Home / Varahi Stotrams / Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in English

Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in English

Maha Varahi Hymns Lyrics in English:

॥ varahamukhistavah tatha varahyanugrahastakam ॥

kuvalayanibha kauseyardhoruka mukutojjvala
halamusalini sadbhaktebhyo varabhayadayini ।
kapilanayana madhye ksama kathoraghanastani
jayati jagatam matah sa te varahamukhi tanuh ॥ 1 ॥

tarati vipado ghora durat parihriyate bhaya-
skhalitamatibhirbhutapretaih svayam vriyate sriya ।
ksapayati ripuniste vacam rane labhate jayam
vasayati jagat sarvam varahi yastvayi bhaktiman ॥ 2 ॥

stimitagatayah sidadvacah paricyutahetayah
ksubhitahrdayah sadyo nasyaddrso galitaujasah ।
bhayaparavasa bhagnotsahah parahatapaurusa
bhagavati purastvadbhaktanam bhavanti virodhinah ॥ 3 ॥

kisalayamrdurhastah klisyate kandukalilaya
bhagavati mahabharah kridasaroruhameva te ।
tadapi musalam dhatse haste halam samayadruham
harasi ca tadaghataih prananaho tava sahasam ॥ 4 ॥

janani niyatasthane tvadvamadaksinaparsvayo-
rmrdubhujalatamandotksepapranartitacamare ।
satatamudite guhyacaradruham rudhirasavai-
rupasamayatam satrun sarvanubhe mama devate ॥ 5 ॥

haratu duritam ksetradhisah svasasanavidvisam
rudhiramadiramattah pranopaharabalipriyah ।
aviratacatatkurvaddamstrasthikotiratanmuko
bhagavati sa te candoccandah sada puratah sthitah ॥ 6 ॥

ksubhitamakarairvicihastoparuddhaparasparai-
scaturadadhibhih kranta kalpantadurlalitodakaih ।
janani kathamuttisthet patalasadmabiladila
tava tu kutile damstrakoti na cedavalambanam ॥ 7 ॥

tamasi bahule sunyatavyam pisacanisacara-
pramathakalahe coravyaghroragadvipasamkate ।
ksubhitamanasah ksudrasyaikakino'pi kuto bhayam
sakrdapi mukhe matastvannama samnihitam yadi ॥ 8 ॥

viditavibhavam hrdyaih padmairvarahamukhistavam
sakalaphaladam purnam mantraksarairimameva yah ।
pathati sa patuh prapnotyayusciram kavitam priyam
sutasukhadhanarogyam kirtim sriyam jayamurvaram ॥ 9 ॥

iti sri varahamukhistavah samaptah ॥

Add Comment

Click here to post a comment