Home / Ashtaka / Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Punjabi with Meaning

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Punjabi with Meaning

ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਂ ਸ੍ਫੁਰਦਮਲਕਾਨ੍ਤਿਂ ਗਜਗਤਿਂ
ਹਰਿਪ੍ਰੇਮੋਨ੍ਮਤ੍ਤਂ ਧਤਪਰਮਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖਮ੍ ।
ਸਦਾਘੂਰ੍ਣਨ੍ਨੇਤ੍ਰਂ ਕਰਕਲਿਤਵੇਤ੍ਰਂ ਕਲਿਭਿਦਂ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੧॥

ਰਸਾਨਾਮਾਗਾਰਂ ਸ੍ਵਜਨਗਣਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮਤੁਲਂ
ਤਦੀਯੈਕਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਮਿਤਵਸੁਧਾਜਾਹ੍ਨਵਪਤਿਮ੍ ।
ਸਦਾਪ੍ਰੇਮੋਨ੍ਮਾਦਂ ਪਰਮਵਿਦਿਤਂ ਮਨ੍ਦਮਨਸਾਂ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੨॥

ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਨਿਖਿਲਜਗਦਿਸ਼੍ਟਂ ਸੁਖਮਯਂ
ਕਲੌ ਮਜ੍ਜਜ੍ਜਿਵੋਦ੍ਧਰਣਕਰਣੋਦ੍ਦਾਮਕਰੁਣਮ੍ ।
ਹਰੇਰਾਖ੍ਯਾਨਾਦ੍ਵਾ ਭਵਜਲਧਿਗਰ੍ਵੋਨ੍ਨਤਿਹਰਂ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੩॥

ਅਯੇ ਭ੍ਰਾਤਰ੍ਨਣਾਂ ਕਲਿਕਲੁਸ਼ਿਣਾਂ ਕਿਂ ਨੁ ਭਵਿਤਾ
ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਂ ਰਚਯ ਯਦਨਾਯਾਸਤ ਇਮੇ ।
ਵ੍ਰਜਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਮਿਤ੍ਥਂ ਸਹ ਭਗਵਤਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤਿ ਯੋ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੪॥

ਯਥੇਸ਼੍ਠਂ ਰੇ ਭ੍ਰਾਤਃ ਕੁਰੁ ਹਰਿਹਰਿਧ੍ਵਾਨਮਨਿਸ਼ਂ
ਤਤੋ ਵਃ ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਬੁਧਿਤਰਣਦਾਯੋ ਮਯਿ ਲਗੇਤ੍ ।
ਇਦਂ ਬਾਹੁਸ੍ਫੋਟੈਰਟਤਿ ਰਟਯਨ੍ ਯਃ ਪ੍ਰਤਿਗਹਂ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੫॥

ਬਲਾਤ੍ ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਭੋਨਿਧਿਹਰਣਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵਮਹੋ
ਸਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਯਃਸਿਨ੍ਧੂਨ੍ਨਤਿਕੁਮੁਦਬਨ੍ਧੁਂ ਸਮੁਦਿਤਂ ।
ਖਲਸ਼੍ਰੇਣੀਸ੍ਫੂਰ੍ਜਿਤ੍ਤਿਮਿਰਹਰਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਭਮਹਂ
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੬॥

ਨਟਨ੍ਤਂ ਗਾਯਨ੍ਤਂ ਹਰਿਮਨੁਵਦਨ੍ਤਂ ਪਥਿ ਪਥਿ
ਵ੍ਰਜਨ੍ਤਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਮਪਿ ਨ ਦਯਨ੍ਤਂ ਜਨਗਣਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਂ ਸਨ੍ਤਂ ਸਕਰੁਣਦਗਨ੍ਤਂ ਪ੍ਰਕਲਨਾਦ੍-
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੭॥

ਸੁਬਿਭ੍ਰਾਣਂ ਭ੍ਰਾਤੁਃ ਕਰਸਰਸਿਜਂ ਕੋਮਲਤਰਂ
ਮਿਥੋ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਲੋਕੋਚ੍ਛਲਿਤਪਰਮਾਨਨ੍ਦਹਦਯਮ੍ ।
ਭ੍ਰਮਨ੍ਤਂ ਮਾਧੁਰ੍ਯੈਰਹਹ ਮਦਯਨ੍ਤਂ ਪੁਰਜਨਾਨ੍
ਭਜੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜਨਤਰੁਕਨ੍ਦਂ ਨਿਰਵਧਿ ॥ ੮॥

ਰਸਾਨਾਮਾਧਾਰਂ ਰਸਿਕਵਰਸਦ੍ਵੈਸ਼੍ਣਵਧਨਂ
ਰਸਾਗਾਰਂ ਸਾਰਂ ਪਤਿਤਤਤਿਤਾਰਂ ਸ੍ਮਰਣਤਃ ।
ਪਰਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਮਪੂਰ੍ਵਂ ਪਠਤਿ ਯਃ
ਤਦਙ੍ਘ੍ਰਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਬ੍ਜਂ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਿਤਰਾਂ ਤਸ੍ਯ ਹਦਯੇ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਵਨ੍ਦਾਵਨਦਾਸਠਾਕੂਰਵਿਰਚਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, "Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You." || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, "O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence." || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons' welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out "Hari bol! Hari bol!" and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other's faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as 'Sikharini". || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment