Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to River Narmada Lyrics in Tamil with Meaning

River Narmadashtakam Lyrics in Tamil:

॥ நர்மதா³ஷ்டகம் ॥
ஸபி³ந்து³ஸிந்து⁴ஸுஸ்க²லத்தரங்க³ப⁴ங்க³ரஞ்ஜிதம்
த்³விஷத்ஸு பாபஜாதஜாதகாதி³வாரிஸம்யுதம் ।
க்ருʼதாந்ததூ³தகாலபூ⁴தபீ⁴திஹாரிவர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 1 ॥

த்வத³ம்பு³லீநதீ³நமீநதி³வ்யஸம்ப்ரதா³யகம்
கலௌ மலௌக⁴பா⁴ரஹாரிஸர்வதீர்த²நாயகம் ।
ஸுமச்ச²கச்ச²நக்ரசக்ரவாகசக்ரஶர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 2 ॥

மஹாக³பீ⁴ரநீரபூரபாபதூ⁴தபூ⁴தலம்
த்⁴வநத்ஸமஸ்தபாதகாரிதா³ரிதாபதா³சலம் ।
ஜக³ல்லயே மஹாப⁴யே ம்ருʼகண்டு³ஸூநுஹர்ம்யதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 3 ॥

க³தம் ததை³வ மே ப⁴யம் த்வத³ம்பு³ வீக்ஷிதம் யதா³
ம்ருʼகண்டு³ஸூநுஶௌநகாஸுராரிஸேவிதம் ஸதா³ ।
புநர்ப⁴வாப்³தி⁴ஜந்மஜம் ப⁴வாப்³தி⁴து:³க²வர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 4 ॥

அலக்ஷ்யலக்ஷகிந்நராமராஸுராதி³பூஜிதம்
ஸுலக்ஷநீரதீரதீ⁴ரபக்ஷிலக்ஷகூஜிதம் ।
வஸிஷ்ட²ஶிஷ்டபிப்பலாதி³கர்த³மாதி³ஶர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 5 ॥

ஸநத்குமாரநாசிகேதகஶ்யபாத்ரிஷத்பதை:³
த்⁴ருʼதம் ஸ்வகீயமாநஸேஷு நாரதா³தி³ஷதபதை:³ ।
ரவீந்து³ரந்திதே³வதே³வராஜகர்மஶர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 6 ॥

அலக்ஷலக்ஷலக்ஷபாபலக்ஷஸாரஸாயுத⁴ம்
ததஸ்து ஜீவஜந்துதந்துபு⁴க்திமுக்திதா³யகம் ।
விரிஞ்சிவிஷ்ணுஶங்கரஸ்வகீயதா⁴மவர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 7 ॥

அஹோ த்⁴ருʼதம் ஸ்வநம் ஶ்ருதம் மஹேஶிகேஶஜாதடே
கிராதஸூதபா³ட³பே³ஷு பண்டி³தே ஶடே² நடே ।
து³ரந்தபாபதாபஹாரி ஸர்வஜந்துஶர்மதே³
த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் நமாமி தே³வி நர்மதே³ ॥ 8 ॥

இத³ம் து நர்மதா³ஷ்டகம் த்ரிகாலமேவ யே ஸதா³
பட²ந்தி தே நிரந்தரம் ந யந்தி து³ர்க³திம் கதா³ ।
ஸுலப்⁴யதே³ஹது³ர்லப⁴ம் மஹேஶதா⁴மகௌ³ரவம்
புநர்ப⁴வா நரா ந வை விலோகயந்தி ரௌரவம் ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ
நர்மதா³ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Hymn to River Narmada Meaning:

Your River-body illumined with Sacred drops of Water, flows with mischievous playfulness, bending with Waves,
Your Sacred Water has the divine power to transform those who are prone to Hatred, the Hatred born of Sins,
You put an end to the fear of the messenger of Death by giving Your protective Armour (of Refuge),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 1 ॥

You confer Your Divine touch to the Lowly Fish merged in Your Holy Waters,
You take away the weight of the Sins in this age of Kali; and You are the foremost among all Tirthas (Pilgrimage),
You confer Happiness to the many Fishes, Tortoises, Crocodiles, Geese and Chakra Birds dwelling in Your Water,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 2 ॥

Your River-body is Deep and Overflowing, the Waters of which remove the Sins of the Earth, …
… and it flows with great force making a loud reverberating Sound, splitting asunder Mountains of Distresses, the distresses which bring our downfall,
In the Heat of this World, You provide the Place of Rest and assure great Fearlessness; You Who gave the place of refuge at Your Banks to the son of Rishi Mrikandu (Rishi Markandeya was the son of Rishi Mrikandu),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 3 ॥

O Devi, after I have seen Your Divine Water, my attachment to the Worldly Life has indeed vanished, …
… Your Water, which is revered by the son of Rishi Mrikandu (The son of Rishi Mrikandu was Rishi Markandeya), Rishi Shaunaka, and the enemies of the Asuras (i.e. Devas),
… Your Water which is a Protective Shield against the Sorrows of the Ocean of Worldly Existence, caused by repeated Births in this Ocean of Samsara (Worldly Existence),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 4 ॥

You are worshipped by lakhs of (i.e. innumerable) invisible celestial beings like Kinnaras (Celestial Musicians), Amaras (Devas), and also Asuras and others,
Your River-body with Auspicious Waters, as well as Your River-banks which are Calm and Composed, are filled with the sweet Sounds of lakhs of (i.e. innumerable) cooing Birds,
You confer Happiness to great sages like Vashistha, Sista, Pippala, Kardama and others,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 5 ॥

By Rishis Sanatkumara, Nachiketa, Kashyapa and others who are like the six-feeted (Bee) (since they seek the honey of divine communion), …
… is held (Your Lotus Feet) in their Heart, and also by Bee-like sages Narada and others (is held Your Lotus Feet in their Heart),
You confer Happiness to Ravi (Sun), Indu (Moon), Ranti Deva and Devaraja (Indra) by making their works successful,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 6 ॥

You cleanse lakhs of (i.e. innumerable) Invisible and Visible Sins with Your River-body, the Banks of which are beautifully decorated with lakhs of (i.e. innumerable) Sarasas (Cranes or Swans),
In that Holy Place (i.e. in Your River Banks), You give both Bhukti (Worldly Prosperity) as well as Mukti (Liberation) to the series of Living Beings including Animals (who take Your Shelter),
The presence of Brahma, Vishnu and Shankara in Your Holy Dhama (i.e. River body) provides a Protective Shield (of Blessings to the Devotees),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 7 ॥

O, I only Hear the Sound of Immortality, flowing down as Your River-body, originating from the Matted Hairs of Shankara, and filling Your River Banks,
There (i.e. in Your River-banks), everyone, whether Kirata (Mountain-Tribe), Suta (Charioteer), Vaddava (Brahmin), Pandita (Learned and Wise) or Shattha (Deceitful) gets purified within the Dance of Your Waters,
By vigorously removing Papa (Sins) and Tapa (Heat of the miseries of Life) of all Animals (Including Man), You confer that Happiness (born of Purification),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 8 ॥

This Narmadashtakam, those who always during Three times of the day …
… Recite constantly, they do not ever undergo Misfortune,
It becomes easy to obtain the great privilege of going to the abode of Mahesha, which is very difficult for an embodied being to attain,
And those persons do not have to see the fearful World again (by taking birth). ॥ 9 ॥

Also Read:

Hymn to River Narmada in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hymn to River Narmada Lyrics in Tamil with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top