Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Gorakshashatakam 2 Lyrics in Punjabi | Gorakhnath

Goraksha Ashatakam 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤਕਮ੍ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧ੍ਯਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਯਤੇ ਤਨੁਃ ॥ ੧ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਲਿਤਾਤ੍ਮਦੀਪਕਲਿਕਾਸ੍ਵਾਧਾਰਬਨ੍ਧਾਦਿਭਿਃ
ਯੋ ਯੋਗੀ ਯੁਗਕਲ੍ਪਕਾਲਕਲਨਾਤ੍ ਤ੍ਵਂ ਜਜੇਗੀਯਤੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਮੋਦਮਹੋਦਧਿਃ ਸਮਭਵਦ੍ਯਤ੍ਰਾਦਿਨਾਥਃ ਸ੍ਵਯਂ
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਗੁਣਾਧਿਕਂ ਤਮਨਿਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਮੀਨਨਾਥਂ ਭਜੇ ॥ ੨ ॥

ਨਮਸ੍ਕਤ੍ਯ ਗੁਰੁਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਅਭੀਸ਼੍ਟਂ ਯੋਗਿਨਾਂ ਬ੍ਰੂਤੇ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਤਕਂ ਵਕ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਾਂ ਹਿਤਕਾਮ੍ਯਯਾ ।
ਧ੍ਰੁਵਂ ਯਸ੍ਯਾਵਬੋਧੇਨ ਜਾਯਤੇ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਏਤਦ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਸੋਪਾਨਮੇਤਤ੍ ਕਾਲਸ੍ਯ ਵਞ੍ਚਨਮ੍ ।
ਯਦ੍ਵ੍ਯਾਵਤ੍ਤਂ ਮਨੋ ਮੋਹਾਦ੍ ਆਸਕ੍ਤਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਿ ॥ ੫ ॥

ਦ੍ਵਿਜਸੇਵਿਤਸ਼ਾਖਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁਤਿਕਲ੍ਪਤਰੋਃ ਫਲਮ੍ ।
ਸ਼ਮਨਂ ਭਵਤਾਪਸ੍ਯ ਯੋਗਂ ਭਜਤਿ ਸਜ੍ਜਨਃ ॥ ੬ ॥

ਆਸਨਂ ਪ੍ਰਾਣਸਂਯਾਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੋऽਥ ਧਾਰਣਾ ।
ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਮਾਧਿਰੇਤਾਨਿ ਯੋਗਾਙ੍ਗਾਨਿ ਭਵਨ੍ਤਿ ਸ਼ਟ੍ ॥ ੭ ॥

ਆਸਨਾਨਿ ਤੁ ਤਾਵਨ੍ਤਿ ਯਾਵਤ੍ਯੋ ਜੀਵਜਾਤਯਃ ।
ਏਤੇਸ਼ਾਮਖਿਲਾਨ੍ਭੇਦਾਨ੍ਵਿਜਾਨਾਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮ ॥

ਚਤੁਰਾਸ਼ੀਤਿਲਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਏਕਮੇਕਮੁਦਾਹਤਮ੍ ।
ਤਤਃ ਸ਼ਿਵੇਨ ਪੀਠਾਨਾਂ ਸ਼ੋਡੇਸ਼ਾਨਂ ਸ਼ਤਂ ਕਤਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਆਸਨੇਭ੍ਯਃ ਸਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦ੍ਵਯਮੇਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਏਕਂ ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਕਮਲਾਸਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਯੋਨਿਸ੍ਥਾਨਕਮਙ੍ਘ੍ਰਿਮੂਲਘਟਿਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਦਢਂ ਵਿਨ੍ਯਸੇ
ਨ੍ਮੇਢ੍ਰੇ ਪਾਦਮਥੈਕਮੇਵ ਨਿਯਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਸਮਂ ਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਂਯਮਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋऽਚਲਦਸ਼ਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਭ੍ਰੁਵੋਰਨ੍ਤਰਮ੍
ਏਤਨ੍ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਵਾਟਭੇਦਜਨਕਂ ਸਿਦ੍ਧਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੧ ॥

ਵਾਮੋਰੂਪਰਿ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਹਿ ਚਰਣਂ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਵਾਮਂ ਤਥਾ
ਦਕ੍ਸ਼ੋਰੂਪਰਿ ਪਸ਼੍ਚਿਮੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਧਤ੍ਵਾ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਦਢਮ੍ ।
ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠੌ ਹਦਯੇ ਨਿਧਾਯ ਚਿਬੁਕਂ ਨਾਸਾਗ੍ਰਮਾਲੋਕਯੇ
ਦੇਤਦ੍ਵ੍ਯਾਧਿਵਿਕਾਰਹਾਰਿ ਯਮਿਨਾਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਧਾਰਂ ਤ੍ਰਿਲਕ੍ਸ਼ਂ ਵ੍ਯੋਮਪਞ੍ਚਕਮ੍ ।
ਸ੍ਵਦੇਹੇ ਯੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਕਥਂ ਸਿਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਏਕਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਨਵਦ੍ਵਾਰਂ ਗਹਂ ਪਞ੍ਚਾਧਿਦੈਵਤਮ੍ ।
ਸ੍ਵਦੇਹਂ ਯੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਕਥਂ ਸਿਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਲਂ ਸ੍ਯਾਦਾਧਾਰਃ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਚ ਸ਼ਟ੍ਦਲਮ੍ ।
ਨਾਭੌ ਦਸ਼ਦਲਂ ਪਦ੍ਮਂ ਸੂਰ੍ਯਸਙ੍ਖ੍ਯਦਲਂ ਹਦਿ ॥ ੧੫ ॥

ਕਣ੍ਠੇ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ਼ੋਡਸ਼ਦਲਂ ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯੇ ਦ੍ਵਿਦਲਂ ਤਥਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਦਲਮਾਖ੍ਯਾਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰੇ ਮਹਾਪਥੇ ॥ ੧੬ ॥

ਆਧਾਰਃ ਪ੍ਰਥਮਂ ਚਕ੍ਰਂ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਕਮ੍ ।
ਯੋਨਿਸ੍ਥਾਨਂ ਦ੍ਵਯੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਾਮਰੂਪਂ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ॥ ੧੭ ॥

ਆਧਾਰਾਖ੍ਯਂ ਗੁਦਸ੍ਥਾਨਂ ਪਙ੍ਕਜਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਲਮ੍ ।
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਯੋਨਿਃ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ਾ ਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਯੋਨਿਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਲਿਙ੍ਗਂ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਭਿਮੁਖਂ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਮਸ੍ਤਕੇ ਮਣਿਵਦ੍ਬਿਮ੍ਬਂ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਤਪ੍ਤਚਾਮੀਕਰਾਭਾਸਂ ਤਡਿਲ੍ਲੇਖੇਵ ਵਿਸ੍ਫੁਰਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਂ ਤਤ੍ਪੁਰਂ ਵਹ੍ਨੇਰਧੋਮੇਢ੍ਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਯਤ੍ਸਮਾਧੌ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰਨਨ੍ਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਸ਼੍ਟੇ ਮਹਾਯੋਗੇ ਯਾਤਾਯਾਤਂ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੨੧ ॥

ਸ੍ਵਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਭਵੇਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਃ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਤਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਤ੍ ਪਦਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ਮੇਢ੍ਰਮੇਵਾਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੨੨ ॥

ਤਨ੍ਤੁਨਾ ਮਣਿਵਤ੍ ਪ੍ਰੋਤੋ ਯਤ੍ਰ ਕਨ੍ਦਃ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਯਾ ।
ਤਨ੍ਨਾਭਿਮਣ੍ਡਲਂ ਚਕ੍ਰਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਮਣਿਪੂਰਕਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰੇ ਮਹਾਚਕ੍ਰੇ ਪੁਣ੍ਯਪਾਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤੇ ।
ਤਾਵਜ੍ ਜੀਵੋ ਭ੍ਰਮਤ੍ਯੇਵ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੨੪ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਮੇਢ੍ਰਾਦ੍ ਅਧੋ ਨਾਭੇਃ ਕਨ੍ਦਯੋਨਿਃ ਖਗਾਣ੍ਡਵਤ੍ ।
ਤਤ੍ਰ ਨਾਡ੍ਯਃ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾਃ ਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਦ੍ਵਿਸਪ੍ਤਤਿਃ ॥ ੨੫ ॥

ਤੇਸ਼ੁ ਨਾਡਿਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਦ੍ਵਿਸਪ੍ਤਤਿਰੁਦਾਹਤਾਃ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਪ੍ਰਾਣਵਾਹਿਨ੍ਯੋ ਭੂਯਸ੍ਤਤ੍ਰ ਦਸ਼ ਸ੍ਮਤਾਃ ॥ ੨੬ ॥

ਇਡਾ ਚ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਚੈਵ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਚ ਤਤੀਯਕਾ ।
ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਹਸ੍ਤਿਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਪੂਸ਼ਾ ਚੈਵ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਅਲਮ੍ਬੁਸ਼ਾ ਕੁਹੂਸ਼੍ ਚੈਵ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਦਸ਼ਮੀ ਸ੍ਮਤਾ ।
ਏਤਨ੍ ਨਾਡਿਮਯਂ ਚਕ੍ਰਂ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯਂ ਯੋਗਿਭਿਃ ਸਦਾ ॥ ੨੮ ॥

ਇਡਾ ਵਾਮੇ ਸ੍ਥਿਤਾ ਭਾਗੇ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਤਥਾ ।
ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਮਧ੍ਯਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਵਾਮਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ॥ ੨੯ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਹਸ੍ਤਿਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਪੂਸ਼ਾ ਕਰ੍ਣੇ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਵਾਮਕਰ੍ਣੇ ਚਾਸਨੇ ਵਾਪ੍ਯਲਮ੍ਬੁਸ਼ਾ ॥ ੩੦ ॥

ਕੁਹੂਸ਼੍ਚ ਲਿਙ੍ਗਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਮੂਲਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ।
ਏਵਂ ਦ੍ਵਾਰਮੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਦਸ਼ਨਾਡਿਕਾਃ ॥ ੩੧ ॥

ਇਡਾਪਿਙ੍ਗਲਾਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਚ ਤਿਸ੍ਰੋ ਨਾਡ੍ਯੁਦਾਹਤਾਃ ।
ਸਤਤਂ ਪ੍ਰਾਣਵਾਹਿਨ੍ਯਃ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਦੇਵਤਾਃ ॥ ੩੨ ॥

ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਃ ਸਮਾਨਸ਼੍ ਚੋਦਾਨੋ ਵ੍ਯਾਨੌ ਚ ਵਾਯਵਃ ।
ਨਾਗਃ ਕੂਰ੍ਮੋऽਥ ਕਕਰੋ ਦੇਵਦਤ੍ਤੋ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਹਦਿ ਪ੍ਰਾਣੋ ਵਸੇਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਂ ਅਪਾਨੋ ਗੁਦਮਣ੍ਡਲੇ ।
ਸਮਾਨੋ ਨਾਭਿਦੇਸ਼ੇ ਸ੍ਯਾਦੁਦਾਨਃ ਕਣ੍ਠਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੩੪ ॥

ਉਦ੍ਗਾਰੇ ਨਾਗਾਖ੍ਯਾਤਃ ਕੂਰ੍ਮ ਉਨ੍ਮੀਲਨੇ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਕਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ੁਤਕਜ੍ਜ੍ਞੇਯੋ ਦੇਵਦਤ੍ਤੋ ਵਿਜਮ੍ਭਣੇ ॥ ੩੫ ॥

ਨ ਜਹਾਤਿ ਮਤਂ ਚਾਪਿ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪਿ ਧਨਞ੍ਜਯਃ ।
ਏਤੇ ਸਰ੍ਵਾਸੁ ਨਾਡੀਸ਼ੁ ਭ੍ਰਮਨ੍ਤੇ ਜੀਵਰੂਪਿਣਃ ॥ ੩੬ ॥

ਆਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤੋ ਭੁਜਦਣ੍ਡੇਨ ਯਥੋਚ੍ਚਲਤਿ ਕਨ੍ਦੁਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਸਮਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਜੀਵੋ ਨ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੩੮ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਵਸ਼ੋ ਜੀਵੋ ਹ੍ਯਧਸ਼੍ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਚ ਧਾਵਤਿ ।
ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗੇਣ ਚਞ੍ਚਲਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੩੯ ॥

ਰਜ੍ਜੁਬਦ੍ਧੋ ਯਥਾ ਸ਼੍ਯੇਨੋ ਗਤੋऽਪ੍ਯਾਕਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਗੁਣਬਦ੍ਧਸ੍ਤਥਾ ਜੀਵਃ ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨੇਨ ਕਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੪੦ ॥

ਅਪਾਨਃ ਕਰ੍ਸ਼ਤਿ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਂ ਚ ਕਰ੍ਸ਼ਤਿ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਧਃ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਵੇਤੌ ਸਂਯੋਜਯਤਿ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਹਕਾਰੇਣ ਬਹਿਰ੍ਯਾਤਿ ਸਕਾਰੇਣ ਵਿਸ਼ੇਤ੍ਪੁਨਃ ।
ਹਂਸਹਂਸੇਤ੍ਯਮੁਮ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਜੀਵੋ ਜਪਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਤਾਨਿਤ੍ਵਹੋਰਾਤ੍ਰੇ ਸਹਸ੍ਰਾਣ੍ਯੇਕਵਿਂਸ਼ਤਿਃ ।
ਏਤਤ੍ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਨ੍ਵਿਤਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਜੀਵੋ ਜਪਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੪੩ ॥

ਅਜਪਾ ਨਾਮ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਯੋਗਿਨਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ।
ਅਸ੍ਯਾਃ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੪੪ ॥

ਅਨਯਾ ਸਦਸ਼ੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਅਨਯਾ ਸਦਸ਼ੋ ਜਪਃ ।
ਅਨਯਾ ਸਦਸ਼ਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਨ ਭੂਤਂ ਨ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੪੫ ॥

ਕੁਨ੍ਦਲਿਨ੍ਯਾਃ ਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਾਣਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਯਸ੍ਤਾਂ ਵੇਤ੍ਤਿ ਸ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਕਨ੍ਦੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਧਾ ਕੁਣ੍ਡਲਾਕਤਿ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਦ੍ਵਾਰਮੁਖਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮੁਖੇਨਾਚ੍ਛਾਦ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੪੭ ॥

ਯੇਨ ਦ੍ਵਾਰੇਣ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਥਾਨਮਨਾਮਯਮ੍ ।
ਮੁਖੇਨਾਚ੍ਛਾਦ੍ਯ ਤਦ੍ਦ੍ਵਾਰਂ ਪ੍ਰਸੁਪ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੪੮ ॥

ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾ ਵਹ੍ਨਿਯੋਗੇਨ ਮਨਸਾ ਮਾਰੁਤਾ ਹਤਾ ।
ਸੂਚੀਵਦ੍ ਗੁਣਮਾਦਾਯ ਵ੍ਰਜਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਂ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਯਾ ॥ ੪੯ ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਦ੍ਭੁਜਗਾਕਾਰਾ ਪਦ੍ਮਤਨ੍ਤੁਨਿਭਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾ ਵਹ੍ਨਿਯੋਗੇਨ ਵ੍ਰਜਤਿ ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਯਾ ॥ ੫੦ ॥

ਉਦ੍ਘਟਯੇਤ੍ਕਪਾਤਂ ਤੁ ਯਥਾ ਕੁਞ੍ਚਿਕਯਾ ਹਠਾਤ੍ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਾ ਤਥਾ ਯੋਗੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਂ ਪ੍ਰਭੇਦਯੇਤ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਕਤ੍ਵਾ ਸਮ੍ਪੁਟਿਤੌ ਕਰੌ ਦਢਤਰਂ ਬਦ੍ਧਵਾਤੁ ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ
ਗਾਢਂ ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਸਨ੍ਨਿਧਾਯ ਚਿਬੁਕਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਵਾਰਂ ਵਾਰਮਪਾਨਮੂਰ੍ਧ੍ਵਮਨਿਲਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਚਾਰਯੇਤ੍ਪੂਰਿਤਂ
ਮੁਞ੍ਚਨ੍ਪ੍ਰਾਣਮੁਪੈਤਿ ਬੋਧਮਤੁਲਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਬੋਧਾਨ੍ਨਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਅਙ੍ਗਾਨਾਂ ਮਰ੍ਦਨਂ ਕੁਰ੍ਯਾਚ੍ਛ੍ਰਮਜਾਤੇਨ ਵਾਰਿਣਾ ।
ਕਟ੍ਵਾਮ੍ਲਲਵਣਤ੍ਯਾਗੀ ਕ੍ਸ਼ੀਰਭੋਜਨਮਾਚਰੇਤ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਮਿਤਾਹਾਰੀ ਤ੍ਯਾਗੀ ਯੋਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਅਬ੍ਦਾਦੁਰ੍ਧ੍ਵਂ ਭਵੇਤ੍ਸਿਦ੍ਧੋ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੫੪ ॥

ਸੁਸ੍ਨਿਗ੍ਧਂ ਮਧੁਰਾਹਾਰਂ ਚਤੁਰ੍ਥਾਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਭੁਜ੍ਯਤੇ ਸੁਰਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਮਿਤਾਹਾਰਃ ਸ ਉਚ੍ਯਤੇ ॥ ੫੫ ॥

ਕਨ੍ਦੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਧਾ ਕੁਣ੍ਡਲਾਕਤਿਃ ।
ਬਨ੍ਧਨਾਯ ਚ ਮੂਢਾਨਾਂ ਯੋਗਿਨਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਸ੍ਮਤਾ ॥ ੫੬ ॥

ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਂ ਨਮੋਮੁਦ੍ਰਾਮੁਡ੍ਡਿਯਾਨਂ ਜਲਨ੍ਧਰਮ੍ ।
ਮੂਲਬਨ੍ਧਂ ਚ ਯੋ ਵੇਤ੍ਤਿ ਸ ਯੋਗੀ ਸਿਦ੍ਧਿਭਾਜਨਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ੋਧਨਂ ਨਾਡਿਜਾਲਸ੍ਯ ਚਾਲਨਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਯੋਃ ।
ਰਸਾਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਂ ਚੈਵ ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੫੮ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ੋਨ੍ਯਸ੍ਤਹਨੁਰ੍ਨਿਪੀਡ੍ਯ ਸੁਚਿਰਂ ਯੋਨਿਂ ਚ ਵਾਮਾਙ੍ਘ੍ਰਿਣਾ
ਹਸ੍ਤਾਭ੍ਯਾਮਵਧਾਰਿਤਂ ਪ੍ਰਸਰਿਤਂ ਪਾਦਂ ਤਥਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮ੍ ।
ਆਪੂਰ੍ਯ ਸ਼੍ਵਸਨੇਨ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਯੁਗਲਂ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਸ਼ਨੈ ਰੇਚਯੇਦ੍
ਏਸ਼ਾ ਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ਸੁਮਹਤੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਨਣਾਂ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੫੯ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਙ੍ਗੇਨ ਸਮਭ੍ਯਸ੍ਯ ਸੂਰ੍ਯਾਙ੍ਗੇਨਾਭ੍ਯਸੇਤ੍ ਪੁਨਃ ।
ਯਾਵਤ੍ ਤੁਲ੍ਯਾ ਭਵੇਤ੍ਸਙ੍ਖ੍ਯਾ ਤਤੋ ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਵਿਸਰ੍ਜਯੇਤ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਨ ਹਿ ਪਥ੍ਯਮਪਥ੍ਯਂ ਵਾ ਰਸਾਃ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਨੀਰਸਾਃ ।
ਅਪਿ ਮੁਕ੍ਤਂ ਵਿਸ਼ਂ ਘੋਰਂ ਪੀਯੂਸ਼ਮਪਿ ਜੀਰ੍ਯਤੇ ॥ ੬੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਕੁਸ਼੍ਠਗੁਦਾਵਰ੍ਤਗੁਲ੍ਮਾਜੀਰ੍ਣਪੁਰੋਗਮਾਃ ।
ਰੋਗਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਂ ਤੁ ਯੋऽਭ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੬੨ ॥

ਕਥਿਤੇਯਂ ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਕਰਾ ਨਣਾਮ੍ ।
ਗੋਪਨੀਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਨ ਦੇਯਾ ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਕਪਾਲਕੁਹਰੇ ਜਿਹ੍ਵਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਾ ਵਿਪਰੀਤਗਾ ।
ਭ੍ਰੁਵੋਰਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮੁਦ੍ਰਾ ਭਵਤਿ ਖੇਚਰੀ ॥ ੬੪ ॥

