Ashtottara Shatanama

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಕಕಾರಾದಿಕಾಲೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ-
ನಮಸ್ತೇ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ದಯಾಮಯ ।
ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರುತಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥

ದೀನವನ್ಧೋ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಗೋಪ್ಯಂ ಪರಮಕಾರಣಮ್ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಕಾಲಿಕಾಯಶ್ಚ ತಾರಾಯಾಶ್ಚ ಸುರೋತ್ತಮ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ-
ರಹಸ್ಯಂ ಕಿಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೈರ್ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಜಿಹ್ವಾಕೋಟಿಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ವಕ್ತ್ರಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 3 ॥

ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೈ ಕಥಂಚನ ।
ತಸ್ಯಾ ರಹಸ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಂಚ ಕಿಂ ನ ಜಾನಾಸಿ ಶಂಕರೀ ॥ 4 ॥

ಸ್ವಸ್ಯೈವ ಚರಿತಂ ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ।
ಅನ್ಯಥಾ ನೈವ ದೇವೇಶಿ ಜ್ಞಾಯತೇ ತತ್ ಕಥಂಚನ ॥ 5 ॥

ಕಾಲಿಕಾಯಾಃ ಶತಂ ನಾಮ ನಾನಾ ತನ್ತ್ರೇ ತ್ವಯಾ ಶ್ರುತಮ್ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂಚ ತತ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ ॥ 6 ॥

ಕರಾಲವದನಾ ಕಾಲೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾ ಕಲಾ ।
ಕ್ರಿಯಾವತೀ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ॥ 7 ॥

ಕಪಾಲಾ ಚ ಕರಾಲಾ ಚ ಕಾಲೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕುಹುಃ ।
ಕಂಕಾಲಾ ಕಾಲದಮನಾ ಕರುಣಾ ಕಮಲಾರ್ಚ್ಚಿತಾ ॥ 8 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀ ಕಾಲಹರಾ ಕೌತುಕೀ ಕಾರಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ॥ 9 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಪರಾಜಿತಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಚ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿನೀ ।
ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರೀಶ್ಚ ಕುಲಜಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ॥ 10 ॥

ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಾ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಲಪ್ರಿಯಾ ಕುಲರತಾ ಕುಲೀನಪರಿಪೂಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಕುಲಜ್ಞಾ ಕಮಲಾಪೂಜ್ಯಾ ಕೈಲಾಸನಗಭೂಷಿತಾ ।
ಕೂಟಜಾ ಕೇಶಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಪಂಡಿತಾ ॥ 12 ॥

ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಚ ಕನ್ದರ್ಪಕಾಮಿನೀ ರೂಪಶೋಭಿತಾ ।
ಕೋಲಮ್ಬಕಾ ಕೋಲರತಾ ಕೇಶಿನೀ ಕೇಶಭೂಷಿತಾ ॥ 13 ॥

ಕೇಶವಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಕಾಶಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಕೇಶವಾರ್ಚ್ಚಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮರುಪಾ ಕಾಮದಾನವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 14 ॥

ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕೂರ್ಮಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾ ಕೂರ್ಮಾದಿಪೂಜಿತಾ ।
ಕೋಲಿನೀ ಕರಕಾಕಾರಾ ಕರಕರ್ಮನಿಷೇವಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಕಟಕೇಶ್ವರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಕೀ ಕಟಕಾರ್ಚ್ಚಿತಾ ।
ಕಟಪ್ರಿಯಾ ಕಟರತಾ ಕಟಕರ್ಮನಿಷೇವಿಣೀ ॥ 16 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀಗಣಸೇವಿತಾ ।
ಕುಲಾಚಾರಪ್ರಿಯಾ ಕೌಲಪ್ರಿಯಾ ಕೌಲನಿಷೇವಿಣೀ ॥ 17 ॥

ಕುಲೀನಾ ಕುಲಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಕುಲಭೀತಿವಿಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ಕಾಲಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮ್ಯ-ನಿತ್ಯಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18 ॥

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಹರಾ ಕಾಮಮನ್ದಿರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಮಾಗಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಾಖ್ಯಾ ಕಾಲಭೂಷಿತಾ ॥ 19 ॥

ಕ್ರಿಯಾಭಕ್ತಿರತಾ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂಚೈವ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ।
ಕೋಲಪುಷ್ಪಮ್ಬರಾ ಕೋಲಾ ನಿಕೋಲಾ ಕಾಲಹಾನ್ತರಾ ॥ 20 ॥

ಕೌಷಿಕೀ ಕೇತಕೀ ಕುನ್ತೀ ಕುನ್ತಲಾದಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಶೃಣು ಚಾರ್ವಂಗಿ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮ್ ॥ 21 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ-
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಶಿವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಶತನಾಮಪ್ರಸಾದೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ವಾಸವಾದ್ಯಾ ದಿವೌಕಸಃ ।
ರಹಸ್ಯಪಠನಾದ್ದೇವಿ ಸರ್ವೇ ಚ ವಿಗತಜ್ವರಾಃ ॥ 23 ॥

ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ವಿಶ್ವೇಶಿ ಸತ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಮತಃ ಪರಮ್ ।
ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ತನ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಕಥಂಚನ ॥ 24 ॥

ಸತ್ಯಂ ವಚಿ ಮಹೇಶಾನಿ ನಾತಃಪರತರಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ನ ಗೋಲೋಕೇ ನ ವೈಕುಂಠೇ ನ ಚ ಕೈಲಾಸಮನ್ದಿರೇ ॥ 25 ॥

ರಾತ್ರಿವಾಪಿ ದಿವಾಭಾಗೇ ಯದಿ ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರಜಪೇದ್ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ರಹಸ್ಯಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 26 ॥

ಶತನಾಮ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಕುಜವಾರೇ ಚತುರ್ದ್ದಶ್ಯಾಂ ನಿಶಾಭಾಗೇ ಜಪೇತ್ತು ಯಃ ॥ 27 ॥

ಸ ಕೃತೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸ ಕುಲೀನಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ।
ಸ ಕುಲಜ್ಞಃ ಸ ಕಾಲಜ್ಞಃ ಸ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಮಹೀತಲೇ ॥ 28 ॥

ರಹಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ ಕೋಟಿ-ಪುರಶ್ಚರಣಜಂ ಫಲಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಮಸುನ್ದರೀ ॥ 29 ॥

ಸ್ತವಪಾಠಾದ್ ವರಾರೋಹೇ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಭೂತಲೇ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಭವೇತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 30 ॥

ರಾತ್ರೌ ಬಿಲ್ವತಲೇಽಶ್ವಥ್ಥಮೂಲೇಽಪರಾಜಿತಾತಲೇ ।
ಪ್ರಪಠೇತ್ ಕಾಲಿಕಾ-ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 31 ॥

ಶತವಾರಪ್ರಪಠನಾನ್ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರೂವಮ್ ।
ನಾನಾತನ್ತ್ರಂ ಶ್ರುತಂ ದೇವಿ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾತ್ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 32 ॥

ಮುಂಡಮಾಲಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಗವತೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀಮ್ ॥ 33 ॥

ಸಂಸ್ಮರೇದ್ ಯೋ ಜಪೇದ್ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ತನ್ತ್ರಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 34 ॥

ಸ ಸಾಧಕೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಯಶ್ಚ ದುರ್ಗಾಪದಾನುಗಃ ।
ನ ಚ ಭಕ್ತಿರ್ನ ವಾಹಭಕ್ತಿರ್ನ ಮುಕ್ತಿನಗನನ್ದಿನಿ ॥ 35 ॥

ವಿನಾ ದುರ್ಗಾಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಂ ಜೀವನಂ ಭಭೇತ್ ।
ಶಕ್ತಿಮಾರ್ಗರತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯೋಹನ್ಯಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರಧಾವತಿ ॥ 36 ॥

ನ ಚ ಶಾಕ್ತಾಸ್ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಿಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶಂಕರೀ ।
ವಿನಾ ತನ್ತ್ರಾದ್ ವಿನಾ ಮನ್ತ್ರಾದ್ ವಿನಾ ಯನ್ತ್ರಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 37 ॥

ನ ಚ ಭುಕ್ತಿಶ್ಚ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ಯಥಾ ಗುರುರ್ಮಹೇಶಾನಿ ಯಥಾ ಚ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ 38 ॥

ತನ್ತ್ರಾವಕ್ತಾ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಯಥಾ ಚ ಜ್ಞಾನದಃ ಶಿವಃ ।
ತನ್ತ್ರಂಚ ತನ್ತ್ರವಕ್ತಾರಂ ನಿನ್ದನ್ತಿ ತಾನ್ತ್ರೀಕೀಂ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 39 ॥

ಯೇ ಜನಾ ಭೈರವಾಸ್ತೇಷಾಂ ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾಃ ।
ಅತಏವ ಚ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಂ ಸ ನಿನ್ದನ್ತಿ ಕದಾಚನ ।
ನ ಹಸ್ತನ್ತಿ ನ ಹಿಂಸನ್ತಿ ನ ವದನ್ತ್ಯನ್ಯಥಾ ಬುಧಾ ॥ 40 ॥

॥ ಇತಿ ಮುಂಡಮಾಲಾತನ್ತ್ರೇಽಷ್ಟಮಪಟಲೇ ದೇವೀಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ
ಕಾಲೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil