stotram pathedyadi |
tasya prasanno vighnesassarvan kaman prayacchati || 23 ||

|| iti sri ganapati gakara astottara satanamastotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *