Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Gaurishvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Gaurishvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

110 Views

ಗೌರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ದಿವ್ಯಂ ವಾರಿ ಕಥಂ ಯತಃ ಸುರಧುನೀ ಮೌಲೌ ಕಥಂ ಪಾವಕೋ
ದಿವ್ಯಂ ತದ್ಧಿ ವಿಲೋಚನಂ ಕಥಮಹಿರ್ದಿವ್ಯಂ ಸ ಚಾಙ್ಗೇ ತವ |
ತಸ್ಮಾದ್ದಯೂತವಿಧೌ ತ್ವಯಾದ್ಯ ಮುಷಿತೋ ಹಾರಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾ-
ಮಿತ್ಥಂ ಶೈಲಭುವಾ ವಿಹಸ್ಯ ಲಪಿತಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ವಃ ||೧||

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಸ್ಯ ಸಕೃತ್ತಿಕಾರ್ತಭರಣೀ ಮೂರ್ತಿಃಸದಾ ರೋಹಿಣೀ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಭಾದ್ರಪದಾ ಪುನರ್ವಸುಯುತಾ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾ |
ದಿಶ್ಯಾದಕ್ಷತಹಸ್ತಮೂಲಘಟಿತಾಷಾಢಾ ಮಘಾಲಙ್ಕೃತಾ
ಶ್ರೇಯೋ ವೈಶ್ರವಣಾನ್ವಿತಾ ಭಗವತೋ ನಕ್ಷತ್ರಪಾಲೀವ ವಃ ||೨||

ಏಷಾ ತೇ ಹರ ಕಾ ಸುಗಾತ್ರಿ ಕತಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಾ ಕಿಂ ಜಟಾ
ಹಂಸಃ ಕಿಂ ಭಜತೇ ಜಟಾಂ ನಹಿ ಶಶೀ ಚನ್ದ್ರೋ ಜಲಂ ಸೇವತೇ |
ಮುಗ್ಧೇ ಭೂತಿರಿಯಂ ಕುತೋಽತ್ರ ಸಲಿಲಂ ಭೂತಿಸ್ತರಙ್ಗಾಯತೇ
ಏವಂ ಯೋ ವಿನಿಗೂಹತೇ ತ್ರಿಪಥಗಾಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ವಃ ಶಙ್ಕರಃ ||೩||

ಇತಿ ಗೌರೀಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *