Gita - Geetaa

Hansa Gita Lyrics in Tamil

Mahabharata Shanti Parva mokShadharmaparva adhyAyaH 288 in a critical edition, 289 in Kinjavadekar Edition.

Hansa Geetaa in Tamil:

॥ ஹம்ʼஸகீ³தா ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஸத்யம்ʼ த³மம்ʼ க்ஷமாம்ʼ ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்தி பிதாமஹ ।
வித்³வாம்ʼஸோ மனுஜா லோகே கத²மேதன்மதம்ʼ தவ ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
அத்ர தே வர்தயிஷ்யே(அ)ஹமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ஸாத்⁴யாநாமிஹ ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஹம்ʼஸஸ்ய ச யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 2 ॥

ஹம்ʼஸோ பூ⁴த்வாத² ஸௌவர்ணஸ்த்வஜோ நித்ய꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸ வை பர்யேதி லோகாம்ʼஸ்த்ரீனத² ஸாத்⁴யானுபாக³மத் ॥ 3 ॥

ஸாத்⁴யா ஊசு꞉ ।
ஶகுனே வயம்ʼ ஸ்ம தே³வா வை ஸாத்⁴யாஸ்த்வாமனுயுஜ்மஹே ।
ப்ருʼச்சா²மஸ்த்வாம்ʼ மோக்ஷத⁴ர்மம்ʼ ப⁴வாம்ʼஶ்ச கில மோக்ஷவித் ॥ 4 ॥

ஶ்ருதோ(அ)ஸி ந꞉ பண்டி³தோ தீ⁴ரவாதீ³
ஸாது⁴ஶப்³த³ஶ்சரதே தே பதத்ரின் ।
கிம்ʼ மன்யஸே ஶ்ரேஷ்ட²தமம்ʼ த்³விஜ த்வம்ʼ
கஸ்மின்மனஸ்தே ரமதே மஹாத்மன் ॥ 5 ॥

தன்ன꞉ கார்யம்ʼ பக்ஷிவர ப்ரஶாதி⁴
யத்கர்மணாம்ʼ மன்யஸே ஶ்ரேஷ்ட²மேகம் ।
யத்க்ருʼத்வா வை புருஷ꞉ ஸர்வப³ந்தை⁴ர்-
விமுச்யதே விஹகே³ந்த்³ரேஹ ஶீக்⁴ரம் ॥ 6 ॥

ஹம்ʼஸ உவாச ।
இத³ம்ʼ கார்யமம்ருʼதாஶா꞉ ஶ்ருʼணோமி
தபோ த³ம꞉ ஸத்யமாத்மாபி⁴கு³ப்தி꞉ ।
க்³ரந்தீ²ன் விமுச்ய ஹ்ருʼத³யஸ்ய ஸர்வான்
ப்ரியாப்ரியே ஸ்வம்ʼ வஶமானயீத ॥ 7 ॥

நாருந்துத³꞉ ஸ்யான்ன ந்ருʼஶம்ʼஸவாதீ³
ந ஹீனத꞉ பரமப்⁴யாத³தீ³த ।
யயாஸ்ய வாசா பர உத்³விஜேத
ந தாம்ʼ வதே³த்³ருஷதீம்ʼ பாபலோக்யாம் ॥ 8 ॥

வாக்ஸாயகா வத³னாந்நிஷ்பதந்தி
யைராஹத꞉ ஶோசதி ராத்ர்யஹானி ।
பரஸ்ய நாமர்மஸு தே பதந்தி
தான் பண்டி³தோ நாவஸ்ருʼஜேத்பரேஷு ॥ 9 ॥

பரஶ்சேதே³னமதி வாத³பா³னைர்-
ப்⁴ருʼஶம்ʼ வித்⁴யேச்ச²ம ஏவேஹ கார்ய꞉ ।
ஸம்ʼரோஷ்யமாண꞉ ப்ரதிஹ்ருʼஷ்யதே ய꞉
ஸ ஆத³த்தே ஸுக்ருʼதம்ʼ வை பரஸ்ய ॥ 10 ॥

க்ஷேபாபி⁴மாநாத³பி⁴ஷங்க³வ்யலீகம்ʼ var க்ஷேபாயமாணமபி⁴ஷங்க³
நிக்³ருʼஹ்ணாதி ஜ்வலிதம்ʼ யஶ்ச மன்யும் ।
அது³ஷ்டசேதா முதி³தோ(அ)னஸூயு꞉
ஸ ஆத³த்தே ஸுக்ருʼதம்ʼ வை பரேஷாம் ॥ 11 ॥

ஆக்ருஶ்யமானோ ந வதா³மி கிஞ்சித்
க்ஷமாம்யஹம்ʼ தாட்³யமானஶ்ச நித்யம் ।
ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஹ்யேதத் யத் க்ஷமாமாஹுரார்யா꞉
ஸத்யம்ʼ ததை²வார்ஜவமாந்ருʼஶம்ʼஸ்யம் ॥ 12 ॥

வேத³ஸ்யோபநிஷத்ஸத்யம்ʼ ஸத்யஸ்யோபநிஷத்³த³ம꞉ ।
த³மஸ்யோபநிஷன்மோக்ஷம்ʼ ஏதத்ஸர்வானுஶாஸனம் ॥ 13 ॥

வாசோ வேக³ம்ʼ மனஸ꞉ க்ரோத⁴வேக³ம்ʼ விவித்ஸா வேக³முத³ரோபஸ்த² வேக³ம் ।
ஏதான் வேகா³ன் யோ விஷஹது³தீ³ர்ணாம்ʼஸ்தம்ʼ மன்யே(அ)ஹம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ வை முனிம்ʼ ச ॥ 14 ॥

அக்ரோத⁴ன꞉ க்ருத்⁴யதாம்ʼ வை விஶிஷ்டஸ்ததா² திதிக்ஷுரதிதிக்ஷோர்விஶிஷ்ட꞉ ।
அமானுஷான்மானுஷோ வை விஶிஷ்டஸ் ததா² ஜ்ஞானாஜ்ஜ்ஞானவான்வை ப்ரதா⁴ன꞉ ॥ 15 ॥
var ஜ்ஞானவித்³வை விஶிஷ்ட꞉
ஆக்ருஶ்யமானோ நாக்ரோஶேன்மன்யுரேவ திதிக்ஷத꞉ । var நாக்ருஶ்யேத் மன்யுரேனம்ʼ
ஆக்ரோஷ்டாரம்ʼ நிர்த³ஹதி ஸுக்ருʼதம்ʼ சாஸ்ய விந்த³தி ॥ 16 ॥

யோ நாத்யுக்த꞉ ப்ராஹ ரூக்ஷம்ʼ ப்ரியம்ʼ வா
யோ வா ஹதோ ந ப்ரதிஹந்தி தை⁴ர்யாத் ।
பாபம்ʼ ச யோ நேச்ச²தி தஸ்ய ஹந்துஸ்-
தஸ்மை தே³வா꞉ ஸ்ப்ருʼஹயந்தே ஸதை³வ ॥ 17 ॥ var தஸ்யேஹ தே³வா꞉ ஸ்ப்ருʼஹயந்தி
நித்யம் ।
பாபீயஸ꞉ க்ஷமேதைவ ஶ்ரேயஸ꞉ ஸத்³ருʼஶஸ்ய ச ।
விமானிதோ ஹதோ(ஆ)க்ருஷ்ட ஏவம்ʼ ஸித்³தி⁴ம்ʼ க³மிஷ்யதி ॥ 18 ॥

ஸதா³ஹமார்யாந்நிப்⁴ருʼதோ(அ)ப்யுபாஸே
ந மே விவித்ஸா ந சமே(அ)ஸ்தி ரோஷ꞉ । var விவித்ஸோத்ஸஹதே ந ரோஷ꞉
ந சாப்யஹம்ʼ லிப்ஸமான꞉ பரைமி
ந சைவ கிஞ்சித்³விஷயேண யாமி ॥ 19 ॥

நாஹம்ʼ ஶப்த꞉ ப்ரதிஶபாமி கிஞ்சித்³
த³மம்ʼ த்³வாரம்ʼ ஹ்யம்ருʼதஸ்யேஹ வேத்³மி ।
கு³ஹ்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ததி³த³ம்ʼ வா ப்³ரவீமி
ந மானுஷாச்ச்²ரேஷ்ட²தரம்ʼ ஹி கிஞ்சித் ॥ 20 ॥

விமுச்யமான꞉ பாபேப்⁴யோ த⁴னேப்⁴ய இவ சந்த்³ரமா꞉ ।
விரஜா꞉ காலமாகாங்க்ஷன் தீ⁴ரோ தை⁴ர்யேண ஸித்⁴யதி ॥ 21 ॥

ய꞉ ஸர்வேஷாம்ʼ ப⁴வதி ஹ்யர்சனீய
உத்ஸேத⁴னஸ்தம்ப⁴ இவாபி⁴ஜாத꞉ ।
யஸ்மை வாசம்ʼ ஸுப்ரஶஸ்தாம்ʼ வத³ந்தி var தஸ்மை வாசம்ʼ ஸுப்ரஸன்னாம்ʼ
ஸ வை தே³வான்க³ச்ச²தி ஸம்ʼயதாத்மா ॥ 22 ॥

ந ததா² வக்துமிச்ச²ந்தி கல்யாணான் புருஷே கு³ணான் ।
யதை²ஷாம்ʼ வக்துமிச்ச²ந்தி நைர்கு³ண்யமனுயுஞ்ஜகா꞉ ॥ 23 ॥

யஸ்ய வாங்மனஸீ கு³ப்தே ஸம்யக்ப்ரணிஹிதே ஸதா³ ।
வேதா³ஸ்தபஶ்ச த்யாக³ஶ்ச ஸ இத³ம்ʼ ஸர்வமாப்னுயாத் ॥ 24 ॥

ஆக்ரோஶனாவமாநாப்⁴யாம்ʼ நாபு³தா⁴ன் க³ர்ஹயேத்³ பு³த⁴꞉ । var போ³த⁴யேத்³ பு³த⁴꞉
தஸ்மான்ன வர்த⁴யேத³ன்யம்ʼ ந சாத்மானம்ʼ விஹிம்ʼஸயேத் ॥ 25 ॥

அம்ருʼதஸ்யேவ ஸந்த்ருʼப்யேத³வமானஸ்ய வை த்³விஜ꞉ । var பண்டி³த꞉ ।
ஸுக²ம்ʼ ஹ்யவமத꞉ ஶேதே யோ(அ)வமந்தா ஸ நஶ்யதி ॥ 26 ॥

யத்க்ரோத⁴னோ யஜதே யத்³த³தா³தி
யத்³வா தபஸ்தப்யதி யஜ்ஜுஹோதி ।
வைவஸ்வதஸ்தத்³த⁴ரதே(அ)ஸ்ய ஸர்வம்ʼ
மோக⁴꞉ ஶ்ரமோ ப⁴வதி ஹி க்ரோத⁴னஸ்ய ॥ 27 ॥

சத்வாரி யஸ்ய த்³வாராணி ஸுகு³ப்தான்யமரோத்தமா꞉ ।
உபஸ்த²முத³ரம்ʼ ஹஸ்தௌ வாக்சதுர்தீ² ஸ த⁴ர்மவித் ॥ 28 ॥

ஸத்யம்ʼ த³மம்ʼ ஹ்யார்ஜவமாந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ
த்⁴ருʼதிம்ʼ திதிக்ஷாமபி⁴ஸேவமான꞉ । var திதிக்ஷாம்ʼ ச ஸம்ʼஸேவமான꞉
ஸ்வாத்⁴யாயநித்யோ(அ)ஸ்ப்ருʼஹயன்பரேஷாம் var யுக்தோ(அ)ஸ்ப்ருʼஹயன் பரேஷாம்
ஏகாந்தஶீல்யூர்த்⁴வக³திர்ப⁴வேத்ஸ꞉ ॥ 29 ॥

ஸர்வானேதானனுசரன் வத்ஸவச்சதுர꞉ ஸ்தனான் । var ஸர்வாம்ʼஶ்சைனானனுசரன்
ந பாவனதமம்ʼ கிஞ்சித்ஸத்யாத³த்⁴யக³மம்ʼ க்வசித் ॥ 30 ॥

ஆசக்ஷே(அ)ஹம்ʼ மனுஷ்யேப்⁴யோ தே³வேப்⁴ய꞉ ப்ரதிஸஞ்சரன் ।
ஸத்யம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்ய ஸோபானம்ʼ பாராவாரஸ்ய நௌரிவ ॥ 31 ॥

யாத்³ருʼஶை꞉ ஸம்ʼநிவஸதி யாத்³ருʼஶாம்ʼஶ்சோபஸேவதே ।
யாத்³ருʼகி³ச்சே²ச்ச ப⁴விதும்ʼ தாத்³ருʼக்³ப⁴வதி பூருஷ꞉ ॥ 32 ॥

யதி³ ஸந்தம்ʼ ஸேவதி யத்³யஸந்தம்ʼ
தபஸ்வினம்ʼ யதி³ வா ஸ்தேனமேவ ।
வாஸோ யதா² ரங்க³வஶம்ʼ ப்ரயாதி
ததா² ஸ தேஷாம்ʼ வஶமப்⁴யுபைதி ॥ 33 ॥

ஸதா³ தே³வா꞉ ஸாது⁴பி⁴꞉ ஸம்ʼவத³ந்தே
ந மானுஷம்ʼ விஷயம்ʼ யாந்தி த்³ரஷ்டும் ।
நேந்து³꞉ ஸம꞉ ஸ்யாத³ஸமோ ஹி வாயுர்-
உச்சாவசம்ʼ விஷயம்ʼ ய꞉ ஸ வேத³ ॥ 34 ॥

அது³ஷ்டம்ʼ வர்தமானே து ஹ்ருʼத³யாந்தரபூருஷே ।
தேனைவ தே³வா꞉ ப்ரீயந்தே ஸதாம்ʼ மார்க³ஸ்தி²தேன வை ॥ 35 ॥

ஶிஶ்னோத³ரே யே(அ)பி⁴ரதா꞉ ஸதை³வ var யே நிரதா꞉
ஸ்தேனா நரா வாக்பருஷாஶ்ச நித்யம் ।
அபேததோ³ஷானிதி தான் விதி³த்வா
தூ³ராத்³தே³வா꞉ ஸம்பரிவர்ஜயந்தி ॥ 36 ॥

ந வை தே³வா ஹீனஸத்த்வேன தோஷ்யா꞉
ஸர்வாஶினா து³ஷ்க்ருʼதகர்மணா வா ।
ஸத்யவ்ரதா யே து நரா꞉ க்ருʼதஜ்ஞா
த⁴ர்மே ரதாஸ்தை꞉ ஸஹ ஸம்ப⁴ஜந்தே ॥ 37 ॥

அவ்யாஹ்ருʼதம்ʼ வ்யாக்ருʼதாச்ச்²ரேய ஆஹு꞉
ஸத்யம்ʼ வதே³த்³வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ தத்³த்³விதீயம் ।
த⁴ர்மம்ʼ வதே³த்³வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ தத்த்ருʼதீயம்ʼ
ப்ரியம்ʼவதே³த்³வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ தச்சதுர்த²ம் ॥ 38 ॥

ஸாத்⁴யா ஊசு꞉ ।
கேனாயமாவ்ருʼதோ லோக꞉ கேன வா ந ப்ரகாஶதே ।
கேன த்யஜதி மித்ராணி கேன ஸ்வர்க³ம்ʼ ந க³ச்ச²தி ॥ 39 ॥

ஹம்ʼஸ உவாச ।
அஜ்ஞானேனாவ்ருʼதோ லோகோ மாத்ஸர்யான்ன ப்ரகாஶதே ।
லோபா⁴த்த்யஜதி மித்ராணி ஸங்கா³த்ஸ்வர்க³ம்ʼ ந க³ச்ச²தி ॥ 40 ॥

ஸாத்⁴யா ஊசு꞉ ।
க꞉ ஸ்விதே³கோ ரமதே ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ
க꞉ ஸ்விதே³கோ ப³ஹுபி⁴ர்ஜோஷமாஸ்தே ।
க꞉ ஸ்விதே³கோ ப³லவான் து³ர்ப³லோ(அ)பி
க꞉ ஸ்விதே³ஷாம்ʼ கலஹம்ʼ நான்வவைதி ॥ 41 ॥

ஹம்ʼஸ உவாச ।
ப்ராஜ்ஞ ஏகோ ரமதே ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ
ப்ராஜ்ஞஶ்சைகோ ப³ஹுபி⁴ர்ஜோஷமாஸ்தே ।
ப்ராஜ்ஞ ஏகோ ப³லவான் து³ர்ப³லோ(அ)பி
ப்ராஜ்ஞ ஏஷாம்ʼ கலஹம்ʼ நான்வவைதி ॥ 42 ॥

ஸாத்⁴யா ஊசு꞉ ।
கிம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ கிம்ʼ ச ஸாது⁴த்வமுச்யதே ।
அஸாது⁴த்வம்ʼ ச கிம்ʼ தேஷாம்ʼ கிமேஷாம்ʼ மானுஷம்ʼ மதம் ॥ 43 ॥

ஹம்ʼஸ உவாச ।
ஸ்வாத்⁴யாய ஏஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ வ்ரதம்ʼ ஸாது⁴த்வமுச்யதே ।
அஸாது⁴த்வம்ʼ பரீவாதோ³ ம்ருʼத்யுர்மானுஷ்யமுச்யதே ॥ 44 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
ஸம்ʼவாத³ இத்யயம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸாத்⁴யானாம்ʼ பரிகீர்தித꞉ ।
க்ஷேத்ரம்ʼ வை கர்மணாம்ʼ யோனி꞉ ஸத்³பா⁴வ꞉ ஸத்யமுச்யதே ॥ 45 ॥

var
இத்யுக்த்வா பரமோ தே³வ ப⁴க³வான் நித்ய அவ்யய꞉ ।
ஸாத்⁴யைர்தே³வக³ணை꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ தி³வமேவாருரோஹ ஸ꞉ ॥ 45 ॥

ஏதத்³ யஶஸ்யமாயுஷ்யம்ʼ புண்யம்ʼ ஸ்வர்கா³ய ச த்⁴ருவம் ।
த³ர்ஶிதம்ʼ தே³வதே³வேன பரமேணாவ்யயேன ச ॥ 46 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி
ஹம்ʼஸகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Hansa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment