Home / Shiva Stotram / Goshtheshvara Ashtakam | Hymn to Kottai Ishwara Lyrics in English

Goshtheshvara Ashtakam | Hymn to Kottai Ishwara Lyrics in English

goShTheshvarAShTakam Lyrics in English:

satyaj~nAnamanantamadvayasukhAkAra.n guhAntaHsthita\-
shrIchidvyomni chidarkarUpamamala.n yad brahma tattva.n param .
nirbIjasthalamadhyabhAgavilasadgoShThotthavalmIka\-
saMbhUta.n sat purato vibhAtyahaha tadgoShTheshaliN^gAtmanA .. 1..

sarvaj~natvanidAnabhUtakaruNAmUrtisvarUpAmalA
chichchhaktirjaDashaktikaitavavashAt kA~nchInadItva.n gatA .
valmIkAshrayagoShThanAyakaparabrahmaikyakartrI muhuH
nR^iNA.n snAnakR^itA.n vibhAti satata.n shrIpippilAraNyagA .. 2..

shrImadrAjatashailashR^iN^gavilasachchhrImadguhAyA.n mahI\-
vArvahnyAshugakhAtmikI vijayate yA pa~nchaliN^gAkR^itiH .
saivAshaktajaneShu bhUrikR^ipayA shrIpippilAraNyage
valmIke kila goShThanAyakamahAliN^gAtmanA bhAsate .. 3..

yatrAdyApyaNimAdisiddhinipuNAH siddheshvarANA.n gaNAH
tattaddivyaguhAsu santi yamidR^igdR^ishyA mahAvaibhavAH .
yatraiva dhvanirardharAtrasamaye puNyAtmabhiH shrUyate
pUjAvAdyasamutthitaH sumanasA.n ta.n rAjatAdri.n bhaje .. 4..

shrImadrAjataparvatAkR^itidharasyArdhenduchUDAmaNe\-
rlomaika.n kila vAmakarNajanita.n kA~nchItarutva.n gatam .
tasmAduttaravAhinI bhuvi bhavAnyAkhyA tataH pUrvagA
kA~nchInadyabhidhA cha pashchimagatA nilAnadI pAvanI .. 5..

shrImadbhArgavahastalagnaparashuvyAghaTTanAd dArite
kShoNIdhre sati vAmadakShiNagiridvandvAtmanA bhedite .
tanmadhyaprathite vidAradharaNIbhAgetinadyAshraye
sA nIlAtaTinI punAti hi sadA kalpAdigAn prANinaH .. 6..

kalpAdisthalamadhyabhAganilaye shrIvishvanAthAbhidhe
liN^ge pippilakAnanAntaragatashrIgoShThanAthAbhidhaH .
shrIshaMbhuH karuNAnidhiH prakurute sA.nnidhyamanyAdR^isha.n
tatpatnI cha virAjate.atra tu vishAlAkShIti nAmAN^kitA .. 7..

shrIkA~nchItarumUlapAvanatala.n bhrAjattriveNyudbhava.n
tyaktvAnyatra vidhAtumichchhati muhuryastIrthayAtrAdikam .
so.aya.n hastagata.n vihAya kudhiyA shAkhAgralIna.n vR^ithA
yaShTyA tADitumIhate jaDamatirniHsAratuchchha.n phalam .. 8..

shrImadrAjatashailotthatriveNImahimAN^kitam .
goShTheshvarAShTakamida.n sAraj~nairavalokyatAm .. 9..

iti goShTheshvarAShTaka.n saMpUrNam

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. Goshtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighboring place near Bhavaani; triveNI in verse 8 is the sangam at Bhavaani, of the Kaaveri, Bhavaani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kA~nchInadI is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanaashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.

Add Comment

Click here to post a comment