Ashtaka

Janmavaiphalyanirupanashtakam Lyrics in English

janmavaiphalyanirūpaṇāṣṭakam Lyrics in English:

nasrito vallabhadhiso na ca drsta subodhini ।
naradhi radhikanatho vrtha tajjanma bhutale ॥ 1॥

na grhitam harernama natmadyakhilamarpitam ।
na krsnaseva vihita vrthatajjanma bhutale ॥ 2॥

na lilacintanam naiva dinata virahat hareh ।
la va krsnasrayah purno vrtha tajjanma bhutale ॥ 3॥

na nita vartaya ghasrah sadhavo naiva sevitah ।
na govindaguna gita vrtha tajjanma bhutale ॥ 4॥

na krsnarupasaundaryamano naiva viragita ।
na duhsangaparityago vrtha tajjanma bhutale ॥ 5॥

na bhaktih pustimargiya na nihsadhanata hrdi ।
na vismrtih prapancasya vrtha tajjanma bhutale ॥ 6॥

na dharmaparata naiva dharmamarge manogatih ।
na bhaktirjnanavairagye vrtha tajjanma bhutale ॥ 7॥

na nijasvamivirahaparitapo na bhavana ।
na dainyam paramam yasya vrtha tajjanma bhrtale ॥ 8॥

iti sriharirayavaryaviracitam janmavaiphalyanirupanastakam ॥