Ashtottara Shatanama

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਕਾਰਾਦਿਕਾਲੀਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ-
ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਦਯਾਮਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਪਰਤਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧ ॥

ਦੀਨਵਨ੍ਧੋ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਗੋਪ੍ਯਂ ਪਰਮਕਾਰਣਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਕਾਲਿਕਾਯਸ਼੍ਚ ਤਾਰਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ-
ਰਹਸ੍ਯਂ ਕਿਂ ਵਦਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰੈਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਜਿਹ੍ਵਾਕੋਟਿਸਹਸ੍ਰੈਸ੍ਤੁ ਵਕ੍ਤ੍ਰਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੩ ॥

ਵਕ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਵੈ ਕਥਞ੍ਚਨ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਰਹਸ੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਞ੍ਚ ਕਿਂ ਨ ਜਾਨਾਸਿ ਸ਼ਂਕਰੀ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਯੈਵ ਚਰਿਤਂ ਵਕ੍ਤੁਂ ਸਮਰ੍ਥਾ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਹਿ ।
ਅਨ੍ਯਥਾ ਨੈਵ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਤ੍ ਕਥਞ੍ਚਨ ॥ ੫ ॥

ਕਾਲਿਕਾਯਾਃ ਸ਼ਤਂ ਨਾਮ ਨਾਨਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਗੋਪਨੀਯਞ੍ਚ ਤਤ੍ਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਜਗਦਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੬ ॥

ਕਰਾਲਵਦਨਾ ਕਾਲੀ ਕਾਮਿਨੀ ਕਮਲਾ ਕਲਾ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭ ॥

ਕਪਾਲਾ ਚ ਕਰਾਲਾ ਚ ਕਾਲੀ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕੁਹੁਃ ।
ਕਙ੍ਕਾਲਾ ਕਾਲਦਮਨਾ ਕਰੁਣਾ ਕਮਲਾਰ੍ਚ੍ਚਿਤਾ ॥ ੮ ॥

ਕਾਦਮ੍ਬਰੀ ਕਾਲਹਰਾ ਕੌਤੁਕੀ ਕਾਰਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਿਯਾ ਕਸ਼੍ਣਪੂਜਿਤਾ ਕਸ਼੍ਣਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੯ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਪਰਾਜਿਤਾ ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਿਯਾ ਚ ਕਸ਼੍ਣਰੂਪਿਨੀ ।
ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਕੁਲਜਾ ਕੁਲਪਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੦ ॥

ਕੁਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮਾ ਕਾਮ੍ਯਕਰ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਕੁਲਪ੍ਰਿਯਾ ਕੁਲਰਤਾ ਕੁਲੀਨਪਰਿਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਕੁਲਜ੍ਞਾ ਕਮਲਾਪੂਜ੍ਯਾ ਕੈਲਾਸਨਗਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਕੂਟਜਾ ਕੇਸ਼ਿਨੀ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਦਾ ਕਾਮਪਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੨ ॥

ਕਰਾਲਾਸ੍ਯਾ ਚ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕਾਮਿਨੀ ਰੂਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਕੋਲਮ੍ਬਕਾ ਕੋਲਰਤਾ ਕੇਸ਼ਿਨੀ ਕੇਸ਼ਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੩ ॥

ਕੇਸ਼ਵਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਸ਼ਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਾ ਕੇਸ਼ਵਾਰ੍ਚ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਮਰੁਪਾ ਕਾਮਦਾਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੪ ॥

ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕੂਰ੍ਮਮਾਂਸਪ੍ਰਿਯਾ ਕੂਰ੍ਮਾਦਿਪੂਜਿਤਾ ।
ਕੋਲਿਨੀ ਕਰਕਾਕਾਰਾ ਕਰਕਰ੍ਮਨਿਸ਼ੇਵਿਣੀ ॥ ੧੫ ॥

ਕਟਕੇਸ਼੍ਵਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਟਕੀ ਕਟਕਾਰ੍ਚ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਟਪ੍ਰਿਯਾ ਕਟਰਤਾ ਕਟਕਰ੍ਮਨਿਸ਼ੇਵਿਣੀ ॥ ੧੬ ॥

ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਨਰਤਾ ਕੁਮਾਰੀਗਣਸੇਵਿਤਾ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਪ੍ਰਿਯਾ ਕੌਲਪ੍ਰਿਯਾ ਕੌਲਨਿਸ਼ੇਵਿਣੀ ॥ ੧੭ ॥

ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਕੁਲਭੀਤਿਵਿਮਰ੍ਦ੍ਦਿਨੀ ।
ਕਾਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮ੍ਯ-ਨਿਤ੍ਯਾ ਕਾਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਮਹਰਾ ਕਾਮਮਨ੍ਦਿਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਾਮਾਗਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਾਲਾਖ੍ਯਾ ਕਾਲਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਭਕ੍ਤਿਰਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾਨਾਞ੍ਚੈਵ ਕਾਮਦਾਯਿਨੀ ।
ਕੋਲਪੁਸ਼੍ਪਮ੍ਬਰਾ ਕੋਲਾ ਨਿਕੋਲਾ ਕਾਲਹਾਨ੍ਤਰਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਕੇਤਕੀ ਕੁਨ੍ਤੀ ਕੁਨ੍ਤਲਾਦਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸ਼ਣੁ ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗਿ ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿ-
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਸ਼ਿਵੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਸ਼ਤਨਾਮਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਕਿਂ ਨ ਸਿਦ੍ਧਤਿ ਭੂਤਲੇ ॥ ੨੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਵਾਸਵਾਦ੍ਯਾ ਦਿਵੌਕਸਃ ।
ਰਹਸ੍ਯਪਠਨਾਦ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵੇ ਚ ਵਿਗਤਜ੍ਵਰਾਃ ॥ ੨੩ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਿ ਸਤ੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਮਤਃ ਪਰਮ੍ ।
ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਹਾਮਾਯੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯੇ ਕਥਞ੍ਚਨ ॥ ੨੪ ॥

ਸਤ੍ਯਂ ਵਚਿ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਨਾਤਃਪਰਤਰਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਨ ਗੋਲੋਕੇ ਨ ਵੈਕੁਣ੍ਠੇ ਨ ਚ ਕੈਲਾਸਮਨ੍ਦਿਰੇ ॥ ੨੫ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਵਾਪਿ ਦਿਵਾਭਾਗੇ ਯਦਿ ਦੇਵਿ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਜਪੇਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਰਹਸ੍ਯਸ੍ਤਵਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼ਤਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਕੁਜਵਾਰੇ ਚਤੁਰ੍ਦ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਨਿਸ਼ਾਭਾਗੇ ਜਪੇਤ੍ਤੁ ਯਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸ ਕਤੀ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਸ ਕੁਲੀਨਃ ਸਦਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਸ ਕੁਲਜ੍ਞਃ ਸ ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਸ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਮਹੀਤਲੇ ॥ ੨੮ ॥

ਰਹਸ੍ਯ ਪਠਨਾਤ੍ ਕੋਟਿ-ਪੁਰਸ਼੍ਚਰਣਜਂ ਫਲਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ਿ ਸਤ੍ਯਂ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੨੯ ॥

ਸ੍ਤਵਪਾਠਾਦ੍ ਵਰਾਰੋਹੇ ਕਿਂ ਨ ਸਿਦ੍ਧਤਿ ਭੂਤਲੇ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਭਵੇਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੩੦ ॥

ਰਾਤ੍ਰੌ ਬਿਲ੍ਵਤਲੇऽਸ਼੍ਵਥ੍ਥਮੂਲੇऽਪਰਾਜਿਤਾਤਲੇ ।
ਪ੍ਰਪਠੇਤ੍ ਕਾਲਿਕਾ-ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼ਤਵਾਰਪ੍ਰਪਠਨਾਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੂਵਮ੍ ।
ਨਾਨਾਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਦੇਵਿ ਮਮ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੨ ॥

ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸਾਧਨਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭਗਵਤੀਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਦੁਃਖਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਸਂਸ੍ਮਰੇਦ੍ ਯੋ ਜਪੇਦ੍ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸ ਮੁਕ੍ਤੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯ ।
ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਵਿਜ੍ਞੇਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸ ਸਾਧਕੋ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨੀ ਯਸ਼੍ਚ ਦੁਰ੍ਗਾਪਦਾਨੁਗਃ ।
ਨ ਚ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨ ਵਾਹਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨ ਮੁਕ੍ਤਿਨਗਨਨ੍ਦਿਨਿ ॥ ੩੫ ॥

ਵਿਨਾ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼੍ਫਲਂ ਜੀਵਨਂ ਭਭੇਤ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਰਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਯੋਹਨ੍ਯਮਾਰ੍ਗੇ ਪ੍ਰਧਾਵਤਿ ॥ ੩੬ ॥

ਨ ਚ ਸ਼ਾਕ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਪਰਿਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ਂਕਰੀ ।
ਵਿਨਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ ਵਿਨਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ ਵਿਨਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੭ ॥

ਨ ਚ ਭੁਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਮੁਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਜਾਯਤੇ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ।
ਯਥਾ ਗੁਰੁਰ੍ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਯਥਾ ਚ ਪਰਮੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੩੮ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਵਕ੍ਤਾ ਗੁਰੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਯਥਾ ਚ ਜ੍ਞਾਨਦਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਞ੍ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਕ੍ਤਾਰਂ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰੀਕੀਂ ਕ੍ਰਿਯਾਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਯੇ ਜਨਾ ਭੈਰਵਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਾਂਸਾਸ੍ਥਿਚਰ੍ਵਣੋਦ੍ਯਤਾਃ ।
ਅਤਏਵ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਂ ਸ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਕਦਾਚਨ ।
ਨ ਹਸ੍ਤਨ੍ਤਿ ਨ ਹਿਂਸਨ੍ਤਿ ਨ ਵਦਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਯਥਾ ਬੁਧਾ ॥ ੪੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਤਨ੍ਤ੍ਰੇऽਸ਼੍ਟਮਪਟਲੇ ਦੇਵੀਸ਼੍ਵਰ ਸਂਵਾਦੇ
ਕਾਲੀਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil