Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Durga Devi Sahasranamam In English

Goddess Durga Devi Sahasranamam, Mantram, Ashtottaram, Chalisa.

durga-devishrI durgA sahasranAma stotram
tantrarAja tantram
shrI shiva uvAcha
shruNu devI pravakshyAmi durganAmasahasrakam |
yatprasAdAn mahAdevI chaturvarga phalam labhet || 1 ||
paThanam shravaNam chA asya sarvAshAparipUrikam |
dhanaputrapradam chaiva bAlAnAmshAntikArakam || 2 ||
ugrarogaprashamanam grahadoshavinAshanam |
akAlamrutyuharaNam vANijyevijayapradam || 3 ||
vivAde durgame yuddhe noukAyAm shatrusankaTe |
rAjadvAre mahAraNye sarvatra vijayapradam || 4 ||
nArado asya rushih prokto gAyatrI ChandItiram |
shaktibIjam rUpamasya shrI durgA paradevatA |
sarvAbhIshTaprayoge cha viniyogah prakIrttitah || 5 ||
|| viniyogah ||
om asya shrIdurgA sahasranAma mAlAmantrasya |
shrI nArada rushih gAyatrI Chandah shrI durgA paradevatA |
dum bIjam hrIm shaktih om kIlakam |
shrI durgA prItyartham shrI durgA sahasranAma jape viniyogah ||
|| karanyAsah ||
hrIm om hrIm dum durgAyai namah angushThAbhyAm namah |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah tarjanIbhyAm namah
hrIm om hrIm dum durgAyai namah madhyamAbhyAm namah |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah anAmikAbhyAm namah |
hrIm om hrIm dum namah kanishThikAbhyAm namah |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah karatala karaprushThAbhyAm namah |
|| anganyAsah ||
hrIm om hrIm dum durgAyai namah hrudayAya namah |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah shirase svAhA |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah shikhAyai vashaT |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah kavachAya hum |

hrIm om hrIm dum durgAyai namah netratrayAya voushaT |
hrIm om hrIm dum durgAyai namah astrAya phaT |
om bhUrbhuvassuvarom iti digbandhah ||
|| dhyAnam ||
simhasthA shashishekharA marakataprakhyA chaturbhirbhujaih |
shankhachakradhanuhsharAmshcha dadhatI netraistibhihshobhitA ||
AmuktAngadahAra kankaNaraNat kAncIkvaN nUpurA |
durgA durgatihAriNI bhavatu vo ratnollasat kuNDalA ||
|| pancha pUjA ||
lam pruthivyAtimakAyai gandham samarpayAmi |
hum AkAshAtmikAyai pushpaih pUjayAmi |
yam vAyvAtmikAyai dhUpam AghrApayAmi |
ram vahnyAtmikAyai dIpam darshayAmi |
vam amrutAtmikAyai amrutam mahAnaivedyam nivedayAmi |
sam sarvAtmikAyai sarvopachAra pUjAm samarpayAmi ||
|| shrIdurgA sahasranAma stotram ||
shrI durgA durgatiharA paripUrNA parAtparA |
sarvopAdhi vinirmuktA bhavabhAravinAshinI || 1 ||
kAryakAraNanirmuktA lIlAvigrahadhAriNI |
sarvashrungArashobhADhyA sarvAyudhasamanvitA || 2 ||
sUryakoTisahasrAbhA chandrakoTinibhAnanA |
gaNeshakoTilAvaNyA vishNukoTyarimardinI || 3 ||
dAvAgnikoTinalinI rudrakoTyugrarUpiNI |
samudrakoTigambhIrA vAyukoTimahAbalA || 4 ||
akAshakoTivistArA yamakoTibhayankarI |
merukoTisamucChrAyA gaNakoTisamruddhidA || 5 ||
namasyA prathamA pUjyA sakalA akhilA ambikA |
mahAprakrutih sarvAtmA bhuktimuktipradAyinI || 6 ||
ajanyA jananI janyA mahAvrushabhavAhinI |
kardamI kAshyapI padmA sarvatIrthanivAsinI || 7 ||
bhImeshvarI bhImanAdA bhavasAgaratAriNI |
sarvadevashiroratna nighrushTacharaNAmbujA || 8 ||

smaratAm sarvapApaghnI sarvakAraNakAraNA |
sarvArthasAdhikA mAtA sarvamangalamangalA || 9 ||
prucChA prushnI mahAjyotiraraNyA vanadevatA |
bhItirbhUtirmatih shaktirtushTirushAdhrutih || 10 ||
uttAnahastA sambhUtirvrukshavalkaladhAriNI |
mahAprabhA mahAchaNDI dIptAsyA ugralochanA || 11 ||
mahAmeghaprabhA vidyA muktakeshI digambarI |
hasanmukhI sA aTTahAsA lolajihvA maheshvarI || 12 ||
muNDAlI abhayA dakshA mahAbhImA varodyatA |
khaDgamuNDadharA muktih kumudA agyAnanAshinI || 13 ||
ambAlikA mahAvIryA sAradA kanakeshvarI |
paramAtmA parA kshiptA shUlinI parameshvarI || 14 ||
mahAkAlasamAsaktA shivAshataninAdinI |
ghorAngI muNDamukuTA smashAnAsthikrutAsanA || 15 ||
mahAsmashAnanilayA maNimaNDapamadhyagA |
pAnapAtrradhrutA kharvA pannagI paradevatA || 16 ||
sugandhA tAriNI tArA bhavAnI vanavAsinI |
lambodarI mahAdIrghA jaTinI chandrashekharA || 17 ||
parA ambA paramArAdhyA pareshI brahmarUpiNI |
devasenA vishvagarbhA agnijihvA chaturbhujA || 18 ||
mahAdamshTrA mahArAtirnIlA nIlasarasvatI |
dakshajA bhAratI rambhA mahAmangalachaNDikA || 19 ||
rudrajA koushikI pUtA yamaghaNTA mahAbalA |
kAdambinI chidAnandA kshetrasthA kshetrakarshiNI || 20 ||
panchapretasamArUDhA lalitA tvaritA satI |
bhairavI rUpasampannA madanAnalanAshinI || 21 ||
jAtApahAriNI vArttA mAtrukA ashTamAtrukA |
anangamekhalA shashTI hrullekhA parvatAtmajA || 22 ||
vasundharA dharA dhArA vidhAtrI vindhyavAsinI |
ayodhyA mathurA kAnchI mahaishvaryA mahodarI || 23 ||
komalA mAnadA bhavyA matsyodarI mahAlayA |

pAshAnkushadhanurbANA lAvaNyAmbudhichandrikA || 24 ||
raktavAsA raktaliptA raktagandhavinodinI |
durlabhA sulabhA matsyA mAdhavI maNDaleshvarI || 25 ||
pArvatI amarI ambA mahApAtakanAshinI |
nityatruptA nirAbhAsA akulA roganAshinI || 26 ||
kanakeshI pancharUpA nUpurA nIlavAhinI |
jaganmayI jagaddhAtrI aruNA vAruNI jayA || 27 ||
hingulA koTarA senA kAlindI surapUjitA |
rAmeshvarI devagarbhA trisrotA akhileshvarI || 28 ||
brahmANI vaishNavI roudrI mahAkAlamanoramA |
gAruDI vimalA hamsI yoginI ratisundarI || 29 ||
kapAlinI mahAchaNDA viprachittA kumArikA |
IshAnI IshvarI brAhmI mAheshI vishvamohinI || 30 ||
ekavIrA kulAnandA kAlaputrI sadAshivA |
shAkambharI nIlavarNA mahishAsuramardinI || 31 ||
kAmadA kAminI kullA kurukullA virodhinI |
ugrA ugraprabhA dIptA prabhA damshTrA manojavA || 32 ||
kalpavrukshatalAsInA shrInAthagurupAdukA |
avyAjakaruNAmUrtih AnandaghanavigrahA || 33 ||
anaghA shAnkarI divyA pavitrA sarvasAkshiNI || 34 ||
dhanurbANagadAhastA sAyudhA AyudhAnvitA |
lokottarA padmanetrA yogamAyA jaTeshvarI || 35 ||
ugrachaNDA shrIchANDAlI mohinI chaNDavikramA |
chintanIyA mahAdIrghA amrutA amrutabAndhavI || 36 ||
pinAkadhAriNI shiprA dhAtrI trijagadIshvarI |
raktapA rudhirAktAngI raktakharparadhAriNI || 37 ||
tripurA trikUTA nityA shrInityA bhuvaneshvarI |
havyA kavyA lokagatih gAyatrI paramAgatih || 38 ||
vishvadhAtrI lokamAtA panchamI pitrutruptidA |
kAmIshvarI kAmarUpA kAmabIjA kalAtmikA || 39 ||

