Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Ramayana Lyrics in Kannada

Sri Gayatri Ramayanam in Kannada:

॥ ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ॥
ತಪಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಗ್ವಿದಾಂ ವರಮ್ |
ನಾರದಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ || ೧

ಸ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಯಜ್ಞಘ್ನಾನ್ ರಘುನಂದನಃ |
ಋಷಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಃ ಸಮ್ಯಗ್ಯಥೇಂದ್ರೋ ವಿಜಯೀ ಪುರಾ || ೨

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜನಕಭಾಷಿತಮ್ |
ವತ್ಸ ರಾಮ ಧನುಃ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ರಾಘವಮಬ್ರವೀತ್ || ೩

ತುಷ್ಟಾವಾಸ್ಯ ತದಾ ವಂಶಂ ಪ್ರವಿಷ್ಯ ಚ ವಿಶಾಂಪತೇಃ |
ಶಯನೀಯಮ್ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ತದಾಸಾದ್ಯ ವ್ಯತಿಷ್ಠತ || ೪

ವನವಾಸಂ ಹಿ ಸಂಖ್ಯಾಯ ವಾಸಾಂಸ್ಯಾಭರಣಾನಿ ಚ |
ಭರ್ತಾರಮನುಗಚ್ಛಂತ್ಯೈ ಸೀತಾಯೈ ಶ್ವಶುರೋ ದಧೌ || ೫

ರಾಜಾ ಸತ್ಯಂ ಚ ಧರ್ಮಂ ಚ ರಾಜಾ ಕುಲವತಾಂ ಕುಲಮ್ |
ರಾಜಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚೈವ ರಾಜಾ ಹಿತಕರೋ ನೃಣಾಮ್ || ೬

ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಮುಹೂರ್ತಂ ತು ದದರ್ಶ ಭರತೋ ಗುರುಮ್ |
ಉಟಜೇ ರಾಮಮಾಸೀನಂ ಜಟಾಮಂಡಲಧಾರಿಣಮ್ || ೭

ಯದಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಕೃತಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಂ ತಂ ಮಹಾಮುನಿಮ್ |
ಅದ್ಯೈವ ಗಮನೇ ಬುದ್ಧಿಂ ರೋಚಯಸ್ವ ಮಹಾಯಶಾಃ || ೮

ಭರತಸ್ಯಾರ್ಯಪುತ್ರಸ್ಯ ಶ್ವಶ್ರೂಣಾಂ ಮಮ ಚ ಪ್ರಭೋ |
ಮೃಗರೂಪಮಿದಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ವಿಸ್ಮಯಂ ಜನಯಿಷ್ಯತಿ || ೯

ಗಚ್ಛ ಶೀಘ್ರಮಿತೋ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವಂ ತಂ ಮಹಾಬಲಮ್ |
ವಯಸ್ಯಂ ತಂ ಕುರು ಕ್ಷಿಪ್ರಮಿತೋ ಗತ್ವಾಽದ್ಯ ರಾಘವ || ೧೦

ದೇಶಕಾಲೌ ಪ್ರತೀಕ್ಷಸ್ವ ಕ್ಷಮಮಾಣಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ |
ಸುಖದುಃಖಸಹಃ ಕಾಲೇ ಸುಗ್ರೀವ ವಶಗೋ ಭವ || ೧೧

ವಂದ್ಯಾಸ್ತೇ ತು ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಾಃ ತಾಪಸಾ ವೀತಕಲ್ಮಷಾಃ |
ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಶ್ಚಾಪಿ ಸೀತಾಯಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತೈಃ || ೧೨

ಸ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಪುರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಲಂಕಾಂ ತಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೀಮ್ |
ವಿಕ್ರಮೇಣ ಮಹತೇಜಾಃ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ || ೧೩

ಧನ್ಯಾ ದೇವಾಃ ಸ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ |
ಮಮ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ನಾಥಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ || ೧೪

ಮಂಗಳಾಭಿಮುಖೀ ತಸ್ಯ ಸಾ ತದಾಸೀನ್ಮಹಾಕಪೇಃ |
ಉಪತಸ್ಥೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಯತಾ ಹವ್ಯವಾಹನಮ್ || ೧೫

ಹಿತಂ ಮಹಾರ್ಥಂ ಮೃದು ಹೇತು ಸಂಹಿತಂ
ವ್ಯತೀತಕಾಲಾಯತಿ ಸಂಪ್ರತಿಕ್ಷಮಮ್ |
ನಿಶಮ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಮುಪಸ್ಥಿತಜ್ವರಃ
ಪ್ರಸಂಗವಾನುತ್ತರಮೇತದಬ್ರವೀತ್ || ೧೬

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ರಕ್ಷಸಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೋಽಯಂ ವಿಭೀಷಣಃ |
ಲಂಕೈಶ್ವರ್ಯಮ್ ಧ್ರುವಂ ಶ್ರೀಮಾನಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಕಂಟಕಮ್ || ೧೭

ಯೋ ವಜ್ರಪಾತಾಶನಿ ಸನ್ನಿಪಾತಾನ್
ನ ಚಕ್ಷುಭೇ ನಾಪಿ ಚಚಾಲ ರಾಜಾ |
ಸ ರಾಮಬಾಣಾಭಿಹತೋ ಭೃಶಾರ್ತಃ
ಚಚಾಲ ಚಾಪಂ ಚ ಮುಮೋಚ ವೀರಃ || ೧೮

ಯಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಾ ನಿಧನಂ ಗತಾಃ |
ತಂ ಮನ್ಯೇ ರಾಘವಂ ವೀರಂ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್ || ೧೯

ನ ತೇ ದದರ್ಶಿರೇ ರಾಮಂ ದಹಂತಮರಿವಾಹಿನೀಮ್ |
ಮೋಹಿತಾಃ ಪರಮಾಸ್ತ್ರೇಣ ಗಾಂಧರ್ವೇಣ ಮಾಹಾತ್ಮನಾ || ೨೦

ಪ್ರಣಮ್ಯ ದೇವತಾಭ್ಯಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಮೈಥಿಲೀ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಚೇದಮುವಾಚಾಗ್ನಿ ಸಮೀಪತಃ || ೨೧

ಚಲನಾತ್ಪರ್ವತೇಂದ್ರಸ್ಯ ಗಣಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಕಂಪಿತಾಃ |
ಚಚಾಲ ಪಾರ್ವತೀ ಚಾಪಿ ತದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ || ೨೨

ದಾರಾಃ ಪುತ್ರಾಃ ಪುರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಭೋಗಾಚ್ಛಾದನಭೋಜನಮ್ |
ಸರ್ವಮೇವಾವಿಭಕ್ತಂ ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಹರೀಶ್ವರ || ೨೩

ಯಾಮೇವ ರಾತ್ರಿಂ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಪರ್ಣಶಾಲಾಂ ಸಮಾವಿಶತ್ |
ತಾಮೇವ ರಾತ್ರಿಂ ಸೀತಾಽಪಿ ಪ್ರಸೂತಾ ದಾರಕದ್ವಯಮ್ || ೨೪

ಇದಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಗಾಯತ್ರೀಬೀಜಸಂಯುತಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Gayatri Ramayana Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Gayatri Ramayana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top