Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gaurishvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Gaurishvara Stutih in Kannada:

॥ ಗೌರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ದಿವ್ಯಂ ವಾರಿ ಕಥಂ ಯತಃ ಸುರಧುನೀ ಮೌಲೌ ಕಥಂ ಪಾವಕೋ
ದಿವ್ಯಂ ತದ್ಧಿ ವಿಲೋಚನಂ ಕಥಮಹಿರ್ದಿವ್ಯಂ ಸ ಚಾಙ್ಗೇ ತವ |
ತಸ್ಮಾದ್ದಯೂತವಿಧೌ ತ್ವಯಾದ್ಯ ಮುಷಿತೋ ಹಾರಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾ-
ಮಿತ್ಥಂ ಶೈಲಭುವಾ ವಿಹಸ್ಯ ಲಪಿತಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ವಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಸ್ಯ ಸಕೃತ್ತಿಕಾರ್ತಭರಣೀ ಮೂರ್ತಿಃಸದಾ ರೋಹಿಣೀ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಭಾದ್ರಪದಾ ಪುನರ್ವಸುಯುತಾ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾ |
ದಿಶ್ಯಾದಕ್ಷತಹಸ್ತಮೂಲಘಟಿತಾಷಾಢಾ ಮಘಾಲಙ್ಕೃತಾ
ಶ್ರೇಯೋ ವೈಶ್ರವಣಾನ್ವಿತಾ ಭಗವತೋ ನಕ್ಷತ್ರಪಾಲೀವ ವಃ || ೨ ||

ಏಷಾ ತೇ ಹರ ಕಾ ಸುಗಾತ್ರಿ ಕತಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಾ ಕಿಂ ಜಟಾ
ಹಂಸಃ ಕಿಂ ಭಜತೇ ಜಟಾಂ ನಹಿ ಶಶೀ ಚನ್ದ್ರೋ ಜಲಂ ಸೇವತೇ |
ಮುಗ್ಧೇ ಭೂತಿರಿಯಂ ಕುತೋಽತ್ರ ಸಲಿಲಂ ಭೂತಿಸ್ತರಙ್ಗಾಯತೇ
ಏವಂ ಯೋ ವಿನಿಗೂಹತೇ ತ್ರಿಪಥಗಾಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ವಃ ಶಙ್ಕರಃ || ೩ ||

ಇತಿ ಗೌರೀಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Also Read:

Gaurishvara Stutih Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Gaurishvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top