tATankashobhinI vandyA nityaklinnA kuleshvarI |
bhUvareshI mahArAgyI aksharA aksharAtmikA || 40 ||
anAdibodhA sarvagyA sarvA sarvatarA shubhA |
icChAgyAnakriyAshaktih sarvADhyA sharvapUjitA || 41 ||
shrImahAsundarI ramyA rAgyI shrIparamAmbikA |
rAjarAjeshvarI bhadrA shrImattripurasundarI || 42 ||
trisandhyA indirA aindrI ajitA aparAjitA |
bheruNDA daNDinI ghorA indrANI cha tapasvinI || 43 ||
shailaputrI chandraghaNTA kUshmANDA brahmachAriNI |
kAtyAyinI skandamAtA kAlarAtrih shubhankarI || 44 ||
mahAgourA siddhidhAtrI navadurgA nabhahsthitA |
sunandA nandinI krutyA mahAbhAgA mahojjvalA || 45 ||
mahAvidyA brahmavidyA dAminI tApahAriNI |
uttithA utpalA bAdhyA pramodA shubhadottamA || 46 ||
atulyA amalA pUrNA hamsArUDhA haripriyA |
sulochanA virUpAkshI vidyudgourI mahArhaNA || 47 ||
kAkadhvajA shivArAdhyA shUrpahastA krushAnkinI |
shubhrakeshI koTarAkshI vidhavA patighAtinI || 48 ||
sarvasiddhikarI dushTA kshudhArtA shivabhakshiNI |
vargAtmikA trikAlagyA trivargA tridashArchitA || 49 ||
shrImatI bhoginI kAshI avimuktA gayeshvarI |
siddhAmbikA suvarNAkshI kolAmbA siddhayoginI|| 50 ||
devajyotihsamudbhUtA devajyotihsvarUpiNI |
acChedyA adbhutA tIvrA vratasthA vratachAriNI || 51 ||
siddhidA dhUminI tanvI bhrAmarI raktadantikA |
svastikA gaganA vANI jAhnavI bhavabhAminI || 52 ||
pativratA mahAmohA mukuTA mukuTeshvarI |
guhyeshvarI guhyamAtA chaNDikA guhyakAlikA || 53 ||
prasUtirAkrutishchittA chintA devAhutistrayI
anumatih kuhU rAkA sinIvAlI tvishA rasA || 54 ||
suvarchA varchalA shArvI vikeshA krushNapingalA |

svapnAvatI chitralekhA annapUrNA chatushTayA || 55 ||
puNyalabhyA varArohA shyAmAngI shashishekharA |
haraNI gautamI menA yAdavA pUrNimA amA || 56 ||
trikhaNDA trimuNDA mAnyA bhUtamAtA bhaveshvarI |
bhogadA svargadA mokshA subhagA yagyarUpiNI || 57 ||
annadA sarvasampattih sankaTA sampadA smrutih |
vaidUryamukuTA medhA sarvavidyeshvareshvarI || 58 ||
brahmAnandA brahmadAtrI mruDANI kaiTabheshvarI |
arundhatI akshamAlA asthirA grAmyadevatA || 59 ||
varNeshvarI varNAmAtA chintApUrNA vilakshaNA |
trIkshaNA mangalA kAlI vairATI padmamAlinI || 60 ||
amalA vikaTA mukhyA avigyeyA svayambhavA |
UrjA tArAvatI velA mAnavI cha chatuhstanI || 61 ||
chaturnetrA chaturhastA chaturdantA chaturmukhI |
shatarUpA bahurUpA arUpA vishvatomukhI || 62 ||
garishThA gurviNI gurvI vyApyA bhaumI cha bhAvinI |
ajAtA sujAtA vyaktA achalA akshayA kshamA || 63 ||
mArishA dharmiNI harshA bhUtadhAtrI cha dhenukA |
ayonijA ajA sAdhvI shachI kshemA kshayankarI || 64 ||
buddhirlajjA mahAsiddhih shAkrI shAntih kriyAvatI |
pragyA prItih shrutih shraddhA svAhA kAntirvapuh svadhA || 65 ||
unnatih sannatih khyAtih shuddhih sthitirmanasvinI |
udyamA vIriNI kshAntirmArkaNDeyI trayodashI || 66 ||
prasiddhA pratishThA vyAptA anasUyA a akrutih yamA |
mahAdhArA mahAvIrA bhujangI valayAkrutih || 67 ||
harasiddhA siddhakAlI siddhAmbA siddhapUjitA |
parAnandA parAprItih parAtushTih pareshvarI || 68 ||
vakreshvarI chaturvaktrA anAthA shivasAdhikA |
nArAyaNI nAdarUpA nAdinI nartakI naTI || 69 ||
sarvapradA panchavaktrA kAmilA kAmikA shivA |
durgamA duratikrAntA durdhyeyA dushparigrahA || 70 ||

durjayA dAnavI devI daityaghnI daityatApinI |
UrjasvatI mahAbuddhih raTantI siddhadevatA || 71 ||
kIrtidA pravarA labhyA sharaNyA shivashobhanA |
sanmArgadAyinI shuddhA surasA raktachaNDikA || 72 ||
surUpA draviNA raktA viraktA brahmavAdinI |
aguNA nirguNA guNyA triguNA triguNAtmikA || 73 ||
uDDIyAnA pUrNashailA kAmasthA cha jalandharI |
shmashAnabhairavI kAlabhairavI kulabhairavI || 74 ||
tripurAbhairavI devI bhairavI vIrabhairavI |
shrImahAbhairavI devI sukhAnandabhairavI || 75 ||
muktidAbhairavI devI gyAnAnandabhairavI |
dAkshAyaNI dakshayagyanAshinI naganandinI || 76 ||
rAjaputrI rAjapUjyA bhaktivashyA sanAtanI |
achyutA charchikA mAyA shoDashI surasundarI || 77 ||
chakreshI chakriNI chakrA chakrarAjanivAsinI |
nAyikA yakshiNI bodhA bodhinI muNDakeshvarI || 78 ||
bIjarUpA chandrabhAgA kumArI kapileshvarI |
vruddhA ativruddhA rasikA rasanA pATaleshvarI || 79 ||
mAheshvarI mahAnandA prabalA abalA balA |
vyAghrAmbarI maheshAnI sharvANI tAmasI dayA || 80 ||
dharaNI dhAriNI trushNA mahAmArI duratyayA |
ranginI TankinI lIlA mahAvegA makheshvarI || 81 ||
jayadA jitvarA jetrI jayashrIh jayashAlinI |
narmadA yamunA gangA veNA veNI drushadvatI || 82 ||
dashArNA alakA sItA tungA bhadrA tarangiNI |
madotkaTA mayUrAkshI mInAkshI maNikuNDalA || 83 ||
sumahA mahatAmsevyA mAyUrI nArasimhikA |
bagalA stambhinI pItA pUjitA shivanAyikA || 84 ||
vedavedyA mahAroudrI vedabAhyA gatipradA |
sarvashAstramayI AryA avAnganasagocharA || 85 ||