ਨ ਰੋਗੋ ਮਰਣਂ ਤਨ੍ਦ੍ਰਾ ਨ ਨਿਦ੍ਰਾ ਨ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਤਸ਼ਾ ।
ਨ ਚ ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਾ ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਯੋ ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਵੇਤ੍ਤਿ ਖੇਚਰੀਮ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਪੀਡ੍ਯਤੇ ਨ ਸ ਰੋਗੇਣ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਨ ਚ ਕਰ੍ਮਣਾ ।
ਬਾਧ੍ਯਤੇ ਨ ਸ ਕਾਲੇਨ ਯੋ ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਵੇਤ੍ਤਿ ਖੇਚਰੀਮ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਚਿਤ੍ਤਂ ਚਰਤਿ ਖੇ ਯਸ੍ਮਾਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਚਰਤਿ ਖੇ ਗਤਾ ।
ਤੇਨੈਸ਼ਾ ਖੇਚਰੀ ਨਾਮ ਮੁਦ੍ਰਾ ਸਿਦ੍ਧੈਰ੍ਨਿਰੂਪਿਤਾ ॥ ੬੭ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਮੂਲਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਤੁ ਸ਼ਿਰਾਸ੍ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਃ ।
ਭਾਵਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ਰੀਰਂ ਯਾ ਆਪਾਦਤਲਮਸ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੬੮ ॥

ਖੇਚਰ੍ਯਾ ਮੁਦ੍ਰਿਤਂ ਯੇਨ ਵਿਵਰਂ ਲਮ੍ਬਿਕੋਰ੍ਧ੍ਵਤਃ ।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਰਤੇ ਬਿਨ੍ਦੁਃ ਕਾਮਿਨ੍ਯਾਲਿਙ੍ਗਿਤਸ੍ਯ ਚ ॥ ੬੯ ॥

ਯਾਵਦ੍ਬਿਨ੍ਦੁਃ ਸ੍ਥਿਤੋ ਦੇਹੇ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਭਯਂ ਕੁਤਃ ।
ਯਾਵਦ੍ਬਦ੍ਧਾ ਨਭੋਮੁਦ੍ਰਾ ਤਾਵਦ੍ਬਿਨ੍ਦੁਰ੍ਨ ਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੭੦ ॥

ਚਲਿਤੋऽਪਿ ਯਦਾ ਬਿਨ੍ਦੁਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹੁਤਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਵ੍ਰਜਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਂ ਹਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਿਰੁਦ੍ਧੋ ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਯਾ ॥ ੭੧ ॥

ਸ ਪੁਨਰ੍ਦ੍ਵਿਵਿਧੋ ਬਿਨ੍ਦੁਃ ਪਣ੍ਡੁਰੋ ਲੋਹਿਤਸ੍ਤਥਾ ।
ਪਾਣ੍ਡੁਰਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਿਤ੍ਯਾਹੁਰ੍ਲੋਹਿਤਂ ਤੁ ਮਹਾਰਾਜਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਦ੍ਰਵਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਰਵਿਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਿਤਂ ਰਜਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਿਤੋ ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਤਯੋਰੈਕ੍ਯਂ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਃ ਸ਼ਿਵੋ ਰਜਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬਿਨ੍ਦੁਮਿਨ੍ਦੂ ਰਜੋ ਰਵਿਃ ।
ਉਭਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਾਦੇਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤੇ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਵਾਯੁਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਾਰੇਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤਂ ਤੁ ਮਹਾਰਜਃ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਨੈਤਿ ਸਹੈਕਤ੍ਵਂ ਭਵੇਦ੍ਦਿਵ੍ਯਂ ਵਪੁਸ੍ਤਦਾ ॥ ੭੫ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਰਜਃ ਸੂਰ੍ਯੇਣ ਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਤਯੋਃ ਸਮਰਸੈਕਤ੍ਵਂ ਯੋਜਾਨਾਤਿ ਸ ਯੋਗਵਿਤ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਉਡ੍ਡੀਨਂ ਕੁਰੁਤੇ ਯਸ੍ਮਾਦਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਮਹਾਖਗਃ ।
ਉਡ੍ਡੀਯਾਨਂ ਤਦੇਵ ਸ੍ਯਾਤ੍ਤਵ ਬਨ੍ਧੋऽਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੭੭ ॥

ਉਦਰਾਤ੍ਪਸ਼੍ਚਿਮੇ ਭਾਗੇ ਹ੍ਯਧੋ ਨਾਭੇਰ੍ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ।
ਉਡ੍ਡੀਯਾਨਸ੍ਯ ਬਨ੍ਧੋऽਯਂ ਤਤ੍ਰ ਬਨ੍ਧੋ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥ ੭੮ ॥

ਬਧ੍ਨਾਤਿ ਹਿ ਸਿਰਾਜਾਲਮਧੋਗਾਮਿ ਸ਼ਿਰੋਜਲਮ੍ ।
ਤਤੋ ਜਾਲਨ੍ਧਰੋ ਬਨ੍ਧਃ ਕਣ੍ਠਦੁਃਖੌਘਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੇ ਕਤੇ ਬਨ੍ਧੇ ਕਣ੍ਠਸਂਕੋਚਲਕ੍ਸ਼ਣੇ ।
ਪੀਯੂਸ਼ਂ ਨ ਪਤਤ੍ਯਗ੍ਨੌ ਨ ਚ ਵਾਯੁਃ ਪ੍ਰਕੁਪ੍ਯਤਿ ॥ ੮੦ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਣਿਭਾਗੇਨ ਸਮ੍ਪੀਡ੍ਯ ਯੋਨਿਮਾਕੁਞ੍ਚਯੇਦ੍ਗੁਦਮ੍ ।
ਅਪਾਨਮੂਰ੍ਧ੍ਵਮਾਕਸ਼੍ਯ ਮੂਲਬਨ੍ਧੋऽਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੮੧ ॥

ਅਪਾਨਪ੍ਰਾਣਯੋਰੈਕ੍ਯਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਯਾਨ੍ਮੂਤ੍ਰਪੁਰੀਸ਼ਯੋਃ ।
ਯੁਵਾ ਭਵਤਿ ਵਦ੍ਧੋऽਪਿ ਸਤਤਂ ਮੂਲਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ ਸਮਾਰੁਹ੍ਯ ਸਮਕਾਯਸ਼ਿਰੋਧਰਃ ।
ਨਾਸਾਗ੍ਰਦਸ਼੍ਟਿਰੇਕਾਨ੍ਤੇ ਜਪੇਦੋਙ੍ਕਾਰਮਵ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਰਿਮੇ ਲੋਕਾਃ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਦੇਵਤਾਃ ।
ਯਸ੍ਯਾ ਮਾਤ੍ਰਾਸੁ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੋਮਿਤਿ ॥ ੮੪ ॥

ਤ੍ਰਯਃਕਾਲਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋ ਵੇਦਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤ੍ਰਯਃ ਸ੍ਵੇਰਾਃ ।
ਤ੍ਰਯੋਦੇਵਾਃ ਸ੍ਥਿਤਾ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੋਮਿਤਿ ॥ ੮੫ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾ ਚੇਚ੍ਛਾ ਤਥਾ ਜ੍ਞਾਨਾਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਰੌਦ੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ।
ਤ੍ਰਿਧਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਥਿਤਾ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੋਮਿਤਿ ॥ ੮੬ ॥

ਆਕਾਰਾਸ਼੍ਚ ਤਥੋਕਾਰੋਮਕਾਰੋ ਬਿਨ੍ਦੁਸਂਜ੍ਞਕਃ ।
ਤਿਸ੍ਰੋਮਾਤ੍ਰਾਃ ਸ੍ਥਿਤਾ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੋਮਿਤਿ ॥ ੮੭ ॥

ਵਚਸਾ ਤਜ੍ਜਯੇਦ੍ਬੀਜਂ ਵਪੁਸ਼ਾ ਤਤ੍ਸਮਭ੍ਯਸੇਤ੍ ।
ਮਨਸਾ ਤਤ੍ਸ੍ਮਰੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਤ੍ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੋਮਿਤਿ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਵਾਪ੍ਯਸ਼ੁਚਿਰ੍ਵਾਪਿ ਯੋ ਜਪੇਤ੍ਪ੍ਰਣਵਂ ਸਦਾ ।
ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਨ ਸ ਪਾਪੇਨ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਮਿਵਾਮ੍ਭਸਾ ॥ ੮੯ ॥

ਚਲੇ ਵਾਤੇ ਚਲੋ ਬਿਨ੍ਦੁਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਲੇ ਨਿਸ਼੍ਚਲੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਯੋਗੀ ਸ੍ਥਾਣੁਤ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤਤੋ ਵਾਯੁਂ ਨਿਰੋਧਯੇਤ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਯਾਵਦ੍ਵਾਯੁਃ ਸ੍ਥਿਤੋ ਦੇਹੇ ਤਾਵਜ੍ਜੀਵਨਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਮਰਣਂ ਤਸ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਸ੍ਤਤੋ ਵਾਯੁਂ ਨਿਰੋਧਯੇਤ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਯਾਵਦ੍ਬਦ੍ਧੋ ਮਰੁਦ੍ਦੇਹੇ ਯਾਵਚ੍ਚਿਤ੍ਤਂ ਨਿਰਾਕੁਲਮ੍ ।
ਯਾਵਦ੍ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਭ੍ਰੁਵੋਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਭਯਂ ਕੁਤਃ ॥ ੯੨ ॥

ਅਤਃ ਕਾਲਭਯਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਯੋਗਿਨੋ ਮੁਨਯਸ਼੍ਚੈਵ ਤਤੋ ਵਾਯੁਂ ਨਿਰੋਧਯੇਤ੍ ॥ ੯੩ ॥

ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਙ੍ਗੁਲੋਹਂਸਃ ਪ੍ਰਯਾਣਂ ਕੁਰੁਤੇ ਬਹਿਃ ।
ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗੇਣ ਤਤਃ ਪ੍ਰਾਣੋऽਭਿਧੀਯਤੇ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਮੇਤਿ ਯਦਾ ਸਰ੍ਵਂ ਨਾਡੀਚਕ੍ਰਂ ਮਲਾਕੁਲਮ੍ ।
ਤਦੈਵ ਜਾਯਤੇ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਸਂਗ੍ਰਹਣੇ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੯੫ ॥

ਬਦ੍ਧਪਦ੍ਮਾਸਨੋ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਪੂਰਯੇਤ੍ ।
ਧਾਰਯਿਤ੍ਵਾ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਭੂਯਃ ਸੂਰ੍ਯੇਣ ਰੇਚਯੇਤ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਅਮਤਂ ਦਧਿਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਗੋਕ੍ਸ਼ੀਰਰਜਤੋਪਮਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੋ ਬਿਮ੍ਬਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਸ਼੍ਵਾਸਮਾਕਸ਼੍ਯ ਪੂਰਯੇਦੁਦਰਂ ਸ਼ਨੈਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਯਿਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨੇਨ ਪੁਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਰੇਚਯੇਤ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਜ੍ਜ੍ਵਲਨਜ੍ਵਾਲਾਪੁਞ੍ਜਮਾਦਿਤ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਨਾਭਿਸ੍ਥਿਤਂ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਪ੍ਰਾਣਂ ਚੋਦਿਡਯਾ ਪਿਬੇਨ੍ਪਰਿਮਿਤਂ ਭੂਯੋऽਨ੍ਯਯਾ ਰੇਚਯੇਤ੍
ਪੀਤ੍ਵਾ ਪਿਙ੍ਗਲਯਾ ਸਮੀਰਣਮਥੋ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਤ੍ਯਜੇਦ੍ਵਾਮਯਾ ।
ਸੂਰ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੋਰਨੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਬਿਮ੍ਬਦ੍ਵਯਂ ਧ੍ਯਾਯਤਃ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਾਡਿਗਣਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਯਮਿਨੋ ਮਾਸਤ੍ਰਯਾਦੂਰ੍ਧ੍ਵਤਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਯਥੇਸ਼੍ਠਂ ਧਾਰਣਂ ਵਾਯੋਰਨਲਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦੀਪਨਮ੍ ।
ਨਾਦਾਭਿਵ੍ਯਕ੍ਤਿਰਾਰੋਗ੍ਯਂ ਜਾਯਤੇ ਨਾਡਿਸ਼ੋਧਨਾਤ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਨਾਥਪ੍ਰਣੀਤਃ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Gorakshashatakam 2 Lyrics in Punjabi | Gorakhnath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top