Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in English | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ kakaradikalisatanamastotram ॥

sridevyuvaca-
namaste parvatinatha visvanatha dayamaya ।
jnanat parataram nasti srutam visvesvara prabho ॥ 1 ॥

dinavandho dayasindho visvesvara jagatpate ।
idanim srotumicchami gopyam paramakaranam ।
rahasyam kalikayasca tarayasca surottama ॥ 2 ॥

srisiva uvaca-
rahasyam kim vadisyami pancavaktrairmahesvari ।
jihvakotisahasraistu vaktrakotisatairapi ॥ 3 ॥

vaktum na sakyate tasya mahatmyam vai kathancana ।
tasya rahasyam gopyanca kim na janasi samkari ॥ 4 ॥

svasyaiva caritam vaktum samartha svayameva hi ।
anyatha naiva devesi jnayate tat kathancana ॥ 5 ॥

kalikayah satam nama nana tantre tvaya srutam ।
rahasyam gopaniyanca tatre’smin jagadambike ॥ 6 ॥

karalavadana kali kamini kamala kala ।
kriyavati kotaraksi kamaksya kamasundari ॥ 7 ॥

kapala ca karala ca kali katyayani kuhuh ।
kaṅkala kaladamana karuna kamalarccita ॥ 8 ॥

kadambari kalahara kautuki karanapriya ।
krsna krsnapriya krsnapujita krsnavallabha ॥ 9 ॥

krsnaparajita krsnapriya ca krsnarupini ।
kalika kalaratrisca kulaja kulapandita ॥ 10 ॥

kuladharmapriya kama kamyakarmavibhusita ।
kulapriya kularata kulinaparipujita ॥ 11 ॥

kulajna kamalapujya kailasanagabhusita ।
kutaja kesini kamya kamada kamapandita ॥ 12 ॥

karalasya ca kandarpakamini rupasobhita ।
kolambaka kolarata kesini kesabhusita ॥ 13 ॥

kesavasyapriya kasa kasmira kesavarccita ।
kamesvari kamarupa kamadanavibhusita ॥ 14 ॥

kalahantri kurmamamsapriya kurmadipujita ।
kolini karakakara karakarmanisevini ॥ 15 ॥

katakesvaramadhyastha kataki katakarccita ।
katapriya katarata katakarmanisevini ॥ 16 ॥

kumaripujanarata kumariganasevita ।
kulacarapriya kaulapriya kaulanisevini ॥ 17 ॥

kulina kuladharmajna kulabhitivimarddini ।
kaladharmapriya kamya-nitya kamasvarupini ॥ 18 ॥

kamarupa kamahara kamamandirapujita ।
kamagarasvarupa ca kalakhya kalabhusita ॥ 19 ॥

kriyabhaktirata kamyanancaiva kamadayini ।
kolapuspambara kola nikola kalahantara ॥ 20 ॥

kausiki ketaki kunti kuntaladivibhusita ।
ityevam srnu carvaṅgi rahasyam sarvamaṅgalam ॥ 21 ॥

phalasruti-
yah pathet paraya bhaktya sa sivo natra samsayah ।
satanamaprasadena kim na siddhati bhutale ॥ 22 ॥

brahma visnusca rudrasca vasavadya divaukasah ।
rahasyapathanaddevi sarve ca vigatajvarah ॥ 23 ॥

trisu lokesu visvesi satyam gopyamatah param ।
nasti nasti mahamaye tantramadhye kathancana ॥ 24 ॥

satyam vaci mahesani natahparataram priye ।
na goloke na vaikunthe na ca kailasamandire ॥ 25 ॥

ratrivapi divabhage yadi devi suresvari ।
prajaped bhaktibhavena rahasyastavamuttamam ॥ 26 ॥

satanama prasadena mantrasiddhih prajayate ।
kujavare caturddasyam nisabhage japettu yah ॥ 27 ॥

sa krti sarvasastrajnah sa kulinah sada sucih ।
sa kulajnah sa kalajnah sa dharmajno mahitale ॥ 28 ॥

rahasya pathanat koti-purascaranajam phalam ।
prapnoti devadevesi satyam paramasundari ॥ 29 ॥

stavapathad vararohe kim na siddhati bhutale ।
animadyastasiddhisca bhavetyeva na samsayah ॥ 30 ॥

ratrau bilvatale’svaththamule’parajitatale ।
prapathet kalika-stotram yathasaktya mahesvari ॥ 31 ॥

satavaraprapathananmantrasiddhirbhaveddhruvam ।
nanatantram srutam devi mama vaktrat suresvari ॥ 32 ॥

mundamalamahamantram mahamantrasya sadhanam ।
bhaktya bhagavatim durgam duhkhadaridryanasinim ॥ 33 ॥

samsmared yo japeddhyayet sa mukto natra samsaya ।
jivanmuktah sa vijneyastantrabhaktiparayanah ॥ 34 ॥

sa sadhako mahajnani yasca durgapadanugah ।
na ca bhaktirna vahabhaktirna muktinaganandini ॥ 35 ॥

vina durgam jagaddhatri nisphalam jivanam bhabhet ।
saktimargarato bhutva yohanyamarge pradhavati ॥ 36 ॥

na ca saktastasya vaktram paripasyanti samkari ।
vina tantrad vina mantrad vina yantranmahesvari ॥ 37 ॥

na ca bhuktisca muktisca jayate varavarnini ।
yatha gururmahesani yatha ca paramo guruh ॥ 38 ॥

tantravakta guruh saksad yatha ca jnanadah sivah ।
tantranca tantravaktaram nindanti tantrikim kriyam ॥ 39 ॥

ye jana bhairavastesam mamsasthicarvanodyatah ।
ataeva ca tantrajnam sa nindanti kadacana ।
na hastanti na himsanti na vadantyanyatha budha ॥ 40 ॥

॥ iti mundamalatantre’stamapatale devisvara samvade
kalisatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in English | Kalika Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top