agnijvAlA mahAjvAlA prajvAlA dIptajihvikA |
ranjanI ramaNI rudrA ramaNIyA prabhanjanI || 86 ||
varishThA vishishTA shishTA shreshThA nishThA krupAvatI |
UrdhvamukhI vishAlAsyA rudrabhAryA bhayankarI || 87 ||
simhaprushThasamAsInA shivatANDavadarshinI |
haimavatI padmagandhA gandheshvarI bhavapriyA || 88 ||
aNurUpA mahAsUkshmA prayakshA cha makhAntakA |
sarvavidyA raktanetrA bahunetrA anetrakA || 89 ||
vishvambharA vishvayonih sarvAkArA sudarshanA |
krushNAjinadharA devI uttarA kandavAsinI || 90 ||
prakrushTA prahrushTA hrushTA chandrasUryAgnibhakshiNI |
vishvedevI mahAmuNDA panchamuNDAdhivAsinI || 91 ||
prasAdasumukhI gUDhA sumukhA sumukheshvarI |
tatpadA satpadA atyarthA prabhAvatI dayAvatI || 92 ||
chaNDadurgA chaNDI devI vanadurgA vaneshvarI |
dhruveshvarI dhruvA dhrouvyA dhruvArAdhyA dhruvAgatih || 93 ||
sacchidA sacchidAnandA ApomayI mahAsukhA |
vAgIshI vAgbhavA a akaNThavAsinI vahnisundarI || 94 ||
gaNanAthapriyA gyAnagamyA cha sarvalokagA |
prItidA gatidA preyA dhyeyA gyeyA bhayA apahA || 95 ||
shrIkarI shrIdharI sushrIh shrIvidyA shrIrvibhAvanI |
shrIyutA shrImatI sevyA shrImUrtih strIsvarUpiNI || 96 ||
anrutA sUnrutA sevyA sarvalokottamottamA |
jayantI chandanA gourI garjinI gaganopamA || 97 ||
ChinnamastA mahAmattA reNukA vanashankarI |
grAhikA grAsinI devabhUshaNA cha kapardinI || 98 ||
sumatih tapatI svasthA hrudisthA mrugalochanA |
kulachaNDA chaNdavaktrA chaNDogrA chaNDamAlinI || 99 ||
raktAbhA nidritA nidrA raktAngI raktalochanA |
manoharA vajradehA kuleshI kAmachAriNI || 100 ||
raktachaNDI rudrachaNDI chaNDAkshI chaNDanAyikA |

vyAghrAsyA shailajA bhAshA devArthA raNarangiNI || 101 ||
bilvapatrakrutAvAsA taruNI shivamohinI |
sthANupriyA karAlAsyA guNadA lingavAsinI || 102 ||
avidyA mamatA agyA ahantA ashubhA krushA |
mahishaghnI sudushprekshyA tamasA bhavamochanI || 103 ||
puruhUtA supratishThA rajanI ishTadevatA |
duhkhinI kAtarA kshINA gomatI tryambakeshvarA || 104 ||
dvArAvatI aprameyA avyayA amitavikramA |
mAyAvatI krupAmUrtih dvAreshI dvAravAsinI || 105 ||
tejomayI vishvakAmA manmathA pushkarAvatI |
chitrA devI mahAkAlI kAlahantrI kriyAmatI || 106 ||
krupAmayI krupAshreshThA karuNA karuNAmayI |
suprabhA suvratA mAdhvI madhughnI muNDamardinI || 107 ||
ullAsinI mahollAsA svAminI sharmadAyinI |
shrImAtA shrImahArAgyI prasannA prasannAnanA || 108 ||
svaprakAshA mahAbhUmA brahmarUpA shivankarI |
shaktidA shAntidA karmaphaladA shrIpradAyinI || 109 ||
priyadA dhanadA shrIdA mokshadA gyAnadA bhavA |
bhUmAnandakarI bhUmA prasIdashrutigocharA || 110 ||
raktachandanasiktAngI sindUrAnkitabhAlinI |
svacChandashaktih gahanA prajAvatI sukhAvahA || 111 ||
yogeshvarI yogArAdhyA mahAtrishUladhAriNI |
rAjyeshI tripurA siddhA mahAvibhavashAlinI || 112 ||
hrImkArI shankarI sharvapankajasthA shatashrutih |
nistAriNI jaganmAtA jagadambA jagaddhitA || 113 ||
sAshTAngapraNatiprItA bhaktA anugrahakAriNI |
sharaNAgata dInArta paritrANaparAyiNA || 114 ||
nirAshrayA a ashrayA dInatAriNI bhaktavatsalA |
dInAmbA dInasharaNA bhaktAnAm abhayankarI || 115 ||
krutAnjalinamaskArA svayambhU kusumArchitA |
koulatarpaNasamprItA svayambhAtI vibhAtinI || 116 ||

shatashIrshA anantashIrshA shrIkaNThArdhasharIriNI |
jayadhvanipriyA kulabhAskarI kulasAdhikA || 117 ||
abhayavaradahastA sarvAnandA cha samvidA |
pruthvIdharA vishvadharA vishvagarbhA pravartikA || 118 ||
vishvamAyA vishvaphAlA padmanAbhaprasUh prajA |
mahIyasI mahAmUrtih satI rAgyI bhayA artihA || 119 ||
brahmamayI vishvapIThA pragyAnA mahimAmayI |
simhArUDhA vrushArUDhA ashvArUDhA adhIshvarI || 120 ||
varA abhayakarA sarvavareNyA vishvavikramA |
vishvAshrayA mahAbhUtih shrIpragyAdisraganvitA || 121 ||
|| phalashrutih ||
durgAnAmasahasrAkhyam stotram tantrottamottamam |
paThanAt shravaNAt sadyo naro muchyet sankaTAt || 122 ||
ashvamedhasahasrANAm vAjapeyasyakoTayah |
sakrut pAThen jAyante mahAmAyA prasAdatah || 123 ||
ya idam paThati nityam devyAgAre krutAnjalih |
kim tasya durlabham devI divi bhuvi rasAtale || 124 ||
sa dIrghAyuh sukhI vAgmI nishchintam parvatAtmaje |
shraddhayA ashraddhayA vA api durgAnAmaprasAdatah || 125 ||
ya idam paThate nityam devIbhakto mudAnvitah |
tasyashatruhkshayamyAti yadi shakrasamobhavet || 126 ||
pratinAma samucchArya srotasi yah prapUjayet |
shaNmAsAbhyantare devI nirdhanIdhanvAnbhavet || 127 ||
vandhyA vA kAkavandhyA vA mrutavatsA cha yA anganA |
asyaprayogamAtreNa bahuputravatIbhavet || 128 ||
ArogyArthe shatAvruttih putrArthehyekavatsaram |
dIptAgnisannidhoupAThAt apApobhavatidhruvam || 129 ||
ashTottarashatenA asya purashcharyA vidhIyate |
kalou chaturguNam proktam purashcharaNasiddhaye || 130 ||
japA kamalapushpam cha champakam nAgakesharam |

kadambam kusumam chApi pratinAmnA samarchayet || 131 ||
praNavAdinamo antena chaturthyantenamantravit |
srotasi pUjayitvA tu upahAram samarpayet || 132 ||
icChAgyAnakriyAsiddhih nishchitam girinandinI |
dehAnte paramam sthAnam yatsurairapidurlabham || 133 ||
sa yAsyati na sandeho shrIdurgAnAmakIrtanAt |
bhajeddurgAm smareddurgAm japeddurgAm shivapriyAm |
tatkshaNAt shivamApnoti satyam satyam varAnane ||
|| iti shrI tantrarAjatantre shrI durgA sahasranAma stotram sampUrNam ||

Goddess Durga Devi Sahasranamam In English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top