Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ കകാരാദികാലീശതനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച-
നമസ്തേ പാര്‍വതീനാഥ വിശ്വനാഥ ദയാമയ ।
ജ്ഞാനാത് പരതരം നാസ്തി ശ്രുതം വിശ്വേശ്വര പ്രഭോ ॥ 1 ॥

ദീനവന്ധോ ദയാസിന്ധോ വിശ്വേശ്വര ജഗത്പതേ ।
ഇദാനീം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ഗോപ്യം പരമകാരണം ।
രഹസ്യം കാലികായശ്ച താരായാശ്ച സുരോത്തമ ॥ 2 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച-
രഹസ്യം കിം വദിഷ്യാമി പഞ്ചവക്ത്രൈര്‍മഹേശ്വരീ ।
ജിഹ്വാകോടിസഹസ്രൈസ്തു വക്ത്രകോടിശതൈരപി ॥ 3 ॥

വക്തും ന ശക്യതേ തസ്യ മാഹാത്മ്യം വൈ കഥഞ്ചന ।
തസ്യാ രഹസ്യം ഗോപ്യഞ്ച കിം ന ജാനാസി ശംകരീ ॥ 4 ॥

സ്വസ്യൈവ ചരിതം വക്തും സമര്‍ഥാ സ്വയമേവ ഹി ।
അന്യഥാ നൈവ ദേവേശി ജ്ഞായതേ തത് കഥഞ്ചന ॥ 5 ॥

കാലികായാഃ ശതം നാമ നാനാ തന്ത്രേ ത്വയാ ശ്രുതം ।
രഹസ്യം ഗോപനീയഞ്ച തത്രേഽസ്മിന്‍ ജഗദംബികേ ॥ 6 ॥

കരാലവദനാ കാലീ കാമിനീ കമലാ കലാ ।
ക്രിയാവതീ കോടരാക്ഷീ കാമാക്ഷ്യാ കാമസുന്ദരീ ॥ 7 ॥

കപാലാ ച കരാലാ ച കാലീ കാത്യായനീ കുഹുഃ ।
കങ്കാലാ കാലദമനാ കരുണാ കമലാര്‍ച്ചിതാ ॥ 8 ॥

കാദംബരീ കാലഹരാ കൌതുകീ കാരണപ്രിയാ ।
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണപ്രിയാ കൃഷ്ണപൂജിതാ കൃഷ്ണവല്ലഭാ ॥ 9 ॥

കൃഷ്ണാപരാജിതാ കൃഷ്ണപ്രിയാ ച കൃഷ്ണരൂപിനീ ।
കാലികാ കാലരാത്രീശ്ച കുലജാ കുലപണ്ഡിതാ ॥ 10 ॥

കുലധര്‍മപ്രിയാ കാമാ കാംയകര്‍മവിഭൂഷിതാ ।
കുലപ്രിയാ കുലരതാ കുലീനപരിപൂജിതാ ॥ 11 ॥

കുലജ്ഞാ കമലാപൂജ്യാ കൈലാസനഗഭൂഷിതാ ।
കൂടജാ കേശിനീ കാംയാ കാമദാ കാമപണ്ഡിതാ ॥ 12 ॥

കരാലാസ്യാ ച കന്ദര്‍പകാമിനീ രൂപശോഭിതാ ।
കോലംബകാ കോലരതാ കേശിനീ കേശഭൂഷിതാ ॥ 13 ॥

കേശവസ്യപ്രിയാ കാശാ കാശ്മീരാ കേശവാര്‍ച്ചിതാ ।
കാമേശ്വരീ കാമരുപാ കാമദാനവിഭൂഷിതാ ॥ 14 ॥

കാലഹന്ത്രീ കൂര്‍മമാംസപ്രിയാ കൂര്‍മാദിപൂജിതാ ।
കോലിനീ കരകാകാരാ കരകര്‍മനിഷേവിണീ ॥ 15 ॥

കടകേശ്വരമധ്യസ്ഥാ കടകീ കടകാര്‍ച്ചിതാ ।
കടപ്രിയാ കടരതാ കടകര്‍മനിഷേവിണീ ॥ 16 ॥

കുമാരീപൂജനരതാ കുമാരീഗണസേവിതാ ।
കുലാചാരപ്രിയാ കൌലപ്രിയാ കൌലനിഷേവിണീ ॥ 17 ॥

കുലീനാ കുലധര്‍മജ്ഞാ കുലഭീതിവിമര്‍ദ്ദിനീ ।
കാലധര്‍മപ്രിയാ കാംയ-നിത്യാ കാമസ്വരൂപിണീ ॥ 18 ॥

കാമരൂപാ കാമഹരാ കാമമന്ദിരപൂജിതാ ।
കാമാഗാരസ്വരൂപാ ച കാലാഖ്യാ കാലഭൂഷിതാ ॥ 19 ॥

ക്രിയാഭക്തിരതാ കാംയാനാഞ്ചൈവ കാമദായിനീ ।
കോലപുഷ്പംബരാ കോലാ നികോലാ കാലഹാന്തരാ ॥ 20 ॥

കൌഷികീ കേതകീ കുന്തീ കുന്തലാദിവിഭൂഷിതാ ।
ഇത്യേവം ശൃണു ചാര്‍വങ്ഗി രഹസ്യം സര്‍വമങ്ഗലം ॥ 21 ॥

ഫലശ്രുതി-
യഃ പഠേത് പരയാ ഭക്ത്യാ സ ശിവോ നാത്ര സംശയഃ ।
ശതനാമപ്രസാദേന കിം ന സിദ്ധതി ഭൂതലേ ॥ 22 ॥

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുശ്ച രുദ്രശ്ച വാസവാദ്യാ ദിവൌകസഃ ।
രഹസ്യപഠനാദ്ദേവി സര്‍വേ ച വിഗതജ്വരാഃ ॥ 23 ॥

ത്രിഷു ലോകേശു വിശ്വേശി സത്യം ഗോപ്യമതഃ പരം ।
നാസ്തി നാസ്തി മഹാമായേ തന്ത്രമധ്യേ കഥഞ്ചന ॥ 24 ॥

സത്യം വചി മഹേശാനി നാതഃപരതരം പ്രിയേ ।
ന ഗോലോകേ ന വൈകുണ്ഠേ ന ച കൈലാസമന്ദിരേ ॥ 25 ॥

രാത്രിവാപി ദിവാഭാഗേ യദി ദേവി സുരേശ്വരീ ।
പ്രജപേദ് ഭക്തിഭാവേന രഹസ്യസ്തവമുത്തമം ॥ 26 ॥

ശതനാമ പ്രസാദേന മന്ത്രസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
കുജവാരേ ചതുര്‍ദ്ദശ്യാം നിശാഭാഗേ ജപേത്തു യഃ ॥ 27 ॥

സ കൃതീ സര്‍വശാസ്ത്രജ്ഞഃ സ കുലീനഃ സദാ ശുചിഃ ।
സ കുലജ്ഞഃ സ കാലജ്ഞഃ സ ധര്‍മജ്ഞോ മഹീതലേ ॥ 28 ॥

രഹസ്യ പഠനാത് കോടി-പുരശ്ചരണജം ഫലം ।
പ്രാപ്നോതി ദേവദേവേശി സത്യം പരമസുന്ദരീ ॥ 29 ॥

സ്തവപാഠാദ് വരാരോഹേ കിം ന സിദ്ധതി ഭൂതലേ ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധിശ്ച ഭവേത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 30 ॥

രാത്രൌ ബില്വതലേഽശ്വഥ്ഥമൂലേഽപരാജിതാതലേ ।
പ്രപഠേത് കാലികാ-സ്തോത്രം യഥാശക്ത്യാ മഹേശ്വരീ ॥ 31 ॥

ശതവാരപ്രപഠനാന്‍മന്ത്രസിദ്ധിര്‍ഭവേദ്ധ്രൂവം ।
നാനാതന്ത്രം ശ്രുതം ദേവി മമ വക്ത്രാത് സുരേശ്വരീ ॥ 32 ॥

മുണ്ഡമാലാമഹാമന്ത്രം മഹാമന്ത്രസ്യ സാധനം ।
ഭക്ത്യാ ഭഗവതീം ദുര്‍ഗാം ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശിനീം ॥ 33 ॥

സംസ്മരേദ് യോ ജപേദ്ധ്യായേത് സ മുക്തോ നാത്ര സംശയ ।
ജീവന്‍മുക്തഃ സ വിജ്ഞേയസ്തന്ത്രഭക്തിപരായണഃ ॥ 34 ॥

സ സാധകോ മഹാജ്ഞാനീ യശ്ച ദുര്‍ഗാപദാനുഗഃ ।
ന ച ഭക്തിര്‍ന വാഹഭക്തിര്‍ന മുക്തിനഗനന്ദിനി ॥ 35 ॥

വിനാ ദുര്‍ഗാം ജഗദ്ധാത്രീ നിഷ്ഫലം ജീവനം ഭഭേത് ।
ശക്തിമാര്‍ഗരതോ ഭൂത്വാ യോഹന്യമാര്‍ഗേ പ്രധാവതി ॥ 36 ॥

ന ച ശാക്താസ്തസ്യ വക്ത്രം പരിപശ്യന്തി ശംകരീ ।
വിനാ തന്ത്രാദ് വിനാ മന്ത്രാദ് വിനാ യന്ത്രാന്‍മഹേശ്വരീ ॥ 37 ॥

ന ച ഭുക്തിശ്ച മുക്തിശ്ച ജായതേ വരവര്‍ണിനീ ।
യഥാ ഗുരുര്‍മഹേശാനി യഥാ ച പരമോ ഗുരുഃ ॥ 38 ॥

തന്ത്രാവക്താ ഗുരുഃ സാക്ഷാദ് യഥാ ച ജ്ഞാനദഃ ശിവഃ ।
തന്ത്രഞ്ച തന്ത്രവക്താരം നിന്ദന്തി താന്ത്രീകീം ക്രിയാം ॥ 39 ॥

യേ ജനാ ഭൈരവാസ്തേഷാം മാംസാസ്ഥിചര്‍വണോദ്യതാഃ ।
അതഏവ ച തന്ത്രജ്ഞം സ നിന്ദന്തി കദാചന ।
ന ഹസ്തന്തി ന ഹിംസന്തി ന വദന്ത്യന്യഥാ ബുധാ ॥ 40 ॥

॥ ഇതി മുണ്ഡമാലാതന്ത്രേഽഷ്ടമപടലേ ദേവീശ്വര സംവാദേ
കാലീശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Kalika Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top