Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Kurma is the second avatar of Sri Maha Vishnu. Like the other Vishnu avatars, Kurma appears in times of crisis to restore the cosmic balance. His iconography is a turtle, or more commonly half turtle half man. These are found on many roofs of the Vaishnava temple or reliefs.

Kakaradi Shri Kurma Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ kakaradi srikurmastottarasatanamastotram ॥
sri hayagrivaya namah ।
harih Om

kamathah kandhimadhyasthah karunavarunalayah ।
kulacalasamuddharta kundalindrasamasrayah ॥ 1 ॥

kathoraprstah kudharah kalusikrtasagarah ।
kalyanamurtih kratubhukprarthanadhrta vigrahah ॥ 2 ॥

kulacalasamudbhrantighrstakandutisaukhyavan ।
karalasvasasanksubdhasindhurmiprahatambarah ॥ 3 ॥

kandhikardamakasturiliptavaksahsthalah krti ।
kuliradipayassattvanispesanacatuspadah ॥ 4 ॥

karagradattasambhuktatimingilagilotkarah ।
kandhipuspadvirephabhah kapardyadisamiditah ॥ 5 ॥

kalyanacalatungatmagadhikrtapayonidhih ।
kulisatprsthasangharsaksinamulakulacalah ॥ 6 ॥

kasyapisatkucaprayamandarahataprsthakah ।
kayaikadesaparyaptasesadiggajamandalah ॥ 7 ॥

kathoracaranaghatadvaidhikrtapayonidhih ।
kalakutakrtatrasah kandadurmitavaibhavah ॥ 8 ॥

kamaniyah kavistutyah kanidhih kamalapatih ।
kamalasanakalyanasandhata kalinasanah ॥ 9 ॥

kataksaksatadevartih kendradividhrtamjalih ।
kalipatipritipatram kamitarthapradah kavih ॥ 10 ॥

kutasthah kutakamathah kutayogisudurlabhah ।
kamahinah kamahetuh kamabhrtkamjalocanah ॥ 11 ॥

kratubhugdainyavidhvamsi kratubhukpalakah kratuh ।
kratupujyah kratunidhih kratutrata kratudbhavah ॥ 12 ॥

kaivalyasaukhyadakathah kaisorotksiptamandarah ।
kaivalyanirvanamayah kaitabhapratisudanah ॥ 13 ॥

krantasarvambudhih krantapatalah komalodarah ।
kandhisormijalaksaumah kulacalakacotkarah ॥ 14 ॥

katunissvasanirdhutaraksastulah krtadbhutah ।
kaumodakihatamitrah kautukakavitahavah ॥ 15 ॥

karalikamtakoddharta kavitabdhimanisumah ।
kaivalyavallarikandah kandukikrtacandirah ॥ 16 ॥

karapitasamastabdhih kayantargatavascarah ।
karparabjadvirephabhamandarah kandalatsmitah ॥ 17 ॥

kasyapivratatikandah kasyapadisamanatah ।
kalyanajalanilayah kratubhunnetranandanah ॥ 18 ॥

kabandhacaraharyaksah krantadarsimanoharah ।
karmathavisayah karmakartrbhavadivarjitah ॥ 19 ॥

karmanadhinah karmajnah karmapah karmacodanah ।
karmasaksi karmahetuh karmajnanavibhagakrt ॥ 20 ॥

karta karayita karyam karanam karanam krtih ।
krtsnam krtsnatigah krtsnacetanah krtsnamohanah ॥ 21 ॥

karanagocarah kalah karyakaranatatigah ।
kalavasah kalapasabaddhabhaktavanabhidhah ॥ 22 ॥

krtakrtyah keliphalah kirtaniyah krtotsavah ।
krtetaramahanandah krtajnah krtasatsukhah ॥ 23 ॥

॥ iti kakaradi sri kamathavatarastottarasatam ramena parabhava
vaisakha bahuladvadasyam likhitam sri hayagrivayarpitam ॥

Also Read:

Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top