Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to River Narmada Lyrics in Telugu with Meaning

River Narmadashtakam Lyrics in Telugu:

॥ నర్మదాష్టక ॥
సబిన్దుసిన్ధుసుస్ఖలత్తరఙ్గభఙ్గరఞ్జితం
ద్విషత్సు పాపజాతజాతకాదివారిసంయుతమ్ ।
కృతాన్తదూతకాలభూతభీతిహారివర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౧ ॥

త్వదమ్బులీనదీనమీనదివ్యసమ్ప్రదాయకం
కలౌ మలౌఘభారహారిసర్వతీర్థనాయకమ్ ।
సుమచ్ఛకచ్ఛనక్రచక్రవాకచక్రశర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౨ ॥

మహాగభీరనీరపూరపాపధూతభూతలం
ధ్వనత్సమస్తపాతకారిదారితాపదాచలమ్ ।
జగల్లయే మహాభయే మృకణ్డుసూనుహర్మ్యదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౩ ॥

గతం తదైవ మే భయం త్వదమ్బు వీక్షితం యదా
మృకణ్డుసూనుశౌనకాసురారిసేవితం సదా ।
పునర్భవాబ్ధిజన్మజం భవాబ్ధిదుఃఖవర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౪ ॥

అలక్ష్యలక్షకిన్నరామరాసురాదిపూజితం
సులక్షనీరతీరధీరపక్షిలక్షకూజితమ్ ।
వసిష్ఠశిష్టపిప్పలాదికర్దమాదిశర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౫ ॥

సనత్కుమారనాచికేతకశ్యపాత్రిషత్పదైః
ధృతం స్వకీయమానసేషు నారదాదిషతపదైః ।
రవీన్దురన్తిదేవదేవరాజకర్మశర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౬ ॥

అలక్షలక్షలక్షపాపలక్షసారసాయుధం
తతస్తు జీవజన్తుతన్తుభుక్తిముక్తిదాయకమ్ ।
విరిఞ్చివిష్ణుశంకరస్వకీయధామవర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౭ ॥

అహో ధృతం స్వనం శ్రుతం మహేశికేశజాతటే
కిరాతసూతబాడబేషు పణ్డితే శఠే నటే ।
దురన్తపాపతాపహారి సర్వజన్తుశర్మదే
త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౮ ॥

ఇదం తు నర్మదాష్టకం త్రికాలమేవ యే సదా
పఠన్తి తే నిరన్తరం న యన్తి దుర్గతిం కదా ।
సులభ్యదేహదుర్లభం మహేశధామగౌరవం
పునర్భవా నరా న వై విలోకయన్తి రౌరవమ్ ॥ ౯ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
నర్మదాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Hymn to River Narmada Meaning:

Your River-body illumined with Sacred drops of Water, flows with mischievous playfulness, bending with Waves,
Your Sacred Water has the divine power to transform those who are prone to Hatred, the Hatred born of Sins,
You put an end to the fear of the messenger of Death by giving Your protective Armour (of Refuge),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 1 ॥

You confer Your Divine touch to the Lowly Fish merged in Your Holy Waters,
You take away the weight of the Sins in this age of Kali; and You are the foremost among all Tirthas (Pilgrimage),
You confer Happiness to the many Fishes, Tortoises, Crocodiles, Geese and Chakra Birds dwelling in Your Water,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 2 ॥

Your River-body is Deep and Overflowing, the Waters of which remove the Sins of the Earth, …
… and it flows with great force making a loud reverberating Sound, splitting asunder Mountains of Distresses, the distresses which bring our downfall,
In the Heat of this World, You provide the Place of Rest and assure great Fearlessness; You Who gave the place of refuge at Your Banks to the son of Rishi Mrikandu (Rishi Markandeya was the son of Rishi Mrikandu),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 3 ॥

O Devi, after I have seen Your Divine Water, my attachment to the Worldly Life has indeed vanished, …
… Your Water, which is revered by the son of Rishi Mrikandu (The son of Rishi Mrikandu was Rishi Markandeya), Rishi Shaunaka, and the enemies of the Asuras (i.e. Devas),
… Your Water which is a Protective Shield against the Sorrows of the Ocean of Worldly Existence, caused by repeated Births in this Ocean of Samsara (Worldly Existence),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 4 ॥

You are worshipped by lakhs of (i.e. innumerable) invisible celestial beings like Kinnaras (Celestial Musicians), Amaras (Devas), and also Asuras and others,
Your River-body with Auspicious Waters, as well as Your River-banks which are Calm and Composed, are filled with the sweet Sounds of lakhs of (i.e. innumerable) cooing Birds,
You confer Happiness to great sages like Vashistha, Sista, Pippala, Kardama and others,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 5 ॥

By Rishis Sanatkumara, Nachiketa, Kashyapa and others who are like the six-feeted (Bee) (since they seek the honey of divine communion), …
… is held (Your Lotus Feet) in their Heart, and also by Bee-like sages Narada and others (is held Your Lotus Feet in their Heart),
You confer Happiness to Ravi (Sun), Indu (Moon), Ranti Deva and Devaraja (Indra) by making their works successful,
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 6 ॥

You cleanse lakhs of (i.e. innumerable) Invisible and Visible Sins with Your River-body, the Banks of which are beautifully decorated with lakhs of (i.e. innumerable) Sarasas (Cranes or Swans),
In that Holy Place (i.e. in Your River Banks), You give both Bhukti (Worldly Prosperity) as well as Mukti (Liberation) to the series of Living Beings including Animals (who take Your Shelter),
The presence of Brahma, Vishnu and Shankara in Your Holy Dhama (i.e. River body) provides a Protective Shield (of Blessings to the Devotees),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 7 ॥

O, I only Hear the Sound of Immortality, flowing down as Your River-body, originating from the Matted Hairs of Shankara, and filling Your River Banks,
There (i.e. in Your River-banks), everyone, whether Kirata (Mountain-Tribe), Suta (Charioteer), Vaddava (Brahmin), Pandita (Learned and Wise) or Shattha (Deceitful) gets purified within the Dance of Your Waters,
By vigorously removing Papa (Sins) and Tapa (Heat of the miseries of Life) of all Animals (Including Man), You confer that Happiness (born of Purification),
O Devi Narmada, I Bow down to Your Lotus Feet, Please give me Your Refuge. ॥ 8 ॥

This Narmadashtakam, those who always during Three times of the day …
… Recite constantly, they do not ever undergo Misfortune,
It becomes easy to obtain the great privilege of going to the abode of Mahesha, which is very difficult for an embodied being to attain,
And those persons do not have to see the fearful World again (by taking birth). ॥ 9 ॥

Also Read:

Hymn to River Narmada in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hymn to River Narmada Lyrics in Telugu with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top