Home / Varahi Stotrams / Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in Kannada

Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in Kannada

Maha Varahi Hymns Lyrics in Kannada:

॥ ವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಃ ತಥಾ ವಾರಾಹ್ಯನುಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಕುವಲಯನಿಭಾ ಕೌಶೇಯಾರ್ಧೋರುಕಾ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ಹಲಮುಸಲಿನೀ ಸದ್ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರಾಭಯದಾಯಿನೀ ।
ಕಪಿಲನಯನಾ ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷಾಮಾ ಕಠೋರಘನಸ್ತನೀ
ಜಯತಿ ಜಗತಾಂ ಮಾತಃ ಸಾ ತೇ ವರಾಹಮುಖೀ ತನುಃ ॥ 1 ॥

ತರತಿ ವಿಪದೋ ಘೋರಾ ದೂರಾತ್ ಪರಿಹ್ರಿಯತೇ ಭಯ-
ಸ್ಖಲಿತಮತಿಭಿರ್ಭೂತಪ್ರೇತೈಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ರಿಯತೇ ಶ್ರಿಯಾ ।
ಕ್ಷಪಯತಿ ರಿಪೂನೀಷ್ಟೇ ವಾಚಾಂ ರಣೇ ಲಭತೇ ಜಯಂ
ವಶಯತಿ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ವಾರಾಹಿ ಯಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 2 ॥

ಸ್ತಿಮಿತಗತಯಃ ಸೀದದ್ವಾಚಃ ಪರಿಚ್ಯುತಹೇತಯಃ
ಕ್ಷುಭಿತಹೃದಯಾಃ ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯದ್ದೃಶೋ ಗಲಿತೌಜಸಃ ।
ಭಯಪರವಶಾ ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಾಃ ಪರಾಹತಪೌರುಷಾ
ಭಗವತಿ ಪುರಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವನ್ತಿ ವಿರೋಧಿನಃ ॥ 3 ॥

ಕಿಸಲಯಮೃದುರ್ಹಸ್ತಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯತೇ ಕನ್ದುಕಲೀಲಯಾ
ಭಗವತಿ ಮಹಾಭಾರಃ ಕ್ರೀಡಾಸರೋರುಹಮೇವ ತೇ ।
ತದಪಿ ಮುಸಲಂ ಧತ್ಸೇ ಹಸ್ತೇ ಹಲಂ ಸಮಯದ್ರುಹಾಂ
ಹರಸಿ ಚ ತದಾಘಾತೈಃ ಪ್ರಾಣಾನಹೋ ತವ ಸಾಹಸಮ್ ॥ 4 ॥

ಜನನಿ ನಿಯತಸ್ಥಾನೇ ತ್ವದ್ವಾಮದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಯೋ-
ರ್ಮೃದುಭುಜಲತಾಮನ್ದೋತ್ಕ್ಷೇಪಪ್ರಣರ್ತಿತಚಾಮರೇ ।
ಸತತಮುದಿತೇ ಗುಹ್ಯಾಚಾರದ್ರುಹಾಂ ರುಧಿರಾಸವೈ-
ರುಪಶಮಯತಾಂ ಶತ್ರೂನ್ ಸರ್ವಾನುಭೇ ಮಮ ದೇವತೇ ॥ 5 ॥

ಹರತು ದುರಿತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶಃ ಸ್ವಶಾಸನವಿದ್ವಿಷಾಂ
ರುಧಿರಮದಿರಾಮತ್ತಃ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಅವಿರತಚಟತ್ಕುರ್ವದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಸ್ಥಿಕೋಟಿರಟನ್ಮುಕೋ
ಭಗವತಿ ಸ ತೇ ಚಂಡೋಚ್ಚಂಡಃ ಸದಾ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 6 ॥

ಕ್ಷುಭಿತಮಕರೈರ್ವೀಚೀಹಸ್ತೋಪರುದ್ಧಪರಸ್ಪರೈ-
ಶ್ಚತುರದಧಿಭಿಃ ಕ್ರಾನ್ತಾ ಕಲ್ಪಾನ್ತದುರ್ಲಲಿತೋದಕೈಃ ।
ಜನನಿ ಕಥಮುತ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಪಾತಾಲಸದ್ಮಬಿಲಾದಿಲಾ
ತವ ತು ಕುಟಿಲೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕೋಟೀ ನ ಚೇದವಲಮ್ಬನಮ್ ॥ 7 ॥

ತಮಸಿ ಬಹುಲೇ ಶೂನ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ಪಿಶಾಚನಿಶಾಚರ-
ಪ್ರಮಥಕಲಹೇ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರೋರಗದ್ವಿಪಸಂಕಟೇ ।
ಕ್ಷುಭಿತಮನಸಃ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ಯೈಕಾಕಿನೋಽಪಿ ಕುತೋ ಭಯಂ
ಸಕೃದಪಿ ಮುಖೇ ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ನಾಮ ಸಂನಿಹಿತಂ ಯದಿ ॥ 8 ॥

ವಿದಿತವಿಭವಂ ಹೃದ್ಯೈಃ ಪದ್ಮೈರ್ವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಂ
ಸಕಲಫಲದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರೈರಿಮಮೇವ ಯಃ ।
ಪಠತಿ ಸ ಪಟುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಾಯುಶ್ಚಿರಂ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ
ಸುತಸುಖಧನಾರೋಗ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಜಯಮುರ್ವರಾಮ್ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

Add Comment

Click here to post a comment