Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gita – Sandhi Vigraha and Anvaya Lyrics in Bengali

Gita – Sandhi-Vigraha and Anvaya in Bengali:

॥ গীতা সন্ধিবিগ্রহ অন্বয় ॥

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ । অর্জুনবিষাদয়োগঃ ।
অথ প্রথমঃ অধ্যায়ঃ । অর্জুন-বিষাদ যোগঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুয়ুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১-১ ॥

ধর্ম-ক্ষেত্রে কুরু-ক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুয়ুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১-১ ॥

হে সঞ্জয়! ধর্ম-ক্ষেত্রে, কুরু-ক্ষেত্রে, যুয়ুৎসবঃ সমবেতাঃ
মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্বত ?

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢং দুর্যোধনস্তদা ।
আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১-২ ॥

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডব-অনীকম্ ব্যূঢম্ দুর্যোধনঃ তদা ।
আচার্যম্ উপসঙ্গম্য রাজা বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ১-২ ॥

তদা তু পাণ্ডব-অনীকম্ ব্যূঢম্ দৃষ্ট্বা, রাজা দুর্যোধনঃ
আচার্যম্ উপসঙ্গম্য, (ইদং) বচনম্ অব্রবীৎ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ১-৩ ॥

পশ্য এতাম্ পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ আচার্য মহতীম্ চমূম্ ।
ব্যূঢাম্ দ্রুপদ-পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ১-৩ ॥

হে আচার্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ, দ্রুপদ-পুত্রেণ ব্যূঢাম্
পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ এতাম্ মহতীম্ চমূম্ পশ্য ।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
যুয়ুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ১-৪ ॥

অত্র শূরাঃ মহা-ইষু-আসাঃ ভীম-অর্জুন-সমাঃ যুধি ।
যুয়ুধানঃ বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ মহারথঃ ॥ ১-৪ ॥

অত্র, ভীম-অর্জুন-সমাঃ যুধি শূরাঃ মহা-ইষু-আসাঃ,
মহারথঃ যুয়ুধানঃ, বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ ।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্ ।
পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংগবঃ ॥ ১-৫ ॥

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশিরাজঃ চ বীর্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ শৈব্যঃ চ নর-পুঙ্গবঃ ॥ ১-৫ ॥

ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ চ, বীর্যবান্ কাশিরাজঃ চ,
পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ, নর-পুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ ।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ১-৬ ॥

যুধামন্যুঃ চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাঃ চ বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্বে এব মহারথাঃ ॥ ১-৬ ॥

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ, বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ
সৌভদ্রঃ চ, দ্রৌপদেয়াঃ চ, সর্বে মহারথাঃ এব ।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ব্রবীমি তে ॥ ১-৭ ॥

অস্মাকম্ তু বিশিষ্টাঃ যে তান্ নিবোধ দ্বিজ-উত্তম ।
নায়কাঃ মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ১-৭ ॥

হে দ্বিজ-উত্তম! অস্মাকম্ তু যে বিশিষ্টাঃ, মম সৈন্যস্য
নায়কাঃ, তান্ নিবোধ । তান্ সংজ্ঞার্থম্ তে ব্রবীমি ।

ভবান্ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ১-৮ ॥

ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ কৃপঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ তথা এব চ ॥ ১-৮ ॥

ভবান্ ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ,
অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ, তথা এব চ সৌমদত্তিঃ ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ১-৯ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ ।
নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ১-৯ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ, সর্বে মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ,
নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ যুদ্ধ-বিশারদাঃ [সন্তি]।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তং ৎবিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১-১০ ॥

অপর্যাপ্তম্ তৎ অস্মাকম্ বলম্ ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তম্ তু ইদম্ এতেষাম্ বলম্ ভীম-অভিরক্ষিতম্ ॥ ১-১০ ॥

অস্মাকম্ ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ তৎ বলম্ অপর্যাপ্তম্,
এতেষাম্ তু ভীম-অভিরক্ষিতম্ ইদম্ বলম্ পর্যাপ্তম্ (অস্তি)।
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১-১১ ॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথা-ভাগম্ অবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্বে এব হি ॥ ১-১১ ॥

ভবন্তঃ সর্বে এব হি সর্বেষু অয়নেষু চ যথা-ভাগম্ অবস্থিতাঃ
ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু ।

তস্য সঞ্জনয়ন্হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১-১২ ॥

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্ কুরু-বৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদম্ বিনদ্য উচ্চৈঃ শঙ্খম্ দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১-১২ ॥

তস্য হর্ষম্ সঞ্জনয়ন্ প্রতাপবান্ কুরু-বৃদ্ধঃ
পিতামহঃ, উচ্চৈঃ সিংহনাদম্ বিনদ্য শঙ্খম্ দধ্মৌ ।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১-১৩ ॥

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ ।
সহসা এব অভ্যহন্যন্ত সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ॥ ১-১৩ ॥

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ
সহসা এব অভ্যহন্যন্ত । সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১-১৪ ॥

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১-১৪ ॥

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ
পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১-১৫ ॥

পাঞ্চজন্যম্ হৃষীকেশঃ দেবদত্তম্ ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রম্ দধ্মৌ মহা-শঙ্খম্ ভীম-কর্মা বৃক-উদরঃ ॥ ১-১৫ ॥

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যম্, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তম্ ,
ভীম-কর্মা বৃক-উদরঃ পৌণ্ড্রম্ মহা-শঙ্খম্ দধ্মৌ ।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১-১৬ ॥

অনন্তবিজয়ম্ রাজা কুন্তী-পুত্রঃ যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষ-মণি-পুষ্পকৌ ॥ ১-১৬ ॥

কুন্তী-পুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ম্, নকুলঃ সহদেবঃ চ
সুঘোষ-মণি-পুষ্পকৌ ।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১-১৭ ॥

কাশ্যঃ চ পরম-ইষু-আসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ সাত্যকিঃ চ অপরাজিতঃ ॥ ১-১৭ ॥

পরম-ইষু-আসঃ কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ ।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্পৃথক্ ॥ ১-১৮ ॥

দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্বশঃ পৃথিবী-পতে ।
সৌভদ্রঃ চ মহা-বাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১-১৮ ॥

দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহা-বাহুঃ সৌভদ্রঃ চ,
হে পৃথিবী-পতে! পৃথক্ পৃথক্ সর্বশঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১-১৯ ॥

সঃ ঘোষঃ ধার্তরাষ্ট্রাণাম্ হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভঃ চ পৃথিবীম্ চ এব তুমুলঃ অভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১-১৯ ॥

সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীম্ চ এব ব্যনুনাদয়ন্,
ধার্ত্ররাষ্ট্রাণাম্ হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা ধার্ত্ররাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ১-২০ ॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্ররাষ্ট্রান্ কপি-ধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্র-সম্পাতে ধনুঃ উদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ১-২০ ॥

হৃষীকেশম্ তদা বাক্যম্ ইদম্ আহ মহীপতে ।

অথ কপি-ধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্ররাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা,
শস্ত্র-সম্পাতে প্রবৃত্তে (সতি) ধনুঃ উদ্যম্য
হে মহীপতে! তদা হৃষীকেশম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ১-২১ ॥

সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে রথম্ স্থাপয় মে অচ্যুত ॥ ১-২১ ॥

হে অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথম্ স্থাপয় ।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ১-২২ ॥ ॥

যাবৎ এতান্ নিরীক্ষে অহম্ যোদ্ধু-কামান্ অবস্থিতান্ ।
কৈঃ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ অস্মিন্ রণ-সমুদ্যমে ॥ ১-২২ ॥

যাবৎ অহম্ যোদ্ধু-কামান্ অবস্থিতান্ এতান্ নিরীক্ষে;
অস্মিন্ রণ-সমুদ্যমে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্ ?

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ১-২৩ ॥ ॥

যোৎস্যমানান্ অবেক্ষে অহম্ যে এতে অত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ যুদ্ধে প্রিয়-চিকীর্ষবঃ ॥ ১-২৩ ॥

দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য যুদ্ধে প্রিয়-চিকীর্ষবঃ
যে এতে অত্র সমাগতাঃ যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুডাকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িৎবা রথোত্তমম্ ॥ ১-২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্সমবেতান্কুরূনিতি ॥ ১-২৫ ॥

এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ গুডাকেশেন ভারত ।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে স্থাপয়িৎবা রথ-উত্তমম্ ॥ ১-২৪ ॥

ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্বেষাম্ চ মহী-ক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্য এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ ইতি ॥ ১-২৫ ॥

হে ভারত! এবম্ গুডাকেশেন উক্তঃ হৃষীকেশঃ, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে,
ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্বেষাম্ চ মহী-ক্ষিতাম্
রথ-উত্তমম্ স্থাপয়িৎবা, হে ‘পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্
পশ্য’, ইতি উবাচ ।

তত্রাপশ্যৎস্থিতান্পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্মাতুলান্ভ্রাতৄন্পুত্রান্পৌত্রান্সখীংস্তথা ॥ ১-২৬ ॥

শ্বশুরান্সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।
তান্সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ১-২৭ ॥

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।

তত্র অপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄন্ অথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ তথা ॥ ১-২৬ ॥

শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব সেনয়োঃ উভয়োঃ অপি ।
তান্ সমীক্ষ্য সঃ কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ ॥ ১-২৭ ॥

কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ ।

অথ পার্থঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি, তত্র স্থিতান্ পিতৄন্,
পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্,
পৌত্রান্ তথা সখীন্, শ্বশুরান্ সুহৃদঃ, চ এব অপশ্যৎ সঃ কৌন্তেয়ঃ ।
তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ,
বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুয়ুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ১-২৮ ॥

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ১-২৯ ॥

দৃষ্ট্বা ইমম্ স্বজনম্ কৃষ্ণ যুয়ুৎসুম্ সমুপস্থিতম্ ॥ ১-২৮ ॥

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখম্ চ পরিশুষ্যতি ।
বেপথুঃ চ শরীরে মে রোম-হর্ষঃ চ জায়তে ॥ ১-২৯ ॥

হে কৃষ্ণ! ইমম্ স্বজনম্ যুয়ুৎসুম্ সমুপস্থিতম্ দৃষ্ট্বা
মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখম্ চ পরিশুষ্যতি, মে শরীরে
বেপথুঃ চ রোম-হর্ষঃ চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্চৈব পরিদহ্যতে ।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ১-৩০ ॥

গাণ্ডীবম্ স্রংসতে হস্তাৎ ৎবক্ চ এব পরিদহ্যতে ।
ন চ শক্নোমি অবস্থাতুম্ ভ্রমতি ইব চ মে মনঃ ॥ ১-৩০ ॥

হস্তাৎ গাণ্ডীবম্ স্রংসতে, ৎবক্ চ এব পরিদহ্যতে,
অবস্থাতুম্ চ ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হৎবা স্বজনমাহবে ॥ ১-৩১ ॥

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ।
ন চ শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি হৎবা স্বজনম্ আহবে ॥ ১-৩১ ॥

হে কেশব! নিমিত্তানি বিপরীতানি চ পশ্যামি । আহবে চ স্বজনম্
হৎবা শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ১-৩২ ॥

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম্ কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম্ সুখানি চ ।
কিম্ নঃ রাজ্যেন গোবিন্দ কিম্ ভোগৈঃ জীবিতেন বা ॥ ১-৩২ ॥

হে কৃষ্ণ! বিজয়ম্ ন , রাজ্যম্ চ সুখানি চ ন (কাঙ্ক্ষে)।
হে গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিম্ ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ ?

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ১-৩৩ ॥

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ১-৩৪ ॥

যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতম্ নঃ রাজ্যম্ ভোগাঃ সুখানি চ ।
তে ইমে অবস্থিতাঃ যুদ্ধে প্রাণান্ ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ১-৩৩ ॥

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনঃ তথা ॥ ১-৩৪ ॥

যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যম্ কাঙ্ক্ষিতম্, ভোগাঃ সুখানি চ;
তে ইমে আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ,
মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্
ধনানি চ ত্যক্ত্বা, যুদ্ধে অবস্থিতাঃ ।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ১-৩৫ ॥

এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি ঘ্নতঃ অপি মধুসূদন ।
অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ কিম্ নু মহীকৃতে ॥ ১-৩৫ ॥

হে মধুসূদন! (মাং) ঘ্নতঃ অপি এতান্, ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি
ন হন্তুম্ ইচ্ছামি, কিম্ নু মহীকৃতে ?

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্হৎবৈতানাততায়িনঃ ॥ ১-৩৬ ॥

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দন ।
পাপম্ এব আশ্রয়েৎ অস্মান্ হৎবা এতান্ আততায়িনঃ ॥ ১-৩৬ ॥

হে জনার্দন! এতান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ
স্যাৎ ? আততায়িনঃ হৎবা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ ।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্স্ববান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হৎবা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ১-৩৭ ॥

তস্মাৎ ন অর্হাঃ বয়ম্ হন্তুম্ ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।
স্বজনম্ হি কথম্ হৎবা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ১-৩৭ ॥

হে মাধব! তস্মাৎ স্ববান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্
হন্তুম্ বয়ম্ ন অর্হাঃ । হি স্বজনম্ হৎবা (বয়ম্) কথম্
সুখিনঃ স্যাম ?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ১-৩৮ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ১-৩৯ ॥

যদি অপি এতে ন পশ্যন্তি লোভ-উপহত-চেতসঃ ।
কুল-ক্ষয়-কৃতম্ দোষম্ মিত্র-দ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ১-৩৮ ॥

কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ অস্মাভিঃ পাপাৎ অস্মান্ নিবর্তিতুম্ ।
কুল-ক্ষয়-কৃতম্ দোষম্ প্রপশ্যদ্ভিঃ জনার্দন ॥ ১-৩৯ ॥

যদি অপি এতে লোভ-উপহত-চেতসঃ কুল-ক্ষয়-কৃতম্ দোষম্,
মিত্র-দ্রোহে চ পাতকম্ ন পশ্যন্তি; হে জনার্দন! কুল-ক্ষয়-কৃতম্
দোষম্ প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুম্ কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ ?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ১-৪০ ॥

কুল-ক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুল-ধর্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্মে নষ্টে কুলম্ কৃৎস্নম্ অধর্মঃ অভিভবতি উত ॥ ১-৪০ ॥

কুল-ক্ষয়ে সনাতনাঃ কুল-ধর্মাঃ প্রণশ্যন্তি, উত ধর্মে নষ্টে
অধর্মঃ কৃৎস্নম্ কুলম্ অভিভবতি ।

অধর্মাভিভবাৎকৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১-৪১ ॥

অধর্ম-অভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুল-স্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ ॥ ১-৪১ ॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম-অভিভবাৎ কুল-স্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ।
হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণ-সঙ্করঃ জায়তে ।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ১-৪২ ॥

সঙ্করঃ নরকায় এব কুল-ঘ্নানাম্ কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরঃ হি এষাম্ লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ ॥ ১-৪২ ॥

সঙ্করঃ কুল-ঘ্নানাম্ কুলস্য চ নরকায় এব (ভবতি);
হি এষাম্ পিতরঃ লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (সন্তঃ) পতন্তি ।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ১-৪৩ ॥

দোষৈঃ এতৈঃ কুল-ঘ্নানাম্ বর্ণ-সঙ্কর-কারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতি-ধর্মাঃ কুল-ধর্মাঃ চ শাশ্বতাঃ ॥ ১-৪৩ ॥

কুল-ঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণ-সঙ্কর-কারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ
জাতি-ধর্মাঃ কুল-ধর্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে ।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ১-৪৪ ॥

উৎসন্ন-কুল-ধর্মাণাম্ মনুষ্যাণাম্ জনার্দন ।
নরকে অনিয়তম্ বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম ॥ ১-৪৪ ॥

হে জনার্দন! উৎসন্ন-কুল-ধর্মাণাম্ মনুষ্যাণাম্
নরকে নিয়তম্ বাসঃ ভবতি, ইতি অনুশুশ্রুম ।

অহো বত মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ১-৪৫ ॥

অহো বত মহৎ পাপম্ কর্তুম্ ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যৎ রাজ্য-সুখ-লোভেন হন্তুম্ স্বজনম্ উদ্যতাঃ ॥ ১-৪৫ ॥

অহো! বত, মহৎ পাপম্ কর্তুম্ বয়ম্ ব্যবসিতাঃ যৎ
রাজ্য-সুখ-লোভেন স্বজনম্ হন্তুম্ উদ্যতাঃ ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ১-৪৬ ॥

যদি মাম্ অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রম্ শস্ত্র-পাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরম্ ভবেৎ ॥ ১-৪৬ ॥

যদি শস্ত্র-পাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ অশস্ত্রম্ অপ্রতীকারম্
মাম্ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরম্ ভবেৎ ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ১-৪৭ ॥

এবম্ উক্ত্বা অর্জুনঃ সঙ্খ্যে রথ-উপস্থে উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরম্ চাপং শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ ॥ ১-৪৭ ॥

সঙ্খ্যে এবম্ উক্ত্বা, শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ অর্জুনঃ
সশরম্ চাপং বিসৃজ্য, রথ-উপস্থে উপাবিশৎ ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অর্জুনবিষাদয়োগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
অর্জুন-বিষাদ-যোগঃ নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ । সাঙ্খ্যযোগঃ ।
অথ দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ । সাঙ্খ্য-যোগঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২-১ ॥

তম্ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রু-পূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্ ।
বিষীদন্তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২-১ ॥

তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রু-পূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্
বিষীদন্তম্ তম্ মধুসূদনঃ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২-২ ॥

কুতঃ ৎবা কশ্মলম্ ইদম্ বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য-জুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরম্ অর্জুন ॥ ২-২ ॥

হে অর্জুন! অনার্য-জুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরম্
ইদম্ কশ্মলম্ বিষমে ৎবা কুতঃ সমুপস্থিতম্ ?

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২-৩ ॥

ক্লৈব্যম্ মা স্ম গমঃ পার্থ ন এতৎ ৎবয়ি উপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রম্ হৃদয়-দৌর্বল্যম্ ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২-৩ ॥

হে পার্থ! ক্লৈব্যম্ মা স্ম গমঃ । এতৎ ৎবয়ি ন উপপদ্যতে ।
হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রম্ হৃদয়-দৌর্বল্যম্ ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সঙ্খ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিয়োৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ২-৪ ॥

কথম্ ভীষ্মম্ অহম্ সঙ্খ্যে দ্রোণম্ চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিয়োৎস্যামি পূজা-অর্হৌ অরি-সূদন ॥ ২-৪ ॥

হে মধুসূদন! অহম্ ভীষ্মম্ দ্রোণম্ চ সঙ্খ্যে ইষুভিঃ কথম্
প্রতিয়োৎস্যামি? অরি-সূদন! (এতৌ) পূজা-অর্হৌ ।

গুরূনহৎবা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হৎবার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ২-৫ ॥

গুরূন্ অহৎবা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্ ভৈক্ষ্যম্ অপি ইহ লোকে ।
হৎবা অর্থ-কামান্ তু গুরূন্ ইহ এব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ২-৫ ॥

হি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহৎবা, ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ ভোক্তুম্
অপি শ্রেয়ঃ । গুরূন্ হৎবা তু ইহ এব রুধির-প্রদিগ্ধান্
অর্থ-কামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় ।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হৎবা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ২-৬ ॥

ন চ এতৎ বিদ্মঃ কতরৎ নঃ গরীয়ঃ
যৎ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ ।
যান্ এব হৎবা ন জিজীবিষামঃ
তে অবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ২-৬ ॥

নঃ কতরৎ গরীয়ঃ? যৎ বা (বয়ং) জয়েম, যদি বা (তে)
নঃ জয়েয়ুঃ, এতৎ চ ন বিদ্মঃ । যান্ হৎবা ন জিজীবিষামঃ,
তে এব ধার্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ৎবাং ধর্মসম্মূঢচেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ৎবাং প্রপন্নম্ ॥ ২-৭ ॥

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ৎবাম্ ধর্ম-সম্মূঢ-চেতাঃ ।
যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতম্ ব্রূহি তৎ মে
শিষ্যঃ তে অহম্ শাধি মাম্ ৎবাম্ প্রপন্নম্ ॥ ২-৭ ॥

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ ধর্ম-সম্মূঢ-চেতাঃ (অহং)
ৎবাম্ পৃচ্ছামি । যৎ নিশ্চিতম্ শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ মে ব্রূহি ।
অহম্ তে শিষ্যঃ । ৎবাম্ প্রপন্নম্ মাম্ শাধি ।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ২-৮ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মম অপনুদ্যাৎ
যৎ শোকম্ উচ্ছোষণম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধম্
রাজ্যম্ সুরাণাম্ অপি চ আধিপত্যম্ ॥ ২-৮ ॥

হি ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধম্ রাজ্যম্ অবাপ্য , সুরাণাম্ চ অপি
আধিপত্যম্, যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্
অপনুদ্যাৎ ন প্রপশ্যামি ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুডাকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ২-৯ ॥

এবম্ উক্ত্বা হৃষীকেশম্ গুডাকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীম্ বভূব হ ॥ ২-৯ ॥

পরন্তপঃ গুডাকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা ‘ন যোৎস্যে’
ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীম্ বভূব হ ।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ২-১০ ॥

তম্ উবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ভারত ।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ ইদম্ বচঃ ॥ ২-১০ ॥

হে ভারত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ (অর্জুনং) তম্
হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ইদম্ বচঃ উবাচ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২-১১ ॥

অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ ৎবম্ প্রজ্ঞা-বাদা চ ভাষসে ।
গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২-১১ ॥

ৎবম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ । প্রজ্ঞা-বাদান্ চ ভাষসে ।
পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি ।

ন ৎবেবাহং জাতু নাসং ন ৎবং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ২-১২ ॥

ন তু এব অহম্ জাতু ন আসম্ ন ৎবম্ ন ইমে জনাধিপাঃ ।
ন চ এব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়ম্ অতঃ পরম্ ॥ ২-১২ ॥

অহম্ জাতু ন আসম্ (ইতি) ন তু এব, ৎবম্ (জাতু ন আসীঃ ইতি)ন,
ইমে জনাধিপাঃ (জাতু ন আসন্ ইতি) ন, ।
অতঃ পরম্ চ বয়ম্ সর্বে ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) ন এব ।

দেহিনোঽস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২-১৩ ॥

দেহিনঃ অস্মিন্ যথা দেহে কৌমারম্ যৌবনম্ জরা ।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২-১৩ ॥

দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে যথা কৌমারম্ যৌবনম্ জরা, তথা
দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ । তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২-১৪ ॥

মাত্রা-স্পর্শাঃ তু কৌন্তেয় শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-দাঃ ।
আগম অপায়িনঃ অনিত্যাঃ । ভারত তান্ তিতিক্ষস্ব ॥ ২-১৪ ॥

হে কৌন্তেয়! মাত্রা-স্পর্শাঃ তু শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-দাঃ,
আগম অপায়িনঃ, অনিত্যাঃ । হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব ।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতৎবায় কল্পতে ॥ ২-১৫ ॥

যম্ হি ন ব্যথয়ন্তি এতে পুরুষম্ পুরুষ-ঋষভ ।
সম-দুঃখ-সুখম্ ধীরম্ সঃ অমৃতৎবায় কল্পতে ॥ ২-১৫ ॥

হে পুরুষ-ঋষভ! হি যম্ সম-দুঃখ-সুখম্ ধীরম্ পুরুষম্
এতে ন ব্যথয়ন্তি, সঃ অমৃতৎবায় কল্পতে ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২-১৬ ॥

ন অসতঃ বিদ্যতে ভাবঃ ন অভাবঃ বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োঃ অপি দৃষ্টঃ অন্তঃ তু অনয়োঃ তত্ত্ব-দর্শিভিঃ ॥ ২-১৬ ॥

অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে । তত্ত্ব-দর্শিভিঃ তু
উভয়োঃ অপি অনয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ ।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যযস্যাস্য ন কশ্চিৎকর্তুমর্হতি ॥ ২-১৭ ॥

অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ।
বিনাশম্ অব্যযস্য অস্য ন কশ্চিৎ কর্তুম্ অর্হতি ॥ ২-১৭ ॥

বিদ্ধি, যেন ইদম্ সর্বম্ ততম্, তৎ তু অবিনাশি । অস্য
অব্যযস্য বিনাশম্ কর্তুম্, কশ্চিৎ ন অর্হতি ।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২-১৮ ॥

অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ নিত্যস্য উক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২-১৮ ॥

অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য নিত্যস্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ
উক্তাঃ । হে ভারত! তস্মাৎ যুধ্যস্ব ।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২-১৯ ॥

যঃ এনম্ বেত্তি হন্তারম্ যঃ চ এনম্ মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ ন অয়ম্ হন্তি ন হন্যতে ॥ ২-১৯ ॥

যঃ এনম্ হন্তারম্ বেত্তি, যঃ চ এনম্ হতম্ মন্যতে তৌ উভৌ
ন বিজানীতঃ, অয়ম্ ন হন্তি ন হন্যতে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূৎবা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২-২০ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
ন অয়ম্ ভূৎবা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ম্ পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২-২০ ॥

অয়ম্ কদাচিৎ ন জায়তে, ন বা ম্রিয়তে, (অয়ম্) ভূৎবা ভূয়ঃ
অভবিতা বা ন। অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ, শরীরে
হন্যমানে ন হন্যতে ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যযম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২-২১ ॥

বেদ অবিনাশিনম্ নিত্যম্ যঃ এনম্ অজম্ অব্যযম্ ।
কথম্ সঃ পুরুষঃ পার্থ কম্ ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২-২১ ॥

হে পার্থ! যঃ এনম্ অবিনাশিনম্ নিত্যম্ অজম্ অব্যযম্ বেদ,
সঃ পুরুষঃ কথম্ কম্ ঘাতয়তি, কম্ হন্তি ?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংয়াতি নবানি দেহী ॥ ২-২২ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংয়াতি নবানি দেহী ॥ ২-২২ ॥

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়, অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি,
তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংয়াতি ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২-২৩ ॥

ন এনম্ ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ন এনম্ দহতি পাবকঃ ।
ন চ এনম্ ক্লেদয়ন্তি আপঃ ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২-২৩ ॥

এনম্ শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি, এনম্ পাবকঃ ন দহতি
এনম্ আপঃ ন ক্লেদয়ন্তি, (এনম্) চ মারুতঃ ন শোষয়তি ।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২-২৪ ॥

অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্যঃ অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ম্ সনাতনঃ ॥ ২-২৪ ॥

অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ, (অয়ম্)
অশোষ্যঃ চ এব । অয়ম্ নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ, অচলঃ, সনাতনঃ ।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিৎবৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২-২৫ ॥

অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্যঃ অয়ম্ উচ্যতে ।
তস্মাৎ এবম্ বিদিৎবা এনম্ ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২-২৫ ॥

অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে ।
তস্মাৎ এনম্ এবম্ বিদিৎবা (ৎবং) অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি ।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ৎবং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২-২৬ ॥

অথ চ এনম্ নিত্য-জাতম্ নিত্যম্ বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথা অপি ৎবম্ মহা-বাহো ন এনম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২-২৬ ॥

অথ চ এনম্ নিত্য-জাতম্, নিত্যম্ বা মৃতম্ মন্যসে ,
তথা অপি হে মহা-বাহো! ৎবম্ এনম্ শোচিতুম্ ন অর্হসি ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ৎবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২-২৭ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবঃ মৃত্যুঃ ধ্রুবম্ জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে ন ৎবম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২-২৭ ॥

হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্,
তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে ৎবম্ শোচিতুম্ ন অর্হসি ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২-২৮ ॥

অব্যক্ত-আদীনি ভূতানি ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত ।
অব্যক্ত-নিধনানি এব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২-২৮ ॥

হে ভারত! ভূতানি অব্যক্ত-আদীনি ব্যক্ত-মধ্যানি অব্যক্ত-নিধনানি এব,
তত্র পরিদেবনা কা?

আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন্-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুৎবাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২-২৯ ॥

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনম্
আশ্চর্যবৎ বদতি তথা এব চ অন্যঃ ।
আশ্চর্যবৎ চ এনম্ অন্যঃ শৃণোতি
শ্রুৎবা অপি এনম্ বেদ ন চ এব কশ্চিৎ ॥ ২-২৯ ॥

কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ
এনম্ আশ্চর্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্যবৎ শৃণোতি;
শ্রুৎবা অপি চ কশ্চিৎ এব ন বেদ ।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎসর্বাণি ভূতানি ন ৎবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২-৩০ ॥

দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ অয়ম্ দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ৎবম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২-৩০ ॥

হে ভারত! সর্বস্য দেহে অয়ম্ দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ; তস্মাৎ
ৎবম্ সর্বাণি ভূতানি শোচিতুম্ ন অর্হসি ।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ২-৩১ ॥

স্বধর্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি ।
ধর্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ২-৩১ ॥

স্বধর্মম্ চ অপি অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি । হি ক্ষত্রিয়স্য
ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২-৩২ ॥

যৎ ঋচ্ছয়া চ উপপন্নং স্বর্গ-দ্বারম্ অপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধম্ ঈদৃশম্ ॥ ২-৩২ ॥

হে পার্থ! যৎ ঋচ্ছয়া চ উপপন্নম্ ঈদৃশম্ অপাবৃতম্
স্বর্গ-দ্বারম্ যুদ্ধম্ সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে ।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিৎবা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২-৩৩ ॥

অথ চেৎ ৎবম্ ইমম্ ধর্ম্যম্ সঙ্গ্রামম্ ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মম্ কীর্তিম্ চ হিৎবা পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ২-৩৩ ॥

অথ ৎবম্ ইমম্ ধর্ম্যম্ সঙ্গ্রামম্ ন করিষ্যসি চেৎ, ততঃ
স্বধর্মম্ কীর্তিম্ চ হিৎবা পাপম্ অবাপ্স্যসি ।

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যযাম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ২-৩৪ ॥

অকীর্তিম্ চ অপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে অব্যযাম্ ।
সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে ॥ ২-৩৪ ॥

অপি চ ভূতানি তে অব্যযাম্ অকীর্তিম্ কথয়িষ্যন্তি ।
সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে ।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ৎবাং মহারথাঃ ।
যেষাং চ ৎবং বহুমতো ভূৎবা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ২-৩৫ ॥

ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ মংস্যন্তে ৎবাম্ মহারথাঃ ।
যেষাম্ চ ৎবম্ বহু-মতঃ ভূৎবা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ২-৩৫ ॥

মহারথাঃ ৎবাম্ ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ মংস্যন্তে;
যেষাম্ চ ৎবম্ বহু-মতঃ ভূৎবা, লাঘবম্ যাস্যসি ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ২-৩৬ ॥

অবাচ্য-বাদান্ চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তব অহিতাঃ ।
নিন্দন্তঃ তব সামর্থ্যম্ ততঃ দুঃখতরম্ নু কিম্ ॥ ২-৩৬ ॥

তব সামর্থ্যম্ নিন্দন্তঃ তব অহিতাঃ চ বহূন্ অবাচ্য-বাদান্
বদিষ্যন্তি । ততঃ কিম্ নু দুঃখতরম্?

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিৎবা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২-৩৭ ॥

হতঃ বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ জিৎবা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত-নিশ্চয়ঃ ॥ ২-৩৭ ॥

হতঃ বা স্বর্গম্ প্রাপ্স্যসি, জিৎবা বা মহীম্ ভোক্ষ্যসে ।
হে কৌন্তেয়! তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃত-নিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ ।

সুখদুঃখে সমে কৃৎবা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২-৩৮ ॥

সুখ-দুঃখে সমে কৃৎবা লাভ-অলাভৌ জয়-অজয়ৌ ।
ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ন এবম্ পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ২-৩৮ ॥

সুখ-দুঃখে লাভ-অলাভৌ জয়-অজয়ৌ সমে কৃৎবা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ।
এবম্ পাপম্ ন অবাপ্স্যসি ।

এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ৎবিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২-৩৯ ॥

এষা তে অভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধিঃ যোগে তু ইমাম্ শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যয়া পার্থ কর্ম-বন্ধম্ প্রহাস্যসি ॥ ২-৩৯ ॥

হে পার্থ! এষা তে সাঙ্খ্যে বুদ্ধিঃ অভিহিতা; যোগে তু ইমাম্ (বুদ্ধিং)
শৃণু । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (ৎবং) কর্ম-বন্ধম্ প্রহাস্যসি ।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২-৪০ ॥

ন ইহ অভিক্রম-নাশঃ অস্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে ।
স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতঃ ভয়াৎ ॥ ২-৪০ ॥

ইহ অভিক্রম-নাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে, অস্য ধর্মস্য
স্বল্পম্ অপি (অনুষ্ঠানং) মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ২-৪১ ॥

ব্যবসায়-আত্মিকা বুদ্ধিঃ একা ইহ কুরু-নন্দন ।
বহু-শাখাঃ হি অনন্তাঃ চ বুদ্ধয়ঃ অব্যবসায়িনাম্ ॥ ২-৪১ ॥

হে কুরু-নন্দন! ইহ ব্যবসায়-আত্মিকা একা বুদ্ধিঃ ।
অব্যবসায়িনাম্ হি বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ বহু-শাখাঃ চ ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ২-৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ২-৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২-৪৪ ॥

যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাম্ বাচম্ প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ ।
বেদ-বাদ-রতাঃ পার্থ ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ ॥ ২-৪২ ॥

কাম-আত্মানঃ স্বর্গ-পরাঃ জন্ম-কর্ম-ফল-প্রদাম্ ।
ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাম্ ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিম্ প্রতি ॥ ২-৪৩ ॥

ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাম্ তয়া অপহৃত-চেতসাম্ ।
ব্যবসায়-আত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২-৪৪ ॥

হে পার্থ! বেদ-বাদ-রতাঃ, অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ,
অবিপশ্চিতঃ, কাম-আত্মানঃ, স্বর্গ-পরাঃ, ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিম্
প্রতি ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাম্ জন্ম-কর্ম-ফল-প্রদাম্ যাম্
ইমাম্ পুষ্পিতাম্ বাচম্ প্রবদন্তি, তয়া অপহৃত-চেতসাম্
ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাম্ বুদ্ধিঃ ব্যবসায়-আত্মিকা (ভূৎবা)
সমাধৌ ন বিধীয়তে ।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২-৪৫ ॥

ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্য-সত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ॥ ২-৪৫ ॥

হে অর্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ । (ৎবং) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ,
নিত্য-সত্ত্বস্থঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ, নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ভব ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে ।
তাবান্সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২-৪৬ ॥

যাবান্ অর্থঃ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২-৪৬ ॥

যাবান্ অর্থঃ উদপানে (তাবান্) সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে (ভবতি) ।
(তথা যাবান্ অর্থঃ) সর্বেষু বেদেষু তাবান্ বিজানতঃ
ব্রাহ্মণস্য (ভবতি) ।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২-৪৭ ॥

কর্মণি এব অধিকারঃ তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্ম-ফল-হেতুঃ ভূঃ মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্মণি ॥ ২-৪৭ ॥

তে অধিকারঃ কর্মণি এব; কদাচন ফলেষু মা । কর্ম-ফল-হেতুঃ
মা ভূঃ তে সঙ্গঃ (চ) অকর্মণি মা অস্তু ।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূৎবা সমৎবং যোগ উচ্যতে ॥ ২-৪৮ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধি অসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূৎবা সমৎবম্ যোগঃ উচ্যতে ॥ ২-৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা, সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ সমঃ
ভূৎবা, যোগস্থঃ কর্মাণি কুরু । সমৎবম্ যোগঃ উচ্যতে ।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিয়োগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ২-৪৯ ॥

দূরেণ হি অবরম্ কর্ম বুদ্ধি-যোগাৎ ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল-হেতবঃ ॥ ২-৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! কর্ম বুদ্ধি-যোগাৎ দূরেণ অবরম্ হি ।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ । ফল-হেতবঃ কৃপণাঃ ।

বুদ্ধিয়ুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ২-৫০ ॥

বুদ্ধি-যুক্তঃ জহাতি ইহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে ।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ২-৫০ ॥

ইহ বুদ্ধি-যুক্তঃ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি । তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব ।
যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।

কর্মজং বুদ্ধিয়ুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ২-৫১ ॥

কর্মজম্ বুদ্ধি-যুক্তাঃ হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্ম-বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ পদম্ গচ্ছন্তি অনাময়ম্ ॥ ২-৫১ ॥

হি বুদ্ধি-যুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্মজম্ ফলং ত্যক্ত্বা
জন্ম-বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ অনাময়ম্ পদম্ গচ্ছন্তি ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ২-৫২ ॥

যদা তে মোহ-কলিলম্ বুদ্ধিঃ ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্বেদম্ শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ২-৫২ ॥

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহ-কলিলম্ ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য
শ্রুতস্য চ নির্বেদম্ গন্তাসি ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ২-৫৩ ॥

শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি ॥ ২-৫৩ ॥

যদা শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ নিশ্চলা (ভূৎবা)
সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ২-৫৪ ॥

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।
স্থিতধীঃ কিম্ প্রভাষেত কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ২-৫৪ ॥

হে কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?
স্থিতধীঃ কিম্ প্রভাষেত? কিম্ আসীত? কিম্ ব্রজেত?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্সর্বান্পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ২-৫৫ ॥

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে ॥ ২-৫৫ ॥

হে পার্থ! যদা ( নরঃ) মনোগতান্ সর্বান্ কামান্
প্রজহাতি, আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ (ভবতি) তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ২-৫৬ ॥

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন-মনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে ॥ ২-৫৬ ॥

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন-মনাঃ, সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ,
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে ।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৫৭ ॥

যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ প্রাপ্য শুভ-অশুভম্ ।
ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৫৭ ॥

যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ, তৎ তৎ শুভ-অশুভম্ প্রাপ্য,
ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৫৮ ॥

যদা সংহরতে চ অয়ম্ কূর্মঃ অঙ্গানি ইব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৫৮ ॥

কূর্মঃ অঙ্গানি ইব, যদা অয়ম্ ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি
সর্বশঃ সংহরতে, (তদা) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা চ ।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ২-৫৯ ॥

বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জম্ রসঃ অপি অস্য পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ২-৫৯ ॥

নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জম্ বিনিবর্তন্তে ।
অস্য রসঃ অপি পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ২-৬০ ॥

যততঃ হি অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ২-৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি যততঃ বিপশ্চিতঃ অপি
পুরুষস্য মনঃ প্রসভং হরন্তি হি ।

তানি সর্বাণি সংয়ম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৬১ ॥

তানি সর্বাণি সংয়ম্য যুক্তঃ আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৬১ ॥

তানি সর্বাণি সংয়ম্য যুক্তঃ মৎ-পরঃ আসীত । হি যস্য বশে
ইন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২-৬২ ॥

ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গঃ তেষু উপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥ ২-৬২ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে ।
সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে । কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে ।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি ॥ ২-৬৩ ॥

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ ।
স্মৃতি-ভ্রংশাৎ বুদ্ধি-নাশঃ বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি । সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ,
স্মৃতি-ভ্রংশাৎ বুদ্ধি-নাশঃ, বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি ।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ । or বিয়ুক্তৈস্তু
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২-৬৪ ॥

রাগ-দ্বেষ-বিমুক্তৈঃ তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরন্ । or বিয়ুক্তৈঃ তু
আত্ম-বশ্যৈঃ বিধেয়-আত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥ ২-৬৪ ॥

বিধেয়-আত্মা তু রাগ-দ্বেষ-বিমুক্তৈঃ আত্ম-বশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ
বিষয়ান্ চরন্ প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২-৬৫ ॥

প্রসাদে সর্ব-দুঃখানাম্ হানিঃ অস্য উপজায়তে ।
প্রসন্ন-চেতসঃ হি আশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২-৬৫ ॥

প্রসাদে অস্য সর্ব-দুঃখানাম্ হানিঃ উপজায়তে ।
প্রসন্ন-চেতসঃ হি বুদ্ধিঃ আশু পর্যবতিষ্ঠতে ।

নাস্তি বুদ্ধিরয়ুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ২-৬৬ ॥

ন অস্তি বুদ্ধিঃ অয়ুক্তস্য ন চ অয়ুক্তস্য ভাবনা ।
ন চ অভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ২-৬৬ ॥

অয়ুক্তস্য বুদ্ধিঃ ন অস্তি, অয়ুক্তস্য চ ভাবনা ন (অস্তি);
অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন (অস্তি); অশান্তস্য সুখম্ কুতঃ?

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২-৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্ হি চরতাম্ যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে ।
তৎ অস্য হরতি প্রজ্ঞাম্ বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি ॥ ২-৬৭ ॥

চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ হি যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে, তৎ অস্য
প্রজ্ঞাম্ অম্ভসি হরতি বায়ুঃ নাবম্ ইব ।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৬৮ ॥

তস্মাৎ যস্য মহা-বাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২-৬৮ ॥

তস্মাৎ হে মহা-বাহো! যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ সর্বশঃ
নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংয়মী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ২-৬৯ ॥

যা নিশা সর্ব-ভূতানাম্ তস্যাম্ জাগর্তি সংয়মী ।
যস্যাম্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতঃ মুনেঃ ॥ ২-৬৯ ॥

যা সর্ব-ভূতানাম্ নিশা, তস্যাম্ সংয়মী জাগর্তি ।
যস্যাম্ ভূতানি জাগ্রতি, সা পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা ।

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ২-৭০ ॥

আপূর্যমাণম্ অচল-প্রতিষ্ঠম্
সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামাঃ যম্ প্রবিশন্তি সর্বে
সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি ন কাম-কামী ॥ ২-৭০ ॥

আপূর্যমাণম্ অচল-প্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রম্ যদ্বৎ
আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ যম্ সর্বে কামাঃ প্রবিশন্তি,
সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি; কাম-কামী ন ।

বিহায় কামান্যঃ সর্বান্পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২-৭১ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্ চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ২-৭১ ॥

যঃ পুমান্ সর্বান্ কামান্ বিহায়, নিঃস্পৃহঃ নির্মমঃ
নিরহঙ্কারঃ (ভূৎবা) চরতি, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিৎবাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ২-৭২ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ন এনাম্ প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিৎবা অস্যাম্ অন্তকালে অপি ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ঋচ্ছতি ॥ ২-৭২ ॥

হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি,
অন্তকালে অপি অস্যাম্ স্থিৎবা ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ঋচ্ছতি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সাঙ্খ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ-গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রী-কৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
সাঙ্খ্য-যোগঃ নাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ । কর্ময়োগঃ ।
অথ তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ । কর্ম-যোগঃ ।
অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন ।
তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ৩-১ ॥

জ্যায়সী চেৎ কর্মণঃ তে মতা বুদ্ধিঃ জনার্দন ।
তৎ কিম্ কর্মণি ঘোরে মাম্ নিয়োজয়সি কেশব ॥ ৩-১ ॥

হে জনার্দন! কর্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা চেৎ,
তৎ হে কেশব! মাম্ ঘোরে কর্মণি কিম্ নিয়োজয়সি ?

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩-২ ॥

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সি ইব মে ।
তৎ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়ঃ অহম্ আপ্নুয়াম্ ॥ ৩-২ ॥

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব । তৎ নিশ্চিত্য
একং বদ, যেন অহম্ শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানয়োগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ময়োগেন যোগিনাম্ ॥ ৩-৩ ॥

লোকে অস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া অনঘ ।
জ্ঞান-যোগেন সাঙ্খ্যানাম্ কর্ম-যোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩-৩ ॥

হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে সাঙ্খ্যানাম্ জ্ঞান-যোগেন,
যোগিনাম্ কর্ম-যোগেন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা ময়া প্রোক্তা ।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩-৪ ॥

ন কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষঃ অশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিম্ সমধিগচ্ছতি ॥ ৩-৪ ॥

কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ পুরুষঃ নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে ।
(কর্মণাং) চ সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিম্ ন সমধিগচ্ছতি ।

ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩-৫ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হি অবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ ॥ ৩-৫ ॥

কশ্চিৎ জাতু ক্ষণম্ অপি অকর্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি ।
প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সর্বঃ হি অবশঃ কর্ম কার্যতে ।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংয়ম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৩-৬ ॥

কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি সংয়ম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ সঃ উচ্যতে ॥ ৩-৬ ॥

যঃ কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি সংয়ম্য, মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে,
সঃ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ময়োগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩-৭ ॥

যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে অর্জুন ।
কর্ম-ইন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম-যোগম্ অসক্তঃ সঃ বিশিষ্যতে ॥ ৩-৭ ॥

হে অর্জুন ! যঃ তু মনসা ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য, অসক্তঃ কর্ম-ইন্দ্রিয়ৈঃ
কর্ম-যোগম্ আরভতে, সঃ বিশিষ্যতে ।

নিয়তং কুরু কর্ম ৎবং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরয়াত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৩-৮ ॥

নিয়তম্ কুরু কর্ম ৎবং কর্ম জ্যায়ঃ হি অকর্মণঃ ।
শরীর-যাত্রা অপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেৎ অকর্মণঃ ॥ ৩-৮ ॥

ৎবং নিয়তম্ কর্ম কুরু, অকর্মণঃ হি কর্ম জ্যায়ঃ ।
তে শরীর-যাত্রা চ অপি অকর্মণঃ ন প্রসিদ্ধ্যেৎ ।

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩-৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র লোকঃ অয়ম্ কর্ম-বন্ধনঃ ।
তৎ অর্থম্ কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত-সঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩-৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র অয়ম্ লোকঃ কর্ম-বন্ধনঃ ।
হে কৌন্তেয়! মুক্ত-সঙ্গঃ তৎ অর্থম্ কর্ম সমাচর ।

সহয়জ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ৩-১০ ॥

সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরা উবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ অস্তু ইষ্ট-কামধুক্ ॥ ৩-১০ ॥

পুরা প্রজাপতিঃ সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ‘অনেন (যূয়ং)
প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ বঃ ইষ্ট-কামধুক্ অস্তু’ (ইতি) উবাচ ।

দেবান্ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ৩-১১ ॥

দেবান্ ভাবয়ত অনেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ ॥ ৩-১১ ॥

অনেন (যূয়ং) দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু,
(এবং) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরম্ শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ ।

ইষ্টান্ভোগান্হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ৩-১২ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বঃ দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ-ভাবিতাঃ ।
তৈঃ দত্তান্ অপ্রদায় এভ্যঃ যঃ ভুঙ্ক্তে স্তেনঃ এব সঃ ॥ ৩-১২ ॥

যজ্ঞ-ভাবিতাঃ দেবাঃ বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে ।
তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায়, যঃ ভুঙ্ক্তে, সঃ হি স্তেনঃ এব ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ৎবঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩-১৩ ॥

যজ্ঞ-শিষ্ট আশিনঃ সন্তঃ মুচ্যন্তে সর্ব-কিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে তু অঘং পাপাঃ যে পচন্তি আত্ম-কারণাৎ ॥ ৩-১৩ ॥

যজ্ঞ-শিষ্ট আশিনঃ সন্তঃ সর্ব-কিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে ।
যে তু আত্ম-কারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে ।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩-১৪ ॥

অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাৎ অন্ন-সম্ভবঃ ।
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ যজ্ঞঃ কর্ম-সমুদ্ভবঃ ॥ ৩-১৪ ॥

ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জন্যাৎ অন্ন-সম্ভবঃ,
পর্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম-সমুদ্ভবঃ ।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎসর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩-১৫ ॥

কর্ম ব্রহ্ম-উদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩-১৫ ॥

কর্ম ব্রহ্ম-উদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবম্,
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩-১৬ ॥

এবং প্রবর্তিতম্ চক্রম্ ন অনুবর্তয়তি ইহ যঃ ।
অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়-আরামঃ মোঘম্ পার্থ সঃ জীবতি ॥ ৩-১৬ ॥

হে পার্থ! এবং প্রবর্তিতম্ চক্রম্ যঃ ইহ ন অনুবর্তয়তি,
সঃ ইন্দ্রিয়-আরামঃ অঘায়ুঃ মোঘম্ জীবতি ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩-১৭ ॥

যঃ তু আত্ম-রতিঃ এব স্যাৎ আত্ম-তৃপ্তঃ চ মানবঃ ।
আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্যম্ ন বিদ্যতে ॥ ৩-১৭ ॥

যঃ তু মানবঃ আত্ম-রতিঃ এব, আত্ম-তৃপ্তঃ চ,
আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ স্যাৎ তস্য কার্যম্ ন বিদ্যতে ।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩-১৮ ॥

ন এব তস্য কৃতেন অর্থঃ ন অকৃতেন ইহ কশ্চন ।
ন চ অস্য সর্ব-ভূতেষু কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩-১৮ ॥

ইহ কৃতেন তস্য অর্থঃ ন এব, অকৃতেন (অপি) কশ্চন অস্য (অর্থঃ) ন,
(তথা) সর্ব-ভূতেষু চ (অস্য) কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ ন ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ৩-১৯ ॥

তস্মাৎ অসক্তঃ সততম্ কার্যম্ কর্ম সমাচর ।
অসক্তঃ হি আচরন্ কর্ম পরম্ আপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ৩-১৯ ॥

তস্মাৎ (ৎবং) অসক্তঃ (সন্) সততম্ কার্যম্ কর্ম সমাচর,
হি পূরুষঃ অসক্তঃ (সন্) কর্ম আচরন্, পরম্ আপ্নোতি ।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্কর্তুমর্হসি ॥ ৩-২০ ॥

কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনক-আদয়ঃ ।
লোক-সংগ্রহম্ এব অপি সম্পশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি ॥ ৩-২০ ॥

হি জনক-আদয়ঃ কর্মণা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ ।
(ৎবং) অপি লোক-সংগ্রহম্ এব সম্পশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩-২১ ॥

যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তৎ তৎ এব ইতরঃ জনঃ ।
সঃ যৎ প্রমাণম্ কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ততে ॥ ৩-২১ ॥

যৎ যৎ শ্রেষ্ঠঃ আচরতি তৎ তৎ এব ইতরঃ জনঃ ( আচরতি)।
সঃ যৎ প্রমাণম্ কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ততে ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ৩-২২ ॥

ন মে পার্থ অস্তি কর্তব্যম্ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ বর্তে এব চ কর্মণি ॥ ৩-২২ ॥

হে পার্থ! (যদ্যপি) মে ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন কর্তব্যম্ ন অস্তি,
অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ চ ন (অস্তি, তথা অপি অহং) কর্মণি বর্তে এব ।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩-২৩ ॥

যদি হি অহং ন বর্তেয়ম্ জাতু কর্মণি অতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩-২৩ ॥

যদি হি অহং অতন্দ্রিতঃ (সন্) কর্মণি জাতু ন বর্তেয়ম্, (তর্হি)
হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩-২৪ ॥

উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকাঃ ন কুর্যাম্ কর্ম চেৎ অহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্ উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩-২৪ ॥

অহম্ কর্ম ন কুর্যাম্ চেৎ ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ,
সঙ্করস্য কর্তা স্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ চ উপহন্যাম্ ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩-২৫ ॥

সক্তাঃ কর্মণি অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্বন্তি ভারত ।
কুর্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোক-সংগ্রহম্ ॥ ৩-২৫ ॥

হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ যথা কর্মণি সক্তাঃ (কর্ম) কুর্বন্তি,
তথা লোক-সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ বিদ্বান্ অসক্তঃ (সন্ কর্ম) কুর্যাৎ ।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎসর্বকর্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩-২৬ ॥

ন বুদ্ধি-ভেদম্ জনয়েৎ অজ্ঞানাম্ কর্ম-সঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্ব-কর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩-২৬ ॥

বিদ্বান্ কর্ম-সঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাম্ বুদ্ধি-ভেদম্ ন জনয়েৎ
(কিন্তু) যুক্তঃ সমাচরন্ সর্ব-কর্মাণি জোষয়েৎ ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩-২৭ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কার-বিমূঢ-আত্মা কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে ॥ ৩-২৭ ॥

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি (সন্তি, পরন্তু)
অহঙ্কার-বিমূঢ-আত্মা ‘অহম্’ কর্তা ইতি মন্যতে ।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মৎবা ন সজ্জতে ॥ ৩-২৮ ॥

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণ-কর্ম-বিভাগয়োঃ ।
গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে ইতি মৎবা ন সজ্জতে ॥ ৩-২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণ-কর্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ তু
‘গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে’ ইতি মৎবা ন সজ্জতে ।

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ৩-২৯ ॥

প্রকৃতেঃ গুণ-সম্মূঢাঃ সজ্জন্তে গুণ-কর্মসু ।
তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ ॥ ৩-২৯ ॥

প্রকৃতেঃ গুণ-সম্মূঢাঃ গুণ-কর্মসু সজ্জন্তে, তান্
অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ ।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূৎবা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩-৩০ ॥

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য অধ্যাত্ম-চেতসা ।
নিরাশীঃ নির্মমঃ ভূৎবা যুধ্যস্ব বিগত-জ্বরঃ ॥ ৩-৩০ ॥

ময়ি অধ্যাত্ম-চেতসা সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য নিরাশীঃ
নির্মমঃ বিগত-জ্বরঃ ভূৎবা, যুধ্যস্ব ।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩-৩১ ॥

যে মে মতম্ ইদম্ নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মুচ্যন্তে তে অপি কর্মভিঃ ॥ ৩-৩১ ॥

যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ ইদম্ মে মতম্
নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্মভিঃ মুচ্যন্তে ।

যে ৎবেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩-৩২ ॥

যে তু এতৎ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব-জ্ঞান-বিমূঢান্ তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ ॥ ৩-৩২ ॥

যে তু এতৎ অভ্যসূয়ন্তঃ মে মতম্ ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্
সর্ব-জ্ঞান-বিমূঢান্ অচেতসঃ নষ্টান্ বিদ্ধি ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩-৩৩ ॥

সদৃশম্ চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবান্ অপি ।
প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি ॥ ৩-৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে ।
ভূতানি প্রকৃতিম্ যান্তি । নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি ?

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩-৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য-অর্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩-৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য-অর্থে ইন্দ্রিয়স্য রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ,
তয়োঃ বশম্ ন আগচ্ছেৎ । তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ ।

শ্রেয়ান্স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩-৩৫ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মঃ বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনম্ শ্রেয়ঃ পরধর্মঃ ভয়-আবহঃ ॥ ৩-৩৫ ॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্মঃ (অপি) শ্রেয়ান্ ।
স্বধর্মে নিধনম্ শ্রেয়ঃ । পরধর্মঃ ভয়-আবহঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

অথ কেন প্রয়ুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩-৩৬ ॥

অথ কেন প্রয়ুক্তঃ অয়ং পাপম্ চরতি পূরুষঃ ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ ॥ ৩-৩৬ ॥

হে বার্ষ্ণেয়! অথ কেন প্রয়ুক্তঃ অয়ং পূরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি,
বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপম্ চরতি?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩-৩৭ ॥

কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজঃ গুণ-সমুদ্ভবঃ ।
মহা-অশনঃ মহা-পাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্ ॥ ৩-৩৭ ॥

রজঃ গুণ-সমুদ্ভবঃ মহা-পাপ্মা মহা-অশনঃ এষঃ কামঃ,
এষঃ ক্রোধঃ (অস্তি; ৎবং) এনম্ ইহ বৈরিণম্ বিদ্ধি ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩-৩৮ ॥

ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ ।
যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ ॥ ৩-৩৮ ॥

যথা ধূমেন বহ্নিঃ, যথা চ মলেন আদর্শঃ, আব্রিয়তে,
(যথা) উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ ।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩-৩৯ ॥

আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ ॥ ৩-৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! নিত্যবৈরিণা এতেন দুষ্পূরেণ কামরূপেণ
চ অনলেন জ্ঞানিনঃ জ্ঞানম্ আবৃতম্ ।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৩-৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ।
এতৈঃ বিমোহয়তি এষঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৩-৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ।
এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ বিমোহয়তি ।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৩-৪১ ॥

তস্মাৎ ৎবম্ ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানম্ প্রজহি হি এনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৩-৪১ ॥

হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ৎবম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ এনং পাপ্মানম্ প্রজহি হি ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৩-৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ মনঃ ।
মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ ॥ ৩-৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্, মনসঃ তু
বুদ্ধিঃ পরা, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ (আত্মা অস্তি)।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩-৪৩ ॥

এবম্ বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্ধ্বা সংস্তভ্য আত্মানম্ আত্মনা ।
জহি শত্রুম্ মহাবাহো কাম-রূপম্ দুরাসদম্ ॥ ৩-৪৩ ॥

হে মহাবাহো! এবম্ (আত্মানং) বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্ধ্বা
আত্মনা আত্মানম্ সংস্তভ্য, কাম-রূপম্ দুরাসদম্ শত্রুম্ জহি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্ময়োগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ-গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রী-কৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
কর্ম-যোগঃ নাম তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ । জ্ঞানকর্মসংন্যাসয়োগঃ
অথ চতুর্থোঅঃ অধ্যায়ঃ । জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগঃ
শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যযম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ৪-১ ॥

ইমম্ বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যযম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥ ৪-১ ॥

অহম্ ইমম্ অব্যযম্ যোগম্ বিবস্বতে প্রোক্তবান্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ । মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪-২ ॥

এবম্ পরম্পরা-প্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ ।
সঃ কালেন ইহ মহতা যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪-২ ॥

হে পরন্তপ! এবম্ পরম্পরা-প্রাপ্তম্ ইমম্ (যোগং)
রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ । সঃ যোগঃ মহতা কালেন ইহ নষ্টঃ ।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৪-৩ ॥

সঃ এব অয়ম্ ময়া তে অদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তঃ অসি মে সখা চ ইতি রহস্যম্ হি এতৎ উত্তমম্ ॥ ৪-৩ ॥

সঃ এব অয়ম্ পুরাতনঃ যোগঃ ময়া অদ্য তে প্রোক্তঃ । (ৎবং) মে
ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি, হি এতৎ উত্তমম্ রহস্যম্ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ৎবমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪-৪ ॥

অপরম্ ভবতঃ জন্ম পরম্ জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথম্ এতৎ বিজানীয়াম্ ৎবম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি ॥ ৪-৪ ॥

ভবতঃ জন্ম অপরম্, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্, (অতঃ) ৎবম্
আদৌ এতৎ প্রোক্তবান্ ইতি কথম্ বিজানীয়াম্ ?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবানুবাচ ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ৎবং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৪-৫ ॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চ অর্জুন ।
তানি অহম্ বেদ সর্বাণি ন ৎবম্ বেত্থ পরন্তপ ॥ ৪-৫ ॥

হে পরন্তপ অর্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি;
তানি সর্বাণি অহম্ বেদ, ৎবম্ ন বেত্থ ।

অজোঽপি সন্নব্যযাত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়যা ॥ ৪-৬ ॥

অজঃ অপি সন্ অব্যয-আত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্ ।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্ম-মায়যা ॥ ৪-৬ ॥

(অহং) অজঃ অব্যয-আত্মা অপি সন্, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্,
স্বাম্ প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায়, আত্ম-মায়যা সম্ভবামি ।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪-৭ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদা আত্মানম্ সৃজামি অহম্ ॥ ৪-৭ ॥

হে ভারত! যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ, অধর্মস্য (চ)
অভ্যুত্থানম্ ভবতি, তদা অহম্ আত্মানম্ সৃজামি ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪-৮ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম-সংস্থাপন-অর্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪-৮ ॥

সাধূনাম্ পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাম্ বিনাশায়,
ধর্ম-সংস্থাপন-অর্থায় চ, (অহং) যুগে যুগে সম্ভবামি ।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৪-৯ ॥

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহম্ পুনঃ জন্ম ন এতি মাম্ এতি সঃ অর্জুন ॥ ৪-৯ ॥

হে অর্জুন! যঃ মে দিব্যম্ জন্ম কর্ম চ এবম্ তত্ত্বতঃ বেত্তি,
সঃ দেহম্ ত্যক্ত্বা, পুনঃ জন্ম ন এতি, (কিন্তু সঃ) মাম্ এতি ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪-১০ ॥

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ ।
বহবঃ জ্ঞান-তপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ ॥ ৪-১০ ॥

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ, মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ,
জ্ঞান-তপসা পূতাঃ, বহবঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪-১১ ॥

যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তান্ তথা এব ভজাম্যি অহম্ ।
মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪-১১ ॥

যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে, তান্ তথা এব অহম্ ভজামি ।
হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে ।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ৪-১২ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাম্ সিদ্ধিম্ যজন্তে ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রম্ হি মানুষে লোকে সিদ্ধিঃ ভবতি কর্মজা ॥ ৪-১২ ॥

কর্মণাম্ সিদ্ধিম্ কাঙ্ক্ষন্তঃ (মনুষ্যাঃ) ইহ দেবতাঃ যজন্তে;
হি মানুষে লোকে কর্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রম্ ভবতি ।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যযম্ ॥ ৪-১৩ ॥

চাতুর্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারম্ অপি মাম্ বিদ্ধি অকর্তারম্ অব্যযম্ ॥ ৪-১৩ ॥

ময়া গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যম্ সৃষ্টম্,
তস্য কর্তারম্ অপি মাম্ অব্যযম্ অকর্তারম্ বিদ্ধি ।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ৪-১৪ ॥

ন মাম্ কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম-ফলে স্পৃহা ।
ইতি মাম্ যঃ অভিজানাতি কর্মভিঃ ন স বধ্যতে ॥ ৪-১৪ ॥

কর্ম-ফলে মে স্পৃহা ন (অতঃ) কর্মাণি মাম্ ন লিম্পন্তি ।
ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে ।

এবং জ্ঞাৎবা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ৪-১৫ ॥

এবম্ জ্ঞাৎবা কৃতম্ কর্ম পূর্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম এব তস্মাৎ ৎবম্ পূর্বৈঃ পূর্বতরম্ কৃতম্ ॥ ৪-১৫ ॥

এবম্ জ্ঞাৎবা পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম কৃতম্ ।
তস্মাৎ ৎবম্ পূর্বৈঃ পূর্বতরম্ কৃতম্ এব কর্ম কুরু ।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাৎবা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ৪-১৬ ॥

কিম্ কর্ম কিম্ অকর্ম ইতি কবয়ঃ অপি অত্র মোহিতাঃ ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাৎবা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ ॥ ৪-১৬ ॥

‘কিম্ কর্ম, কিম্ অকর্ম’ ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ ।
তৎ কর্ম তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাৎবা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে ।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ৪-১৭ ॥

কর্মণঃ হি অপি বোদ্ধব্যম্ বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্মণঃ গতিঃ ॥ ৪-১৭ ॥

কর্মণঃ (তত্ত্বং) হি অপি বোদ্ধব্যম্, বিকর্মণঃ চ (তত্ত্বং)
বোদ্ধব্যম্, (তথা) অকর্মণঃ চ (তত্ত্বং) বোদ্ধব্যম্,
কর্মণঃ গতিঃ গহনা ।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪-১৮ ॥

কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
সঃ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্ম-কৃৎ ॥ ৪-১৮ ॥

যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ অকর্মণি চ যঃ কর্ম ( পশ্যেৎ) সঃ
মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ, (সঃ) কৃৎস্ন-কর্ম-কৃৎ ।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪-১৯ ॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ ।
জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্ তম্ আহুঃ পণ্ডিতম্ বুধাঃ ॥ ৪-১৯ ॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ, তম্
জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্ বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ ।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ ॥ ৪-২০ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম-ফল-আসঙ্গম্ নিত্য-তৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ৪-২০ ॥

(যঃ) কর্ম-ফল-আসঙ্গম্ ত্যক্ত্বা নিত্য-তৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ,
সঃ কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ করোতি ।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪-২১ ॥

নিরাশীঃ যত-চিত্ত-আত্মা ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ ।
শারীরম্ কেবলম্ কর্ম কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪-২১ ॥

নিরাশীঃ যত-চিত্ত-আত্মা ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ, কেবলম্
শারীরম্ কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি ।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃৎবাপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪-২২ ॥

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্ব-অতীতঃ বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ কৃৎবা অপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪-২২ ॥

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্ব-অতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ
অসিদ্ধৌ চ সমঃ, কৃৎবা অপি ন নিবধ্যতে ।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪-২৩ ॥

গত-সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ ।
যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম সমগ্রম্ প্রবিলীয়তে ॥ ৪-২৩ ॥

গত-সঙ্গস্য জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ
মুক্তস্য কর্ম সমগ্রম্ প্রবিলীয়তে ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ৪-২৪ ॥

ব্রহ্ম-অর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম-অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্ম-কর্ম-সমাধিনা ॥ ৪-২৪ ॥

ব্রহ্ম অর্পণং, ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম-অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্,
ব্রহ্ম-কর্ম-সমাধিনা তেন ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ ।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ৪-২৫ ॥

দৈবম্ এব অপরে যজ্ঞম্ যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্ম-অগ্নৌ অপরে যজ্ঞং যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি ॥ ৪-২৫ ॥

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞম্ পর্যুপাসতে; অপরে
ব্রহ্ম-অগ্নৌ যজ্ঞেন যজ্ঞং এব উপজুহ্বতি ।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংয়মাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ৪-২৬ ॥

শ্রোত্র-আদীনি ইন্দ্রিয়াণি অন্যে সংয়ম-অগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দ-আদীন্ বিষয়ান্ অন্যে ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ৪-২৬ ॥

অন্যে শ্রোত্র-আদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংয়ম-অগ্নিষু জুহ্বতি, অন্যে
শব্দ-আদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু জুহ্বতি ।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
আত্মসংয়ময়োগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৪-২৭ ॥

সর্বাণি ইন্দ্রিয়-কর্মাণি প্রাণ-কর্মাণি চ অপরে ।
আত্ম-সংয়ম-যোগ-অগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান-দীপিতে ॥ ৪-২৭ ॥

অপরে জ্ঞান-দীপিতে আত্ম-সংয়ম-যোগ-অগ্নৌ সর্বাণি
ইন্দ্রিয়-কর্মাণি প্রাণ-কর্মাণি চ জুহ্বতি ।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোয়জ্ঞা যোগয়জ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানয়জ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪-২৮ ॥

দ্রব্য-যজ্ঞাঃ তপো-যজ্ঞাঃ যোগ-যজ্ঞাঃ তথা অপরে ।
স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাঃ চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪-২৮ ॥

অপরে সংশিতব্রতাঃ দ্রব্য-যজ্ঞাঃ তপো-যজ্ঞাঃ যোগ-যজ্ঞাঃ
তথা চ স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাঃ যতয়ঃ (সন্তি) ।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ৪-২৯ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণম্ প্রাণে অপানম্ তথা অপরে ।
প্রাণ-অপান-গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ॥ ৪-২৯ ॥

অপানে প্রাণম্ প্রাণে অপানম্ জুহ্বতি । (তথা অপরে)
প্রাণ-অপান-গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (সন্তি) ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্প্রাণেষু জুহ্বতি ।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৪-৩০ ॥

অপরে নিয়ত-আহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।
সর্বে অপি এতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞ-ক্ষপিত-কল্মষাঃ ॥ ৪-৩০ ॥

অপরে নিয়ত-আহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি । এতে সর্বে অপি
যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞ-ক্ষপিত-কল্মষাঃ (সন্তি) ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৪-৩১ ॥

যজ্ঞ-শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ম্ লোকঃ অস্তি অয়জ্ঞস্য কুতঃ অন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৪-৩১ ॥

হে কুরুসত্তম! যজ্ঞ-শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ সনাতনম্ ব্রহ্ম যান্তি ।
অয়জ্ঞস্য অয়ম্ লোকঃ ন অস্তি, কুতঃ অন্যঃ ?

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্বিদ্ধি তান্সর্বানেবং জ্ঞাৎবা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৪-৩২ ॥

এবম্ বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্ এবম্ জ্ঞাৎবা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৪-৩২ ॥

এবম্ বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে বিততাঃ (সন্তি, ৎবং)
তান্ সর্বান্ কর্মজান্ বিদ্ধি । এবম্ জ্ঞাৎবা (ৎবং) বিমোক্ষ্যসে ।

শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানয়জ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪-৩৩ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞান-যজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বম্ কর্ম-অখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪-৩৩ ॥

হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞান-যজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ ।
হে পার্থ! সর্বম্ অখিলম্ কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪-৩৪ ॥

তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্ব-দর্শিনঃ ॥ ৪-৩৪ ॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া তত্ত্ব-দর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ
জ্ঞানম্ তে উপদেক্ষ্যন্তি তৎ (ৎবং) বিদ্ধি ।

যজ্জ্ঞাৎবা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪-৩৫ ॥

যৎ জ্ঞাৎবা ন পুনঃ মোহম্ এবম্ যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতানি অশেষাণি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি ॥ ৪-৩৫ ॥

হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাৎবা (ৎবং) পুনঃ এবম্ মোহম্
ন যাস্যসি, যেন ভূতানি অশেষেণ আত্মনি অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি ।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৪-৩৬ ॥

অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপ-কৃত্তমঃ ।
সর্বম্ জ্ঞান-প্লবেন এব বৃজিনম্ সন্তরিষ্যসি ॥ ৪-৩৬ ॥

(ৎবং) সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপ-কৃত্তমঃ অসি চেৎ সর্বম্
বৃজিনম্ জ্ঞান-প্লবেন এব সন্তরিষ্যসি ।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা ॥ ৪-৩৭ ॥

যথা এধাংসি সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন ।
জ্ঞান-অগ্নিঃ সর্ব-কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৪-৩৭ ॥

হে অর্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে,
তথা জ্ঞান-অগ্নিঃ সর্ব-কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪-৩৮ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি ॥ ৪-৩৮ ॥

হি ইহ জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রম্ ন বিদ্যতে । তৎ (জ্ঞানং)
স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি ।

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪-৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংয়ত-ইন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানম্ লব্ধ্বা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪-৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ, সংয়ত-ইন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানম্ লভতে ।
জ্ঞানম্ লব্ধ্বা অচিরেণ পরাম্ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪-৪০ ॥

অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়-আত্মা বিনশ্যতি ।
ন অয়ং লোকঃ অস্তি ন পরঃ ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪-৪০ ॥

অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়-আত্মা বিনশ্যতি ।
সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ (লোকঃ),
ন (চ) সুখং (অস্তি)।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪-৪১ ॥

যোগ-সংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪-৪১ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগ-সংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্
আত্মবন্তং কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি ।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪-৪২ ॥

তস্মাৎ অজ্ঞান-সম্ভূতম্ হৃৎস্থম্ জ্ঞান-অসিনা-আত্মনঃ ।
ছিত্ত্বা এনম্ সংশয়ম্ যোগম্ আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪-৪২ ॥

হে ভারত!তস্মাৎ অজ্ঞান-সম্ভূতম্ হৃৎস্থম্ আত্মনঃ
এনম্ সংশয়ম্ জ্ঞান-অসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ,
(যুদ্ধায় চ) উত্তিষ্ঠ ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসংন্যাসয়োগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগঃ নাম চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ । সংন্যাসয়োগঃ ।
অথ পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ । সংন্যাস-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫-১ ॥

সংন্যাসম্ কর্মণাম্ কৃষ্ণ পুনঃ যোগম্ চ শংসসি ।
যৎ শ্রেয়ঃ এতয়োঃ একম্ তৎ মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫-১ ॥

হে কৃষ্ণ! কর্মণাম্ সংন্যাসম্, পুনঃ যোগম্ চ শংসসি;
এতয়োঃ যৎ একম্ শ্রেয়ঃ তৎ মে সুনিশ্চিতম্ ব্রূহি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

সংন্যাসঃ কর্ময়োগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎকর্ময়োগো বিশিষ্যতে ॥ ৫-২ ॥

সংন্যাসঃ কর্ম-যোগঃ চ নিঃশ্রেয়সকরৌ উভৌ ।
তয়োঃ তু কর্ম-সংন্যাসাৎ কর্ম-যোগঃ বিশিষ্যতে ॥ ৫-২ ॥

সংন্যাসঃ কর্ম-যোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ;
তয়োঃ তু কর্ম-সংন্যাসাৎ কর্ম-যোগঃ বিশিষ্যতে ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে ॥ ৫-৩ ॥

জ্ঞেয়ঃ সঃ নিত্য-সংন্যাসী যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বঃ হি মহাবাহো সুখম্ বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫-৩ ॥

যঃ ন দ্বেষ্টি, ন (চ) কাঙ্ক্ষতি, সঃ নিত্য-সংন্যাসী
জ্ঞেয়ঃ; মহাবাহো! হি নির্দ্বন্দ্বঃ বন্ধাৎ সুখম্ প্রমুচ্যতে ।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৫-৪ ॥

সাঙ্খ্য-যোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একম্ অপি আস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োঃ বিন্দতে ফলম্ ॥ ৫-৪ ॥

সাঙ্খ্য-যোগৌ পৃথক্ (ইতি) বালাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ ।
একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (পুরুষঃ) উভয়োঃ ফলম্ বিন্দতে ।

যৎসাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাঙ্খ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫-৫ ॥

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে ।
একম্ সাঙ্খ্যম্ চ যোগম্ চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫-৫ ॥

যৎ স্থানম্ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে;
যঃ সাঙ্খ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি, স (এব) পশ্যতি ।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুময়োগতঃ ।
যোগয়ুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫-৬ ॥

সংন্যাসঃ তু মহাবাহো দুঃখম্ আপ্তুম্ অয়োগতঃ ।
যোগ-যুক্তঃ মুনিঃ ব্রহ্ম নচিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ৫-৬ ॥

হে মহাবাহো! অয়োগতঃ সংন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুম্,
যোগ-যুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি ।

যোগয়ুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৫-৭ ॥

যোগ-যুক্তঃ বিশুদ্ধ-আত্মা বিজিত-আত্মা জিত-ইন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব-ভূত-আত্ম-ভূত-আত্মা কুর্বন্ অপি ন লিপ্যতে ॥ ৫-৭ ॥

যোগ-যুক্তঃ, বিশুদ্ধ-আত্মা, বিজিত-আত্মা, জিত-ইন্দ্রিয়ঃ,
সর্ব-ভূত-আত্ম-ভূত-আত্মা, কুর্বন্ অপি ন লিপ্যতে ।

নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যঞ্শৃণ্বন্স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্গচ্ছন্স্বপঞ্শ্বসন্ ॥ ৫-৮ ॥

প্রলপন্বিসৃজন্গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫-৯ ॥

ন এব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি যুক্তঃ মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্ শ্বসন্ ॥ ৫-৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫-৯ ॥

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্,
গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্ণন্,
উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্
কিঞ্চিৎ ন এব করোমি ইতি মন্যেত ।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫-১০ ॥

ব্রহ্মণি আধায় কর্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন সঃ পাপেন পদ্ম-পত্রম্ ইব অম্ভসা ॥ ৫-১০ ॥

যঃ সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা কর্মাণি, ব্রহ্মণি আধায় করোতি, সঃ
পদ্ম-পত্রম্ অম্ভসা ইব, পাপেন ন লিপ্যতে ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫-১১ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা আত্ম-শুদ্ধয়ে ॥ ৫-১১ ॥

যোগিনঃ আত্ম-শুদ্ধয়ে কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, কেবলৈঃ
ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা কর্ম কুর্বন্তি ।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অয়ুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ৫-১২ ॥

যুক্তঃ কর্ম-ফলং ত্যক্ত্বা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অয়ুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ॥ ৫-১২ ॥

যুক্তঃ কর্ম-ফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীম্ শান্তিম্ আপ্নোতি ।
অয়ুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ৫-১৩ ॥

সর্ব-কর্মাণি মনসা সংন্যস্য আস্তে সুখম্ বশী ।
নব-দ্বারে পুরে দেহী ন এব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ৫-১৩ ॥

বশী দেহী সর্ব-কর্মাণি মনসা সংন্যস্য, নব-দ্বারে পুরে,
ন এব কুর্বন্, ন কারয়ন্ সুখম্ আস্তে ।

ন কর্তৃৎবং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংয়োগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ৫-১৪ ॥

ন কর্তৃৎবম্ ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্ম-ফল-সংয়োগম্ স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে ॥ ৫-১৪ ॥

প্রভুঃ লোকস্য ন কর্তৃৎবম্, ন কর্মাণি, ন কর্ম-ফল-সংয়োগম্
সৃজতি । স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে ।

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৫-১৫ ॥

ন আদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চ এব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেন আবৃতম্ জ্ঞানম্ তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৫-১৫ ॥

বিভুঃ ন কস্যচিৎ পাপং, ন চ এব সুকৃতং আদত্তে ।
অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্, তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ৫-১৬ ॥

জ্ঞানেন তু তৎ অজ্ঞানম্ যেষাম্ নাশিতম্ আত্মনঃ ।
তেষাম্ আদিত্যবৎ জ্ঞানম্ প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ৫-১৬ ॥

যেষাম্ তু তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতম্, তেষাম্
জ্ঞানম্ আদিত্যবৎ তৎ পরম্ প্রকাশয়তি ।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৫-১৭ ॥

তৎ বুদ্ধয়ঃ তৎ আত্মানঃ তৎ নিষ্ঠাঃ তৎ পরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিম্ জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ ॥ ৫-১৭ ॥

তৎ বুদ্ধয়ঃ, তৎ আত্মানঃ, তৎ নিষ্ঠাঃ, তৎ পরায়ণাঃ,
জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিম্ গচ্ছন্তি ।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫-১৮ ॥

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চ এব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ ॥ ৫-১৮ ॥

পণ্ডিতাঃ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি, চ
শ্বপাকে চ এব সম-দর্শিনঃ (সন্তি) ।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ৫-১৯ ॥

ইহ এব তৈঃ জিতঃ সর্গঃ যেষাম্ সাম্যে স্থিতম্ মনঃ ।
নির্দোষম্ হি সমম্ ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ৫-১৯ ॥

যেষাম্ মনঃ সাম্যে স্থিতম্, তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ,
ব্রহ্ম হি সমম্ নির্দোষম্, তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ।

ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫-২০ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ম্ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ প্রাপ্য চ অপ্রিয়ম্ ।
স্থির-বুদ্ধিঃ অসম্মূঢঃ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫-২০ ॥

প্রিয়ম্ প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ম্ প্রাপ্য চ ন উদ্বিজেৎ,
(এবং) স্থির-বুদ্ধিঃ, অসম্মূঢঃ, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্ ।
স ব্রহ্ময়োগয়ুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫-২১ ॥

বাহ্য-স্পর্শেষু অসক্ত-আত্মা বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্ ।
সঃ ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে ॥ ৫-২১ ॥

বাহ্য-স্পর্শেষু অসক্ত-আত্মা, আত্মনি যৎ সুখম্ বিন্দতি,
সঃ ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা অক্ষয়ম্ সুখম্ অশ্নুতে ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখয়োনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫-২২ ॥

যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখ-যোনয়ঃ এব তে ।
আদি অন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫-২২ ॥

হে কৌন্তেয়! যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ তে দুঃখ-যোনয়ঃ
আদি অন্তবন্তঃ এব, তেষু বুধঃ ন রমতে ।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫-২৩ ॥

শক্নোতি ইহ এব যঃ সোঢুম্ প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ ।
কাম-ক্রোধ-উদ্ভবম্ বেগম্ সঃ যুক্তঃ সঃ সুখী নরঃ ॥ ৫-২৩ ॥

ইহ এব শরীর-বিমোক্ষণাৎ প্রাক্, যঃ কাম-ক্রোধ-উদ্ভবম্
বেগম্ সোঢুম্ শক্নোতি, সঃ নরঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী (ভবতি) ।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ৫-২৪ ॥

যঃ অন্তঃ-সুখঃ অন্তর-আরামঃ তথা অন্তর্-জ্যোতিঃ এব যঃ ।
সঃ যোগী ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ব্রহ্ম-ভূতঃ অধিগচ্ছতি ॥ ৫-২৪ ॥

যঃ অন্তঃ-সুখঃ, অন্তর-আরামঃ, তথা যঃ অন্তর্-জ্যোতিঃ এব,
সঃ যোগী ব্রহ্ম-ভূতঃ ব্রহ্ম-নির্বাণম্ অধিগচ্ছতি ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫-২৫ ॥

লভন্তে ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণ-কল্মষাঃ ।
ছিন্ন-দ্বৈধাঃ যত-আত্মানঃ সর্ব-ভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫-২৫ ॥

ক্ষীণ-কল্মষাঃ, ছিন্ন-দ্বৈধাঃ, যত-আত্মানঃ,
সর্ব-ভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্ম-নির্বাণম্ লভন্তে ।

কামক্রোধবিয়ুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৫-২৬ ॥

কাম-ক্রোধ-বিয়ুক্তানাম্ যতীনাম্ যত-চেতসাম্ ।
অভিতঃ ব্রহ্ম-নির্বাণং বর্ততে বিদিত-আত্মনাম্ ॥ ৫-২৬ ॥

কাম- ক্রোধ-বিয়ুক্তানাম্ যত-চেতসাম্ বিদিত-আত্মনাম্
যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্ম-নির্বাণং বর্ততে ।

স্পর্শান্কৃৎবা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎবা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫-২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫-২৮ ॥

স্পর্শান্ কৃৎবা বহিঃ বাহ্যান্ চক্ষুঃ চ এব অন্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃৎবা নাস-অভ্যন্তর-চারিণৌ ॥ ৫-২৭ ॥

যত-ইন্দ্রিয়-মনঃ বুদ্ধিঃ মুনিঃ মোক্ষ-পরায়ণঃ ।
বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ যঃ সদা মুক্তঃ এব সঃ ॥ ৫-২৮ ॥

যঃ মুনিঃ বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃৎবা, চক্ষুঃ চ এব
ভ্রুবোঃ অন্তরে কৃৎবা, প্রাণ-অপানৌ নাস-অভ্যন্তর-চারিণৌ
সমৌ ( কৃৎবা), যত-ইন্দ্রিয়-মনঃ বুদ্ধিঃ, বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ,
মোক্ষ-পরায়ণঃ (স্যাৎ) সঃ সদা মুক্তঃ এব ।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাৎবা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫-২৯ ॥

ভোক্তারম্ যজ্ঞ-তপসাম্ সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্ ।
সুহৃদম্ সর্ব-ভূতানাম্ জ্ঞাৎবা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি ॥ ৫-২৯ ॥

যজ্ঞ-তপসাম্ ভোক্তারম্ সর্ব-ভূতানাম্ সুহৃদম্
সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্ মাম্ জ্ঞাৎবা শান্তিম্ ঋচ্ছতি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সংন্যাসয়োগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
সংন্যাস-যোগঃ নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ । আত্মসংয়ময়োগঃ ।
অথ ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ । আত্ম-সংয়ম-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬-১ ॥

অনাশ্রিতঃ কর্ম-ফলম্ কার্যম্ কর্ম করোতি যঃ ।
সঃ সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ ॥ ৬-১ ॥

যঃ কর্ম-ফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্যম্ কর্ম করোতি,
সঃ সংন্যাসী চ যোগী চ, নিরগ্নিঃ ন অক্রিয়ঃ চ ন ।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ৬-২ ॥

যম্ সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ যোগম্ তম্ বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হি অসংন্যস্ত-সঙ্কল্পঃ যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ৬-২ ॥

হে পাণ্ডব! যম্ সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তম্ যোগম্ বিদ্ধি,
কশ্চন অসংন্যস্ত-সঙ্কল্পঃ যোগী ন ভবতি হি ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬-৩ ॥

আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগম্ কর্ম কারণম্ উচ্যতে ।
যোগ-আরূঢস্য তস্য এব শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৬-৩ ॥

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম কারণম্ উচ্যতে,
যোগ-আরূঢস্য তস্য এব শমঃ কারণম্ উচ্যতে ।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥ ৬-৪ ॥

যদা হি ন ইন্দ্রিয়-অর্থেষু ন কর্মসু অনুষজ্জতে ।
সর্ব-সঙ্কল্প-সংন্যাসী যোগ-আরূঢঃ তদা উচ্যতে ॥ ৬-৪ ॥

যদা হি ন ইন্দ্রিয়-অর্থেষু ন কর্মসু অনুষজ্জতে, তদা
সর্ব-সঙ্কল্প-সংন্যাসী যোগ-আরূঢঃ উচ্যতে ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬-৫ ॥

উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্ ন আত্মানম্ অবসাদয়েৎ ।
আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ ॥ ৬-৫ ॥

আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ, আত্মানম্ ন অবসাদয়েৎ ।
আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ ।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুৎবে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬-৬ ॥

বন্ধুঃ আত্মা আত্মনঃ তস্য যেন আত্মা এব আত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনঃ তু শত্রুৎবে বর্তেত আত্মা এব শত্রুবৎ ॥ ৬-৬ ॥

যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ, তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা,
অনাত্মনঃ তু শত্রুৎবে আত্মা এব শত্রুবৎ বর্তেত ।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৬-৭ ॥

জিত-আত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ ॥ ৬-৭ ॥

জিত-আত্মনঃ প্রশান্তস্য পরম-আত্মা শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু
তথা মান-অপমানয়োঃ সমাহিতঃ (ভবতি)।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬-৮ ॥

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত-আত্মা কূটস্থঃ বিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্তঃ ইতি উচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ ॥ ৬-৮ ॥

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত-আত্মা কূটস্থঃ বিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ
সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে ।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৬-৯ ॥

সুহৃৎ মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু ।
সাধুষু অপি চ পাপেষু সম-বুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে ॥ ৬-৯ ॥

সুহৃৎ মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু সাধুষু
অপি চ পাপেষু সম-বুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৬-১০ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানম্ রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যত-চিত্ত-আত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ ॥ ৬-১০ ॥

যোগী রহসি স্থিতঃ একাকী, যত-চিত্ত-আত্মা, নিরাশীঃ,
অপরিগ্রহঃ (চ সন্) সততম্ আত্মানম্ যুঞ্জীত ।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ৬-১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎবা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৬-১২ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ ।
ন অতি-উচ্ছ্রিতম্ ন অতি-নীচম্ চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্ ॥ ৬-১১ ॥

তত্র একাগ্রম্ মনঃ কৃৎবা যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্য আসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগম্ আত্ম-বিশুদ্ধয়ে ॥ ৬-১২ ॥

শুচৌ দেশে, ন অতি-উচ্ছ্রিতম্, ন অতি-নীচম্, চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্,
আত্মনঃ স্থিরম্ আসনম্ প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য
মনঃ একাগ্রম্ কৃৎবা, যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ (সন্)
আত্ম-বিশুদ্ধয়ে যোগম্ যুঞ্জ্যাৎ ।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ৬-১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংয়ম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬-১৪ ॥

সমম্ কায়-শিরঃ-গ্রীবম্ ধারয়ন্ অচলম্ স্থিরঃ ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিক-অগ্রং স্বম্ দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ ॥ ৬-১৩ ॥

প্রশান্ত-আত্মা বিগত-ভীঃ ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংয়ম্য মৎ-চিত্তঃ যুক্তঃ আসীত মৎ-পরঃ ॥ ৬-১৪ ॥

স্থিরঃ (ভূৎবা) কায়-শিরঃ-গ্রীবম্ অচলম্ সমম্ ধারয়ন্
স্বম্ নাসিক-অগ্রং সম্প্রেক্ষ্য, চ দিশঃ অনবলোকয়ন্ প্রশান্ত-আত্মা
বিগত-ভীঃ ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ, মনঃ সংয়ম্য, মৎ-চিত্তঃ মৎ-পরঃ যুক্তঃ আসীত ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ৬-১৫ ॥

যুঞ্জন্ এবং সদা আত্মানম্ যোগী নিয়ত-মানসঃ ।
শান্তিম্ নির্বাণ-পরমাম্ মৎ-সংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৬-১৫ ॥

এবং সদা আত্মানম্ যুঞ্জন্, নিয়ত-মানসঃ যোগী
নির্বাণ-পরমাম্ মৎ-সংস্থাম্ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ৬-১৬ ॥

ন অতি অশ্নতঃ তু যোগঃ অস্তি ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ ।
ন চ অতি-স্বপ্ন-শীলস্য জাগ্রতঃ ন এব চ অর্জুন ॥ ৬-১৬ ॥

হে অর্জুন! অতি অশ্নতঃ তু ন যোগঃ অস্তি, একান্তম্ অনশ্নতঃ চ ন,
অতি-স্বপ্ন-শীলস্য চ ন, জাগ্রতঃ চ ন এব ।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬-১৭ ॥

যুক্ত-আহার-বিহারস্য যুক্ত-চেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য যোগঃ ভবতি দুঃখহা ॥ ৬-১৭ ॥

যুক্ত-আহার-বিহারস্য, কর্মসু যুক্ত-চেষ্টস্য,
যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি ।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ৬-১৮ ॥

যদা বিনিয়তম্ চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে ।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব-কামেভ্যঃ যুক্তঃ ইতি উচ্যতে তদা ॥ ৬-১৮ ॥

যদা বিনিয়তম্ চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে,
সর্ব-কামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে ।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ৬-১৯ ॥

যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনঃ যত-চিত্তস্য যুঞ্জতঃ যোগম্ আত্মনঃ ॥ ৬-১৯ ॥

যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে সা উপমা, আত্মনঃ যোগম্
যুঞ্জতঃ যত-চিত্তস্য যোগিনঃ, স্মৃতা ।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ৬-২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬-২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬-২২ ॥

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংয়োগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ৬-২৩ ॥

যত্র উপরমতে চিত্তম্ নিরুদ্ধম্ যোগ-সেবয়া ।
যত্র চ এব আত্মনা আত্মানম্ পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি ॥ ৬-২০ ॥

সুখম্ আত্যন্তিকম্ যৎ তৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্যম্-অতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চ এব অয়ম্ স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬-২১ ॥

যম্ লব্ধ্বা চ অপরম্ লাভম্ মন্যতে ন অধিকম্ ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতঃ ন দুঃখেন গুরুণা অপি বিচাল্যতে ॥ ৬-২২ ॥

তম্ বিদ্যাৎ দুঃখ-সংয়োগ-বিয়োগম্ যোগ-সংজ্ঞিতম্ ।
সঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগঃ অনির্বিণ্ণ-চেতসা ॥ ৬-২৩ ॥

যোগ-সেবয়া নিরুদ্ধম্ চিত্তম্ যত্র উপরমতে,
চ এব যত্র আত্মনা আত্মানম্ পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি,
যত্র যৎ তৎ বুদ্ধি-গ্রাহ্যম্-অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকম্
সুখম্ বেত্তি, (যত্র) চ স্থিতঃ অয়ম্ তত্ত্বতঃ ন এব চলতি,
যম্ চ লব্ধ্বা, ততঃ অধিকম্ অপরম্ লাভম্ ন মন্যতে,
যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা অপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে,
তম্ দুঃখ-সংয়োগ-বিয়োগম্ যোগ-সংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ,
সঃ যোগঃ অনির্বিণ্ণ-চেতসা নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ ।

সঙ্কল্পপ্রভবান্কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ৬-২৪ ॥

সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বান্ অশেষতঃ ।
মনসা এব ইন্দ্রিয়-গ্রামম্ বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ৬-২৪ ॥

সঙ্কল্প-প্রভবান্ সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা,
মনসা এব ইন্দ্রিয়-গ্রামম্ সমন্ততঃ বিনিয়ম্য,

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎবা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬-২৫ ॥

শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া ।
আত্ম-সংস্থম্ মনঃ কৃৎবা ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬-২৫ ॥

ধৃতি-গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, মনঃ
আত্ম-সংস্থম্ কৃৎবা, কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৬-২৬ ॥

যতঃ যতঃ নিশ্চরতি মনঃ চঞ্চলম্ অস্থিরম্ ।
ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ ॥ ৬-২৬ ॥

চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি, ততঃ ততঃ
এতৎ নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ ।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ৬-২৭ ॥

প্রশান্ত-মনসম্ হি এনম্ যোগিনম্ সুখম্ উত্তমম্ ।
উপৈতি শান্ত-রজসম্ ব্রহ্ম-ভূতম্ অকল্মষম্ ॥ ৬-২৭ ॥

প্রশান্ত-মনসম্ শান্ত-রজসম্ অকল্মষম্ ব্রহ্ম-ভূতম্
এনম্ যোগিনম্ হি উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ৬-২৮ ॥

যুঞ্জন্ এবম্ সদা আত্মানম্ যোগী বিগত-কল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে ॥ ৬-২৮ ॥

এবম্ সদা আত্মানম্ যুঞ্জন্ যোগী বিগত-কল্মষঃ
ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ সুখেন অশ্নুতে ।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগয়ুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬-২৯ ॥

সর্ব-ভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্ব-ভূতানি চ আত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগ-যুক্ত-আত্মা সর্বত্র সম-দর্শনঃ ॥ ৬-২৯ ॥

যোগ-যুক্ত-আত্মা সর্বত্র সম-দর্শনঃ, আত্মানম্
সর্ব-ভূতস্থম্ সর্ব-ভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে ।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬-৩০ ॥

যো মাম্ পশ্যতি সর্বত্র সর্বম্ চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্য অহং ন প্রণশ্যামি সঃ চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬-৩০ ॥

যঃ মাম্ সর্বত্র পশ্যতি, সর্বম্ চ ময়ি পশ্যতি,
তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, সঃ চ মে ন প্রণশ্যতি ।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকৎবমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬-৩১ ॥

সর্ব-ভূত-স্থিতম্ যঃ মাম্ ভজতি একৎবম্ আস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানঃ অপি সঃ যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬-৩১ ॥

যঃ একৎবম্ আস্থিতঃ সর্ব-ভূত-স্থিতম্ মাম্ ভজতি,
সঃ যোগী সর্বথা বর্তমানঃ অপি, ময়ি বর্ততে ।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬-৩২ ॥

আত্মা-উপম্যেন সর্বত্র সমম্ পশ্যতি যঃ অর্জুন ।
সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্ সঃ যোগী পরমঃ মতঃ ॥ ৬-৩২ ॥

হে অর্জুন! যঃ আত্মা-উপম্যেন সর্বত্র সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্
সমম্ পশ্যতি, সঃ যোগী পরমঃ মতঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলৎবাৎস্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৬-৩৩ ॥

যঃ অয়ং যোগঃ ৎবয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্য অহং ন পশ্যামি চঞ্চলৎবাৎ স্থিতিম্ স্থিরাম্ ॥ ৬-৩৩

হে মধুসূদন! যঃ অয়ং যোগঃ ৎবয়া সাম্যেন প্রোক্তঃ, এতস্য
স্থিরাম্ স্থিতিম্ চঞ্চলৎবাৎ অহং ন পশ্যামি ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৬-৩৪ ॥

চঞ্চলম্ হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢম্ ।
তস্য অহম্ নিগ্রহম্ মন্যে বায়োঃ ইব সুদুষ্করম্ ॥ ৬-৩৪ ॥

হে কৃষ্ণ! মনঃ বলবৎ দৃঢম্ চঞ্চলম্ প্রমাথি,
অহম্ হি তস্য নিগ্রহম্ বায়োঃ ইব, সুদুষ্করম্ মন্যে ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৬-৩৫ ॥

অসংশয়ম্ মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহম্ চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৬-৩৫ ॥

হে মহাবাহো! মনঃ অসংশয়ম্ চলম্ দুর্নিগ্রহম্,
হে কৌন্তেয়! (তৎ) তু অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।

অসংয়তাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৬-৩৬ ॥

অসংয়ত-আত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্য-আত্মনা তু যততা শক্যঃ অবাপ্তুম্ উপায়তঃ ॥ ৬-৩৬ ॥

অসংয়ত-আত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ, বশ্য-আত্মনা যততা
তু উপায়তঃ অবাপ্তুম্ শক্যঃ, ইতি মে মতিঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

অয়তিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৬-৩৭ ॥

অয়তিঃ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাৎ চলিত-মানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগ-সংসিদ্ধিম্ কাম্ গতিম্ কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৬-৩৭ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অয়তিঃ, যোগাৎ চলিত-মানসঃ,
যোগ-সংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য, কাম্ গতিম্ গচ্ছতি?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৬-৩৮ ॥

কচ্চিৎ ন উভয়-বিভ্রষ্টঃ ছিন্ন-অভ্রম্ ইব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠঃ মহাবাহো বিমূঢঃ ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৬-৩৮ ॥

হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি অপ্রতিষ্ঠঃ বিমূঢঃ উভয়-বিভ্রষ্টঃ
ছিন্ন-অভ্রম্ ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ৎবদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৬-৩৯ ॥

এতৎ মে সংশয়ম্ কৃষ্ণ ছেত্তুম্ অর্হসি অশেষতঃ ।
ৎবৎ অন্যঃ সংশয়স্য অস্য ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে ॥ ৬-৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি;
হি ৎবৎ অন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৬-৪০ ॥

পার্থ ন এব ইহ ন অমুত্র বিনাশঃ তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণ-কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিম্ তাত গচ্ছতি ॥ ৬-৪০ ॥

হে পার্থ! ন ইহ ন এব (চ) অমুত্র তস্য বিনাশঃ বিদ্যতে ।
হে তাত! হি কশ্চিৎ কল্যাণ-কৃৎ দুর্গতিম্ ন গচ্ছতি ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিৎবা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৬-৪১ ॥

প্রাপ্য পুণ্য-কৃতাম্ লোকান্ উষিৎবা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ গেহে যোগ-ভ্রষ্টঃ অভিজায়তে ॥ ৬-৪১ ॥

যোগ-ভ্রষ্টঃ পুণ্য-কৃতাম্ লোকান্ প্রাপ্য, (তত্র)
শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিৎবা, শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ গেহে অভিজায়তে ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৬-৪২ ॥

অথবা যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতৎ হি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যৎ ঈদৃশম্ ॥ ৬-৪২ ॥

অথবা ধীমতাম্ যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি, যৎ এতৎ
ঈদৃশম্ জন্ম লোকে দুর্লভতরং হি ।

তত্র তং বুদ্ধিসংয়োগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৬-৪৩ ॥

তত্র তম্ বুদ্ধি-সংয়োগম্ লভতে পৌর্ব-দেহিকম্ ।
যততে চ ততঃ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৬-৪৩ ॥

হে কুরুনন্দন! (সঃ) তত্র তম্ পৌর্ব-দেহিকম্ বুদ্ধি-সংয়োগম্
লভতে, ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে ।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৬-৪৪ ॥

পূর্ব-অভ্যাসেন তেন এব হ্রিয়তে হি অবশঃ অপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুঃ অপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্ম অতিবর্ততে ॥ ৬-৪৪ ॥

তেন এব পূর্ব-অভ্যাসেন সঃ অবশঃ অপি হ্রিয়তে, হি
যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দ-ব্রহ্ম অতিবর্ততে ।

প্রয়ত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৬-৪৫ ॥

প্রয়ত্নাৎ যতমানঃ তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ ।
অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ৬-৪৫ ॥

ততঃ প্রয়ত্নাৎ যতমানঃ সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ যোগী তু
অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ পরাম্ গতিম্ যাতি ।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥ ৬-৪৬ ॥

তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ যোগী জ্ঞানিভ্যঃ অপি মতঃ অধিকঃ ।
কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ যোগী তস্মাৎ যোগী ভব অর্জুন ॥ ৬-৪৬ ॥

যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি চ অধিকঃ মতঃ,
যোগী কর্মিভ্যঃ (চ) অধিকঃ, তস্মাৎ হে অর্জুন!
(ৎবং) যোগী ভব ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬-৪৭ ॥

যোগিনাম্ অপি সর্বেষাম্ মৎ গতেন অন্তর-আত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যঃ মাম্ সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ ॥ ৬-৪৭ ॥

সর্বেষাম্ অপি যোগিনাম্ যঃ শ্রদ্ধাবান্, মৎ গতেন
অন্তর-আত্মনা মাম্ ভজতে, সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
আত্মসংয়ময়োগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
আত্ম-সংয়ম-যোগঃ নাম ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ । জ্ঞানবিজ্ঞানয়োগঃ ।
অথ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ । জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ৭-১ ॥

ময়ি আসক্ত-মনাঃ পার্থ যোগম্ যুঞ্জন্ মৎ আশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ম্ সমগ্রম্ মাম্ যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু ॥ ৭-১ ॥

হে পার্থ! ময়ি আসক্ত-মনাঃ মৎ আশ্রয়ঃ (ৎবং) যোগম্
যুঞ্জন্, মাম্ সমগ্রম্ যথা অসংশয়ম্ জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু ।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাৎবা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ৭-২ ॥

জ্ঞানম্ তে অহম্ সবিজ্ঞানম্ ইদম্ বক্ষ্যামি অশেষতঃ ।
যৎ জ্ঞাৎবা ন ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে ॥ ৭-২ ॥

অহম্ ইদম্ সবিজ্ঞানম্ জ্ঞানম্ তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি;
যৎ জ্ঞাৎবা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭-৩ ॥

মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিৎ মাম্ বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭-৩ ॥

মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি;
যততাম্ সিদ্ধানাম্ অপি কশ্চিৎ মাম্ তত্ত্বতঃ বেত্তি ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭-৪ ॥

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খম্ মনঃ বুদ্ধিঃ এব চ ।
অহংকারঃ ইতি ইয়ম্ মে ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা ॥ ৭-৪ ॥

ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খম্, মনঃ, বুদ্ধিঃ এব চ
অহংকারঃ ইতি অষ্টধা ভিন্না মে ইয়ম্ প্রকৃতিঃ ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৭-৫ ॥

অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অন্যাম্ প্রকৃতিম্ বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীব-ভূতাম্ মহাবাহো যয়া ইদম্ ধার্যতে জগৎ ॥ ৭-৫ ॥

হে মহাবাহো! ইয়ম্ অপরা (প্রকৃতিঃ অস্তি) ইতঃ তু অন্যাম্
জীব-ভূতাম্ মে পরাম্ প্রকৃতিম্ বিদ্ধি, যয়া ইদম্ জগৎ ধার্যতে ।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭-৬ ॥

এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্বাণি ইতি উপধারয় ।
অহম্ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ঃ তথা ॥ ৭-৬ ॥

সর্বাণি ভূতানি এতৎ যোনীনি ইতি, উপধারয় । অহম্ কৃৎস্নস্য
জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ (অস্মি)।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭-৭ ॥

মত্তঃ পরতরং ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বম্ ইদম্ প্রোতম্ সূত্রে মণিগণাঃ ইব ॥ ৭-৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি ।
সূত্রে মণিগণাঃ ইব ইদম্ সর্বম্ ময়ি প্রোতম্ ।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যযোঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৭-৮ ॥

রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভা অস্মি শশি-সূর্যযোঃ ।
প্রণবঃ সর্ব-বেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষম্ নৃষু ॥ ৭-৮ ॥

হে কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ, শশি-সূর্যযোঃ প্রভা,
সর্ব-বেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৭-৯ ॥

পুণ্যঃ গন্ধঃ পৃথিব্যাম্ চ তেজঃ চ অস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনম্ সর্ব-ভূতেষু তপঃ চ অস্মি তপস্বিষু ॥ ৭-৯ ॥

চ পৃথিব্যাম্ পুণ্যঃ গন্ধঃ, বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি;
সর্ব-ভূতেষু জীবনম্, তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ৭-১০ ॥

বীজম্ মাম্ সর্ব-ভূতানাম্ বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাম্ অস্মি তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্ ॥ ৭-১০ ॥

হে পার্থ! মাম্ সর্ব-ভূতানাম্ সনাতনম্ বীজম্ বিদ্ধি,
অহম্ বুদ্ধিমতাম্ বুদ্ধিঃ অস্মি, তেজস্বিনাম্ তেজঃ ।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ৭-১১ ॥

বলম্ বলবতাম্ চ অহম্ কাম-রাগ-বিবর্জিতম্ ।
ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ ভূতেষু কামঃ অস্মি ভরতর্ষভ ॥ ৭-১১-

অহম্ চ বলবতাম্ কাম-রাগ-বিবর্জিতম্ বলম্ অস্মি,
হে ভরতর্ষভ! ভূতেষু ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ কামঃ (অহম্ অস্মি)।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ৎবহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭-১২ ॥

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ যে ।
মত্তঃ এব ইতি তান্ বিদ্ধি ন তু অহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭-১২ ॥

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ, তে
মত্তঃ এব ইতি তান্ বিদ্ধি, অহং তেষু ন (অস্মি), তু তে ময়ি (বর্তন্তে) ।

ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ এভিঃ সর্বম্ম্ ইদম্ জগৎ ।
মোহিতম্ ন অভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যযম্ ॥ ৭-১৩ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যযম্ ॥ ৭-১৩ ॥

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদম্ সর্বম্ম্ জগৎ মোহিতম্,
(অতঃ) এভ্যঃ পরম্ অব্যযম্ মাম্ ন অভিজানাতি ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যযা ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭-১৪ ॥

দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যযা ।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাম্ তরন্তি তে ॥ ৭-১৪ ॥

এষা দৈবী গুণময়ী মম মায়া হি দুরত্যযা । যে মাম্ এব
প্রপদ্যন্তে, তে এতাম্ মায়াম্ তরন্তি ।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়যাপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭-১৫ ॥

ন মাম্ দুষ্কৃতিনঃ মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নর-অধমাঃ ।
মায়যা অপহৃত-জ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥ ৭-১৫ ॥

মায়যা অপহৃত-জ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ
দুষ্কৃতিনঃ মূঢাঃ নর-অধমাঃ মাম্ ন প্রপদ্যন্তে ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭-১৬ ॥

চতুঃ-বিধাঃ ভজন্তে মাম্ জনাঃ সুকৃতিনঃ অর্জুন ।
আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭-১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জুন! আর্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী,
জ্ঞানী চ (ইতি) চতুঃ-বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাম্ ভজন্তে ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭-১৭ ॥

তেষাম্ জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ এক-ভক্তিঃ বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ঃ হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ অহম্ সঃ চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭-১৭ ॥

তেষাম্ নিত্য-যুক্তঃ এক-ভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে । অহম্ হি
জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ প্রিয়ঃ (অস্মি), সঃ (জ্ঞানী) চ মম প্রিয়ঃ (অস্তি)।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ৎবাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ৭-১৮ ॥

উদারাঃ সর্বে এব এতে জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ সঃ হি যুক্ত-আত্মা মাম্ এব অনুত্তমাম্ গতিম্ ॥ ৭-১৮ ॥

এতে সর্বে এব উদারাঃ (সন্তি), জ্ঞানী তু (মম) আত্মা এব
(অস্তি ইতি) মে মতম্ । সঃ হি যুক্ত-আত্মা অনুত্তমাম্ গতিম্
মাম্ এব আস্থিতঃ (অস্তি)।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৭-১৯ ॥

বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাম্ প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৭-১৯ ॥

জ্ঞানবান্ বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে ‘বাসুদেবঃ
সর্বম্’ ইতি (অনুভূয়) মাম্ প্রপদ্যতে । সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ৭-২০ ॥

কামৈঃ তৈঃ তৈঃ হৃত-জ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য-দেবতাঃ ।
তম্ তম্ নিয়মম্ আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ৭-২০ ॥

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃত-জ্ঞানাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ
(অজ্ঞানিনঃ) তম্ তম্ নিয়মম্ আস্থায় অন্য-দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে ।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ৭-২১ ॥

যঃ যঃ যাম্ যাম্ তনুম্ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি ।
তস্য তস্য অচলাম্ শ্রদ্ধাম্ তাম্ এব বিদধামি অহম্ ॥ ৭-২১ ॥

যঃ যঃ ভক্তঃ যাম্ যাম্ তনুম্ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি,
তস্য তস্য তাম্ এব শ্রদ্ধাম্ অহম্ অচলাম্ বিদধামি ।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্হি তান্ ॥ ৭-২২ ॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য অরাধনম্ ঈহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়া এব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭-২২ ॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য আরাধনম্ ঈহতে, ততঃ চ
ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ লভতে হি ।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্দেবয়জো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭-২৩ ॥

অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্ তৎ ভবতি অল্প-মেধসাম্ ।
দেবান্ দেব-যজঃ যান্তি মৎ ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি ॥ ৭-২৩ ॥

তেষাম্ অল্প-মেধসাম্ তৎ ফলম্ তু অন্তবৎ ভবতি;
দেব-যজঃ দেবান্ যান্তি, মৎ ভক্তাঃ অপি মাম্ যান্তি ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যযমনুত্তমম্ ॥ ৭-২৪ ॥

অব্যক্তম্ ব্যক্তিম্ আপন্নম্ মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ ।
পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ মম অব্যযম্ অনুত্তমম্ ॥ ৭-২৪ ॥

মম পরম্ অব্যযম্ অব্যক্তম্ অনুত্তমম্ ভাবম্
অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ মাম্ ব্যক্তিম্ আপন্নম্ মন্যন্তে ।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যযম্ ॥ ৭-২৫ ॥

ন অহম্ প্রকাশঃ সর্বস্য যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ ।
মূঢঃ অয়ম্ ন অভিজানাতি লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যযম্ ॥ ৭-২৫ ॥

যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ অহম্ সর্বস্য প্রকাশঃ ন ।
অয়ম্ মূঢঃ লোকঃ অজম্ অব্যযম্ মাম্ ন অভিজানাতি ।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭-২৬ ॥

বেদ অহম্ সমতীতানি বর্তমানানি চ অর্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাম্ তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭-২৬ ॥

হে অর্জুন! অহম্ সমতীতানি বর্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চ
ভূতানি বেদ । কশ্চন তু মাম্ ন বেদ ।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭-২৭ ॥

ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্ব-মোহেন ভারত ।
সর্ব-ভূতানি সম্মোহম্ সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭-২৭ ॥

হে পরন্তপ ভারত! সর্ব-ভূতানি ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন
দ্বন্দ্ব-মোহেন সর্গে সম্মোহম্ যান্তি ।

যেষাং ৎবন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ৭-২৮ ॥

যেষাম্ তু অন্তগতম্ পাপম্ জনানাম্ পুণ্য-কর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তাঃ ভজন্তে মাম্ দৃঢ-ব্রতাঃ ॥ ৭-২৮ ॥

যেষাম্ পুণ্য-কর্মণাম্ জনানাম্ তু পাপম্ অন্তগতম্,
তে দৃঢ-ব্রতাঃ দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তাঃ মাম্ ভজন্তে ।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ৭-২৯ ॥

জরা-মরণ-মোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তৎ বিদুঃ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ কর্ম চ অখিলম্ ॥ ৭-২৯ ॥

যে মাম্ আশ্রিত্য জরা-মরণ-মোক্ষায় যতন্তি, তে তৎ ব্রহ্ম,
কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্, অখিলম্ কর্ম চ বিদুঃ ।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৭-৩০ ॥

সাধিভূত-অধিদৈবম্ মাম্ সাধিয়জ্ঞম্ চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালে অপি চ মাং তে বিদুঃ যুক্ত-চেতসঃ ॥ ৭-৩০ ॥

যে সাধিভূত-অধিদৈবম্ সাধিয়জ্ঞম্ চ মাম্ বিদুঃ
তে যুক্ত-চেতসঃ প্রয়াণ-কালে অপি চ মাম্ বিদুঃ ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানয়োগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগঃ নাম সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ । অক্ষরব্রহ্ময়োগঃ ।
অথ অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ । অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ৮-১ ॥

কিম্ তৎ ব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মম্ কিম্ কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতম্ চ কিম্ প্রোক্তম্ অধিদৈবম্ কিম্ উচ্যতে ॥ ৮-১ ॥

হে পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মম্ কিম্? কর্ম কিম্?
অধিভূতম্ কিম্ প্রোক্তম্? অধিদৈবম্ চ কিম্ উচ্যতে ?

অধিয়জ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৮-২ ॥

অধিয়জ্ঞঃ কথম্ কঃ অত্র দেহে অস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণ-কালে চ কথম্ জ্ঞেয়ঃ অসি নিয়ত-আত্মভিঃ ॥ ৮-২ ॥

হে মধুসূদন! অত্র অস্মিন্ দেহে অধিয়জ্ঞঃ কঃ কথম্ (চ অস্তি)?
প্রয়াণ-কালে চ নিয়ত-আত্মভিঃ কথম্ জ্ঞেয়ঃ অসি ?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮-৩ ॥

অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্ স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ।
ভূত-ভাব-উদ্ভব-করঃ বিসর্গঃ কর্ম-সংজ্ঞিতঃ ॥ ৮-৩ ॥

অক্ষরম্ পরমম্ ব্রহ্ম, স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে,
ভূত-ভাব-উদ্ভব-করঃ বিসর্গঃ কর্ম-সংজ্ঞিতঃ ।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিয়জ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮-৪ ॥

অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্ ।
অধিয়জ্ঞঃ অহম্ এব অত্র দেহে দেহ-ভৃতাম্ বর ॥ ৮-৪ ॥

হে দেহ-ভৃতাম্ বর! ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্, পুরুষঃ
অধিদৈবতম্, অত্র দেহে চ অহম্ এব অধিয়জ্ঞঃ ।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮-৫ ॥

অন্ত-কালে চ মাম্ এব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি সঃ মৎ ভাবম্ যাতি ন অস্তি অত্র সংশয়ঃ ॥ ৮-৫ ॥

যঃ চ অন্ত-কালে মাম্ এব স্মরন্ কলেবরম্ মুক্ত্বা
প্রয়াতি, সঃ মৎ ভাবম্ যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি ।

যং যং বাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮-৬ ॥

যম্ যম্ বা অপি স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্ ।
তম্ তম্ এব এতি কৌন্তেয় সদা তদ্ত্ ভাব-ভাবিতঃ ॥ ৮-৬ ॥

হে কৌন্তেয়! যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরন্ অন্তে কলেবরম্ ত্যজতি;
সদা তদ্ত্ ভাব-ভাবিতঃ (সঃ) তম্ তম্ এব এতি ।

তস্মাৎসর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৮-৭ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ ।
ময়ি অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ম্ ॥ ৮-৭ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু ময়ি অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ (ভব),
মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ । (এবং) অসংশয়ম্ মাম্ এব এষ্যসি ।

অভ্যাসয়োগয়ুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮-৮ ॥

অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা ন অন্য-গামিনা ।
পরমম্ পুরুষম্ দিব্যম্ যাতি পার্থ অনুচিন্তয়ন্ ॥ ৮-৮ ॥

হে পার্থ! অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন ন অন্য-গামিনা চেতসা
অনুচিন্তয়ন্, দিব্যম্ পরমম্ পুরুষম্ যাতি ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮-৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮-১০ ॥

কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোঃ অণীয়াংসম্ অনুস্মরেৎ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্য-রূপং
আদিত্য-বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮-৯ ॥

প্রয়াণ-কালে মনসা অচলেন
ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগ-বলেন চ এব ।
ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্
সঃ তম্ পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮-১০ ॥

কবিম্, পুরাণম্, অনুশাসিতারম্, অণোঃ অণীয়াংসম্,
সর্বস্য ধাতারম্, অচিন্ত্য-রূপং, তমসঃ পরস্তাৎ
আদিত্য-বর্ণম্ (বিদ্যমানং পুরুষং), প্রয়াণ-কালে,
অচলেন মনসা, ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগ-বলেন চ এব ভ্রুবোঃ
মধ্যে সম্যক্ প্রাণম্ আবেশ্য, যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তম্ পরম্ দিব্যম্ পুরুষম্ উপৈতি ।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮-১১ ॥

যৎ অক্ষরম্ বেদ-বিদঃ বদন্তি
বিশন্তি যৎ যতয়ঃ বীত-রাগাঃ ।
যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যম্ চরন্তি
তৎ তে পদম্ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮-১১ ॥

বেদ-বিদঃ যৎ অক্ষরম্ বদন্তি, বীত-রাগাঃ যতয়ঃ যৎ
বিশন্তি, (ব্রহ্মচারিণঃ) যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যম্ চরন্তি,
তৎ পদম্ তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ।

সর্বদ্বারাণি সংয়ম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ৮-১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮-১৩ ॥

সর্ব-দ্বারাণি সংয়ম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্নি আধায় আত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতঃ যোগ-ধারণাম্ ॥ ৮-১২ ॥

ওম্ ইতি এক-অক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ॥ ৮-১৩ ॥

সর্ব-দ্বারাণি সংয়ম্য, মনঃ চ হৃদি নিরুধ্য,
মূর্ধ্নি আত্মনঃ প্রাণম্ আধায়, যোগ-ধারণাম্ আস্থিতঃ,
ওম্ ইতি এক-অক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্,
যঃ দেহম্ ত্যজন্ প্রয়াতি, সঃ পরমাম্ গতিম্ যাতি ।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮-১৪ ॥

অনন্য-চেতাঃ সততম্ যঃ মাম্ স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্য অহং সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮-১৪ ॥

হে পার্থ! যঃ নিত্যশঃ অনন্য-চেতাঃ (সন্) মাম্
সততং স্মরতি, তস্য নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ (অস্মি) ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮-১৫ ॥

মাম্ উপেত্য পুনঃ-জন্ম দুঃখ-আলয়ম্ অশাশ্বতম্ ।
ন আপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিম্ পরমাম্ গতাঃ ॥ ৮-১৫ ॥

পরমাম্ সংসিদ্ধিম্ গতাঃ মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য,
পুনঃ দুঃখ-আলয়ম্ অশাশ্বতম্ জন্ম ন আপ্নুবন্তি ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮-১৬ ॥

আব্রহ্ম-ভুবনাৎ লোকাঃ পুনঃ-আবর্তিনঃ অর্জুন ।
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনঃ-জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮-১৬ ॥

হে অর্জুন! আব্রহ্ম-ভুবনাৎ (সর্বে) লোকাঃ পুনঃ-আবর্তিনঃ
(সন্তি); হে কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য তু পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে ।

সহস্রয়ুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ৮-১৭ ॥

সহস্র-যুগ-পর্যন্তম্ অহঃ যৎ ব্রহ্মণঃ বিদুঃ ।
রাত্রিম্ যুগ-সহস্র-অন্তাম্ তে অহোরাত্র-বিদঃ জনাঃ ॥ ৮-১৭ ॥

যৎ তে অহোরাত্র-বিদঃ জনাঃ সহস্র-যুগ-পর্যন্তম্ ব্রহ্মণঃ
অহঃ যুগ-সহস্র-অন্তাম্ রাত্রিম্ (চ) বিদুঃ ।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮-১৮ ॥

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তি অহঃ আগমে ।
রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে তত্র এব অব্যক্ত-সংজ্ঞকে ॥ ৮-১৮ ॥

অহঃ আগমে সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ অব্যক্তাৎ প্রভবন্তি,
(পুনঃ) রাত্রি আগমে তত্র অব্যক্ত-সংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূৎবা ভূৎবা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮-১৯ ॥

ভূত-গ্রামঃ সঃ এব অয়ম্ ভূৎবা ভূৎবা প্রলীয়তে ।
রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ প্রভবতি অহঃ আগমে ॥ ৮-১৯ ॥

হে পার্থ! সঃ এব অয়ম্ ভূত-গ্রামঃ অবশঃ (সন্),
ভূৎবা ভূৎবা রাত্রি আগমে প্রলীয়তে (পুনঃ) অহঃ আগমে প্রভবতি ।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮-২০ ॥

পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ সঃ সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮-২০ ॥

যঃ তু সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি, সঃ, তস্মাৎ
অব্যক্তাৎ অন্যঃ, অব্যক্তঃ সনাতনঃ পরঃ ভাবঃ (অস্তি)

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮-২১ ॥

অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তম্ আহুঃ পরমাম্ গতিম্ ।
যম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম ॥ ৮-২১ ॥

(যঃ) অব্যক্তঃ (ভাবঃ) অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ, তম্ পরমাম্
গতিম্ আহুঃ, (জ্ঞানিনঃ) যম্ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে, তৎ
মম পরমম্ ধাম (অস্তি)।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যযা ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ৮-২২ ॥

পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যযা ।
যস্য অন্তঃ-স্থানি ভূতানি যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ॥ ৮-২২ ॥

হে পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃ-স্থানি (সন্তি), যেন ইদম্
সর্বম্ ততম্, সঃ তু পরঃ পুরুষঃ অনন্যযা ভক্ত্যা লভ্যঃ (অস্তি)।

যত্র কালে ৎবনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮-২৩ ॥

যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম্ চ এব যোগিনঃ ।
প্রয়াতাঃ যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮-২৩ ॥

হে ভরতর্ষভ! যত্র কালে তু প্রয়াতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্
আবৃত্তিম্ চ এব যান্তি, তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮-২৪ ॥

অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসাঃ উত্তর-আয়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতাঃ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ॥ ৮-২৪ ॥

অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ (পক্ষঃ), ষণ্মাসাঃ উত্তর-আয়নম্,
তত্র (কালে) প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮-২৫ ॥

ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসাঃ দক্ষিণ-আয়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮-২৫ ॥

ধূমঃ, রাত্রিঃ, তথা কৃষ্ণঃ (পক্ষঃ), ষণ্মাসাঃ
দক্ষিণ-আয়নম্, তত্র (কালে প্রয়াতাঃ) যোগী চান্দ্রমসম্
জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ততে ।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যযাবর্ততে পুনঃ ॥ ৮-২৬ ॥

শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হি এতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাতি অনাবৃত্তিম্ অন্যযা আবর্ততে পুনঃ ॥ ৮-২৬ ॥

জগতঃ এতে হি শুক্ল-কৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে ।
একয়া অনাবৃত্তিম্ যাতি অন্যযা পুনঃ আবর্ততে ।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎসর্বেষু কালেষু যোগয়ুক্তো ভবার্জুন ॥ ৮-২৭ ॥

ন এতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগ-যুক্তঃ ভব অর্জুন ॥ ৮-২৭ ॥

হে পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি;
তস্মাৎ হে অর্জুন! (ৎবং) সর্বেষু কালেষু যোগ-যুক্তঃ ভব ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিৎবা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ৮-২৮ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব
দানেষু যৎ পুণ্য-ফলম্ প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্বম্ ইদম্ বিদিৎবা
যোগী পরম্ স্থানম্ উপৈতি চ আদ্যম্ ॥ ৮-২৮ ॥

যোগী ইদম্ বিদিৎবা, বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব
যৎ পুণ্য-ফলম্ প্রদিষ্টম্, তৎ সর্বম্ অত্যেতি, আদ্যম্ পরম্ চ স্থানম্ উপৈতি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
অক্ষরব্রহ্ময়োগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগঃ নাম অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ । রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ ।
অথ নবমঃ অধ্যায়ঃ । রাজ-বিদ্যা-রাজ-গুহ্য-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাৎবা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ৯-১ ॥

ইদম্ তু তে গুহ্যতমম্ প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে ।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞান-সহিতম্ যৎ জ্ঞাৎবা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ ॥ ৯-১ ॥

যৎ জ্ঞাৎবা (ৎবং)অশুভাৎ মোক্ষ্যসে, (তৎ) তু ইদম্
গুহ্যতমম্ বিজ্ঞান-সহিতম্ জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি ।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যযম্ ॥ ৯-২ ॥

রাজ-বিদ্যা রাজ-গুহ্যম্ পবিত্রম্ম্ ইদম্ উত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষ-অবগমম্ ধর্ম্যম্ সুসুখম্ কর্তুম্ অব্যযম্ ॥ ৯-২ ॥

ইদম্ (জ্ঞানং) রাজ-বিদ্যা, রাজ-গুহ্যম্, উত্তমম্,
পবিত্রম্, অব্যযম্, প্রত্যক্ষ-অবগমম্, কর্তুম্ সুসুখম্,
ধর্ম্যম্ চ (অস্তি)।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৯-৩ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্মস্য অস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাম্ নিবর্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি ॥ ৯-৩ ॥

হে পরন্তপ! অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্
অপ্রাপ্য মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি নিবর্তন্তে ।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৯-৪ ॥

ময়া ততম্ ইদম্ সর্বম্ জগৎ অব্যক্ত-মূর্তিনা ।
মৎ-স্থানি সর্ব-ভূতানি ন চ অহম্ তেষু অবস্থিতঃ ॥ ৯-৪ ॥

অব্যক্ত-মূর্তিনা ময়া ইদম্ সর্বম্ জগৎ ততম্ ।
সর্ব-ভূতানি মৎ-স্থানি (সন্তি), অহম্ চ তেষু ন অবস্থিতঃ (অস্মি)।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯-৫ ॥

ন চ মৎ-স্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ।
ভূত-ভৃৎ ন চ ভূত-স্থঃ মম আত্মা ভূত-ভাবনঃ ॥ ৯-৫ ॥

ভূতানি চ মৎ-স্থানি ন (সন্তি), মে ঐশ্বরম্ যোগম্ পশ্য ।
(অহং) ভূত-ভৃৎ (অপি) ভূত-স্থঃ ন । মম আত্মা চ
ভূত-ভাবনঃ (অস্তি) ।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯-৬ ॥

যথা আকাশ-স্থিতঃ নিত্যম্ বায়ুঃ সর্বত্রগঃ মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎ-স্থানি ইতি উপধারয় ॥ ৯-৬ ॥

যথা সর্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যম্ আকাশ-স্থিতঃ (অস্তি),
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎ-স্থানি (সন্তি), ইতি (ৎবং) উপধারয় ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৯-৭ ॥

সর্ব-ভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিম্ যান্তি মামিকাম্ ।
কল্প-ক্ষয়ে পুনঃ তানি কল্প-আদৌ বিসৃজামি অহম্ ॥ ৯-৭ ॥

হে কৌন্তেয়! সর্ব-ভূতানি কল্প-ক্ষয়ে মামিকাম্ প্রকৃতিম্
যান্তি । পুনঃ কল্প-আদৌ তানি বিসৃজামি ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯-৮ ॥

প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূত-গ্রামম্ ইমম্ কৃৎস্নম্ অবশম্ প্রকৃতেঃ বশাৎ ॥ ৯-৮ ॥

(অহম্) স্বাম্ প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃ বশাৎ
অবশম্ ইমম্ কৃৎস্নম্ ভূত-গ্রামম্ পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি ।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯-৯ ॥

ন চ মাম্ তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবৎ আসীনম্ অসক্তম্ তেষু কর্মসু ॥ ৯-৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ
আসীনম্ মাম্ তানি কর্মাণি চ ন নিবধ্নন্তি ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৯-১০ ॥

ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচর-অচরম্ ।
হেতুনা অনেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে ॥ ৯-১০ ॥

হে কৌন্তেয়! ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সচর-অচরম্ সূয়তে,
অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ততে ।

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯-১১ ॥

অবজানন্তি মাম্ মূঢাঃ মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্ ।
পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥ ৯-১১ ॥

ভূত-মহেশ্বরম্ মম পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢাঃ
মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্ মাম্ অবজানন্তি ।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯-১২ ॥

মোঘ-আশাঃ মোঘ-কর্মাণঃ মোঘ-জ্ঞানাঃ বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীম্ আসুরীম্ চ এব প্রকৃতিম্ মোহিনীম্ শ্রিতাঃ ॥ ৯-১২ ॥

(তে) মোঘ-আশাঃ মোঘ-কর্মাণঃ মোঘ-জ্ঞানাঃ বিচেতসঃ
মোহিনীম্ রাক্ষসীম্ আসুরীম্ প্রকৃতিম্ চ এব শ্রিতাঃ ।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাৎবা ভূতাদিমব্যযম্ ॥ ৯-১৩ ॥

মহাত্মানঃ তু মাম্ পার্থ দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ ।
ভজন্তি অনন্য-মনসঃ জ্ঞাৎবা ভূতাদিম্ অব্যযম্ ॥ ৯-১৩ ॥

হে পার্থ! দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ তু
মাম্ ভূতাদিম্ অব্যযম্ জ্ঞাৎবা, অনন্য-মনসঃ (মাং) ভজন্তি ।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯-১৪ ॥

সততম্ কীর্তয়ন্তঃ মাম্ যতন্তঃ চ দৃঢ-ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তঃ চ মাম্ ভক্ত্যা নিত্য-যুক্তাঃ উপাসতে ॥ ৯-১৪ ॥

(তে) নিত্য-যুক্তাঃ ভক্ত্যা মাম্ সততম্ কীর্তয়ন্তঃ যতন্তঃ চ
দৃঢ-ব্রতাঃ নমস্যন্তঃ চ মাম্ উপাসতে ।

জ্ঞানয়জ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একৎবেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯-১৫ ॥

জ্ঞান-যজ্ঞেন চ অপি অন্যে যজন্তঃ মাম্ উপাসতে ।
একৎবেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯-১৫।

অন্যে চ অপি জ্ঞান-যজ্ঞেন যজন্তঃ একৎবেন, পৃথক্ত্বেন,
বহুধা বিশ্বতোমুখম্ মাম্ উপাসতে ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ৯-১৬ ॥

অহম্ ক্রতুঃ অহম্ যজ্ঞঃ স্বধা অহম্ অহম্ ঔষধম্ ।
মন্ত্রঃ অহম্ অহম্ এব আজ্যম্ অহম্ অগ্নিঃ অহম্ হুতম্ ॥ ৯-১৬ ॥

অহম্ ক্রতুঃ, অহম্ যজ্ঞঃ, অহম্ স্বধা, অহম্ ঔষধম্,
অহম্ মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহম্ হুতম্,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোংকার ঋক্সাম যজুরেব চ ॥ ৯-১৭ ॥

পিতা অহম্ অস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যম্ পবিত্রম্ ওংকারঃ ঋক্-সাম যজুঃ এব চ ॥ ৯-১৭ ॥

অহম্ অস্য জগতঃ মাতা, পিতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যম্ (বস্তু),
পবিত্রম্ (বস্তু), ওঙ্কারঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ এব চ (অস্মি)।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যযম্ ॥ ৯-১৮ ॥

গতিঃ ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণম্ সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্ নিধানম্ বীজম্ অব্যযম্ ॥ ৯-১৮ ॥

(অহং) গতিঃ, ভর্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণম্,
সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানম্, নিধানম্,
অব্যযম্ বীজম্ (চ অস্মি) ।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ৯-১৯ ॥

তপামি অহম্ অহম্ বর্ষম্ নিগৃহ্ণামি উৎসৃজামি চ ।
অমৃতম্ চ এব মৃত্যুঃ চ সৎ অসৎ চ অহম্ অর্জুন ॥ ৯-১৯ ॥

হে অর্জুন! অহম্ তপামি, অহম্ বর্ষম্, নিগৃহ্ণামি
উৎসৃজামি চ, অহম্ এব অমৃতম্ মৃত্যুঃ চ, (অহং এব)
সৎ অসৎ চ (অস্মি) ।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ৯-২০ ॥

ত্রৈ-বিদ্যাঃ মাম্ সোমপাঃ পূত-পাপাঃ
যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা স্বর্গতিম্ প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্র-লোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্ ॥ ৯-২০ ॥

ত্রৈ-বিদ্যাঃ সোমপাঃ পূত-পাপাঃ মাম্ যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা
স্বর্গতিম্ প্রার্থয়ন্তে । তে পুণ্যম্ সুরেন্দ্র-লোকং আসাদ্য,
দিবি দিব্যান্ দেব-ভোগান্ অশ্নন্তি ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ৯-২১ ॥

তে তম্ ভুক্ত্বা স্বর্গ-লোকম্ বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য-লোকম্ বিশন্তি ।
এবম্ ত্রয়ী-ধর্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ
গত-আগতম্ কাম-কামাঃ লভন্তে ॥ ৯-২১ ॥

তে তম্ বিশালম্ স্বর্গ-লোকম্ ভুক্ত্বা, পুণ্যে ক্ষীণে (সতি)
মর্ত্য-লোকম্ বিশন্তি । এবম্ ত্রয়ী-ধর্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ
কাম-কামাঃ গত-আগতম্ লভন্তে ।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিয়ুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯-২২ ॥

অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাম্ যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাম্ নিত্য-অভিয়ুক্তানাম্ যোগ-ক্ষেমম্ বহামি অহম্ ॥ ৯-২২ ॥

অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ মাম্ পর্যুপাসতে, তেষাম্
নিত্য-অভিয়ুক্তানাম্ যোগ-ক্ষেমম্ অহম্ বহামি ।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ৯-২৩ ॥

যে অপি অন্য-দেবতা-ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ।
তে অপি মাম্ এব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধি-পূর্বকম্ ॥ ৯-২৩ ॥

অপি যে অন্য-দেবতা-ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ
যজন্তে, তে অপি হে কৌন্তেয়! অবিধি-পূর্বকম্ মাম্ এব যজন্তি ।

অহং হি সর্বয়জ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ৯-২৪ ॥

অহম্ হি সর্ব-যজ্ঞানাম্ ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ ।
ন তু মাম্ অভিজানন্তি তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে ॥ ৯-২৪ ॥

অহম্ হি সর্ব-যজ্ঞানাম্ ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ (অস্মি),
মাম্ তু তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি, অতঃ তে চ্যবন্তি ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্পিতৄন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ৯-২৫ ॥

যান্তি দেব-ব্রতাঃ দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃ-ব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূত-ইজ্যাঃ যান্তি মৎ যাজিনঃ অপি মাম্ ॥ ৯-২৫ ॥

দেব-ব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃ-ব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি,
ভূত-ইজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মৎ যাজিনঃ অপি মাম্ যান্তি ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥ ৯-২৬ ॥

পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ যঃ মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি ।
তৎ অহম্ ভক্তি-উপহৃতম্ অশ্নামি প্রয়ত আত্মনঃ ॥ ৯-২৬ ॥

যঃ পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ ভক্ত্যা মে প্রয়চ্ছতি,
(তস্য) প্রয়ত-আত্মনঃ ভক্তি-উপহৃতম্ তৎ অহম্ অশ্নামি ।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯-২৭ ॥

যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মৎ অর্পণম্ ॥ ৯-২৭ ॥

হে কৌন্তেয়! যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি,
যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মৎ অর্পণম্ কুরুষ্ব ।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।
সংন্যাসয়োগয়ুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ৯-২৮ ॥

শুভ-অশুভ-ফলৈঃ এবম্ মোক্ষ্যসে কর্ম-বন্ধনৈঃ ।
সংন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি ॥ ৯-২৮ ॥

এবম্ (কৃতে সতি) শুভ-অশুভ-ফলৈঃ কর্ম-বন্ধনৈঃ
সংন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা বিমুক্তঃ (ভূৎবা) মোক্ষ্যসে
মাম্ উপ-এষ্যসি ।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯-২৯ ॥

সমঃ অহম্ সর্ব-ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যঃ অস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চ অপি অহম্ ॥ ৯-২৯ ॥

অহম্ সর্ব-ভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ চ ন অস্তি,
(পরং)তু যে মাম্ ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি, (চ) অহম্ অপি তেষু (চ)।

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯-৩০ ॥

অপি চেৎ সু-দুঃ-আচারঃ ভজতে মাম্ অনন্য-ভাক্ ।
সাধুঃ এব সঃ মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ হি সঃ ॥ ৯-৩০ ॥

সু-দুঃ-আচারঃ অপি মাম্ অনন্য-ভাক্ ভজতে চেৎ,
সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, সঃ হি সম্যক্ ব্যবসিতঃ (অস্তি)।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯-৩১ ॥

ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্ম-আত্মা শশ্বৎ শান্তিম্ নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯-৩১ ॥

হে কৌন্তেয়! (সঃ) ক্ষিপ্রম্ ধর্ম-আত্মা ভবতি, শশ্বৎ
শান্তিম্ নিগচ্ছতি, মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি, (ইতি ৎবং) প্রতিজানীহি ।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপয়োনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯-৩২ ॥

মাম্ হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে অপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি যান্তি পরাম্ গতিম্ ॥ ৯-৩২ ॥

হে পার্থ! যে অপি হি পাপ-যোনয়ঃ স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা
শূদ্রাঃ স্যুঃ তে অপি মাম্ ব্যপাশ্রিত্য, পরাম্ গতিম্ যান্তি ।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৯-৩৩ ॥

কিম্ পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ তথা ।
অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৯-৩৩ ॥

কিম্ পুনঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ?
(তস্মাৎ ৎবং) অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্ প্রাপ্য, মাম্ ভজস্ব ।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯-৩৪ ॥

মৎ-মনাঃ ভব মৎ-ভক্তঃ মৎ-যাজী মাম্ নমস্কুরু ।
মাম্ এব এষ্যসি যুক্ত্বা এবম্ আত্মানম্ মৎ-পরায়ণঃ ॥ ৯-৩৪ ॥

(ৎবং) মৎ-মনাঃ মৎ-ভক্তঃ মৎ-যাজী (চ) ভব,
মাম্ মৎ-পরায়ণঃ (সন্) নমস্কুরু এবম্ আত্মানম্
যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগঃ নাম নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ । বিভূতিয়োগঃ ।
অথ দশমঃ অধ্যায়ঃ । বিভূতি-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যযা ॥ ১০-১ ॥

ভূয়ঃ এব মহাবাহো শৃণু মে পরমম্ বচঃ ।
যৎ তে অহম্ প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিত-কাম্যযা ॥ ১০-১ ॥

হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমম্ বচঃ শৃণু ।
প্রীয়মাণায় তে যৎ অহম্ হিত-কাম্যযা বক্ষ্যামি ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ১০-২ ॥

ন মে বিদুঃ সুর-গণাঃ প্রভবম্ ন মহর্ষয়ঃ ।
অহম্ আদিঃ হি দেবানাম্ মহর্ষীণাম্ চ সর্বশঃ ॥ ১০-২ ॥

সুর-গণাঃ মহর্ষয়ঃ চ মে প্রভবম্ ন বিদুঃ, অহম্ হি
দেবানাম্ মহর্ষীণাম্ (চ) সর্বশঃ আদিঃ (অস্মি)।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসম্মূঢঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০-৩ ॥

যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্ ।
অসম্মূঢঃ সঃ মর্ত্যেষু সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০-৩ ॥

যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ লোক-মহেশ্বরম্ চ বেত্তি,
সঃ মর্ত্যেষু অসম্মূঢঃ (ভূৎবা) সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ১০-৪ ॥

বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যম্ দমঃ শমঃ ।
সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব চ ॥ ১০-৪ ॥

বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যম্, দমঃ,
শমঃ, সুখম্, দুঃখম্, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্ চ
এব অভয়ম্ চ

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽয়শঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১০-৫ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানম্ যশঃ অয়শঃ ।
ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাম্ মত্তঃ এব পৃথক্-বিধাঃ ॥ ১০-৫ ॥

অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানম্, যশঃ, অয়শঃ,
(ইমে) ভূতানাম্ পৃথক্-বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি ।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চৎবারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১০-৬ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চৎবারঃ মনবঃ তথা ।
মৎ ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১০-৬ ॥

পূর্বে সপ্ত মহর্ষয়ঃ তথা চৎবারঃ মনবঃ মৎ ভাবাঃ,
মানসাঃ জাতাঃ যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ ।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০-৭ ॥

এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ মম যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ ॥ ১০-৭ ॥

যঃ মম এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ তত্ত্বতঃ বেত্তি,
সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে অত্র সংশয়ঃ ন ।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মৎবা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১০-৮ ॥

অহম্ সর্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে ।
ইতি মৎবা ভজন্তে মাম্ বুধাঃ ভাব-সমন্বিতাঃ ॥ ১০-৮ ॥

অহম্ সর্বস্য প্রভবঃ (অস্মি), মত্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে,
ইতি মৎবা বুধাঃ ভাব-সমন্বিতাঃ মাম্ ভজন্তে ।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০-৯ ॥

মৎ চিত্তাঃ মৎ গত-প্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তঃ চ মাম্ নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০-৯ ॥

মৎ চিত্তাঃ মৎ গত-প্রাণাঃ পরস্পরম্ মাম্ বোধয়ন্তঃ
কথয়ন্তঃ চ নিত্যম্ তুষ্যন্তি চ ।

তেষাং সততয়ুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিয়োগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে ॥ ১০-১০ ॥

তেষাম্ সতত-যুক্তানাম্ ভজতাম্ প্রীতি-পূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধি-যোগম্ তম্ যেন মাম্ উপয়ান্তি তে ॥ ১০-১০ ॥

(এবং) সতত-যুক্তানাম্ প্রীতি-পূর্বকম্ ভজতাম্ তেষাম্
তম্ বুদ্ধি-যোগম্ দদামি যেন তে মাম্ উপয়ান্তি ।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০-১১ ॥

তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজম্ তমঃ ।
নাশয়ামি আত্ম-ভাবস্থঃ জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥ ১০-১১ ॥

তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ অহম্ আত্ম-ভাবস্থঃ (সন্)
ভাস্বতা জ্ঞান-দীপেন অজ্ঞানজম্ তমঃ নাশয়ামি ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১০-১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০-১৩ ॥

পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম পবিত্রম্ পরমম্ ভবান্ ।
পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্ আদিদেবম্ অজম্ বিভুম্ ॥ ১০-১২ ॥

আহুঃ ৎবাম্ ঋষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা ।
অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ স্বয়ম্ চ এব ব্রবীষি মে ॥ ১০-১৩ ॥

ভবান্ পরম্ ব্রহ্ম, পরম্ ধাম, পরমম্ পবিত্রম্ (অস্তি) ।
সর্বে ঋষয়ঃ ৎবাম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্ আদিদেবম্ অজম্
বিভুম্ পুরুষম্ আহুঃ । তথা দেবর্ষিঃ নারদঃ অসিতঃ দেবলঃ
ব্যাসঃ (কথয়তি) (ৎবং) চ স্বয়ম্ এব মে ব্রবীষি ।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১০-১৪ ॥

সর্বম্ এতৎ ঋতম্ মন্যে যৎ মাম্ বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিম্ বিদুঃ দেবাঃ ন দানবাঃ ॥ ১০-১৪ ॥

হে কেশব! যৎ মাম্ (ৎবং) বদসি, (তৎ) এতৎ সর্বম্
(অহং) ঋতম্ মন্যে । হে ভগবন্! ন দেবাঃ ন দানবাঃ
(বা) তে ব্যক্তিম্ হি বিদুঃ ।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ৎবং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১০-১৫ ॥

স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্ বেত্থ ৎবম্ পুরুষোত্তম ।
ভূত-ভাবন ভূত-ঈশ দেব-দেব জগৎ-পতে ॥ ১০-১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম! ভূত-ভাবন, ভূত-ঈশ, দেব-দেব,
হে জগৎ-পতে! ৎবম্ স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্ বেত্থ ।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০-১৬ ॥

বক্তুম্ অর্হসি অশেষেণ দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ ।
যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান্ ইমান্ ৎবম্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০-১৬ ॥

(অতঃ) যাভিঃ বিভূতিভিঃ ৎবম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি,
(তাঃ) দিব্যাঃ আত্ম-বিভূতয়ঃ হি অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি ।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১০-১৭ ॥

কথম্ বিদ্যাম্ অহম্ যোগিন্ ৎবাম্ সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যঃ অসি ভগবন্ ময়া ॥ ১০-১৭ ॥

হে যোগিন্! সদা পরিচিন্তয়ন্ অহম্ ৎবাম্ কথম্ বিদ্যাম্ ?
হে ভগবন্! কেষু কেষু চ ভাবেষু (ৎবং) ময়া চিন্ত্যঃ অসি ?

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১০-১৮ ॥

বিস্তরেণ আত্মনঃ যোগম্ বিভূতিম্ চ জনার্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিঃ হি শৃণ্বতঃ ন অস্তি মে অমৃতম্ ॥ ১০-১৮ ॥

হে জনার্দন! আত্মনঃ যোগম্ বিভূতিম্ চ ভূয়ঃ বিস্তরেণ
কথয় । (এতৎ) অমৃতম্ শৃণ্বতঃ হি মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১০-১৯ ॥

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরু-শ্রেষ্ঠ ন অস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে ॥ ১০-১৯ ॥

হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! হন্ত, দিব্যাঃ আত্ম-বিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ
তে কথয়িষ্যামি, মে বিস্তরস্য হি অন্তঃ ন অস্তি ।

অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০-২০ ॥

অহম্ আত্মা গুডাকা-ঈশ সর্ব-ভূত-আশয়-স্থিতঃ ।
অহম্ আদিঃ চ মধ্যম্ চ ভূতানাম্ অন্তঃ এব চ ॥ ১০-২০ ॥

হে গুডাকা-ঈশ! অহম্, সর্ব-ভূত-আশয়-স্থিতঃ আত্মা,
ভূতানাম্ আদিঃ চ মধ্যম্ চ অন্তঃ চ অহম্ এব ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ১০-২১ ॥

আদিত্যানাম্ অহম্ বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাম্ রবিঃ অংশুমান্ ।
মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি নক্ষত্রাণাম্ অহম্ শশী ॥ ১০-২১ ॥

আদিত্যানাম্ বিষ্ণুঃ অহম্, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ,
মরুতাম্ মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাম্ শশী (চ) অহম্ অস্মি ।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ১০-২২ ॥

বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ চ অস্মি ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ॥ ১০-২২ ॥

বেদানাম্ সামবেদঃ (অহং), অস্মি দেবানাম্ বাসবঃ অস্মি,
ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ অস্মি, ভূতানাম্ চেতনা চ অস্মি ।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ১০-২৩ ॥

রুদ্রাণাম্ শঙ্করঃ চ অস্মি বিত্ত-ঈশঃ যক্ষ-রক্ষসাম্ ।
বসূনাম্ পাবকঃ চ অস্মি মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্ ॥ ১০-২৩ ॥

রুদ্রাণাম্ শঙ্করঃ, যক্ষ-রক্ষসাম্ চ বিত্ত-ঈশঃ অস্মি,
বসূনাম্ পাবকঃ, শিখরিণাম্ মেরুঃ চ অহম্ অস্মি ।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০-২৪ ॥

পুরোধসাম্ চ মুখ্যম্ মাম্ বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনাম্ অহম্ স্কন্দঃ সরসাম্ অস্মি সাগরঃ ॥ ১০-২৪ ॥

হে পার্থ! পুরোধসাম্ চ মুখ্যম্ বৃহস্পতিম্ মাম্ বিদ্ধি,
সেনানীনাম্ স্কন্দঃ, সরসাম্ সাগরঃ অহম্ অস্মি ।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপয়জ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ১০-২৫ ॥

মহর্ষীণাম্ ভৃগুঃ অহম্ গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাম্ জপ-যজ্ঞঃ অস্মি স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ ॥ ১০-২৫ ॥

মহর্ষীণাম্ ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অহম্ অস্মি,
যজ্ঞানাম্ জপ-যজ্ঞঃ, স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ (চ) অস্মি ।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ১০-২৬ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব-বৃক্ষাণাম্ দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিলঃ মুনিঃ ॥ ১০-২৬ ॥

সর্ব-বৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ,
গন্ধর্বাণাম্ চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাম্ কপিলঃ মুনিঃ (অহং অস্মি) ।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ১০-২৭ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাম্ বিদ্ধি মাম্ অমৃত-উদ্ভবম্ ।
ঐরাবতম্ গজেন্দ্রাণাম্ নরাণাম্ চ নরাধিপম্ ॥ ১০-২৭ ॥

অশ্বানাম্ অমৃত-উদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্, গজেন্দ্রাণাম্
ঐরাবতম্, নরাণাম্ নরাধিপম্ চ মাম্ বিদ্ধি ।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১০-২৮ ॥

আয়ুধানাম্ অহম্ বজ্রম্ ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্ ।
প্রজনঃ চ অস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ ॥ ১০-২৮ ॥

আয়ুধানাম্ বজ্রম্ অহম্, ধেনূনাম্ কামধুক্
(অহং) অস্মি, প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি, সর্পাণাম্ বাসুকিঃ চ অস্মি ।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংয়মতামহম্ ॥ ১০-২৯ ॥

অনন্তঃ চ অস্মি নাগানাম্ বরুণঃ যাদসাম্ অহম্ ।
পিতৄণাম্ অর্যমা চ অস্মি যমঃ সংয়মতাম্ অহম্ ॥ ১০-২৯ ॥

নাগানাম্ অনন্তঃ, যাদসাম্ বরুণঃ চ অহম্ অস্মি,
পিতৄণাম্ অর্যমা চ, সংয়মতাম্ যমঃ (চ) অহম্ অস্মি ।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ১০-৩০ ॥

প্রহ্লাদঃ চ অস্মি দৈত্যানাম্ কালঃ কলয়তাম্ অহম্ ।
মৃগাণাম্ চ মৃগেন্দ্রঃ অহম্ বৈনতেয়ঃ চ পক্ষিণাম্ ॥ ১০-৩০ ॥

দৈত্যানাম্ প্রহ্লাদঃ, কলয়তাম্ কালঃ চ অহম্ অস্মি,
মৃগাণাম্ মৃগেন্দ্রঃ চ , পক্ষিণাম্ বৈনতেয়ঃ চ অহম্ (অস্মি) ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ১০-৩১ ॥

পবনঃ পবতাম্ অস্মি রামঃ শস্ত্র-ভৃতাম্ অহম্ ।
ঝষাণাম্ মকরঃ চ অস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ॥ ১০-৩১ ॥

পবতাম্ পবনঃ অস্মি, শস্ত্র-ভৃতাম্ চ রামঃ অহম্ (অস্মি),
ঝষাণাম্ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাম্ জাহ্নবী চ (অহং) অস্মি ।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ১০-৩২ ॥

সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যম্ চ এব অহম্ অর্জুন ।
অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানাম্ বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ॥ ১০-৩২ ॥

হে অর্জুন! সর্গাণাম্ আদিঃ মধ্যম্ চ অন্তঃ চ এব অহম্
(অস্মি), বিদ্যানাম্ অধ্যাত্ম-বিদ্যা, প্রবদতাম্ বাদঃ অহম্ (অস্মি)।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১০-৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১০-৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্ অকারঃ, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ,
অক্ষয়ঃ কালঃ অহম্ এব , বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (চ) অহং অস্মি ।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ১০-৩৪ ॥

মৃত্যুঃ সর্ব-হরঃ চ অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীণাম্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ১০-৩৪ ॥

সর্ব-হরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ চ অহম্
নারীণাম্ চ কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ
ক্ষমা চ (অহং অস্মি)।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ১০-৩৫ ॥

বৃহৎ-সাম তথা সাম্নাম্ গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্ ।
মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ অহম্ ঋতূনাম্ কুসুমাকরঃ ॥ ১০-৩৫ ॥

সাম্নাম্ বৃহৎ-সাম, তথা ছন্দসাম্ গায়ত্রী অহম্,
মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাম্ কুসুমাকরঃ অহম্ (অস্মি) ।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ১০-৩৬ ॥

দ্যূতম্ ছলয়তাম্ অস্মি তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্ ।
জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম্ অহম্ ॥ ১০-৩৬ ॥

ছলয়তাম্ দ্যূতম্, তেজস্বিনাম্ তেজঃ অহম্ অস্মি,
জয়ঃ অহম্ অস্মি, ব্যবসায়ঃ (অহম্) অস্মি, সত্ত্ববতাম্
সত্ত্বম্ (অহম্ অস্মি)।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ১০-৩৭ ॥

বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনাম্ অপি অহং ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনা কবিঃ ॥ ১০-৩৭ ॥

বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ অস্মি,
মুনীনাম্ অপি ব্যাসঃ (অহং), কবীনাম্ উশনা কবিঃ (অহং অস্মি)।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ১০-৩৮ ॥

দণ্ডঃ দময়তাম্ অস্মি নীতিঃ অস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনম্ চ এব অস্মি গুহ্যানাম্ জ্ঞানম্ জ্ঞানবতাম্ অহম্ ॥ ১০-৩৮ ॥

দময়তাম্ দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাম্ নীতিঃ অস্মি । গুহ্যানাম্
মৌনম্, জ্ঞানবতাম্ জ্ঞানম্ চ এব অহম্ অস্মি ।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ১০-৩৯ ॥

যৎ চ অপি সর্ব-ভূতানাম্ বীজম্ তৎ অহম্ অর্জুন ।
ন তৎ অস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতম্ চর-অচরম্ ॥ ১০-৩৯ ॥

হে অর্জুন! চ সর্ব-ভূতানাম্ যৎ বীজম্ তৎ অপি অহম্ (অস্মি),
যৎ চর-অচরম্ ভূতম্ স্যাৎ তৎ ময়া বিনা ন অস্তি ।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ১০-৪০ ॥

ন অন্তঃ অস্তি মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাম্ পরন্তপ ।
এষঃ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া ॥ ১০-৪০ ॥

হে পরন্তপ! মম দিব্যানাম্ বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি,
এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ ।

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ৎবং মম তেজোংঽশসম্ভবম্ ॥ ১০-৪১ ॥

যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমৎ ঊর্জিতম্ এব বা ।
তৎ তৎ অবগচ্ছ ৎবম্ মম তেজঃ অংশ-সম্ভবম্ ॥ ১০-৪১ ॥

যৎ যৎ সত্ত্বম্ বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ ঊর্জিতম্ এব বা
(অস্তি), তৎ তৎ মম তেজঃ অংশ-সম্ভবম্ (অস্তি ইতি)
ৎবম্ অবগচ্ছ ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০-৪২ ॥

অথবা বহুনা এতেন কিম্ জ্ঞাতেন তব অর্জুন ।
বিষ্টভ্য অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ এক-অংশেন স্থিতঃ জগৎ ॥ ১০-৪২ ॥

হে অর্জুন! অথবা এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্? অহম্
ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ এক-অংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ (অস্মি ইতি ৎবং বিদ্ধি) ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিভূতিয়োগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
বিভূতি-যোগঃ নাম দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ । বিশ্বরূপদর্শনয়োগঃ ।
অথ একাদশঃ অধ্যায়ঃ । বিশ্ব-রূপ-দর্শন-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১১-১ ॥

মৎ অনুগ্রহায় পরমম্ গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ৎবয়া উক্তম্ বচঃ তেন মোহঃ অয়ম্ বিগতঃ মম ॥ ১১-১ ॥

ৎবয়া মৎ অনুগ্রহায় অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ যৎ পরমম্
গুহ্যম্ বচঃ উক্তম্, তেন মম অয়ম্ মোহঃ বিগতঃ ।

ভবাপ্যযৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ৎবত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যযম্ ॥ ১১-২ ॥

ভব অপি অয়ৌ হি ভূতানাম্ শ্রুতৌ বিস্তরশঃ ময়া ।
ৎবত্তঃ কমল-পত্র-অক্ষ মাহাত্ম্যম্ অপি চ অব্যযম্ ॥ ১১-২ ॥

হে কমল-পত্র-অক্ষ! ভূতানাম্ ভব অপি অয়ৌ ময়া ৎবত্তঃ
বিস্তরশঃ শ্রুতৌ হি; অব্যযম্ মাহাত্ম্যম্ অপি চ (শ্রুতং) ।

এবমেতদ্যথাত্থ ৎবমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১-৩ ॥

এবম্ এতৎ যথা আত্থ ৎবম্ আত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরম্ পুরুষোত্তম ॥ ১১-৩ ॥

হে পরমেশ্বর! যথা এবম্ ৎবম্ আত্মানং আত্থ, এতৎ
হে পুরুষোত্তম! তে ঐশ্বরম্ রূপম্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ৎবং দর্শয়াত্মানমব্যযম্ ॥ ১১-৪ ॥

মন্যসে যদি তৎ শক্যম্ ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততঃ মে ৎবম্ দর্শয় আত্মানম্ অব্যযম্ ॥ ১১-৪ ॥

হে যোগেশ্বর প্রভো! ময়া তৎ দ্রষ্টুম্ শক্যম্ ইতি ৎবম্
যদি মন্যসে, ততঃ মে অব্যযম্ আত্মানম্ দর্শয় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ১১-৫ ॥

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশঃ অথ সহস্রশঃ ।
নানা-বিধানি দিব্যানি নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ ॥ ১১-৫ ॥

হে পার্থ! মে নানা-বিধানি, নানা-বর্ণ-আকৃতীনি, দিব্যানি চ
শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য ।

পশ্যাদিত্যান্বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ১১-৬ ॥

পশ্য আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতাঃ তথা ।
বহূনি অদৃষ্ট-পূর্বাণি পশ্য আশ্চর্যাণি ভারত ॥ ১১-৬ ॥

হে ভারত! আদিত্যান্, বসূন্, রুদ্রান্, অশ্বিনৌ তথা
মরুতাঃ পশ্য, অদৃষ্ট-পূর্বাণি বহূনি আশ্চর্যাণি (চ) পশ্য ।

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১-৭ ॥

ইহ একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নম্ পশ্য অদ্য সচর-অচরম্ ।
মম দেহে গুডাকেশ যৎ চ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ১১-৭ ॥

হে গুডাকেশ! কৃৎস্নম্ সচর-অচরম্ জগৎ, যৎ অন্যৎ
চ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি, (তৎ অপি) ইহ মম দেহে একস্থম্ অদ্য পশ্য ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১-৮ ॥

ন তু মাম্ শক্যসে দ্রষ্টুম্ অনেন এব স্ব-চক্ষুষা ।
দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ॥ ১১-৮ ॥

অনেন এব স্ব-চক্ষুষা তু মাম্ দ্রষ্টুম্ ন শক্যসে, (অত এব)
দিব্যম্ চক্ষুঃ তে দদামি, মে ঐশ্বরম্ যোগম্ পশ্য ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্মহায়োগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১১-৯ ॥

এবম্ উক্ত্বা ততঃ রাজন্ মহা-যোগ-ঈশ্বরঃ হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমম্ রূপম্ ঐশ্বরম্ ॥ ১১-৯ ॥

হে রাজন্! এবম্ উক্ত্বা, ততঃ মহা-যোগ-ঈশ্বরঃ হরিঃ পার্থায়
পরমম্ ঐশ্বরম্ রূপম্ দর্শয়ামাস ।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১১-১০ ॥

অনেক-বক্ত্র-নয়নম্ অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্ ।
অনেক-দিব্য-আভরণম্ দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধম্ ॥ ১১-১০ ॥

অনেক-বক্ত্র-নয়নম্, অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্,
অনেক-দিব্য-আভরণম্, দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধম্,

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১-১১ ॥

দিব্য-মাল্য-অম্বর-ধরম্ দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনম্ ।
সর্ব-আশ্চর্যময়ম্ দেবম্ অনন্তম্ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১-১১ ॥

দিব্য-মাল্য-অম্বর-ধরম্, দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনম্,
সর্ব-আশ্চর্যময়ম্, অনন্তম্, বিশ্বতোমুখম্
দেবম্ (অর্জুনঃ অপশ্যৎ) ।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১-১২ ॥

দিবি সূর্য-সহস্রস্য ভবেৎ যুগপৎ উত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১-১২ ॥

যদি দিবি সূর্য-সহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ,
(তর্হি) সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ ।

তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১১-১৩ ॥

তত্র একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নম্ প্রবিভক্তম্ অনেকধা ।
অপশ্যৎ দেব-দেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ তদা ॥ ১১-১৩ ॥

পাণ্ডবঃ তদা অনেকধা প্রবিভক্তম্ কৃৎস্নম্ জগৎ,
তত্র দেব-দেবস্য শরীরে একস্থম্ অপশ্যৎ ।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১১-১৪ ॥

ততঃ সঃ বিস্ময়-আবিষ্টঃ হৃষ্ট-রোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবম্ কৃত-অঞ্জলিঃ অভাষত ॥ ১১-১৪ ॥

ততঃ বিস্ময়-আবিষ্টঃ হৃষ্ট-রোমা সঃ ধনঞ্জয়ঃ, দেবম্
শিরসা প্রণম্য, কৃত-অঞ্জলিঃ অভাষত ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১১-১৫ ॥

পশ্যামি দেবান্ তব দেব দেহে
সর্বান্ তথা ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণম্ ঈশম্ কমল-আসনস্থং
ঋষীন্ চ সর্বান্ উরগান্ চ দিব্যান্ ॥ ১১-১৫ ॥

হে দেব! (অহং) তব দেহে সর্বান্ দেবান্, তথা
ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান্, কমল-আসনস্থং ঈশম্
ব্রহ্মাণম্ চ, সর্বান্ ঋষীন্, দিব্যান্ উরগান্ চ পশ্যামি ।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ৎবাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১১-১৬ ॥

অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্
পশ্যামি ৎবাম্ সর্বতঃ অনন্ত-রূপম্ ।
ন অন্তম্ ন মধ্যম্ ন পুনঃ তব আদিম্
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১১-১৬ ॥

(অহং) ৎবাম্ অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্ সর্বতঃ
অনন্ত-রূপম্ পশ্যামি । হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর!
পুনঃ তব অন্তম্ মধ্যম্ আদিম্ ন পশ্যামি ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ৎবাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১-১৭ ॥

কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রিণম্ চ
তেজো-রাশিম্ সর্বতঃ দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ৎবাম্ দুর্নিরীক্ষ্যম্ সমন্তাৎ
দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্ ॥ ১১-১৭ ॥

ৎবাম্ কিরীটিনম্, গদিনম্, চক্রিণম্, তেজো-রাশিম্
সর্বতঃ দীপ্তিমন্তম্, সমন্তাৎ দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্
অপ্রমেয়ম্ দুর্নিরীক্ষ্যম্ চ পশ্যামি ।

ৎবমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ৎবমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ৎবমব্যযঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১-১৮ ॥

ৎবম্ অক্ষরম্ পরমম্ বেদিতব্যম্
ৎবম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্ ।
ৎবম্ অব্যযঃ শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা
সনাতনঃ ৎবম্ পুরুষঃ মতঃ মে ॥ ১১-১৮ ॥

ৎবম্ বেদিতব্যম্ পরমম্ অক্ষরম্, ৎবম্ অস্য বিশ্বস্য
পরম্ নিধানম্, ৎবম্ অব্যযঃ শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা,
ৎবম্ সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ ।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ৎবাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১১-১৯ ॥

অনাদি-মধ্য-অন্তম্ অনন্ত-বীর্যম্
অনন্ত-বাহুম্ শশি-সূর্য-নেত্রম্ ।
পশ্যামি ৎবাম্ দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রম্
স্ব-তেজসা বিশ্বম্ ইদম্ তপন্তম্ ॥ ১১-১৯ ॥

অনাদি-মধ্য-অন্তম্, অনন্ত-বীর্যম্, অনন্ত-বাহুম্,
শশি-সূর্য-নেত্রম্, দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রম্, স্ব-তেজসা
ইদম্ বিশ্বম্ তপন্তম্, ৎবাম্ পশ্যামি ।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ৎবয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ১১-২০ ॥

দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ হি
ব্যাপ্তম্ ৎবয়া একেন দিশঃ চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বা অদ্ভুতম্ রূপম্ উগ্রম্ তব ইদম্
লোক-ত্রয়ম্ প্রব্যথিতম্ মহাত্মন্ ॥ ১১-২০ ॥

হে মহাত্মন্! ৎবয়া একেন দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ ইদম্
অন্তরম্ ব্যাপ্তম্, সর্বাঃ দিশঃ চ (ব্যাপ্তাঃ), ইদম্ তব
অদ্ভুতম্ উগ্রম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা লোক-ত্রয়ম্ প্রব্যথিতম্ হি ।

অমী হি ৎবাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ৎবাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ১১-২১ ॥

অমী হি ৎবাম্ সুর-সঙ্ঘাঃ বিশন্তি
কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি ।
স্বস্তি ইতি উক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ৎবাম্ স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ১১-২১ ॥

অমী হি সুর-সঙ্ঘাঃ ৎবাম্ বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ
গৃণন্তি; মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ
স্তুতিভিঃ ৎবাম্ স্তুবন্তি ।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বয়ক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ৎবাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ১১-২২ ॥

রুদ্র-আদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ
বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ ।
গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ৎবাম্ বিস্মিতাঃ চ এব সর্বে ॥ ১১-২২ ॥

রুদ্র-আদিত্যাঃ, বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে অশ্বিনৌ চ,
মরুতঃ, উষ্মপাঃ চ, গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ
চ সর্বে বিস্মিতাঃ এব ৎবাম্ বীক্ষন্তে ।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ১১-২৩ ॥

রূপম্ মহৎ তে বহু-বক্ত্র-নেত্রম্
মহা-বাহো বহু-বাহু-ঊরু-পাদম্ ।
বহু-উদরম্ বহু-দংষ্ট্রা-করালম্
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্ ॥ ১১-২৩ ॥

হে মহা-বাহো! বহু-বক্ত্র-নেত্রম্, বহু-বাহু-ঊরু-পাদম্,
বহু-উদরম্, বহু-দংষ্ট্রা-করালম্ তে মহৎ রূপম্ দৃষ্ট্বা
লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ, তথা অহম্ (অপি ব্যথিতঃ অস্মি)।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ৎবাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ১১-২৪ ॥

নভঃ-স্পৃশম্ দীপ্তম্ অনেক-বর্ণম্
ব্যাত্ত-আননম্ দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ৎবাম্ প্রব্যথিত-অন্তর-আত্মা
ধৃতিম্ ন বিন্দামি শমম্ চ বিষ্ণো ॥ ১১-২৪ ॥

হে বিষ্ণো! ৎবাম্ নভঃ-স্পৃশম্, দীপ্তম্, অনেক-বর্ণম্,
ব্যাত্ত-আননম্, দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্, দৃষ্ট্বা হি (অহং)
প্রব্যথিত-অন্তর-আত্মা (ভূৎবা) ধৃতিম্ শমম্ চ ন বিন্দামি ।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১-২৫ ॥

দংষ্ট্রা-করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বা এব কাল-অনল-সন্নিভানি ।
দিশঃ ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগৎ-নিবাস ॥ ১১-২৫ ॥

হে দেবেশ! হে জগৎ-নিবাস! কাল-অনল-সন্নিভানি
দংষ্ট্রা-করালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব (অহং) দিশঃ
ন জানে, শর্ম চ ন লভে, (অতঃ ৎবং) প্রসীদ ।

অমী চ ৎবাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ১১-২৬ ॥

বক্ত্রাণি তে ৎবরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সন্দৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ১১-২৭ ॥

অমী চ ৎবাম্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহ এব অবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সূত-পুত্রঃ তথা অসৌ
সহ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধ-মুখ্যৈঃ ॥ ১১-২৬ ॥

বক্ত্রাণি তে ৎবরমাণাঃ বিশন্তি
দংষ্ট্রা-করালানি ভয়ানকানি ।
কেচিৎ বিলগ্নাঃ দশন-অন্তরেষু
সন্দৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈঃ উত্তম-অঙ্গৈঃ ॥ ১১-২৭ ॥

অমী চ সর্বে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ অবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ সহ এব,
তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূত-পুত্রঃ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধ-মুখ্যৈঃ
সহ ৎবাম্ বিশন্তি ।তে দংষ্ট্রা-করালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি
ৎবরমাণাঃ (বিশন্তি), কেচিৎ দশন-অন্তরেষু বিলগ্নাঃ চূর্ণিতৈঃ
উত্তম-অঙ্গৈঃ (যুক্তাঃ) সন্দৃশ্যন্তে ।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ১১-২৮ ॥

যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বু-বেগাঃ
সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি ।
তথা তব অমী নর-লোক-বীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণি অভিবিজ্বলন্তি ॥ ১১-২৮ ॥

যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বু-বেগাঃ অভিমুখাঃ সমুদ্রম্
এব দ্রবন্তি, তথা অমী নর-লোক-বীরাঃ তব অভিবিজ্বলন্তি বক্ত্রাণি বিশন্তি ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্-
তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ১১-২৯ ॥

যথা প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্ পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ-বেগাঃ ।
তথা এব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ
তব অপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ-বেগাঃ ॥ ১১-২৯ ॥

যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধ-বেগাঃ নাশায় প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্
বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ সমৃদ্ধ-বেগাঃ নাশায় তব অপি বক্ত্রাণি বিশন্তি ।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্-
লোকান্সমগ্রান্বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎসমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ১১-৩০ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈঃ জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিঃ আপূর্য জগৎ সমগ্রম্
ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ১১-৩০ ॥

হে বিষ্ণো! সমন্তাৎ জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্
গ্রসমানঃ (ৎবং) লেলিহ্যসে, তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ
সমগ্রম্ জগৎ আপূর্য প্রতপন্তি ।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ১১-৩১ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমঃ অস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যম্
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ১১-৩১ ॥

হে দেববর! তে নমঃ অস্তু, (ৎবং) প্রসীদ, ভবান্
উগ্র-রূপঃ কঃ (অস্তি)? (তৎ) মে আখ্যাহি । (অহং) আদ্যম্
ভবন্তম্ বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ।
তব প্রবৃত্তিম্ হি (অহং)ন প্রজানামি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎপ্রবৃদ্ধো
লোকান্সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ৎবাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ১১-৩২ ॥

কালঃ অস্মি লোক-ক্ষয়-কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ
লোকান্ সমাহর্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতে অপি ৎবাম্ ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যে অবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ১১-৩২ ॥

(অহং) লোক-ক্ষয়-কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি, ইহ লোকান্
সমাহর্তুম্ প্রবৃত্তঃ (অস্মি), ৎবাম্ ঋতে অপি প্রত্যনীকেষু
যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ, (তে) সর্বে ন ভবিষ্যন্তি ।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিৎবা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ১১-৩৩ ॥

তস্মাৎ ৎবম্ উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব
জিৎবা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ ।
ময়া এব এতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব
নিমিত্ত-মাত্রম্ ভব সব্য-সাচিন্ ॥ ১১-৩৩ ॥

তস্মাৎ হে সব্য-সাচিন্! ৎবম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব,
শত্রূন্ জিৎবা সমৃদ্ধম্ রাজ্যম্ ভুঙ্ক্ষ্ব । ময়া এব এতে
পূর্বম্ এব নিহতাঃ, (ৎবং) নিমিত্ত-মাত্রম্ ভব ।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ১১-৩৪ ॥

দ্রোণম্ চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ
কর্ণম্ তথা অন্যান্ অপি যোধ-বীরান্ ।
ময়া হতান্ ৎবম্ জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ
যুধ্যস্ব জেতা অসি রণে সপত্নান্ ॥ ১১-৩৪ ॥

ৎবম্ দ্রোণম্ চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ কর্ণম্ তথা
ময়া হতান্ অন্যান্ অপি যোধ-বীরান্ জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ,
যুধ্যস্ব, রণে সপত্নান্ জেতা অসি ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

এতচ্ছ্রুৎবা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃৎবা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ১১-৩৫ ॥

এতৎ শ্রুৎবা বচনম্ কেশবস্য
কৃত-অঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃৎবা ভূয়ঃ এব আহ কৃষ্ণম্
সগদ্গদম্ ভীত-ভীতঃ প্রণম্য ॥ ১১-৩৫ ॥

কেশবস্য এতৎ বচনম্ শ্রুৎবা, বেপমানঃ কিরীটী
কৃত-অঞ্জলিঃ কৃষ্ণম্ নমঃ কৃৎবা, ভীত-ভীতঃ প্রণম্য
(চ) ভূয়ঃ এব সগদ্গদম্ আহ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎপ্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ১১-৩৬ ॥

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ ॥ ১১-৩৬ ॥

হে হৃষীকেশ! স্থানে, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি,
অনুরজ্যতে চ, ভীতানি রক্ষাংসি দিশঃ দ্রবন্তি, সর্বে চ
সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ নমস্যন্তি ।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ৎবমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ১১-৩৭ ॥

কস্মাৎ চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণঃ অপি আদি-কর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস
ৎবম্ অক্ষরম্ সৎ অসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ১১-৩৭ ॥

হে মহাত্মন্! অনন্ত, দেবেশ! ব্রহ্মণঃ অপি
গরীয়সে আদি-কর্ত্রে(তুভ্যং) তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্,
হে জগৎ-নিবাস! যৎ সৎ অসৎ (অস্তি) তৎ পরং অক্ষরম্ ৎবম্

ৎবমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্-
ৎবমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ৎবয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ১১-৩৮ ॥

ৎবম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ৎবম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্ ।
বেত্তা অসি বেদ্যম্ চ পরম্ চ ধাম
ৎবয়া ততম্ বিশ্বম্ অনন্ত-রূপ ॥ ১১-৩৮ ॥

ৎবম্ আদিদেবঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ, ৎবম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্
নিধানম্, (ৎবম্) বেত্তা চ বেদ্যম্। পরম্ ধাম হ্ চাসি ।
হে অনন্ত-রূপ! ৎবয়া বিশ্বম্ ততম্ ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃৎবঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ১১-৩৯ ॥

বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিঃ ৎবম্ প্রপিতামহঃ চ ।
নমঃ নমঃ তে অস্তু সহস্র-কৃৎবঃ
পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি নমঃ নমঃ তে ॥ ১১-৩৯ ॥

ৎবম্ বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ চ
প্রপিতামহঃ (অসি) তে সহস্র-কৃৎবঃ, নমঃ নমঃ,
পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ অস্তু ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ১১-৪০ ॥

নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ তে
নমঃ অস্তু তে সর্বতঃ এব সর্ব ।
অনন্ত-বীর্য-অমিত-বিক্রমঃ ৎবম্
সর্বম্ সমাপ্নোষি ততঃ অসি সর্বঃ ॥ ১১-৪০ ॥

হে সর্ব! তে পুরস্তাৎ নমঃ, অথ তে পৃষ্ঠতঃ নমঃ,
(তে) সর্বতঃ এব (নমঃ অস্তু), হে অনন্ত-বীর্য! ৎবম্-অমিত-বিক্রমঃ
সর্বম্ সমাপ্নোষি ততঃ সর্বঃ অসি ।

সখেতি মৎবা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎপ্রণয়েন বাপি ॥ ১১-৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয়্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ৎবামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১-৪২ ॥

সখা ইতি মৎবা প্রসভম্ যৎ উক্তম্
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইতি ।
অজানতা মহিমানম্ তব ইদম্
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি ॥ ১১-৪১ ॥

যৎ চ অবহাসার্থম্ অসৎ কৃতঃ অসি
বিহার-শয়্যা-আসন-ভোজনেষু ।
একঃ অথবা অপি অচ্যুত তৎ সমক্ষম্
তৎ ক্ষাময়ে ৎবাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্ ॥ ১১-৪২ ॥

তব ইদম্ মহিমানম্ অজানতা ময়া সখা ইতি মৎবা, ‘ হে কৃষ্ণ!
হে যাদব, হে সখা! ‘ ইতি প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি প্রসভম্
যৎ উক্তম্; হে অচ্যুত! যৎ চ বিহার-শয়্যা-আসন-ভোজনেষু,
অবহাসার্থম্ একঃ অথবা তৎ সমক্ষম্ অপি, অসৎ কৃতঃ
অসি তৎ অহম্ অপ্রমেয়ম্ ৎবাম্ ক্ষাময়ে ।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ৎবমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ৎবৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ১১-৪৩ ॥

পিতা অসি লোকস্য চর-অচরস্য
ৎবম্ অস্য পূজ্যঃ চ গুরুঃ গরীয়ান্ ।
ন ৎবৎ সমঃ অস্তি অভ্যধিকঃ কুতঃ অন্যঃ
লোক-ত্রয়ে অপি অপ্রতিম-প্রভাব ॥ ১১-৪৩ ॥

হে অপ্রতিম-প্রভাব! ৎবম্ অস্য চর-অচরস্য লোকস্য পিতা,
গরীয়ান্ পূজ্যঃ গুরুঃ চ অসি, লোক-ত্রয়ে অপি ৎবৎ সমঃ ন অস্তি,
কুতঃ অভ্যধিকঃ অন্যঃ?

তস্মাৎপ্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ৎবামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ১১-৪৪ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্
প্রসাদয়ে ৎবাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্ ।
পিতা ইব পুত্রস্য সখা ইব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অর্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ১১-৪৪ ॥

হে দেব! তস্মাৎ কায়ম্ প্রণিধায়, প্রণম্য, অহম্ ঈড্যম্
ঈশম্ ৎবাম্ প্রসাদয়ে, পুত্রস্য (অপরাধং) পিতা ইব,
সখ্যুঃ (অপরাধং) সখা , প্রিয়ায়াঃ (অপরাধং) প্রিয়ঃ (ইব)
(মম অপরাধান্) সোঢুম্ অর্হসি ।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১-৪৫ ॥

অদৃষ্ট-পূর্বম্ হৃষিতঃ অস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতম্ মনঃ মে ।
তৎ এব মে দর্শয় দেব রূপম্
প্রসীদ দেবেশ জগৎ-নিবাস ॥ ১১-৪৫ ॥

হে দেবেশ! হে জগৎ-নিবাস! অদৃষ্ট-পূর্বম্ (বিশ্বরূপং ৎবাং)
দৃষ্ট্বা (অহং) হৃষিতঃ অস্মি, মে মনঃ ভয়েন প্রব্যথিতম্ (অস্তি, অতঃ)
হে দেব! (ৎবং) প্রসীদ চ তৎ এব (পূর্বং) রূপম্ মে দর্শয় ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং
ইচ্ছামি ৎবাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ১১-৪৬ ॥

কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্র-হস্তম্
ইচ্ছামি ৎবাম্ দ্রষ্টুম্ অহম্ তথা এব ।
তেন এব রূপেণ চতুঃ-ভুজেন
সহস্র-বাহো ভব বিশ্ব-মূর্তে ॥ ১১-৪৬ ॥

হে সহস্র-বাহো! হে বিশ্ব-মূর্তে! অহম্ ৎবাম্ কিরীটিনম্
গদিনম্ (চ) তথা এব চক্র-হস্তম্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি,
(তস্মাৎ) তেন এব চতুঃ-ভুজেন রূপেণ (যুক্তঃ) ভব ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্ময়োগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ৎবদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ১১-৪৭ ॥

ময়া প্রসন্নেন তব অর্জুন ইদম্
রূপম্ পরম্ দর্শিতম্ আত্ম-যোগাৎ ।
তেজোময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্
যৎ মে ৎবৎ অন্যেন ন দৃষ্ট-পূর্বম্ ॥ ১১-৪৭ ॥

হে অর্জুন! যৎ ৎবৎ অন্যেন দৃষ্ট-পূর্বম্ ন, (তৎ) ইদম্ মে
তেজোময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্ পরম্ রূপম্ প্রসন্নেন
ময়া আত্ম-যোগাৎ তব দর্শিতম্ ।

ন বেদয়জ্ঞাধ্যযনৈর্ন দানৈর্-
ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ৎবদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ১১-৪৮ ॥

ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যযনৈঃ ন দানৈঃ
ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিঃ উগ্রৈঃ ।
এবম্ রূপঃ শক্যঃ অহম্ নৃ-লোকে
দ্রষ্টুম্ ৎবৎ অন্যেন কুরু-প্রবীর ॥ ১১-৪৮ ॥

হে কুরু-প্রবীর! অহম্ এবম্ রূপঃ নৃ-লোকে ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যযনৈঃ
ন, দানৈঃ ন, ক্রিয়াভিঃ ন, উগ্রৈঃ তপোভিঃ চন ৎবৎ অন্যেন দ্রষ্টুম্ শক্যঃ ।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ১১-৪৯ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ-ভাবঃ
দৃষ্ট্বা রূপম্ ঘোরম্ ঈদৃক্ মম ইদম্ ।
ব্যপেত-ভীঃ প্রীত-মনাঃ পুনঃ ৎবম্
তৎ এব মে রূপম্ ইদম্ প্রপশ্য ॥ ১১-৪৯ ॥

মম ইদম্ ঈদৃক্ ঘোরম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা
(অস্তু) , বিমূঢ-ভাবঃ চ মা (অস্তু) । ৎবম্ ব্যপেত-ভীঃ
প্রীত-মনাঃ (ভূৎবা) পুনঃ তৎ এব ইদম্ মে রূপম্ প্রপশ্য ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূৎবা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ১১-৫০ ॥

ইতি অর্জুনম্ বাসুদেবঃ তথা উক্ত্বা
স্বকম্ রূপম্ দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনম্
ভূৎবা পুনঃ সৌম্য-বপুঃ মহাত্মা ॥ ১১-৫০ ॥

মহাত্মা বাসুদেবঃ ইতি তথা অর্জুনম্ উক্ত্বা ভূয়ঃ স্বকম্
রূপম্ দর্শয়ামাস । পুনঃ চ সৌম্য-বপুঃ ভূৎবা, ভীতম্
এনম্ আশ্বাসয়ামাস ।

অর্জুন উবাচ
অর্জুনঃ উবাচ ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১-৫১ ॥

দৃষ্ট্বা ইদম্ মানুষম্ রূপম্ তব সৌম্যম্ জনার্দন ।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিম্ গতঃ ॥ ১১-৫১ ॥

হে জনার্দন! তব ইদম্ মানুষম্ সৌম্যম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা
(অহং) ইদানীম্ সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি প্রকৃতিম্ গতঃ (অস্মি) ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১-৫২ ॥

সুদুর্দর্শম্ ইদম্ রূপম্ দৃষ্টবান্ অসি যৎ মম ।
দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যম্ দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১-৫২ ॥

যৎ মম সুদুর্দর্শম্ ইদম্ রূপম্ দৃষ্টবান্ অসি, অস্য
রূপস্য দেবাঃ অপি নিত্যম্ দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ (সন্তি)।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যযা ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ১১-৫৩ ॥

ন অহম্ বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যযা ।
শক্যঃ এবম্-বিধঃ দ্রষ্টুম্ দৃষ্টবান্ অসি মাম্ যথা ॥ ১১-৫৩ ॥

(ৎবং) যথা মাম্ দৃষ্টবান্ অসি, এবম্-বিধঃ অহম্ ন বেদৈঃ,
ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যযা দ্রষ্টুম্ শক্যঃ (অস্মি)।

ভক্ত্যা ৎবনন্যযা শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ১১-৫৪ ॥

ভক্ত্যা তু অনন্যযা শক্যঃ অহম্ এবম্-বিধঃ অর্জুন ।
জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ পরন্তপ ॥ ১১-৫৪ ॥

হে পরন্তপ অর্জুন! অহম্ এবম্-বিধঃ তত্ত্বেন জ্ঞাতুম্ চ
দ্রষ্টুম্ প্রবেষ্টুম্ চ অনন্যযা ভক্ত্যা তু শক্যঃ ।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১-৫৫ ॥

মৎ-কর্ম-কৃৎ মৎ-পরমঃ মৎ-ভক্তঃ সঙ্গ-বর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্ব-ভূতেষু যঃ সঃ মাম্ এতি পাণ্ডব ॥ ১১-৫৫ ॥

হে পাণ্ডব! যঃ মৎ-কর্ম-কৃৎ, মৎ-পরমঃ,
সঙ্গ-বর্জিতঃ সর্ব-ভূতেষু নির্বৈরঃ মৎ-ভক্তঃ (অস্তি),
সঃ মাম্ এতি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনয়োগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
বিশ্ব-রূপ-দর্শন-যোগঃ নাম একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ । ভক্তিয়োগঃ ।
অথ দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ । ভক্তি-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

এবং সততয়ুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২-১ ॥

এবম্ সতত-যুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ৎবাম্ পর্যুপাসতে ।
যে চ অপি অক্ষরম্ অব্যক্তম্ তেষাম্ কে যোগ-বিত্তমাঃ ॥ ১২-১ ॥

(হে ভগবন্) এবম্ সতত-যুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ৎবাম্ পর্যুপাসতে,
যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরম্ (পর্যুপাসতে) তেষাম্ (মধ্যে)
কে যোগ-বিত্তমাঃ (সন্তি) ?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময়্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২-২ ॥

ময়ি আবেশ্য মনঃ যে মাম্ নিত্য-যুক্তাঃ উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া উপেতাঃ তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ ॥ ১২-২ ॥

(হে অর্জুন!) ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্য-যুক্তাঃ (সন্তঃ) যে পরয়া
শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ ।

যে ৎবক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ১২-৩ ॥

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১২-৪ ॥

যে তু অক্ষরম্ অনির্দেশ্যম্ অব্যক্তম্ পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যম্ চ কূটস্থম্ অচলম্ ধ্রুবম্ ॥ ১২-৩ ॥

সন্নিয়ম্য ইন্দ্রিয়-গ্রামম্ সর্বত্র সম-বুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব সর্ব-ভূত-হিতে রতাঃ ॥ ১২-৪ ॥

যে তু সর্ব-ভূত-হিতে রতাঃ সর্বত্র সম-বুদ্ধয়ঃ (সন্তঃ)
ইন্দ্রিয়-গ্রামম্ সংনিয়ম্য, অব্যক্তম্, অচিন্ত্যম্, অনির্দেশ্যম্,
সর্বত্রগম্, কূটস্থম্, অচলম্, ধ্রুবম্ অক্ষরম্ চ
পর্যুপাসতে তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ॥

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২-৫ ॥

ক্লেশঃ অধিকতরঃ তেষাম্ অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্ ॥

অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখম্ দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে ॥ ১২-৫ ॥

অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্ তেষাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ (অস্তি তৈঃ)
দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে হি ।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২-৬ ॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ-পরাঃ ।
অনন্যেন এব যোগেন মাম্ ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে ॥ ১২-৬ ॥

যে তু মৎ-পরাঃ (সন্তঃ), সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য,
মাম্ ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন যোগেন এব উপাসতে,

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎপার্থ ময়্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ১২-৭ ॥

তেষাম্ অহম্ সমুদ্ধর্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়ি আবেশিত-চেতসাম্ ॥ ১২-৭ ॥

হে পার্থ! ময়ি আবেশিত-চেতসাম্ তেষাম্ মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ
ন চিরাৎ অহম্ সমুদ্ধর্তা ভবামি ।

ময়্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময়্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১২-৮ ॥

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিম্ নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময়ি এব অতঃ ঊর্ধ্বম্ ন সংশয়ঃ ॥ ১২-৮ ॥

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব্, ময়ি বুদ্ধিম্ নিবেশয়, অতঃ ঊর্ধ্বম্
ময়ি এব নিবসিষ্যসি, (অত্র) সংশয়ঃ ন ।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসয়োগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ১২-৯ ॥

অথ চিত্তম্ সমাধাতুম্ ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাস-যোগেন ততঃ মাম্ ইচ্ছ আপ্তুম্ ধনঞ্জয় ॥ ১২-৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! অথ ময়ি স্থিরম্ চিত্তম্ সমাধাতুম্ ন শক্নোষি,
ততঃ অভ্যাস-যোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ ।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২-১০ ॥

অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি মৎ-কর্ম-পরমঃ ভব ।
মৎ-অর্থম্ অপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ১২-১০ ॥

(ৎবং) অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (চেৎ), মৎ-কর্ম-পরমঃ ভব,
মৎ-অর্থম্ কর্মাণি কুর্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১২-১১ ॥

অথ এতৎ অপি অশক্তঃ অসি কর্তুম্ মৎ-যোগম্ আশ্রিতঃ ।
সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগম্ ততঃ কুরু যত-আত্মবান্ ॥ ১২-১১ ॥

অথ এতৎ অপি কর্তুম্ অশক্তঃ অসি (চেৎ), ততঃ
যত-আত্মবান্ মৎ-যোগম্ আশ্রিতঃ (সন্)
সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগম্ কুরু ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২-১২ ॥

শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্ম-ফল-ত্যাগঃ ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্ ॥ ১২-১২ ॥

অভ্যাসাৎ জ্ঞানম্ হি শ্রেয়ঃ (অস্তি) জ্ঞানাৎ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে;
ধ্যানাৎ কর্ম-ফল-ত্যাগঃ (বিশিষ্যতে); অনন্তরম্ ত্যাগাৎ
শান্তিঃ (ভবতি) হি ।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১২-১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢনিশ্চয়ঃ ।
ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৪ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব-ভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ এব চ ।
নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সম-দুঃখ-সুখঃ ক্ষমী ॥ ১২-১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততম্ যোগী যত-আত্মা দৃঢ-নিশ্চয়ঃ ।
ময়ি অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ যঃ মৎ-ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৪ ॥

যঃ সর্ব-ভূতানাং অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ চ এব, নির্মমঃ,
নিরহঙ্কারঃ, সম-দুঃখ-সুখঃ ক্ষমী, সততম্ সন্তুষ্টঃ,
যোগী, যত-আত্মা, দৃঢ-নিশ্চয়ঃ,ময়ি অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ,
সঃ মৎ-ভক্তঃ মে প্রিয়ঃ (অস্তি)।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৫ ॥

যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকঃ লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষ-আমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মুক্তঃ যঃ সঃ চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৫ ॥

লোকঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ
হর্ষ-আমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মুক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ (অস্তি)।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৬ ॥

অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গত-ব্যথঃ ।
সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী যঃ মৎ-ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৬ ॥

যঃ মৎ-ভক্তঃ অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ,
গত-ব্যথঃ, সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী, সঃ মে প্রিয়ঃ ।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৭ ॥

যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২-১৭ ॥

যঃ ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি,
যঃ শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী, ভক্তিমান্ (অস্তি), সঃ মে প্রিয়ঃ (ভবতি) ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১২-১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২-১৯ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মান-অপমানয়োঃ ।
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জিতঃ ॥ ১২-১৮ ॥

তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ মৌনী সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থির-মতিঃ ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ ॥ ১২-১৯ ॥

(যঃ) শত্রৌ মিত্রে চ তথা মান-অপমানয়োঃ সমঃ,
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ, সঙ্গ-বিবর্জিতঃ চ (অস্তি)
তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ, মৌনী, (যঃ) যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ,
(ভবতি) অনিকেতঃ, স্থির-মতিঃ, ভক্তিমান্ (সঃ) নরঃ মে প্রিয়ঃ ।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২-২০ ॥

যে তু ধর্ম্য-অমৃতম্ ইদম্ যথা উক্তম্ পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানাঃ মৎ-পরমাঃ ভক্তাঃ তে অতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২-২০ ॥

যে তু শ্রদ্দধানাঃ মৎ-পরমাঃ ভক্তাঃ ইদম্ যথা উক্তম্
ধর্ম্য-অমৃতম্ পর্যুপাসতে, তে মে অতীব প্রিয়াঃ (সন্তি)।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিয়োগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
ভক্তি-যোগঃ নাম দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগয়োগঃ ।
অথ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১৩-০ ॥

প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ ।
এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ কেশব ॥ ১৩-০ ॥

হে কেশব! প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞম্ চ
এব জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১৩-১ ॥

ইদম্ শরীরম্ কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে ।
এতৎ যঃ বেত্তি তম্ প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তৎ-বিদঃ ॥ ১৩-১ ॥

হে কৌন্তেয়! ইদম্ শরীরম্ ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে । যঃ এতৎ
বেত্তি, তম্ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তৎ-বিদঃ প্রাহুঃ ।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ১৩-২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞম্ চ অপি মাম্ বিদ্ধি সর্ব-ক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানম্ যৎ তৎ জ্ঞানম্ মতম্ মম ॥ ১৩-২ ॥

হে ভারত! সর্ব-ক্ষেত্রেষু মাম্ অপি চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ বিদ্ধি । যৎ
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানম্, তৎ জ্ঞানম্ (ইতি) মম মতম্ (অস্তি)।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩-৩ ॥

তৎ ক্ষেত্রম্ যৎ চ যাদৃক্ চ যৎ বিকারি যতঃ চ যৎ ।
সঃ চ যঃ যৎ প্রভাবঃ চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩-৩ ॥

তৎ ক্ষেত্রম্ যৎ চ, যাদৃক্ চ, যৎ বিকারি (চ), যতঃ চ যৎ,
সঃ চ যঃ, যৎ প্রভাবঃ চ (অস্তি) তৎ, (ৎবং) সমাসেন মে শৃণু ।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩-৪ ॥

ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্ ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্ম-সূত্র-পদৈঃ চ এব হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩-৪ ॥

(ইদং জ্ঞানং) ঋষিভিঃ বহুধা, (তথা) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ
পৃথক্ হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ব্রহ্ম-সূত্র-পদৈঃ চ গীতম্ এব ।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ১৩-৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩-৬ ॥

মহা-ভূতানি অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ অব্যক্তম্ এব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশ–একম্ চ পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ ॥ ১৩-৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম্ দুঃখম্ সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রম্ সমাসেন সবিকারম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৩-৬ ॥

মহা-ভূতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ ,
দশ ইন্দ্রিয়াণি চ, একম্ (মনঃ) ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ পঞ্চ চ,
ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখম্, দুঃখম্, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতিঃ,
এতৎ সবিকারম্ ক্ষেত্রম্ (ময়া) সমাসেন উদাহৃতম্ ।

অমানিৎবমদম্ভিৎবমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ১৩-৭ ॥

অমানিৎবম্ অদম্ভিৎবম্ অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ ।
আচার্য-উপাসনম্ শৌচম্ স্থৈর্যম্ আত্ম-বিনিগ্রহঃ ॥ ১৩-৭ ॥

অমানিৎবম্, অদম্ভিৎবম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্,
আচার্য-উপাসনম্, শৌচম্, স্থৈর্যম্, আত্ম-বিনিগ্রহঃ,

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ১৩-৮ ॥

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহংকারঃ এব চ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্ ॥ ১৩-৮ ॥

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহংকারঃ এব চ,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্,

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তৎবমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১৩-৯ ॥

অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহ-আদিষু ।
নিত্যম্ চ সম-চিত্তৎবম্ ইষ্ট অনিষ্ট-উপপত্তিষু ॥ ১৩-৯ ॥

অসক্তিঃ, পুত্র-দার-গৃহ-আদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ,
ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু নিত্যম্ সম-চিত্তৎবম্ চ,

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিৎবমরতির্জনসংসদি ॥ ১৩-১০ ॥

ময়ি চ অনন্য-যোগেন ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী ।
বিবিক্ত-দেশ-সেবিৎবম্ অরতিঃ জন-সংসদি ॥ ১৩-১০ ॥

ময়ি চ অনন্য-যোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ,
বিবিক্ত-দেশ-সেবিৎবম্, জন-সংসদি অরতিঃ,

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যৎবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩-১১ ॥

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যৎবম্ তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্ ।
এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ অজ্ঞানম্ যৎ অতঃ অন্যথা ॥ ১৩-১১ ॥

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যৎবম্, তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্,
এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্, যৎ অতঃ অন্যথা (তৎ) অজ্ঞানম্ ( ইতি প্রোক্তম্) ।

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাৎবামৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩-১২ ॥

জ্ঞেয়ম্ যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাৎবা অমৃতম্ অশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে ॥ ১৩-১২ ॥

যৎ জ্ঞেয়ম্, যৎ জ্ঞাৎবা (জীবঃ) অমৃতম্ অশ্নুতে, তৎ প্রবক্ষ্যামি ।
তৎ অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম সৎ ন, অসৎ (চ) ন (ইতি) উচ্যতে ।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩-১৩ ॥

সর্বতঃ পাণি-পাদম্ তৎ সর্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩-১৩ ॥

লোকে তৎ সর্বতঃ পাণি-পাদম্, সর্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখম্, সর্বতঃ
শ্রুতিমৎ (অস্তি), সর্বম্ (চ) আবৃত্য তিষ্ঠতি ।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৩-১৪ ॥

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসম্ সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ ।
অসক্তম্ সর্ব-ভৃৎ চ এব নির্গুণম্ গুণ-ভোক্তৃ চ ॥ ১৩-১৪ ॥

(তৎ) সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসম্, সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্,
অসক্তম্, সর্ব-ভৃৎ চ এব, নির্গুণম্ গুণ-ভোক্তৃ চ (অস্তি) ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মৎবাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৩-১৫ ॥

বহিঃ-অন্তঃ চ ভূতানাম্ অচরম্ চরম্ এব চ ।
সূক্ষ্মৎবাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ম্ দূরস্থম্ চ অন্তিকে চ তৎ ॥ ১৩-১৫ ॥

তৎ ভূতানাম্ বহিঃ অন্তঃ চ (অস্তি), অচরম্ চরম্ চ এব (অস্তি),
তৎ সূক্ষ্মৎবাৎ অবিজ্ঞেয়ম্ (অস্তি), দূরস্থম্ চ অন্তিকে চ (অস্তি) ।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৩-১৬ ॥

অবিভক্তম্ চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্ ।
ভূত-ভর্তৃ চ তৎ জ্ঞেয়ম্ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৩-১৬ ॥

তৎ জ্ঞেয়ম্ অবিভক্তম্ চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব স্থিতম্,
ভূত-ভর্তৃ চ গ্রসিষ্ণু চ প্রভবিষ্ণু চ (অস্তি) ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৩-১৭ ॥

জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে ।
জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যম্ হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৩-১৭ ॥

তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ (অস্তি), তমসঃ পরম্ উচ্যতে, (তৎ)
জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্, জ্ঞানগম্যম্ (অস্তি), সর্বস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (অস্তি) ।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৩-১৮ ॥

ইতি ক্ষেত্রম্ তথা জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ উক্তম্ সমাসতঃ ।
মৎ-ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মৎ-ভাবায় উপপদ্যতে ॥ ১৩-১৮ ॥

ইতি ক্ষেত্রম্, তথা জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ সমাসতঃ উক্তম্,
এতৎ বিজ্ঞায়, মৎ-ভক্তঃ মৎ-ভাবায় উপপদ্যতে ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৩-১৯ ॥

প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব বিদ্ধি অনাদী উভাউ অপি ।
বিকারান্ চ গুণান্ চ এব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্ ॥ ১৩-১৯ ॥

(ৎবং) প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ উভাউ অপি অনাদী এব বিদ্ধি ।
বিকারান্ চ গুণান্ চ প্রকৃতি-সম্ভবান্ এব বিদ্ধি ।

কার্যকারণকর্তৃৎবে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃৎবে হেতুরুচ্যতে ॥ ১৩-২০ ॥

কার্য-কারণ-কর্তৃৎবে হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাম্ ভোক্তৃৎবে হেতুঃ উচ্যতে ॥ ১৩-২০ ॥

প্রকৃতিঃ কার্য-কারণ-কর্তৃৎবে হেতুঃ উচ্যতে । পুরুষঃ
সুখ-দুঃখানাম্ ভোক্তৃৎবে হেতুঃ উচ্যতে ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ১৩-২১ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণম্ গুণ-সঙ্গঃ অস্য সৎ অসৎ যোনি-জন্মসু ॥ ১৩-২১ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (সন্) প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্ক্তে হি ।
গুণ-সঙ্গঃ অস্য সৎ-অসৎ-যোনি-জন্মসু কারণম্ (অস্তি) ।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩-২২ ॥

উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মা ইতি চ অপি উক্তঃ দেহে অস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩-২২ ॥

উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, চ ভোক্তা, মহেশ্বরঃ, অপি
চ পরমাত্মা ইতি উক্তঃ পরঃ পুরুষঃ অস্মিন্ দেহে (অস্তি) ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ১৩-২৩ ॥

যঃ এবম্ বেত্তি পুরুষম্ প্রকৃতিম্ চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানঃ অপি ন সঃ ভূয়ঃ অভিজায়তে ॥ ১৩-২৩ ॥

যঃ এবম্ পুরুষম্ গুণৈঃ সহ প্রকৃতিম্ চ বেত্তি, সঃ
সর্বথা বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে ।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ময়োগেন চাপরে ॥ ১৩ -২৪ ॥

ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিৎ আত্মানম্ আত্মনা ।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম-যোগেন চ অপরে ॥ ১৩-২৪ ॥

কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনা আত্মনি আত্মানম্ পশ্যন্তি ।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন (আত্মানম্ পশ্যন্তি) । অপরে চ
কর্ম-যোগেন (আত্মানম্ পশ্যন্তি)।

অন্যে ৎবেবমজানন্তঃ শ্রুৎবান্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৩-২৫ ॥

অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ শ্রুৎবা অন্যেভ্যঃ উপাসতে ।
তে অপি চ অতিতরন্তি এব মৃত্যুম্ শ্রুতি-পরায়ণাঃ ॥ ১৩-২৫ ॥

অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুৎবা উপাসতে, তে
শ্রুতি-পরায়ণাঃ চ অপি মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব ।

যাবৎসঞ্জায়তে কিঞ্চিৎসত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস। ন্যোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ১৩-২৬ ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বম্ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংয়োগাৎ তৎ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ১৩-২৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ সত্ত্বম্
সঞ্জায়তে, তৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংয়োগাৎ (সঞ্জায়তে ইতি ৎবং) বিদ্ধি ।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩-২৭ ॥

সমম্ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম্ পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তম্ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥ ১৩-২৭ ॥

যঃ বিনশ্যৎসু সর্বেষু ভূতেষু সমম্ তিষ্ঠন্তম্ অবিনশ্যন্তম্
পরমেশ্বরম্ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি ।

সমং পশ্যন্হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৩-২৮ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ ।
ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানম্ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ১৩-২৮ ॥

(যঃ) সর্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ সমং পশ্যন্ হি আত্মনা
আত্মানম্ ন হিনস্তি,(সঃ) ততঃ পরাম্ গতিম্ যাতি ।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ১৩-২৯ ॥

প্রকৃত্যা এব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথা আত্মানম্ অকর্তারম্ সঃ পশ্যতি ॥ ১৩-২৯ ॥

যঃ চ প্রকৃত্যা এব কর্মাণি সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি (সন্তি ইতি পশ্যতি),
তথা আত্মানম্ অকর্তারম্ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি ।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩-৩০ ॥

যদা ভূত-পৃথক্-ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি ।
ততঃ এব চ বিস্তারম্ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩-৩০ ॥

যদা ভূত-পৃথক্-ভাবম্ একস্থম্ চ ততঃ এব
বিস্তারম্ অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ।

অনাদিৎবান্নির্গুণৎবাৎপরমাত্মায়মব্যযঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩-৩১ ॥

অনাদিৎবাৎ নির্গুণৎবাৎ পরমাত্মা অয়ম্ অব্যযঃ ।
শরীরস্থঃ অপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩-৩১ ॥

হে কৌন্তেয়! অয়ম্ পরমাত্মা অনাদিৎবাৎ, নির্গুণৎবাৎ, অব্যযঃ
(অস্তি, অতঃ সঃ) শরীরস্থঃ (সন্) অপি ন করোতি, ন (চ) লিপ্যতে ।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ১৩-৩২ ॥

যথা সর্বগতম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশম্ ন উপলিপ্যতে ।
সর্বত্র-অবস্থিতঃ দেহে তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে ॥ ১৩-৩২ ॥

যথা সর্বগতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা
সর্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩-৩৩ ॥

যথা প্রকাশয়তি একঃ কৃৎস্নম্ লোকম্ ইমম্ রবিঃ ।
ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নম্ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩-৩৩ ॥

হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমম্ কৃৎস্নম্ লোকম্ প্রকাশয়তি,
তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নম্ ক্ষেত্রম্ প্রকাশয়তি ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ১৩-৩৪ ॥

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরম্ জ্ঞান-চক্ষুষা ।
ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষম্ চ যে বিদুঃ যান্তি তে পরম্ ॥ ১৩-৩৪ ॥

এবম্ যে জ্ঞান-চক্ষুষা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরম্ (জ্ঞানং)
ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষম্ চ বিদুঃ, তে পরম্ যান্তি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগয়োগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগঃ নাম ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ । গুণত্রয়বিভাগয়োগঃ ।
অথ চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ । গুণ-ত্রয়-বিভাগ-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাৎবা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১৪-১ ॥

পরম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম্ জ্ঞানম্ উত্তমম্ ।
যৎ জ্ঞাৎবা মুনয়ঃ সর্বে পরাম্ সিদ্ধিম্ ইতঃ গতাঃ ॥ ১৪-১ ॥

যৎ জ্ঞাৎবা সর্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাম্ সিদ্ধিম্ গতাঃ, (তৎ)
জ্ঞানানাম্ উত্তমম্ পরম্ জ্ঞানম্ ভূয়ঃ (অহং তে) প্রবক্ষ্যামি ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪-২ ॥

ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ ।
সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪-২ ॥

(য) ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ, (তে)
সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি ।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪-৩ ॥

মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভম্ দধামি অহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব-ভূতানাম্ ততঃ ভবতি ভারত ॥ ১৪-৩ ॥

হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম মম যোনিঃ (অস্তি); তস্মিন্ অহম্
গর্ভম্ দধামি; ততঃ সর্ব-ভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি ।

সর্বয়োনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪-৪ ॥

সর্ব-যোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাম্ ব্রহ্ম মহৎ যোনিঃ অহম্ বীজ-প্রদঃ পিতা ॥ ১৪-৪ ॥

হে কৌন্তেয়! সর্ব-যোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি তাসাম্
যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম (অস্তি), অহম্ বীজ-প্রদঃ পিতা (চ অস্মি) ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যযম্ ॥ ১৪-৫ ॥

সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহা-বাহো দেহে দেহিনম্ অব্যযম্ ॥ ১৪-৫ ॥

হে মহা-বাহো! সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ
(সন্তি, তে) দেহে অব্যযম্ দেহিনম্ নিবধ্নন্তি ।

তত্র সত্ত্বং নির্মলৎবাৎপ্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪-৬ ॥

তত্র সত্ত্বম্ নির্মলৎবাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্ ।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চ অনঘ ॥ ১৪-৬ ॥

হে অনঘ! তত্র অনাময়ম্ প্রকাশকম্ সত্ত্বম্ নির্মলৎবাৎ
(আত্মানং) সুখ-সঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ বধ্নাতি ।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ১৪-৭ ॥

রজঃ রাগ-আত্মকম্ বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্ ।
তৎ নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম-সঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ১৪-৭ ॥

হে কৌন্তেয়! রাগ-আত্মকম্ রজঃ তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্
বিদ্ধি । তৎ দেহিনম্ কর্ম-সঙ্গেন নিবধ্নাতি ।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ১৪-৮ ॥

তমঃ তু অজ্ঞানজম্ বিদ্ধি মোহনম্ সর্ব-দেহিনাম্ ।
প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ তৎ নিবধ্নাতি ভারত ॥ ১৪-৮ ॥

হে ভারত! তমঃ তু সর্ব-দেহিনাম্ মোহনম্ অজ্ঞানজম্ বিদ্ধি ।
তৎ (দেহিনাম্) প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ১৪-৯ ॥

সত্ত্বম্ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তি উত ॥ ১৪-৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বম্ (দেহিনাম্) সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্মণি,
উত তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি ।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৪-১০ ॥

রজঃ তমঃ চ অভিভূয় সত্ত্বম্ ভবতি ভারত ।
রজঃ সত্ত্বম্ তমঃ চ এব তমঃ সত্ত্বম্ রজঃ তথা ॥ ১৪-১০ ॥

হে ভারত! সত্ত্বম্, রজঃ তমঃ এব অভিভূয় (স্বয়ং) ভবতি;
চ রজঃ, সত্ত্বম্ তমঃ চ (অভিভূয় স্বয়ং ভবতি); তথা তমঃ,
সত্ত্বম্ রজঃ (অভিভূয় স্বয়ং ভবতি)।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১৪-১১ ॥

সর্ব-দ্বারেষু দেহে অস্মিন্ প্রকাশঃ উপজায়তে ।
জ্ঞানম্ যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধম্ সত্ত্বম্ ইতি উত ॥ ১৪-১১ ॥

উত যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব-দ্বারেষু প্রকাশঃ জ্ঞানম্ (চ)
উপজায়তে, তদা সত্ত্বম্ বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ ।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৪-১২ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ কর্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা ।
রজসি এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৪-১২ ॥

হে ভরতর্ষভ! লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্মণাম্ আরম্ভঃ,
অশমঃ, স্পৃহা এতানি (চিহ্নানি) রজসি বিবৃদ্ধে (সতি) জায়ন্তে ।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৪-১৩ ॥

অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ মোহঃ এব চ ।
তমসি এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরু-নন্দন ॥ ১৪-১৩ ॥

হে কুরু-নন্দন! অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ চ, প্রমাদঃ চ,
মোহঃ এব এতানি (চিহ্নানি) তমসি বিবৃদ্ধে (সতি) জায়ন্তে ।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪-১৪ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ম্ যাতি দেহ-ভৃৎ ।
তদা উত্তম-বিদাম্ লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪-১৪ ॥

যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সতি) দেহ-ভৃৎ প্রলয়ম্ যাতি
তদা উত্তম-বিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে ।

রজসি প্রলয়ং গৎবা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢয়োনিষু জায়তে ॥ ১৪-১৫ ॥

রজসি প্রলয়ম্ গৎবা কর্ম-সঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনঃ তমসি মূঢ-যোনিষু জায়তে ॥ ১৪-১৫ ॥

(দেহ-ভৃৎ) রজসি প্রলয়ম্ গৎবা কর্ম-সঙ্গিষু জায়তে ।
তথা (সঃ) তমসি প্রলীনঃ মূঢ-যোনিষু জায়তে ।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৪-১৬ ॥

কর্মণঃ সুকৃতস্য আহুঃ সাত্ত্বিকম্ নির্মলম্ ফলম্ ।
রজসঃ তু ফলম্ দুঃখম্ অজ্ঞানম্ তমসঃ ফলম্ ॥ ১৪-১৬ ॥

সুকৃতস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকম্ নির্মলম্ ফলম্, রজসঃ ফলম্
তু দুঃখম্, তমসঃ (চ) ফলম্ অজ্ঞানম্ (ইতি) আহুঃ ।

সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪-১৭ ॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ রজসঃ লোভঃ এব চ ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসঃ ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ ॥ ১৪-১৭ ॥

সত্ত্বাৎ জ্ঞানম্ সঞ্জায়তে, রজসঃ লোভঃ এব চ
(সঞ্জায়তে), তমসঃ প্রমাদ-মোহৌ ভবতঃ, অজ্ঞানম্ চ এব
(ভবতি) ।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৪-১৮ ॥

ঊর্ধ্বম্ গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থাঃ অধঃ গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৪-১৮ ॥

সত্ত্বস্থাঃ ঊর্ধ্বম্ গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি,
জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি ।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৪-১৯ ॥

ন অন্যম্ গুণেভ্যঃ কর্তারম্ যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি ।
গুণেভ্যঃ চ পরম্ বেত্তি মৎ-ভাবম্ সঃ অধিগচ্ছতি ॥ ১৪-১৯ ॥

যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যম্ কর্তারম্ ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ
চ পরম্ (আত্মানং) বেত্তি, (তদা) সঃ মৎ-ভাবম্ অধিগচ্ছতি ।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪-২০ ॥

গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥ ১৪-২০ ॥

দেহী এতান্ দেহ-সমুদ্ভবান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সন্) অমৃতম্ অশ্নুতে ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ১৪-২১ ॥

কৈঃ লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতঃ ভবতি প্রভো ।
কিম্ আচারঃ কথম্ চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে ॥ ১৪-২১ ॥

হে প্রভো! এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ (জীবঃ) কৈঃ লিঙ্গৈঃ
(জ্ঞাতঃ) ভবতি? (সঃ) চ কিম্ আচারঃ? (সঃ)
চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ কথম্ অতিবর্ততে?

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৪-২২ ॥

প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৪-২২ ॥

হে পাণ্ডব! প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ মোহম্ এব চ
সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি (চ) ন কাঙ্ক্ষতি ।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ১৪-২৩ ॥

উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ যঃ ন বিচাল্যতে ।
গুণাঃ বর্তন্তে ইতি এবম্ যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে ॥ ১৪-২৩ ॥

যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, যঃ (চ) গুণাঃ
বর্তন্তে ইতি (মৎবা) এবম্ অবতিষ্ঠতি, (চ) ন ইঙ্গতে ।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ১৪-২৪ ॥

সম-দুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ ।
তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ ॥ ১৪-২৪ ॥

(যঃ) সম-দুঃখ-সুখঃ, স্বস্থঃ, সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ,
তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ, ধীরঃ, তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ,

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪-২৫ ॥

মান-অপমানয়োঃ তুল্যঃ তুল্যঃ মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ ।
সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ সঃ উচ্যতে ॥ ১৪-২৫ ॥

(যঃ) মান-অপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ তুল্যঃ,
সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (চ অস্তি) সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে ।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।
স গুণান্সমতীত্যৈতান্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪-২৬ ॥

মাম্ চ যঃ অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে ।
সঃ গুণান্ সমতীত্য এতান্ ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪-২৬ ॥

যঃ মাম্ চ অব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে, সঃ এতান্
গুণান্ সমতীত্য, ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যযস্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ১৪-২৭ ॥

ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্ অমৃতস্য অব্যযস্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্য একান্তিকস্য চ ॥ ১৪-২৭ ॥

অমৃতস্য অব্যযস্য চ ব্রহ্মণঃ, শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য,
একান্তিকস্য সুখস্য চ হি অহম্ প্রতিষ্ঠা (অস্মি) ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগয়োগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
গুণ-ত্রয়-বিভাগ-যোগঃ নাম চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ । পুরুষোত্তময়োগঃ ।
অথ পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ । পুরুষোত্তম-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যযম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫-১ ॥

ঊর্ধ্ব-মূলম্ অধঃ-শাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অব্যযম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যঃ তম্ বেদ সঃ বেদবিৎ ॥ ১৫-১ ॥

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি (সন্তি তং) অশ্বত্থম্ ঊর্ধ্ব-মূলম্
অধঃ-শাখম্ অব্যযম্ প্রাহুঃ । যঃ তম্ বেদ, সঃ বেদবিৎ (ইতি উচ্যতে)।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ১৫-২ ॥

অধঃ চ ঊর্ধ্বম্ প্রসৃতাঃ তস্য শাখাঃ
গুণ-প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়-প্রবালাঃ ।
অধঃ চ মূলানি অনুসন্ততানি
কর্ম-অনুবন্ধীনি মনুষ্য-লোকে ॥ ১৫-২ ॥

তস্য গুণ-প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়-প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ
ঊর্ধ্বম্ চ প্রসৃতাঃ (সন্তি) অধঃ চ মনুষ্য-লোকে
কর্ম-অনুবন্ধীনি মূলানি অনুসন্ততানি (সন্তি)।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢমূলং
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্ত্বা ॥ ১৫-৩ ॥

ন রূপম্ অস্য ইহ তথা উপলভ্যতে
ন অন্তঃ ন চ আদিঃ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থম্ এনম্ সুবিরূঢ-মূলম্
অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্ত্বা ॥ ১৫-৩ ॥

(যথা অয়ং বর্ণিতঃ) তথা অস্য রূপম্ ইহ ন উপলভ্যতে ।
(অস্য) অন্তঃ ন, আদিঃ চ ন, সম্প্রতিষ্ঠা চ ন (উপলভ্যতে),
সুবিরূঢ-মূলম্ এনম্ অশ্বত্থম্ দৃঢেন অসঙ্গ-শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা,

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ।
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৫-৪ ॥

ততঃ পদম্ তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতাঃ ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তম্ এব চ আদ্যম্ পুরুষম্ প্রপদ্যে ।
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৫-৪ ॥

ততঃ যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা তম্ এব চ আদ্যম্
পুরুষম্ প্রপদ্যে, (ইতি) তৎ পদম্ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্
গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি ।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্-
গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যযং তৎ ॥ ১৫-৫ ॥

নির্মান-মোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ
অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ বিনিবৃত্ত-কামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ
গচ্ছন্তি অমূঢাঃ পদম্ অব্যযং তৎ ॥ ১৫-৫ ॥

নির্মান-মোহাঃ, জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ,
বিনিবৃত্ত-কামাঃ, সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ,
অমূঢাঃ, তৎ অব্যযং পদম্ গচ্ছন্তি ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গৎবা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫-৬ ॥

ন তৎ ভাসয়তে সূর্যঃ ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ ।
যৎ গৎবা ন নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম ॥ ১৫-৬ ॥

ন সূর্যঃ, ন শশাঙ্কঃ, ন পাবকঃ (চ) তৎ (পদং) ভাসয়তে ।
যৎ গৎবা ন নিবর্তন্তে তৎ মম পরমম্ ধাম ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫-৭ ॥

মম এব অংশঃ জীব-লোকে জীব-ভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃ-ষষ্ঠানি-ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি-স্থানি কর্ষতি ॥ ১৫-৭ ॥

(অস্মিন্) জীব-লোকে মম এব সনাতনঃ অংশঃ জীব-ভূতঃ
(অস্তি, সঃ) প্রকৃতি-স্থানি মনঃ-ষষ্ঠানি-ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি ।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীৎবৈতানি সংয়াতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ১৫-৮ ॥

শরীরম্ যৎ অবাপ্নোতি যৎ চ অপি উৎক্রামতি ঈশ্বরঃ ।
গৃহীৎবা এতানি সংয়াতি বায়ুঃ গন্ধান্ ইব আশয়াৎ ॥ ১৫-৮ ॥

যৎ (এষঃ) ঈশ্বরঃ শরীরম্ অবাপ্নোতি, অপি চ যৎ উৎক্রামতি
(তৎ) বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব, এতানি গৃহীৎবা সংয়াতি ।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ১৫-৯ ॥

শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ স্পর্শনম্ চ রসনম্ ঘ্রাণম্ এব চ ।
অধিষ্ঠায় মনঃ চ অয়ম্ বিষয়ান্ উপসেবতে ॥ ১৫-৯ ॥

অয়ম্ (জীবঃ) শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ স্পর্শনম্ চ, রসনম্
ঘ্রাণম্ মনঃ চ এব অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১৫-১০ ॥

উৎক্রামন্তম্ স্থিতম্ বা অপি ভুঞ্জানম্ বা গুণ-অন্বিতম্ ।
বিমূঢাঃ ন অনুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান-চক্ষুষঃ ॥ ১৫-১০ ॥

উৎক্রামন্তম্ স্থিতম্ বা, ভুঞ্জানম্ গুণ-অন্বিতম্ বা অপি
বিমূঢাঃ ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞান-চক্ষুষঃ পশ্যন্তি ।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১৫-১১ ॥

যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্ পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতম্ ।
যতন্তঃ অপি অকৃত-আত্মানঃ ন এনম্ পশ্যন্তি অচেতসঃ ॥ ১৫-১১ ॥

যতন্তঃ যোগিনঃ আত্মনি অবস্থিতম্ এনম্ পশ্যন্তি, অচেতসঃ
অকৃত-আত্মানঃ চ যতন্তঃ অপি এনম্ ন পশ্যন্তি ।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৫-১২ ॥

যৎ আদিত্য-গতং তেজঃ জগৎ ভাসয়তে অখিলম্ ।
যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ তৎ তেজঃ বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৫-১২ ॥

যৎ আদিত্য-গতং তেজঃ অখিলম্ জগৎ ভাসয়তে, যৎ চ চন্দ্রমসি,
যৎ চ অগ্নৌ (স্থিতং অস্তি), তৎ মামকম্ তেজঃ (অস্তি ইতি ৎবং) বিদ্ধি ।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূৎবা রসাত্মকঃ ॥ ১৫-১৩ ॥

গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়ামি অহম্ ওজসা ।
পুষ্ণামি চ ওষধীঃ সর্বাঃ সোমঃ ভূৎবা রসাত্মকঃ ॥ ১৫-১৩ ॥

অহম্ চ গাম্ আবিশ্য ভূতানি ওজসা ধারয়ামি । রসাত্মকঃ
সোমঃ ভূৎবা চ সর্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি ।

অহং বৈশ্বানরো ভূৎবা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৫-১৪ ॥

অহম্ বৈশ্বানরঃ ভূৎবা প্রাণিনাম্ দেহম্ আশ্রিতঃ ।
প্রাণ-অপান-সম-আয়ুক্তঃ পচামি অন্নম্ চতুর্বিধম্ ॥ ১৫-১৪ ॥

অহম্ প্রাণিনাম্ দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণ-অপান-সম-আয়ুক্তঃ
বৈশ্বানরঃ ভূৎবা চতুর্বিধম্ অন্নম্ পচামি ।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫-১৫ ॥

সর্বস্য চ অহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনম্ চ ।
বেদৈঃ চ সর্বৈঃ অহম্ এব বেদ্যঃ
বেদান্ত-কৃৎ বেদ-বিৎ এব চ অহম্ ॥ ১৫-১৫ ॥

অহম্ সর্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অস্মি), মত্তঃ (সর্বস্য)
স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনম্ চ (ভবতি) অহম্ চ এব
সর্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ (অস্মি), অহম্ এব চ বেদান্ত-কৃৎ
বেদ-বিৎ চ (অস্মি) ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫-১৬ ॥

দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে ॥ ১৫-১৬ ॥

(অস্মিন্) লোকে ক্ষরঃ অক্ষরঃ চ এব ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ (স্তঃ),
সর্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ চ অক্ষরঃ উচ্যতে ।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয ঈশ্বরঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ পরম্-আত্মা ইতি উদাহৃতঃ ।
যঃ লোক-ত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি অব্যযঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ (অস্তি), (সঃ) পরম্-আত্মা ইতি
উদাহৃতঃ যঃ অব্যযঃ ঈশ্বরঃ লোক-ত্রয়ম্ আবিশ্য (তৎ) বিভর্তি ।

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫-১৮ ॥

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতঃ অহম্ অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ ।
অতঃ অস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫-১৮ ॥

যস্মাৎ অহম্ ক্ষরম্ অতীতঃ, অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ
(অস্মি), অতঃ (অহং) লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ অস্মি ।

যো মামেবমসম্মূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫-১৯ ॥

যঃ মাম্ এবম্ অসম্মূঢঃ জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
সঃ সর্ব-বিৎ ভজতি মাম্ সর্ব-ভাবেন ভারত ॥ ১৫-১৯ ॥

হে ভারত! যঃ অসম্মূঢঃ মাম্ পুরুষোত্তমম্ এবম্ জানাতি,
সঃ সর্ব-বিৎ (ভূৎবা) মাম্ সর্ব-ভাবেন ভজতি ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ১৫-২০ ॥

ইতি গুহ্যতমম্ শাস্ত্রম্ ইদম্ উক্তম্ ময়া অনঘ ।
এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যঃ চ ভারত ॥ ১৫-২০ ॥

হে অনঘ! ইতি গুহ্যতমম্ ইদম্ শাস্ত্রম্ ময়া উক্তম্,
হে ভারত! এতৎ বুদ্ধ্বা (জীবঃ) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তময়োগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদেপুরুষোত্তম-যোগো
নাম পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অথ ষোডশোঽধ্যায়ঃ । দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগয়োগঃ ।
অথ ষোডশঃ অধ্যায়ঃ । দৈব-আসুর-সম্পৎ-বিভাগ-যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানয়োগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১৬-১ ॥

অভয়ম্ সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতিঃ ।
দানম্ দমঃ চ যজ্ঞঃ চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্ ॥ ১৬-১ ॥

অভয়ম্, সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ, জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতিঃ, দানম্,
দমঃ চ যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জবম্,

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৬-২ ॥

অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষু অলোলুপ্ত্বম্ মার্দবম্ হ্রীঃ অচাপলম্ ॥ ১৬-২ ॥

অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনম্,
ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বম্, মার্দবম্, হ্রীঃ, অচাপলম্,

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ১৬-৩ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহঃ ন অতি-মানিতা ।
ভবন্তি সম্পদম্ দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত ॥ ১৬-৩ ॥

হে ভারত! তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ,
ন অতি-মানিতা (ইতি এতানি লক্ষণানি) দৈবীম্ সম্পদম্
অভিজাতস্য (পুরুষস্য) ভবন্তি ।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ১৬-৪ ॥

দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ ।
অজ্ঞানম্ চ অভিজাতস্য পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্ ॥ ১৬-৪ ॥

হে পার্থ! দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ চ, ক্রোধঃ, পারুষ্যম্,
এব চ অজ্ঞানম্ চ (এতানি লক্ষ্ণানি) আসুরীম্ সম্পদম্
অভিজাতস্য (পুরুষস্য ভবন্তি) ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ১৬-৫ ॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় নিবন্ধায় আসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদম্ দৈবীম্ অভিজাতঃ অসি পাণ্ডব ॥ ১৬-৫ ॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়, আসুরী (সম্পৎ চ) নিবন্ধায় মতা ।
হে পাণ্ডব! (ৎবং) দৈবীম্ সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি, মা শুচঃ ।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ১৬-৬ ॥

দ্বৌ ভূত-সর্গৌ লোকে অস্মিন্ দৈবঃ আসুরঃ এব চ ।
দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরম্ পার্থ মে শৃণু ॥ ১৬-৬ ॥

হে পার্থ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ এব দ্বৌ
ভূত-সর্গৌ (স্তঃ তত্র) দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরম্ মে শৃণু ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬-৭ ॥

প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ জনাঃ ন বিদুঃ আসুরাঃ ।
ন শৌচম্ ন অপি চ আচারঃ ন সত্যম্ তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬-৭ ॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ ন বিদুঃ, তেষু চ
ন শৌচম্, ন আচারঃ, ন অপি সত্যম্ বিদ্যতে ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎকামহৈতুকম্ ॥ ১৬-৮ ॥

অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ তে জগৎ আহুঃ অনীশ্বরম্ ।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিম্ অন্যৎ কাম-হৈতুকম্ ॥ ১৬-৮ ॥

(ইদং) জগৎ অসত্যম্, অপ্রতিষ্ঠম্, অনীশ্বরম্, অপরস্পর-সম্ভূতং
কাম-হৈতুকম্ (চ অস্তি) অন্যৎ কিম্ (ইতি) তে আহুঃ ।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ১৬-৯ ॥

এতাম্ দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্ট-আত্মানঃ অল্প-বুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্তি উগ্র-কর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতঃ অহিতাঃ ॥ ১৬-৯ ॥

এতাম্ দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্ট-আত্মানঃ, অল্প-বুদ্ধয়ঃ,
উগ্র-কর্মাণঃ, অহিতাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি ।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্গৃহীৎবা সদ্গ্রাহান্প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১৬-১০ ॥

কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরম্ দম্ভ-মান-মদ-অন্বিতাঃ ।
মোহাৎ গৃহীৎবা অসৎ গ্রাহান্ প্রবর্তন্তে অশুচি-ব্রতাঃ ॥ ১৬-১০ ॥

দুষ্পূরম্ কামম্ আশ্রিত্য, মোহাৎ অসৎ গ্রাহান্ গৃহীৎবা,
অশুচি-ব্রতাঃ দম্ভ-মান-মদ-অন্বিতাঃ প্রবর্তন্তে ।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৬-১১ ॥

চিন্তাম্ অপরিমেয়াম্ চ প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ ।
কাম-উপভোগ-পরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৬-১১ ॥

(তে) অপরিমেয়াম্ প্রলয়ান্তাম্ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ
কাম-উপভোগ-পরমাঃ চ , এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ ।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১৬-১২ ॥

আশা-পাশ-শতৈঃ বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থ-সঞ্চয়ান্ ॥ ১৬-১২ ॥

আশা-পাশ-শতৈঃ বদ্ধাঃ, কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ,
কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থ-সঞ্চয়ান্ ঈহন্তে ।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৬-১৩ ॥

ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ ইমম্ প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদম্ অস্তি ইদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুনঃ ধনম্ ॥ ১৬-১৩ ॥

অদ্য ইদম্ ময়া লব্ধম্, ইমম্ মনোরথম্ (শ্বঃ) প্রাপ্স্যে,
ইদম্ ধনম্ (অধুনা) অস্তি, ইদম্ অপি ( ধনম্ চ) মে পুনঃ
ভবিষ্যতি ।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্সুখী ॥ ১৬-১৪ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চ অপরান্ অপি ।
ঈশ্বরঃ অহম্ অহং ভোগী সিদ্ধঃ অহম্ বলবান্ সুখী ॥ ১৬-১৪ ॥

অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ চ অপি হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ,
অহং ভোগী, অহম্ সিদ্ধঃ, বলবান্ সুখী (চ অহং অস্মি) ।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬-১৫ ॥

আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি কঃ অন্যঃ অস্তি সদৃশঃ ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ ॥ ১৬-১৫ ॥

আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ কঃ অন্যঃ অস্তি?
(অহং) যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ
(তে সন্তি) ।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬-১৬ ॥

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কাম-ভোগেষু পতন্তি নরকে অশুচৌ ॥ ১৬-১৬ ॥

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ কাম-ভোগেষু
প্রসক্তাঃ, অশুচৌ নরকে পতন্তি ।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নাময়জ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

আত্ম-সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধন-মান-মদ-অন্বিতাঃ ।
যজন্তে নাম-যজ্ঞৈঃ তে দম্ভেন অবিধি-পূর্বকম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

আত্ম-সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধন-মান-মদ-অন্বিতাঃ, তে দম্ভেন
অবিধি-পূর্বকম্ নাম-যজ্ঞৈঃ যজন্তে ।

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৬-১৮ ॥

অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ চ সংশ্রিতাঃ ।
মাম্ আত্ম-পর-দেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৬-১৮ ॥

অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ চ সংশ্রিতাঃ
আত্ম-পর-দেহেষু (স্থিতং) মাম্ প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ
(তে ভবন্তি) ।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৬-১৯ ॥

তান্ অহম্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপামি অজস্রম্ অশুভান্ আসুরীষু এব যোনিষু ॥ ১৬-১৯ ॥

তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্, অশুভান্, নরাধমান্ সংসারেষু
আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রম্ অহম্ ক্ষিপামি ।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৬-২০ ॥

আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ মূঢাঃ জন্মনি জন্মনি ।
মাম্ অপ্রাপ্য এব কৌন্তেয় ততঃ যান্তি অধমাম্ গতিম্ ॥ ১৬-২০ ॥

হে কৌন্তেয়! আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ জন্মনি জন্মনি মূঢাঃ
(সন্তঃ) মাম্ অপ্রাপ্য এব, ততঃ অধমাম্ গতিম্ যান্তি ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬-২১ ॥

ত্রিবিধম্ নরকস্য ইদম্ দ্বারম্ নাশনম্ আত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ ॥ ১৬-২১ ॥

কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদম্ ত্রিবিধম্ আত্মনঃ নাশনম্
নরকস্য দ্বারম্ (অস্তি), তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ ।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৬-২২ ॥

এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমো-দ্বারৈঃ ত্রিভিঃ নরঃ ।
আচরতি আত্মনঃ শ্রেয়ঃ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ১৬-২২ ॥

হে কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমো-দ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ, আত্মনঃ
শ্রেয়ঃ আচরৎ, ততঃ পরাম্ গতিম্ যাতি ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ১৬-২৩ ॥

যঃ শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য বর্ততে কাম-কারতঃ ।
ন সঃ সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি ন সুখম্ ন পরাম্ গতিম্ ॥ ১৬-২৩ ॥

যঃ শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য, কাম-কারতঃ বর্ততে, সঃ ন সিদ্ধিম্,
ন সুখম্, ন (চ) পরাম্ গতিম্ অবাপ্নোতি ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাৎবা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ১৬-২৪ ॥

তস্মাৎ শাস্ত্রম্ প্রমাণম্ তে কার্য-অকার্য-ব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাৎবা শাস্ত্র-বিধান-উক্তম্ কর্ম কর্তুম্ ইহ অর্হসি ॥ ১৬-২৪ ॥

তস্মাৎ কার্য-অকার্য-ব্যবস্থিতৌ তে শাস্ত্রম্ প্রমাণম্ (অস্তি),
শাস্ত্র-বিধান-উক্তম্ কর্ম জ্ঞাৎবা (তৎ ৎবং) ইহ কর্তুম্ অর্হসি ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগয়োগো নাম ষোডশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
দৈব-আসুর-সম্পৎ-বিভাগ-যোগঃ নাম ষোডশঃ অধ্যায়ঃ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ । শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগয়োগঃ
অথ সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ । শ্রদ্ধা-ত্রয়-বিভাগ-যোগঃ

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১৭-১ ॥

যে শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ।
তেষাম্ নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ ॥ ১৭-১ ॥

হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ
(সন্তঃ) যজন্তে, তেষাং তু কা নিষ্ঠা? সত্ত্বম্ রজঃ আহো তমঃ ?

শ্রীভগবানুবাচ
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ১৭-২ ॥

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাম্ সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চ এব তামসী চ ইতি তাম্ শৃণু ॥ ১৭-২ ॥

দেহিনাম্ (যা) স্বভাবজা শ্রদ্ধা, সা সাত্ত্বিকী চ রাজসী (চ)
তামসী চ এব ইতি ত্রিবিধা ভবতি, তাম্ শৃণু ।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১৭-৩ ॥

সত্ত্ব-অনুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ ॥ ১৭-৩ ॥

হে ভারত! সর্বস্য সত্ত্ব-অনুরূপা শ্রদ্ধা ভবতি, অয়ম্
পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (অস্তি), যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ (ভবতি), সঃ এব সঃ ।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ১৭-৪ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণান্ চ অন্যে যজন্তে তামসাঃ জনাঃ ॥ ১৭-৪ ॥

সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষ-রক্ষাংসি (যজন্তে),
অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে ।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহংকারসংয়ুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ১৭-৫ ॥

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ১৭-৬ ॥

অশাস্ত্র-বিহিতম্ ঘোরম্ তপ্যন্তে যে তপঃ জনাঃ ।
দম্ভ-অহংকার-সংয়ুক্তাঃ কাম-রাগ-বল-অন্বিতাঃ ॥ ১৭-৫ ॥

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থম্ ভূত-গ্রামম্ অচেতসঃ ।
মাম্ চ এব অন্তঃ-শরীরস্থম্ তান্ বিদ্ধি আসুর-নিশ্চয়ান্ ॥ ১৭-৬ ॥

দম্ভ-অহংকার-সংয়ুক্তাঃ কাম-রাগ-বল-অন্বিতাঃ যে জনাঃ
অশাস্ত্র-বিহিতম্ ঘোরম্ তপঃ তপ্যন্তে, অচেতসঃ চ (যে)
শরীরস্থম্ ভূত-গ্রামম্ অন্তঃ-শরীরস্থম্ মাম্ এব
কর্ষয়ন্তঃ তান্ আসুর-নিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ১৭-৭ ॥

আহারঃ তু অপি সর্বস্য ত্রিবিধঃ ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞঃ তপঃ তথা দানম্ তেষাম্ ভেদম্ ইমম্ শৃণু ॥ ১৭-৭ ॥

সর্বস্য প্রিয়ঃ আহারঃ অপি তু ত্রিবিধঃ ভবতি, তথা যজ্ঞঃ, তপঃ,
দানম্ (চ সর্বস্য ত্রিবিধং ভবতি, ৎবং) তেষাম্ ইমম্ ভেদম্ শৃণু ।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ১৭-৮ ॥

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ ॥ ১৭-৮ ॥

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ, রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ
স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ (সন্তি)।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ১৭-৯ ॥

কট্বম্ল-লবণ-অতি-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহিনঃ ।
আহারাঃ রাজসস্য ইহ্টাঃ দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ ॥ ১৭-৯ ॥

কট্বম্ল-লবণ-অতি-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহিনঃ
দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইহ্টাঃ (ভবতি) ।

যাতয়ামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১৭-১০ ॥

যাতয়ামম্ গত-রসম্ পূতি পর্যুষিতম্ চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যম্ ভোজনম্ তামস-প্রিয়ম্ ॥ ১৭-১০ ॥

যৎ যাতয়ামম্, গত-রসম্, পূতি, পর্যুষিতম্ চ উচ্ছিষ্টম্
অপি চ অমেধ্যম্ ভোজনম্ (তৎ) তামস-প্রিয়ম্ (অস্তি) ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১৭-১১ ॥

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞঃ বিধি-দৃষ্টঃ যঃ ইজ্যতে ।
যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় সঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১৭-১১ ॥

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ (পুরুষৈঃ) যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়
বিধি-দৃষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে, সঃ সাত্ত্বিকঃ (যজ্ঞঃ মতঃ) ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৭-১২ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলম্ দম্ভার্থম্ অপি চ এব যৎ ।
ইজ্যতে ভরত-শ্রেষ্ঠ তম্ যজ্ঞম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৭-১২ ॥

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ফলম্ তু অভিসন্ধায়, অপি চ দম্ভার্থম্
এব যৎ ইজ্যতে, তম্ যজ্ঞম্ রাজসম্ বিদ্ধি ।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৭-১৩ ॥

বিধি-হীনম্ অসৃষ্ট-অন্নম্ মন্ত্র-হীনম্ অদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধা-বিরহিতম্ যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে ॥ ১৭-১৩ ॥

বিধি-হীনম্, অসৃষ্ট-অন্নম্, মন্ত্র-হীনম্, অদক্ষিণম্,
শ্রদ্ধা-বিরহিতম্, (চ) যজ্ঞম্ তামসম্ পরিচক্ষতে ।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৭-১৪ ॥

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনম্ শৌচম্ আর্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ শারীরম্ তপঃ উচ্যতে ॥ ১৭-১৪ ॥

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনম্, শৌচম্, আর্জবম্,
ব্রহ্মচর্যম্, অহিংসা চ (ইতি) শারীরম্ তপঃ উচ্যতে ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭-১৫ ॥

অনুদ্বেগকরম্ বাক্যম্ সত্যম্ প্রিয়-হিতম্ চ যৎ ।
স্বাধ্যায়-অভ্যসনম্ চ এব বাঙ্ময়ম্ তপঃ উচ্যতে ॥ ১৭-১৫ ॥

যৎ অনুদ্বেগকরম্ সত্যম্ প্রিয়-হিতম্ বাক্যম্ চ
(যৎ) স্বাধ্যায়-অভ্যসনম্ চ, (তৎ) এব
বাঙ্ময়ম্ তপঃ (ইতি) উচ্যতে ।

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যৎবং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭-১৬ ॥

মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যৎবম্ মৌনম্ আত্ম-বিনিগ্রহঃ ।
ভাব-সংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ তপঃ মানসম্ উচ্যতে ॥ ১৭-১৬ ॥

মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যৎবম্, মৌনম্, আত্ম-বিনিগ্রহঃ,
ভাব-সংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসম্ তপঃ উচ্যতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭-১৭ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্ তপঃ তৎ ত্রিবিধম্ নরৈঃ ।
অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে ॥ ১৭-১৭ ॥

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্
(যৎ) ত্রিবিধম্ তপঃ, তৎ সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে ।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

সৎকার-মান-পূজার্থম্ তপঃ দম্ভেন চ এব যৎ ।
ক্রিয়তে তৎ ইহ প্রোক্তম্ রাজসম্ চলম্ অধ্রুবম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

সৎকার-মান-পূজার্থম্ দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে,
তৎ ইহ রাজসম্, চলম্, অধ্রুবম্ প্রোক্তম্ ।

মূঢগ্রাহেণাত্মনো যৎপীডয়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৭-১৯ ॥

মূঢ-গ্রাহেণ আত্মনঃ যৎ পীডয়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্য উৎসাদনার্থম্ বা তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৭-
১৯ ॥

মূঢ-গ্রাহেণ আত্মনঃ পীডয়া পরস্য উৎসাদনার্থম্ বা
যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ১৭-২০ ॥

দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দীয়তে অনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তৎ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্ ॥ ১৭-২০ ॥

দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দেশে চ কালে চ পাত্রে (চ) অনুপকারিণে
দীয়তে, তৎ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্ ।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৭-২১ ॥

যৎ তু প্রতি-উপকারার্থম্ ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টম্ তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ॥ ১৭-২১ ॥

যৎ তু প্রতি-উপকারার্থম্, ফলম্ উদ্দিশ্য, বা পুনঃ
পরিক্লিষ্টম্ চ দীয়তে, তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৭-২২ ॥

অদেশ-কালে যৎ দানম্ অপাত্রেভ্যঃ চ দীয়তে ।
অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতম্ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৭-২২ ॥

যৎ দানম্ অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতম্, অদেশ-কালে অপাত্রেভ্যঃ
চ দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ।

ওঁতৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭-২৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭-২৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ
তেন ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ ।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭-২৪ ॥

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধান-উক্তাঃ সততম্ ব্রহ্ম-বাদিনাম্ ॥ ১৭-২৪ ॥

তস্মাৎ ব্রহ্ম-বাদিনাম্ বিধান-উক্তাঃ যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ
ওঁ ইতি উদাহৃত্য সততম্ প্রবর্তন্তে ।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১৭-২৫ ॥

তৎ ইতি অনভিসন্ধায় ফলম্ যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।
দান-ক্রিয়াঃ চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১৭-২৫ ॥

মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ তৎ ইতি (উদাহৃত্য) ফলম্ অনভিসন্ধায়
বিবিধাঃ যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ দান-ক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে ।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎপ্রয়ুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ১৭-২৬ ॥

সৎ-ভাবে সাধু-ভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রয়ুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সৎ শব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ১৭-২৬ ॥

(জ্ঞানিভিঃ) সৎ ইতি এতৎ সৎ-ভাবে চ সাধু-ভাবে চ প্রয়ুজ্যতে,
তথা হে পার্থ! প্রশস্তে কর্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ১৭-২৭ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে ।
কর্ম চ এব তৎ-অর্থীয়ম্ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ॥ ১৭-২৭ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে । তৎ-অর্থীয়ম্
চ এব কর্ম সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥ ১৭-২৮ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপঃ তপ্তম্ কৃতম্ চ যৎ ।
অসৎ ইতি উচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ১৭-২৮ ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্, তপঃ তপ্তম্, যৎ
চ কৃতম্, তৎ অসৎ ইতি উচ্যতে; (তৎ) প্রেত্য,
ইহ (অপি) চ ন (ফলপ্রদং) নো (ভবতি) ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগয়োগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
শ্রদ্ধা-ত্রয়-বিভাগ-যোগঃ নাম সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ । মোক্ষসংন্যাসয়োগঃ ।
অথ অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ । মোক্ষ-সংন্যাস-যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন ॥ ১৮-১ ॥

সংন্যাসস্য মহা-বাহো তত্ত্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশি-নিষূদন ॥ ১৮-১ ॥

হে মহা-বাহো! হে কেশি-নিষূদন হৃষীকেশ ! (অহং)
সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বম্ পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮-২ ॥

কাম্যানাম্ কর্মণাম্ ন্যাসম্ সংন্যাসম্ কবয়ঃ বিদুঃ ।
সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগম্ প্রাহুঃ ত্যাগম্ বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮-২ ॥

কবয়ঃ কাম্যানাম্ কর্মণাম্ ন্যাসম্ সংন্যাসম্ বিদুঃ,
বিচক্ষণাঃ (চ) সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগম্ ত্যাগম্ প্রাহুঃ ।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ১৮-৩ ॥

ত্যাজ্যম্ দোষবৎ ইতি একে কর্ম প্রাহুঃ মনীষিণঃ ।
যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে ॥ ১৮-৩ ॥

একে মনীষিণঃ কর্ম দোষবৎ (অস্তি তস্মাৎ) ত্যাজ্যম্ ইতি প্রাহুঃ,
অপরে চ যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি (আহুঃ)।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮-৪ ॥

নিশ্চয়ম্ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগঃ হি পুরুষ-ব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮-৪ ॥

হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ম্ শৃণু ।
হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ (অস্তি)।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮-৫ ॥

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম ন ত্যাজ্যম্ কার্যম্ এব তৎ ।
যজ্ঞঃ দানম্ তপঃ চ এব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮-৫ ॥

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম ন ত্যাজ্যম্ তৎ কার্যম্ এব ।
যজ্ঞঃ দানম্ তপঃ চ (এতানি) মনীষিণাম্ পাবনানি এব
(সন্তি) ।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ১৮-৬ ॥

এতানি অপি তু কর্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্তব্যানি ইতি মে পার্থ নিশ্চিতম্ মতম্ উত্তমম্ ॥ ১৮-৬ ॥

অপি তু এতানি কর্মাণি সঙ্গম্ ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানি
ইতি, হে পার্থ! মে নিশ্চিতম্ উত্তমম্ মতম্ (অস্তি) ।

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮-৭ ॥

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণঃ ন উপপদ্যতে ।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮-৭ ॥

নিয়তস্য কর্মণঃ তু সংন্যাসঃ ন উপপদ্যতে ।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ।
স কৃৎবা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ১৮-৮ ॥

দুঃখম্ ইতি এব যৎ কর্ম কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ ত্যজেৎ ।
সঃ কৃৎবা রাজসম্ ত্যাগম্ ন এব ত্যাগ-ফলম্ লভেৎ ॥ ১৮-৮ ॥

(যঃ) দুঃখম্ ইতি (মৎবা) এব যৎ কর্ম কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ
ত্যজেৎ, সঃ রাজসম্ ত্যাগম্ কৃৎবা ত্যাগ-ফলম্ ন এব লভেৎ ।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ১৮-৯ ॥

কার্যম্ ইতি এব যৎ কর্ম নিয়তম্ ক্রিয়তে অর্জুন ।
সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফলম্ চ এব সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥ ১৮-৯ ॥

হে অর্জুন! কার্যম্ ইতি (মৎবা) এব যৎ নিয়তম্ কর্ম, সঙ্গম্
ফলম্ চ এব ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১৮-১০ ॥

ন দ্বেষ্টি অকুশলম্ কর্ম কুশলে ন অনুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্ন-সংশয়ঃ ॥ ১৮-১০ ॥

(সঃ) ত্যাগী সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্ন-সংশয়ঃ
(চ ভবতি সঃ) অকুশলম্ কর্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে (চ) ন অনুষজ্জতে ।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১৮-১১ ॥

ন হি দেহ-ভৃতা শক্যম্ ত্যক্তুম্ কর্মাণি অশেষতঃ ।
যঃ তু কর্ম-ফল-ত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ॥ ১৮-১১ ॥

দেহ-ভৃতা অশেষতঃ কর্মাণি ত্যক্তুম্ ন শক্যম্,
যঃ তু হি কর্ম-ফল-ত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১৮-১২ ॥

অনিষ্টম্ ইষ্টম্ মিশ্রম্ চ ত্রিবিধম্ কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবতি অত্যাগিনাম্ প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাম্ ক্বচিৎ ॥ ১৮-১২ ॥

অনিষ্টম্, ইষ্টম্, মিশ্রম্ চ (ইতি) ত্রিবিধম্ কর্মণঃ ফলম্
প্রেত্য অত্যাগিনাম্ ভবতি, সংন্যাসিনাম্ তু ক্বচিৎ ন (ভবতি)।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৮-১৩ ॥

পঞ্চ এতানি মহা-বাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাঙ্খ্যে কৃত-অন্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব-কর্মণাম্ ॥ ১৮-১৩ ॥

হে মহা-বাহো! সর্ব-কর্মণাম্ সিদ্ধয়ে কৃত-অন্তে সাঙ্খ্যে
প্রোক্তানি এতানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ ।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৮-১৪ ॥

অধিষ্ঠানম্ তথা কর্তা করণম্ চ পৃথক্-বিধম্ ।
বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ দৈবম্ চ এব অত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৮-১৪ ॥

অধিষ্ঠানম্, তথা কর্তা চ, পৃথক্-বিধম্ করণম্ চ,
বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ, অত্র দৈবম্ পঞ্চমম্ এব (ভবতি)।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎকর্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায়্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৮-১৫ ॥

শরীর-বাক্-মনোভিঃ যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায়্যম্ বা বিপরীতং বা পঞ্চ এতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৮-১৫ ॥

নরঃ শরীর-বাক্-মনোভিঃ ন্যায়্যম্ বা বিপরীতং বা যৎ
কর্ম প্রারভতে, তস্য এতে পঞ্চ হেতবঃ (সন্তি) ।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিৎবান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৮-১৬ ॥

তত্র এবম্ সতি কর্তারম্ আত্মানম্ কেবলম্ তু যঃ ।
পশ্যতি অকৃত-বুদ্ধিৎবাৎ ন সঃ পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৮-১৬ ॥

তত্র এবম্ সতি যঃ তু কেবলম্ আত্মানম্ কর্তারম্ পশ্যতি,
সঃ দুর্মতিঃ অকৃত-বুদ্ধিৎবাৎ ন পশ্যতি ।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হৎবাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮-১৭ ॥

যস্য ন অহংকৃতঃ ভাবঃ বুদ্ধিঃ যস্য ন লিপ্যতে ।
হৎবা অপি সঃ ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮-১৭ ॥

যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্
লোকান্ হৎবা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮-১৮ ॥

জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম-চোদনা ।
করণম্ কর্ম কর্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম-সংগ্রহঃ ॥ ১৮-১৮ ॥

জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্, পরিজ্ঞাতা ইতি ত্রিবিধা কর্ম-চোদনা (অস্তি) ।
করণম্, কর্ম, কর্তা (ইতি) ত্রিবিধঃ কর্ম-সংগ্রহঃ (অস্তি) ।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৮-১৯ ॥

জ্ঞানম্ কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধা এব গুণ-ভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণ-সঙ্খ্যানে যথাবৎ শৃণু তানি অপি ॥ ১৮-১৯ ॥

জ্ঞানম্, কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধা এব গুণ-ভেদতঃ
গুণ-সঙ্খ্যানে প্রোচ্যতে, তানি অপি যথাবৎ শৃণু ।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যযমীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮-২০ ॥

সর্ব-ভূতেষু যেন একম্ ভাবম্ অব্যযম্ ঈক্ষতে ।
অবিভক্তম্ বিভক্তেষু তৎ জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮-২০ ॥

যেন (জীবঃ) বিভক্তেষু সর্ব-ভূতেষু অবিভক্তম্, একম্
অব্যযম্ ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানম্ সাত্ত্বিকম্ বিদ্ধি ।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৮-২১ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানম্ নানা-ভাবান্ পৃথক্-বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তৎ জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৮-২১ ॥

যৎ জ্ঞানম্ পৃথক্ত্বেন সর্বেষু ভূতেষু তু পৃথক্-বিধান্
নানা-ভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানম্ রাজসম্ বিদ্ধি ।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৮-২২ ॥

যৎ তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ কার্যে সক্তম্ অহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবৎ অল্পম্ চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৮-২২ ॥

যৎ তু একস্মিন্ কার্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অহৈতুকম্
অতত্ত্বার্থবৎ অল্পম্ চ, তৎ(জ্ঞানং) তামসম্ উদাহৃতম্ ।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ১৮-২৩ ॥

নিয়তম্ সঙ্গ-রহিতম্ অরাগ-দ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফল-প্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ১৮-২৩ ॥

অফল-প্রেপ্সুনা যৎ নিয়তম্ কর্ম সঙ্গ-রহিতম্ অরাগ-দ্বেষতঃ
কৃতম্, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ১৮-২৪ ॥

যৎ তু কাম-ঈপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুল আয়াসম্ তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৮-২৪ ॥

পুনঃ যৎ তু কাম-ঈপ্সুনা, সাহংকারেণ বা বহুল আয়াসম্
কর্ম ক্রিয়তে, তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ১৮-২৫ ॥

অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাৎ আরভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ১৮-২৫ ॥

অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্ পৌরুষম্ চ অনপেক্ষ্য
যৎ কর্ম মোহাৎ আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে ।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ১৮-২৬ ॥

মুক্ত-সঙ্গঃ অনহং-বাদী ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ ।
সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥ ১৮-২৬ ॥

মুক্ত-সঙ্গঃ, অনহং-বাদী, ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ,
সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮-২৭ ॥

রাগী কর্ম-ফল-প্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ ।
হর্ষ-শোক-অন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮-২৭ ॥

রাগী, কর্ম-ফল-প্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ,
হর্ষ-শোক-অন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ।

অয়ুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ১৮-২৮ ॥

অয়ুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘ-সূত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে ॥ ১৮-২৮ ॥

অয়ুক্তঃ, প্রাকৃতঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ, নৈষ্কৃতিকঃ, অলসঃ,
বিষাদী, দীর্ঘ-সূত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে ।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ১৮-২৯ ॥

বুদ্ধেঃ ভেদম্ ধৃতেঃ চ এব গুণতঃ ত্রিবিধম্ শৃণু ।
প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ১৮-২৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ এব গুণতঃ ত্রিবিধম্
ভেদম্ অশেষেণ পৃথক্ত্বেন প্রোচ্যমানম্ শৃণু ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮-৩০ ॥

প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ কার্য-অকার্যে ভয়-অভয়ে ।
বন্ধম্ মোক্ষম্ চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮-৩০ ॥

হে পার্থ! যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ কার্য-অকার্যে
ভয়-অভয়ে চ বন্ধম্ মোক্ষম্ চ বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী (মতা)।

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ ।
অয়থাবৎপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮-৩১ ॥

যয়া ধর্মম্ অধর্মম্ চ কার্যম্ চ অকার্যম্ এব চ ।
অয়থাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮-৩১ ॥

হে পার্থ! যয়া চ (বুদ্ধ্যা জীবঃ) ধর্মম্ অধর্মম্ চ,
কার্যম্ অকার্যম্ চ, অয়থাবৎ এব প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী (মতা)।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮-৩২ ॥

অধর্মম্ ধর্মম্ ইতি যা মন্যতে তমসা আবৃতা ।
সর্ব-অর্থান্ বিপরীতান্ চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮-৩২ ॥

হে পার্থ! যা তমসা আবৃতা (বুদ্ধিঃ) অধর্মম্ ধর্মম্
সর্ব-অর্থান্ বিপরীতান্ চ ইতি মন্যতে, সা বুদ্ধিঃ তামসী (স্মৃতা) ।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮-৩৩ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ ।
যোগেন অব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮-৩৩ ॥

হে পার্থ! (নরঃ) যয়া অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা
মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ যোগেন ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (অস্তি) ।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮-৩৪ ॥

যয়া তু ধর্ম-কাম-অর্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে অর্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফল-আকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮-৩৪ ॥

হে অর্জুন! যয়া ধৃত্যা প্রসঙ্গেন ফল-আকাঙ্ক্ষী তু (সন্)
ধর্ম-কাম-অর্থান্ (নরঃ) ধারয়তে, হে পার্থ! সা
ধৃতিঃ রাজসী (অস্তি) ।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮-৩৫ ॥

যয়া স্বপ্নম্ ভয়ম্ শোকম্ বিষাদম্ মদম্ এব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮-৩৫ ॥

হে পার্থ! দুর্মেধা (নরঃ) যয়া স্বপ্নম্, ভয়ম্, শোকম্,
বিষাদম্, মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামসী (মতা) ।

সুখং ৎবিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ১৮-৩৬ ॥

সুখম্ তু ইদানীম্ ত্রিবিধম্ শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তম্ চ নিগচ্ছতি ॥ ১৮-৩৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! ইদানীম্ তু ত্রিবিধম্ সুখম্ মে শৃণু,
যত্র (সুখে জীবঃ) অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তম্ চ নিগচ্ছতি ।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ১৮-৩৭ ॥

যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে অমৃত-উপমম্ ।
তৎ সুখম্ সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্ আত্ম-বুদ্ধি-প্রসাদজম্ ॥ ১৮-৩৭ ॥

যৎ অগ্রে বিষম্ ইব, পরিণামে অমৃত-উপমম্ তৎ
আত্ম-বুদ্ধি-প্রসাদজম্ (অস্তি), তৎ সুখম্ সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্ ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংয়োগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৮-৩৮ ॥

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংয়োগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃত-উপমম্ ।
পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ॥ ১৮-৩৮ ॥

যৎ বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংয়োগাৎ অগ্রে অমৃত-উপমম্, তৎ
পরিণামে (চ) বিষম্ ইব (অস্তি) তৎ সুখম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৮-৩৯ ॥

যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ সুখম্ মোহনম্ আত্মনঃ ।
নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদ-উত্থম্ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৮-৩৯ ॥

যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম্ নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদ-উত্থম্,
তৎ সুখম্ তামসম্ উদাহৃতম্ ।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ১৮-৪০ ॥

ন তৎ অস্তি পৃথিব্যাম্ বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বম্ প্রকৃতিজৈঃ মুক্তম্ যৎ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভিঃ গুণৈঃ ॥ ১৮-৪০ ॥

যৎ সত্ত্বম্ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তম্ স্যাৎ, তৎ
পৃথিব্যাম্ বা দিবি বা পুনঃ দেবেষু (বা) ন অস্তি ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮-৪১ ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্ শূদ্রাণাম্ চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ ॥ ১৮-৪১ ॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্ শূদ্রাণাম্ চ
কর্মাণি স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি (সন্তি) ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪২ ॥

শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্ ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ এব চ ।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ ব্রহ্ম-কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪২ ॥

শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচম্, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্, জ্ঞানম্,
বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যম্ এব চ (ইতি) স্বভাবজম্ ব্রহ্ম-কর্ম (অস্তি) ।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪৩ ॥

শৌর্যম্ তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্ যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ ।
দানম্ ঈশ্বর-ভাবঃ চ ক্ষাত্রম্ কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪৩ ॥

শৌর্যম্, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যম্, যুদ্ধে অপি চ অপলায়নম্,
দানম্, ঈশ্বর-ভাবঃ চ (ইতি) স্বভাবজম্ ক্ষাত্রম্ কর্ম (অস্তি) ।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪৪ ॥

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যম্ বৈশ্য-কর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যা-আত্মকম্ কর্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ ॥ ১৮-৪৪ ॥

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যম্ স্বভাবজম্ বৈশ্য-কর্ম (অস্তি)
অপি (চ) শূদ্রস্য পরিচর্যা-আত্মকম্ কর্ম স্বভাবজম্ (অস্তি) ।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ১৮-৪৫ ॥

স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিম্ লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম-নিরতঃ সিদ্ধিম্ যথা বিন্দতি তৎ শৃণু ॥ ১৮-৪৫ ॥

স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিম্ লভতে ।
স্বকর্ম-নিরতঃ (নরঃ) যথা সিদ্ধিম্ বিন্দতি, তৎ শৃণু ।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮-৪৬ ॥

যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্ যেন সর্বম্ ইদম্ ততম্ ।
স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিম্ বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮-৪৬ ॥

যতঃ ভূতানাম্ প্রবৃত্তিঃ (অস্তি), যেন ইদম্ সর্বম্ ততম্
(অস্তি) তম্ (ঈশ্বরং) স্বকর্মণা অভ্যর্চ্য মানবঃ সিদ্ধিম্ বিন্দতি ।

শ্রেয়ান্স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮-৪৭ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মঃ বিগুণঃ পর-ধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাব-নিয়তম্ কর্ম কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮-৪৭ ॥

বিগুণঃ স্বধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পর-ধর্মাৎ শ্রেয়ান্ (অস্তি),
স্বভাব-নিয়তম্ কর্ম কুর্বন্ (নরঃ) কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি ।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ১৮-৪৮ ॥

সহজম্ কর্ম কৌন্তেয় সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেন অগ্নিঃ ইব আবৃতাঃ ॥ ১৮-৪৮ ॥

হে কৌন্তেয়! সহজম্ কর্ম সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ,
ধূমেন অগ্নিঃ ইব হি সর্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ (সন্তি) ।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮-৪৯ ॥

অসক্ত-বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিত-আত্মা বিগত-স্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিম্ পরমাম্ সংন্যাসেন অধিগচ্ছতি ॥ ১৮-৪৯ ॥

সর্বত্র অসক্ত-বুদ্ধিঃ জিত-আত্মা, বিগত-স্পৃহঃ (নরঃ)
পরমাম্ নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিম্ সংন্যাসেন অধিগচ্ছতি ।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ১৮-৫০ ॥

সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম তথা আপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেন এব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ১৮-৫০ ॥

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ (মানবঃ) যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি,
তথা মে সমাসেন এব নিবোধ, যা (চ ইয়ং ব্রহ্ম-প্রাপ্তিঃ)
(সা) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (বর্ততে) ।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ১৮-৫১ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানম্ নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ১৮-৫১ ॥

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা আত্মানম্ নিয়ম্য চ,
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, রাগ-দ্বেষৌ চ ব্যুদস্য,

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানয়োগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮-৫২ ॥

বিবিক্ত-সেবী লঘু-আশী যত-বাক্-কায়-মানসঃ ।
ধ্যান-যোগ-পরঃ নিত্যম্ বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮-৫২ ॥

বিবিক্ত-সেবী, লঘু-আশী, যত-বাক্-কায়-মানসঃ, নিত্যম্
ধ্যান-যোগ-পরঃ, বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ (চ),

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৮-৫৩ ॥

অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৮-৫৩ ॥

অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ পরিগ্রহম্ (চ)
বিমুচ্য, নির্মমঃ, শান্তঃ, (নরঃ) ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮-৫৪ ॥

ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্ন-আত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মৎ-ভক্তিম্ লভতে পরাম্ ॥ ১৮-৫৪ ॥

ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্ন-আত্মা (সন্) ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি,
(চ) সর্বেষু ভূতেষু সমঃ (ভূৎবা) পরাম্ মৎ-ভক্তিম্ লভতে ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাৎবা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮-৫৫ ॥

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যঃ চ অস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাৎবা বিশতে তৎ অনন্তরম্ ॥ ১৮-৫৫ ॥

যাবান্ যঃ চ অস্মি, (তং) মাম্ তত্ত্বতঃ ভক্ত্যা অভিজানাতি,
ততঃ তত্ত্বতঃ মাম্ জ্ঞাৎবা তৎ অনন্তরম্ (মাম্) বিশতে ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যযম্ ॥ ১৮-৫৬ ॥

সর্ব-কর্মাণি অপি সদা কুর্বাণঃ মৎ-ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎ-প্রসাদাৎ অবাপ্নোতি শাশ্বতম্ পদম্ অব্যযম্ ॥ ১৮-৫৬ ॥

মৎ-ব্যপাশ্রয়ঃ সদা সর্ব-কর্মাণি অপি কুর্বাণঃ
মৎ-প্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যযম্ পদম্ অবাপ্নোতি ।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিয়োগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮-৫৭ ॥

চেতসা সর্ব-কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ-পরঃ ।
বুদ্ধি-যোগম্ উপাশ্রিত্য মৎ-চিত্তঃ সততম্ ভব ॥ ১৮-৫৭ ॥

(ৎবং) সর্ব-কর্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য, মৎ-পরঃ
(সন্), বুদ্ধি-যোগম্ উপাশ্রিত্য,সততম্ মৎ-চিত্তঃ ভব ।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮-৫৮ ॥

মৎ-চিত্তঃ সর্ব-দুর্গাণি মৎ-প্রসাদাৎ তরিষ্যসি ।
অথ চেৎ ৎবম্ অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮-৫৮ ॥

(ৎবম্) মৎ-চিত্তঃ (সন্) সর্ব-দুর্গাণি মৎ-প্রসাদাৎ
তরিষ্যসি । অথ ৎবম্ অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি চেৎ, বিনঙ্ক্ষ্যসি ।

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ১৮-৫৯ ॥

যৎ অহংকারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি মন্যসে ।
মিথ্যা এষঃ ব্যবসায়ঃ তে প্রকৃতিঃ ৎবাম্ নিয়োক্ষ্যতি ॥ ১৮-৫৯ ॥

যৎ অহংকারম্ আশ্রিত্য ‘ন যোৎস্যে’ ইতি মন্যসে, (তৎ) এষঃ
তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা (এব অস্তি), প্রকৃতিঃ ৎবাম্ নিয়োক্ষ্যতি ।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎকরিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৮-৬০ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।
কর্তুম্ ন ইচ্ছসি যৎ মোহাৎ করিষ্যসি অবশঃ অপি তৎ ॥ ১৮-৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! (যতঃ) স্বভাবজেন স্বেন কর্মণা নিবদ্ধঃ
(ৎবং) যৎ মোহাৎ কর্তুম্ ন ইচ্ছসি, তৎ অবশঃ (সন্)
অপি করিষ্যসি ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়যা ॥ ১৮-৬১ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতানাম্ হৃৎ-দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব-ভূতানি যন্ত্র-আরূঢানি মায়যা ॥ ১৮-৬১ ॥

হে অর্জুন! যন্ত্র-আরূঢানি সর্ব-ভূতানি মায়যা
ভ্রাময়ন্ ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতানাম্ হৃৎ-দেশে তিষ্ঠতি ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮-৬২ ॥

তম্ এব শরণম্ গচ্ছ সর্ব-ভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্ স্থানম্ প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ১৮-৬২ ॥

হে ভারত! (ৎবং) তম্ এব সর্ব-ভাবেন শরণম্ গচ্ছ ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্ শাশ্বতম্ স্থানম্ (চ) প্রাপ্স্যসি ।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮-৬৩ ॥

ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্ গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্য এতৎ অশেষেণ যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮-৬৩ ॥

ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানম্ ময়া তে আখ্যাতম্,
এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য, যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ১৮-৬৪ ॥

সর্ব-গুহ্যতমম্ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমম্ বচঃ ।
ইষ্টঃ অসি মে দৃঢম্ ইতি ততঃ বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ১৮-৬৪ ॥

সর্ব-গুহ্যতমম্ পরমম্ বচঃ মে ভূয়ঃ শৃণু । মে দৃঢম্
ইষ্টঃ অসি, ইতি ততঃ তে হিতম্ বক্ষ্যামি ।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ১৮-৬৫ ॥

মৎ-মনাঃ ভব মৎ-ভক্তঃ মৎ-যাজী মাম্ নমস্কুরু ।
মাম্ এব এষ্যসি সত্যম্ তে প্রতিজানে প্রিয়ঃ অসি মে ॥ ১৮-৬৫ ॥

মৎ-মনাঃ, মৎ-ভক্তঃ, মৎ-যাজী (চ) ভব, মাম্
নমস্কুরু (এবং কৃৎবা ৎবং) মাম্ এব এষ্যসি । (ইতি) তে
সত্যম্ প্রতিজানে, (যতঃ ৎবং) মে প্রিয়ঃ অসি ।

সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ৎবা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষ্যযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮-৬৬ ॥

সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ ।
অহম্ ৎবা সর্ব-পাপেভ্যঃ মোক্ষ্যযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮-৬৬ ॥

(ৎবং) সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ ,
অহম্ ৎবা সর্ব-পাপেভ্যঃ মোক্ষ্যযিষ্যামি, (ৎবং) মা শুচঃ ।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ১৮-৬৭ ॥

ইদম্ তে ন অতপস্কায় ন অভক্তায় কদাচন ।
ন চ অশুশ্রূষবে বাচ্যম্ ন চ মাম্ যঃ অভ্যসূয়তি ॥ ১৮-৬৭ ॥

ইদম্ তে ন অতপস্কায়, (চ) ন অভক্তায়, ন চ অশুশ্রূষবে,
ন চ যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি (তস্মৈ) কদাচন বাচ্যম্ ।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃৎবা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ১৮-৬৮ ॥

যঃ ইদম্ পরমম্ গুহ্যম্ মৎ-ভক্তেষু অভিধাস্যতি ।
ভক্তিম্ ময়ি পরাম্ কৃৎবা মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ ॥ ১৮-৬৮ ॥

যঃ ইদম্ পরমম্ গুহ্যম্ (জ্ঞানং) মৎ-ভক্তেষু অভিধাস্যতি,
(সঃ) ময়ি পরাম্ ভক্তিম্ কৃৎবা, অসংশয়ঃ (সন্) মাম্
এব এষ্যতি ।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ১৮-৬৯ ॥

ন চ তস্মাৎ মনুষ্যেষু কশ্চিৎ মে প্রিয়-কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ ভুবি ॥ ১৮-৬৯ ॥

মনুষ্যেষু চ কশ্চিৎ তস্মাৎ প্রিয়-কৃত্তমঃ মে ন (অস্তি);
তস্মাৎ অন্যঃ ভুবি প্রিয়তরঃ চ মে ন ভবিতা ।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানয়জ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ১৮-৭০ ॥

অধ্যেষ্যতে চ যঃ ইমম্ ধর্ম্যম্ সংবাদম্ আবয়োঃ ।
জ্ঞান-যজ্ঞেন তেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ ॥ ১৮-৭০ ॥

যঃ চ আবয়োঃ ইমম্ ধর্ম্যম্ সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে, তেন
জ্ঞান-যজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ ।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্ ॥ ১৮-৭১ ॥

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ শৃণুয়াৎ অপি যঃ নরঃ ।
সঃ অপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য-কর্মণাম্ ॥ ১৮-৭১ ॥

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ নরঃ (ইদং) শৃণুয়াৎ অপি সঃ
মুক্তঃ (সন্) পুণ্য-কর্মণাম্ শুভান্ লোকান্ অপি প্রাপ্নুয়াৎ ।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ৎবয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ১৮-৭২ ॥

কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতম্ পার্থ ৎবয়া একাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিৎ অজ্ঞান-সম্মোহঃ প্রনষ্টঃ তে ধনঞ্জয় ॥ ১৮-৭২ ॥

হে পার্থ! ৎবয়া এতৎ একাগ্রেণ চেতসা শ্রুতম্ কচ্চিৎ?
হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞান-সম্মোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ?

অর্জুন উবাচ ।
অর্জুনঃ উবাচ ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ৎবৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮-৭৩ ॥

নষ্টঃ মোহঃ স্মৃতিঃ লব্ধা ৎবৎ প্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত ।
স্থিতঃ অস্মি গত-সন্দেহঃ করিষ্যে বচনম্ তব ॥ ১৮-৭৩ ॥

হে অচ্যুত! ৎবৎ প্রসাদাৎ (মে) মোহঃ নষ্টঃ,
ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা, (অহং) গত-সন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি,
(ইদানীং) তব বচনম্ করিষ্যে ।

সঞ্জয় উবাচ ।
সঞ্জয়ঃ উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ১৮-৭৪ ॥

ইতি অহম্ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ অদ্ভুতম্ রোম-হর্ষণম্ ॥ ১৮-৭৪ ॥

ইতি অহম্ বাসুদেবস্য মহাত্মনঃ পার্থস্য চ ইমম্ অদ্ভুতম্
রোম-হর্ষণম্ সংবাদম্ অশ্রৌষম্ ।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮-৭৫ ॥

ব্যাস-প্রসাদাৎ শ্রুতবান্ এতৎ গুহ্যম্ অহম্ পরম্ ।
যোগম্ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮-৭৫ ॥

ব্যাস-প্রসাদাৎ স্বয়ম্ যোগম্ কথয়তঃ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ
এতৎ পরম্ গুহ্যম্ অহম্ সাক্ষাৎ শ্রুতবান্ ।

রাজন্সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮-৭৬ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্ ।
কেশব-অর্জুনয়োঃ পুণ্যম্ হৃষ্যামি চ মুহুঃ মুহুঃ ॥ ১৮-৭৬ ॥

হে রাজন্! (অহং) কেশব-অর্জুনয়োঃ ইমম্ পুণ্যম্ অদ্ভুতম্
চ সংবাদম্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮-৭৭ ॥

তৎ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্ অতি-অদ্ভুতম্ হরেঃ ।
বিস্ময়ঃ মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮-৭৭ ॥

হে রাজন্! হরেঃ তৎ চ অতি-অদ্ভুতম্ রূপম্ সংস্মৃত্য
সংস্মৃত্য মে মহান্ বিস্ময়ঃ (ভবতি), (অহং) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮-৭৮ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থঃ ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মতিঃ মম ॥ ১৮-৭৮ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ,
তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ (চ ইতি)
মম মতিঃ (অস্তি) ।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
মোক্ষসংন্যাসয়োগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাসু উপনিষৎসু
ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্ যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদে
মোক্ষ-সংন্যাস-যোগঃ নাম অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

Also Read:

Gita – Sandhi Vigraha and Anvaya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gita – Sandhi Vigraha and Anvaya Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top