Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hinduism Daily Prayers Roman (Latin) Script

After getting up in the morning:

shrIvishvanAthakaruNAmR^itapUrNasindho shItAMshukhaNDasamalaMkR^itabhavyachUDa | bhasmA~NgarAgaparishobhitasarvadeha vArANasIpurapate tava suprabhAtam ||

Before Breakfast:

ashalaM garalaM phaNii kalaapovasanaM charma cha vaahanaM mahokshaH | mama daasyasi kiM kimasti shaMbhotava paadaambujabhaktimeva dehi ||

Before Lunch:

nityaM chidAnandharUpaM nihnutAsheSha lokesha vairipratApam | kArtasvarAgendrachApaM kR^ittivAsaM bhaje divyasanmArgabandhum || shaMbho mahAdeva deva shiva shaMbho mahAdeva | devesha shaMbho shaMbho mahAdeva deva ||

In the Evening:

namah shivAbhyAM vR^iShavAhanAbhyAM viri~nchiviShNvindrasupUjitAbhyAm | vibhUtipATiravilepanAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||

Before Dinner:

akANDa brahmANDa xayachakita devAsurakR^ipAvidheyasyA.a.asId.h yastrinayana vishhaM sa.nhR^itavataH | sa kalmAshhaH kaNThe tava na kurute na shriyamahovikAro.api shlAghyo bhuvana bhaya bhaN^ga vyasaninaH ||

Before Going to Bed:

karacharaNakR^itaM vaakkaayajaM karmajaM vaashravaNanayanajaM vaa maanasaM vaa.aparaadham.h | vihitamavihitaM vaa sarvametatkshmasvashiva shiva karuNaabdhe shrii mahaadeva shambho ||

Hinduism Daily Prayers Roman (Latin) Script

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top