Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Janma Saagarottaarana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Janma Saagarottaarana Stotram in Kannada :

॥ ಜನ್ಮ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಂಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಂಬುರಾಶೇ |
ಷ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ |
ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶೂರಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ |
ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ |೩ ॥

ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ |
ಕ್ರೂರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ॥ ೪ ॥

ಇತಿ ಜನ್ಮಸಾಗರೋತ್ತಾರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Janma Saagarottaarana Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Janma Saagarottaarana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top